ข้อมูลบุคลากรที่เป็นวิทยากร

ข้อมูลการเป็นวิทยากร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ชื่อเรื่อง/หลักสูตร/โครงการ วันที่เป็นวิทยากร สถานที่ไปเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ เอกสาร
1 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เยาวชนไทย หัวใจสะอาด 3 เม.ย. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
2 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เยาวชนไทย หัวใจสะอาด 3 เม.ย. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
3 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เยาวชนไทย หัวใจสะอาด 3 เม.ย. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
4 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 22 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
27 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
28 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
29 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
30 มี.ค. 2561[13:00-16:00 น.]
4 เม.ย. 2561[09:00-12:00 น.]
5 เม.ย. 2561[13:00-16:00 น.]
อบต.คลองน้ำไหล อบต.ไทรงาม อบต.โพธิ์ทอง อบต.สลกบาตร เทศบาลตำบลระหาน เทศบาลตำบลนครชุม อบต.เพชรชมพู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
5 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ แผนธุรกิจกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ 27 มี.ค. 2561[13:00-15:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
6 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 5-6 มี.ค. 2561
ห้องประชุมโรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
7 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ อบรมปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 26-27 มี.ค. 2561
28-29 มี.ค. 2561
ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
8 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 28 มี.ค. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
9 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 28 มี.ค. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
10 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 28 มี.ค. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
11 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ คณะครุศาสตร์ พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการวิจัยในชั้นเรียน 12 มี.ค. 2561[08:30-16:30 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา
12 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 9 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
14 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
16 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
22 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
28 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
เทศบาลตำบลทุ่งทราย, อบต.แม่ลาด, เทศบาลตำบลพรานกระต่าย, อบต.คลองน้ำไหล, เทศบาลตำบลนครชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
13 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ 8 มี.ค. 2561
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
14 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 9 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2
15 นาย การันต์ เจริญสุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5-9 มี.ค. 2561
26-30 มี.ค. 2561
โรงแรมพิษณุโลกออคิด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
16 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5-9 มี.ค. 2561
26-30 มี.ค. 2561
โรงแรมพิษณุโลกออคิด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
17 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การสร้างนวัตกรรมแปรรูป กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน 24 ก.พ. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน
18 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจชุมชน 12-14 มี.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
หอประชุมบ้านนาปงพัฒนา และหอประชุมบ้านนาท่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 นาย เลเกีย เขียวดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)แบบเข้ม 26 ก.พ. 2561 [08:30-15:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
20 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอื่นๆหรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 16-20 ต.ค. 2560 [17:00-19:00 น.]
30-31 ต.ค. 2560 [17:00-19:00 น.]
1-2 พ.ย. 2560 [17:00-19:00 น.]
6-9 พ.ย. 2560 [17:00-19:00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
21 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 21 ต.ค. 2560
สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง
22 นาย จตุรงค์ ธงชัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ IOT (Internet of Things) 14 - 22 ต.ค. 2560
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
23 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาสินค้าชุมชน เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 11 ต.ค. 2560
หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร
24 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาสินค้าชุมชน เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 13 ต.ค. 2560
หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามัคคี
25 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 14 ก.พ. 2561 [08:30-10:30 น.]
ห้องประชุมสังฆเติ๋น อาคารวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยอาชีพเถิน
26 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 7 ก.พ. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
27 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 7 ก.พ. 2561 [09:00-13:00 น.]
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
28 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ม.ค. 2561 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
29 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทำยาดมสมุนไพรส้มมือและยาหม่องเหลืองน้ำไพล 26 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
30 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยด้วยภาษา) 24 ม.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ชั้นล่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
31 นาง อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยด้วยภาษา) 24 ม.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ชั้นล่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
32 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ภูมิปัญญาสู่อาชีพ/นันทนาการ 16 ก.พ. 2561 [09:00-12:00 น.]
23 ก.พ. 2561 [09:00-12:00 น.]
ศูนย์สุขภาพชุมชน (FITNESS) เทศบาลตำบลไทรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม
33 นาย วัลลภ ทองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ 3 เม.ย. 2561 [09:30-12:30 น.]
ห้อง 3415 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรม "ปรับเทคนิค พลิกจุดขาย" เพื่อการเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ 26 ม.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
ห้องวชิรวิทย์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิจิตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
35 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการแปรรูป 27 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง
36 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการแปรรูป 27 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง
37 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
38 นาย ธนกิจ โคกทอง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
39 นางสาว พบพร เอี่ยมใส อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
40 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
41 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
42 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรม "ปรับเทคนิค พลิกจุดขาย" เพื่อการเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
ห้องเยาวมาลย์ 1 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
43 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรม "ปรับเทคนิค พลิกจุดขาย" เพื่อการเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
ห้องเยาวมาลย์ 1 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
44 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 10-11 ก.พ. 2561
โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนคลองลานวิทยา
45 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา 18-19 ม.ค. 2561
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
46 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
47 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
48 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
49 นางสาว ชลธิชา แสงงาม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
50 นาย มนตรี ใจแน่น อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
51 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
52 นาย ธนกิจ โคกทอง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
53 นางสาว พบพร เอี่ยมใส อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
54 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
55 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
56 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 23 ม.ค. 2561 [09:00-16:00 น.]
ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
57 นางสาว อัจฉรา ใจดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
58 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
59 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
60 นาย ปรีชา ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
61 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 9 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 9 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี
63 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ค่ายคณิตศาสตร์) 10-12 พ.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
64 นาย พีระพล ฮุงหวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
65 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
66 นาย จตุรงค์ ธงชัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
67 นาย ยุติธรรม ปรมะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
68 นาง เพชรา บุดสีทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำวิจัย 25 ก.ย. 2560
ห้องกีรติกาล 40 สมัย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
69 นาย จตุรงค์ ธงชัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง IOT (Internet Of Thing) 15 ก.ย. 2560 [07:30-17:00 น.]
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
70 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทำลูกประคบสมุนไพรและการออกกำลังกายด้วยผ้าเช็ดหน้าให้กับผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจำตำบล 12 ก.ย. 2560 [09:00-14:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม
71 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ การอบรมโปรแกรมตัดต่อภาพผ่านมือถือ โดยใช้โปรแกรม KINE MASTER 16 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
72 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมโปรแกรมตัดต่อภาพผ่านมือถือ โดยใช้โปรแกรม KINE MASTER 16 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
73 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมโปรแกรมตัดต่อภาพผ่านมือถือ โดยใช้โปรแกรม KINE MASTER 16 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
74 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การส่งเสริมการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปฝรั่ง 4 ก.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม
75 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการมัคคุเทศก์น้อย 8 ก.ย. 2560
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
76 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะทางด้านสมอง (EF) เด็กปฐมวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์ทอง ในปีงบประมาณ 2560 11 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
77 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 8 ก.ย. 2560 [10:30-12:00 น.]
อาคารศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
78 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 16-17 ก.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
79 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน 22 ส.ค. 2560 [13:00-17:00 น.]
ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
80 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน 22 ส.ค. 2560 [13:00-17:00 น.]
ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
81 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน 22 ส.ค. 2560 [13:00-17:00 น.]
ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
82 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 24-25 ส.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก หมู่ 18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน, บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
83 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 27 ส.ค. 2560 [08:00 น.]
ห้องประชุมทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
84 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 4.0 ภายใต้เครื่องมือสร้างองค์กรความสุข 5+1 29 ส.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมดอกปีบ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
85 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 4.0 ภายใต้เครื่องมือสร้างองค์กรความสุข 5+1 29 ส.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมดอกปีบ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
86 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ พัฒนาผู้เรียนค่ายกลางวัน "Day camp" 29 ส.ค. 2560 [08:30-13:00 น.]
อาคารอเนกประสงค์อนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
87 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 23-25 ส.ค. 2560
หอประชุมอำเภออุ้มผาง จ.ตาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตอำเภออุ้มผาง
88 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ การอบรมทักษะสมอง EF กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการทักษะสมอง EF (Executive Functions) และการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 16-17 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
12-13 ก.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
89 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 16-17 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
1 ก.ย. 2560
หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
90 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 26-27 ส.ค. 2560
โรงเรียนบ้านหนองขาว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านหนองขาว
91 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแกนนำเพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 14 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
92 นาย ประพล จิตคติ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาศักยภาพ ครู ก ในการเป็นมัคคุเทศก์ระดับอาชีพ พร้อมจัดทำคู่มือการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 16 ส.ค. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
93 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2560 30 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร
94 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 ส.ค. 2560 [09:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
95 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลธำมรงค์ รวมพลัง สร้างเครือข่าย ยุติความรุนแรง 17 ส.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
96 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการปลุกวิญญาณของความเป็นครูสู่มืออาชี 23 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร สำนักงานกลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
97 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการเด็กปฐมวัยฉลาดได้ด้วยการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี (TO BE NUMBER ONE) 16 ส.ค. 2560 [07:30-17:00 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย หมู่ที่ 8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
98 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 1 ส.ค. 2560
วัดบ่อสามแสน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง
99 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) 2 ส.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
100 นางสาว ชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมวันอาเซียน 8 ส.ค. 2560
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
101 นาย ศรวัส ศิริ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
102 นาย เลเกีย เขียวดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
103 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
104 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ เทคนิคการให้คำปรึกษา 27 ก.ค. 2560 [13:00-15:00 น.]
ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
105 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ รายวิชา ศส 331 การตลาดสหกรณ์ และรายวิชา ศส 333 การตลาดสหกรณ์ 20 ก.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศาษฐศาสตร์ คณะเศาษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
106 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน R2R ด้านการป้องกัน และการดูแลรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 14 ก.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
107 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) ของนักเรียนระดับปฐมวัย 4 ก.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์)
108 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) ของนักเรียนระดับปฐมวัย 4 ก.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์)
109 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ค่ายโครงการ English Camp 2017 1-2 ก.ค. 2560 [07:30-16:30 น.]
โรงเรียนบ้านวังตะแบก กลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก
110 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย และยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 7 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเพทาย (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
111 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2560 7 ก.ค. 2560
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
112 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แรงชนิดต่างๆ (แรงผลัก แรงดึง แรงดัน การออกแรง) ทรัพยากร ดิน หิน แร่ 26 ก.ค. 2560 [10:30-13:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
113 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสะท้อนการหักเหของแสง การกระจายของแสงขาวจากแสงดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 25 ก.ค. 2560 [14:30-15:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
114 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งน้ำในท้องถิ่น (คุณภาพน้ำ สิ่งมีชีวิตในน้ำ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ) 25 ก.ค. 2560 [13:30-14:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
115 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตอบสนองของพืชและสัตว์ 24 ก.ค. 2560 [13:30-14:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
116 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จัดการเรียนรู้แบบ STEM 24 ก.ค. 2560 [08:30-09:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
117 นาย อนุชา พวงผกา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดิจิทัลชุมชน กศน.โซนนครชุม 26 มิ.ย. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม หมู่ที่ 6 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
118 นาย พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 6 ก.ค. 2560 [08:00-21:00 น.]
ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
119 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
120 นาย เอกวุฒิ โลหะการก อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
121 นางสาว นารถนรี พอใจ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
122 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
123 นาย วิษณุ บัวเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนบ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
124 นาย ภาคิณ มณีโชติ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนบ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
125 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและการเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร 22 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
23 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
126 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 24 มิ.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสมบูรณ์
127 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ 26-27 ก.ค. 2560
โรงเรียนบ้านหนองขาว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านหนองขาว
128 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา2559 5 ก.ค. 2560 [09:00-15:00 น.]
ห้อง 13120 (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
129 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการอบรมผู้นำเยาวชน 24 มิ.ย. 2560 [08:00-16:00 น.]
หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
130 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในเขตอำเภอคลองลาน 21 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
22 มิ.ย. 2560 [09:00-16:30 น.]
หอประชุมคุรุมิตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
131 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมการตลาด 4.0 15 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
132 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนวดร่างกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 13 มิ.ย. 2560 [09:00-14:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม
133 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและการเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร 15 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
16 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
134 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 16 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
135 นางสาว สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส อาจารย์ คณะครุศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม OTOP และการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2560 [13:00-14:30 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
136 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การติดตามผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 13 มิ.ย. 2560 [13:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร
137 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 14-17 มิ.ย. 2560
ห้องประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ.อุ้มผาง จ.ตาก โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
138 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 16 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
139 นางสาว สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส อาจารย์ คณะครุศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม OTOP และการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2560 [13:00-14:30 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
140 นางสาว ศศิวรรณ พลายละหาร อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารท 13 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
บ้านนางวาสนา เอี่ยมสืบทับ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
141 นาย พิชิต พจนพาที อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารท 13 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
บ้านนางวาสนา เอี่ยมสืบทับ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
142 นาย ประพล จิตคติ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร 22 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
23 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
143 นาย สฤษณ์ พรมสายใจ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารท 13 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
บ้านนางวาสนา เอี่ยมสืบทับ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
144 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
145 นางสาว ศิริพร โสมคำภา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
146 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
147 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
148 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงวัยไฮเทค Society online 15-16 มิ.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
149 นาย เอนก หาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2560 [08:30-12:00 น.]
ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
150 นางสาว สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมโรงสีชุมชน 9 มิ.ย. 2560 [13:00-14:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
151 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 9 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
152 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การสร้างเตาเผาถ่านและการทำถ่านอัดแท่ง 8-9 มิ.ย. 2560
บ้านมอรังงาม ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม บ้านมอรังงาม
153 นาง จันทนา คุ้มกล่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมาลา" 6-8 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
154 นาง ชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการสำนักงานพิพิธภัณฑสถาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมาลา" 6-8 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
155 นาย สมศักดิ์ พวงใส อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
156 นาย จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
157 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
158 นาย อัษฏางค์ บุญศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
159 นางสาว นิวดี คลังสีดา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
160 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
161 นาย เทพ เกื้อทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
162 นาย ภาคิณ มณีโชติ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
163 นาย วิษณุ บัวเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
164 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการแปรรูปอาหาร 26 พ.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
165 นางสาว รัษฏากร วินิจกุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถิชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 23 พ.ค. 2560 [09:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
166 นาย พิษณุ บุญนิยม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประชุมสัมมนาผู้นำผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านวิทยากรและกำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 3 มิ.ย. 2560 [09:00-21:00 น.]
4 มิ.ย. 2560 [07:00-13:00 น.]
ห้องประชุมไร่สรการรีสอร์ท หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก
167 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัมนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด และการประชุมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมือง) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร
168 นาย วิษณุ บัวเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 21 พ.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
169 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะข้าราชการตำรวจในการให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับสถานีตำรวจของสถานีตำรวจภูธรลาดยาว 26 พ.ค. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรลาดยาว
170 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะข้าราชการตำรวจในการให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับสถานีตำรวจของสถานีตำรวจภูธรลาดยาว 26 พ.ค. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรลาดยาว
171 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ คณะครุศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการ 17-18 พ.ค. 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
172 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชนปิ่นดำริห์ 15 พ.ค. 2560
24 พ.ค. 2560
29 พ.ค. 2560
20-29 มิ.ย. 2560
18 ก.ค. 2560
ชุมชนปิ่นดำริห์ กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
173 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 11-12 พ.ค. 2560
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โรงเรียนบ้านแม่สละ
174 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 18 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
19 พ.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (หลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
175 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม 9 พ.ค. 2560 [09:00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
176 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการการประดิษฐ์ดอกไม้ 2-4 พ.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
177 นาย พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ เสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนไทย GEN-Z ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 30 เม.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
178 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 พ.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนวังประจบวิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
179 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกำแพงเพชร 3 พ.ค. 2560 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
180 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 20-21 พ.ค. 2560 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
181 นางสาว ศิริพร เงินทอง พนักงานราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 21 เม.ย. 2560 [13:00-16:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
182 นางสาว พิมลพรรณ ดีเมฆ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 21 เม.ย. 2560 [13:00-16:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
183 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 21 เม.ย. 2560 [13:00-16:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง