ระบบ e-Personnel

ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วันที่เป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ สถานะ เอกสาร
1 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น อบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการสอบใบประกอบวิชาชีพ 18 ธ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
2 นางสาว ปาริชาต เตชะ อบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการสอบใบประกอบวิชาชีพ 18 ธ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
3 นาย พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 28 ธ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
4 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง 21-22 ม.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
5 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 27-28 ม.ค. 2566 [09.00-17.30 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
6 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ นวัตกรรมทางสังคมสำหรับคนพิการ 20 ม.ค. 2566 [11.00-12.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
7 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ แนวทางการพิชิต CEFR ตามหลักเกณฑ์ วPA 24 ธ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
8 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร เสวนาและสร้างเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC) 3-6 ม.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี อนุมัติแล้ว
9 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการการพัฒนาความรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 29 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
10 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ ควบคุมวงและทำการแสดงดนตรีประเภทเครื่องเป่า 17 ม.ค. 2566 [14.00-16.00 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
11 นาย สุพรรณ แจงทอง ผู้ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 21 ม.ค. 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
12 นาย มนตรี ประชุม ผู้ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 21 ม.ค. 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
13 นาย อิทธิพล เหลาพรม ผู้ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 21 ม.ค. 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
14 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อบรมทบทวนหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 30 ม.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
15 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อบรมทบทวนหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 30 ม.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
16 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-Net 4-5 ก.พ. 2566
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
17 นางสาว ชวิศา กันกา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม Open House Huso 2022 22 พ.ย. 2565 [13.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
18 นางสาว ชวิศา กันกา ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 27 ม.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
19 นาย ณัฐพล บ้านไร่ กรรมการประเมินบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ปขมท. 21 ม.ค. 2566
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติแล้ว
20 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ อบรมหลักสูตรการใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง 7-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
21 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 22 ม.ค. 2566 [13.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
22 นาย ธีรศิลป์ กันธา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ 13-27 ม.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
23 นาย ธีรศิลป์ กันธา การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 21 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
24 นาย ณัฐพล บ้านไร่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 7-8 ธ.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
25 นาย ณัฐพล บ้านไร่ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาและวรรณกรรมไทย 28-30 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
26 นาย นเรศ ขำเจริญ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ธ.ค. 2565
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
27 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ธ.ค. 2565
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
28 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ธ.ค. 2565
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
29 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ธ.ค. 2565
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
30 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ธ.ค. 2565
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
31 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี ระบบ IOT ธ.ค. 2565 - มี.ค. 2566
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อนุมัติแล้ว
32 นาย สุพรรณ แจงทอง ผู้ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 23 ธ.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
33 นาย มนตรี ประชุม ผู้ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 23 ธ.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
34 นาย อิทธิพล เหลาพรม ผู้ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 23 ธ.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
35 นาย สัญญา พรหมภาสิต หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 19-22 ธ.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
36 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 15-16 ธ.ค. 2565 [09.00-15.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
37 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม การค้นหาต้นทุนทางอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและลงตัว 15-16 ธ.ค. 2565 [09.00-15.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
38 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์สมรรถนะ OBE 3 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
39 นาย พงศกร แสงหงษ์ โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาอาหาร) จังหวัดกำแพงเพชร 19 พ.ย. 2565 - 1 ธ.ค. 2565
สถาบันอาหาร อนุมัติแล้ว
40 นาย เอนก หาลี โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาอาหาร) จังหวัดกำแพงเพชร 19 พ.ย. 2565 - 1 ธ.ค. 2565
สถาบันอาหาร อนุมัติแล้ว
41 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาอาหาร) จังหวัดกำแพงเพชร 19 พ.ย. 2565 - 1 ธ.ค. 2565
สถาบันอาหาร อนุมัติแล้ว
42 นาย แดนชัย เครื่องเงิน โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาอาหาร) จังหวัดกำแพงเพชร 19 พ.ย. 2565 - 1 ธ.ค. 2565
สถาบันอาหาร อนุมัติแล้ว
43 นาย โกมินทร์ บุญชู ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 3-4 พ.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลตาก อนุมัติแล้ว
44 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 3-4 พ.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลตาก อนุมัติแล้ว
45 นาย ประจบ ขวัญมั่น เกณฑ์การประเมิน AUN-QA และ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan 7-8 ธ.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
46 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง เกณฑ์การประเมิน AUN-QA และ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan 7-8 ธ.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
47 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ เกณฑ์การประเมิน AUN-QA และ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan 7-8 ธ.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
48 นาย อานนท์ วงษ์มณี โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ปี 2565 เรื่อง เทคโนโลยีในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ 14 พ.ย. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
49 นาย จตุรงค์ ธงชัย โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ปี 2565 เรื่อง เทคโนโลยีในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ 14 พ.ย. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
50 นาย ภาคิณ มณีโชติ โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ปี 2565 เรื่อง เทคโนโลยีในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ 14 พ.ย. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
51 นาย เทพ เกื้อทวีกุล โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ปี 2565 เรื่อง เทคโนโลยีในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ 14 พ.ย. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
52 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการอบรมและสัมมนาการคืนข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23-25 พ.ย. 2565
28-29 พ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
53 นาย เทพ เกื้อทวีกุล หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 8-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
54 นาย อานนท์ วงษ์มณี หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 8-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
55 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 8-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
56 นาย อนัน หยวกวัด หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 8-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
57 นาย ภาคิณ มณีโชติ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 8-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
58 นาย อัษฎางค์ บุญศรี หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 8-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
59 นาย จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 8-11 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
60 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 26 พ.ย. 2565
โรงเรียนวัดปากพระ สพฐ. อนุมัติแล้ว
61 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามรูปแบบของ AUN-QA 1-2 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
62 นาย โกมินทร์ บุญชู ค่ายคณิตศาสตร์ 26 พ.ย 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน อนุมัติแล้ว
63 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ค่ายคณิตศาสตร์ 26 พ.ย 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน อนุมัติแล้ว
64 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมค่ายวิชาการ 28 พ.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) อนุมัติแล้ว
65 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล กิจกรรมค่ายวิชาการ 28 พ.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) อนุมัติแล้ว
66 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมค่ายวิชาการ 28 พ.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) อนุมัติแล้ว
67 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมค่ายวิชาการ 28 พ.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) อนุมัติแล้ว
68 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 7-8 ม.ค. 2566
14-15 ม.ค. 2566
28-29 ม.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
69 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมการเป็นผู้นำในศาสนาพิธี พิธีกรและพิธีการในวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 19-20 พ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
70 นาย ประพล จิตคติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชน 18 พ.ย. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
71 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 17 ธ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
72 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง ภายใต้งานราชภัฏหนองบัวลอยกระทง สืบ สาน ศิลป์ ประจำปี 2565 6 พ.ย. 2565
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
73 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564 : PA) 31 ต.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวังหวายวิทยาคม อนุมัติแล้ว
74 นาย เอนก หาลี การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน 11 พ.ย. 2565 [10.30-11.15 น.]
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อนุมัติแล้ว
75 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ Reskills อาจารย์ที่ปรึกษาการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 2 พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
76 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจอัจฉริยะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและสังคม จังหวัดลำปาง 26 ต.ค. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อนุมัติแล้ว
77 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 25-26 ต.ค. 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
78 นาย การันต์ เจริญสุวรรณ การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ CWIE 19-20 พ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
79 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ CWIE 19-20 พ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
80 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ CWIE 19-20 พ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
81 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว โครงการพี่สอนน้องร้องรำ สืบสานวัฒนธรรมลิเกไทย 5 ต.ค. 2565 [13.00-15.00 น.]
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา อนุมัติแล้ว
82 นาง เพชรา บุดสีทา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในตำบลเทพนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 19 ต.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อนุมัติแล้ว
83 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การเขียนโครงการ 17 ต.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
84 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ การเขียนโครงการ 17 ต.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
85 นาย ณัฐพล บ้านไร่ การศึกษาตำราโหราศาสตร์ภาษาสันสกฤต 11 ต.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
86 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร 15 พ.ย. 2565 [16.30-22.00 น.]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
87 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายดาราศาสตร์ 27 ส.ค. 2565
โรงเรียนขาณุวิทยา อนุมัติแล้ว
88 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
89 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดาราศาสตร์ 3-4 ก.ย. 2565
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
90 นาย ธงเทพ ชูสงฆ์ อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
91 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
92 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
93 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
94 นาย ธัชชัย ช่อพฤกษา อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
95 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 9 - 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
96 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 9 - 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
97 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 14 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวีดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
98 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการตัดสินการประกวดการสร้างสื่อ Infographic หัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” 18 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
99 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการตัดสินกีฬากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 9 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
100 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) 21 ส.ค. 2565
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อนุมัติแล้ว
101 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย ให้ความรู้และวิธีการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 10 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
102 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย การขยายตลาดด้วย TikTok เพื่อสร้างรายได้ให้ปัง 26 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
103 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
104 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขาเว็บดีไซน์ 3-5 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
105 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกและผ้า 22 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
106 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลสู่หน่วยงาน 20 ก.ย. 2565
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
107 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
108 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานชะลอมและสุ่มโคมไฟ 6 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
109 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ความหลากหลายทางเพศกับการทำงานในระบบราชการไทย 19 ส.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
110 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมคุณธรรม จริยธรรม 14 มิ.ย. 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
111 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญษท้องถิ่น และการพัฒนาต่อยอดลายผ้าศิลาล้อมเพชร 11-12 พ.ค. 2565
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
112 นาย วันชัย เพ็งวัน กรรมการเทคนิคการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขากราฟิกดีไซน์ 3-4 ส.ค. 2565
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติแล้ว
113 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม summer camp 28-29 เม.ย. 2565
2 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
114 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL 6 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
115 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้แก่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 25-26 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
116 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู 8 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อนุมัติแล้ว
117 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การถ่ายทำคลิบวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 28-30 เม.ย 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
118 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การออกแบบโดยการใช้ canva 29 พ.ค. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
119 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
120 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การอบรมถ่ายทอดความรู้การติดตั้งอุปกรณ์ดักจับโจรและใช้งาน Application ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือน 25 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
121 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่องการสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
122 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565 [08.30 – 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
123 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ โครงการค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
กศน.อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
124 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 65 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
125 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 22 เม.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
126 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการทำวิจัย 5 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
127 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาผลงานทางวิชาการ 18 เม.ย. 2565
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อนุมัติแล้ว
128 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจพิจารณาประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบ 23 พ.ค. 2565
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อนุมัติแล้ว
129 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 12 ก.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อนุมัติแล้ว
130 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
131 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อนุมัติแล้ว
132 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชียวชาญพิจารณารายงานวิจัยและประเมินรายงานการวิจัย 20 ก.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อนุมัติแล้ว
133 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจพิจารณาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 25 ก.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อนุมัติแล้ว
134 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาผลงานทางวิชาการ 26 พ.ค. 2565
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อนุมัติแล้ว
135 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 7 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
136 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 7 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
137 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
138 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กรรมการตัดสินการประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2565 4 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
139 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 ก.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
140 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
141 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
142 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม ค่ายภาษาอังกฤษ "สะกิดต่อมความกล้า" 20 ก.ค. 2565
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
143 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 13-15 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
144 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1-3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
145 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย คุณธรรม ห้องเรียนพิเศษ 27 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
146 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพย์การเรียนรู้ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 2565 [09.00 - 16.30 น.]
มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
147 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปี 1 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
148 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 26 ก.ย. 2565 [09.00 - 17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติแล้ว
149 นาง มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 26 ก.ย. 2565 [09.00 - 17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติแล้ว
150 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย 13 -15 ก.ย. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
151 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย 13 -15 ก.ย. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
152 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 2565 [17.00 - 20.00 น.]
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
153 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี มีสุข ด้วยทักษะสมอง EF 31 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
154 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาทักษะสมอง 7 ก.ย. 2565 [09.00 - 16.00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อนุมัติแล้ว
155 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม BBL 28 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อนุมัติแล้ว
156 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 22 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
157 นางสาว พบพร เอี่ยมใส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 8 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
158 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 24 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
159 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ “กิจกรรมบัณฑิตจิตบริการ” 20 ก.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
160 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4-5 ก.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อนุมัติแล้ว
161 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ การจัดอบรมสัมมนา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการจัดกิจกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม 8 ส.ค. 2565 [15.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
162 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
163 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจักสำนไม้ไผ่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ในการผลิตสินค้าและบริการของตำบล 3 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
164 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
165 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “แม่ของฉัน...ที่สุดในโลก” 5-17 ส.ค. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
166 นาย ธนกิจ โคกทอง กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาด 12 ก.ย. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
167 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 16 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
168 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การพัฒนาศักยภาพการตลาด 2-3 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
169 นาย ธนกิจ โคกทอง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพ” 9 ก.ค. 2565 [08.30- 16.30 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
170 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดโครงการ KPRU ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด 11 ส.ค. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
171 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น 17 ส.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
172 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้นำ, การออแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม, การพัมนาผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุนนม 7 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
173 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดการเขียนบทความสั้นประกอบภาพถ่าย ในหัวข้อ “แม่ของฉัน...ที่สุดในโลก” 5-17 ส.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
174 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "เทคนิคการถ่ายภาพ" 19 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อนุมัติแล้ว
175 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน เรื่อง การพัฒนาทักษะ Future Skill การสร้างผลงานศิลปะเพื่อทำธุรกิจในโลก NFT 4-8 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
11-12 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อนุมัติแล้ว
176 นาย ธนกิจ โคกทอง การสร้างรายได้ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและการสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFT Crypto Art 9 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
177 นาง อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์หมอภาษา ภายใต้ “โครงการหมอภาษาวิถีถัดไป (Next Normal) : เครือข่ายการเรียนรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมให้กับลูกหลานผ่านวิถีชุมชนในยุคหลังโควิด” 11-22 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
178 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25-26 ส.ค. 2565
กศน. อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
179 นาย สามารถ ยืนยงพานิช กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
180 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร พิจารณาบทความวิจัย วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6 พ.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
181 นาย วันชัย เพ็งวัน การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
182 นาย วันชัย เพ็งวัน การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
183 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร กิจกรรมบริการวิชาการภายใต้กรอบแนวคิดการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) 15 ส.ค. 2565 [12.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
184 นาง ถมรัตน์ เงินทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลวดลายชนเผ่า 20-22 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
185 นาง ถมรัตน์ เงินทอง การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 27-29 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
186 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน 14 ก.ย. 2565 [08.30 น. - 16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
187 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการสัมมนาหลังฝึกงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 9 ก.ค. 2565 [09.00 -16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
188 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 22 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
189 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีจากคณบดีถึงบุคลากร 25–27 เม.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
190 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การนวดเพื่อผ่อนคลาย) 1-3 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
191 นางสาว มุทิตา นาคเมือง กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
192 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง (ว 10/2564) 7-8 ก.ค. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
193 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น การวัดผลการประเมินผลทางการศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 11-12 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
194 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 27-30 มิ.ย. 2565
4-5 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
195 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การสร้างแบรนด์และหลักการทำการตลาดออนไลน์ 26-27 พ.ค. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
196 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้นำ,การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วม,การพัฒนา,การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 ก.ค. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
197 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 28 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
198 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 11 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
199 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 11 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
200 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 7-8 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
201 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 9-10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
202 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา การพัฒนาบุคลิกภาพ 28 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
203 นาย คมสันต์ นาควังไทร กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 ก.ค. 2665
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
204 นาย คมสันต์ นาควังไทร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
205 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 11 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
206 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนผู้ประเมินคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 29 มิ.ย. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
207 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
208 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานชะลอมและสุ่มโคมไฟ 6 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
209 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย 17- 18 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
210 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช การจัดการความรู้การเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 25 พ.ค. 2565 [13.00 น. เป็นต้นไป]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
211 นาย จิรพงศ์ ยืนยง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 21-22 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
212 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL 6 มิ.ย. 2565 [08.30 – 16.30 น. ]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
213 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการพัฒนาทักษะ Future Skill การสร้างผลงานศิลปะเพื่อทำธุรกิจในโลก NFT 8-9 ก.ค. 2565
11-12 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
214 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร อนุมัติแล้ว
215 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
216 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1-3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
217 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564 6-7 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
218 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมคววามพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal 17 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
219 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 24 ส.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
220 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 16 ก.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
221 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น "ผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ 1" 19 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
222 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
223 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การตราจเครื่องมือวิจัย 11 เม.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
224 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การตรวจเครื่องมือวิจัย 11 เม.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
225 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
226 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
227 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ การใช้สารเคมี การใช้ห้องปฏิบัติการเคมี การจัดการของเสีย การใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 9 พ.ค. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
228 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
229 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 21-22 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
230 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์” 10 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
231 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2567) 5-6 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
232 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
233 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 20-22 ก.ค. 2565
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติแล้ว
234 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดอบรมสัมมนา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการจัดกิจกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม 26 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
235 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดอบรมสัมมนา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการจัดกิจกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม 8 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
236 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 23 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
237 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น อบรมเสริมทักษะ เรื่อง Clipchamp ตัดต่อวิดีโอ 4 ต.ค. 2565 [08.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
238 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น อบรมเสริมทักษะ เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก 20 ก.ย. 2565 [08.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
239 นาย ขวัญชัย ขัวนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 27-28 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
240 นาย นพคุณ ชูทัน กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 23 ส.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
241 นาย นพคุณ ชูทัน ขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาคุณาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 20 มิ.ย. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
242 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อการเป็นนักส่งเสริมไร่มืออาชีพ 20 ก.ย. 2565
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด อนุมัติแล้ว
243 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ 7 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
244 นางสาว ธัญรดี บุญปัน กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพ 19 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
245 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 5 ก.ย. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
246 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการปลูกผักเพื่อขายส่ง 25-26 ก.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
247 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565 20 ก.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
248 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 24 พ.ค. 2565
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
249 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองในพื้นที่ภาคเหนือ 21-22 ก.ย. 2565
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
250 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19-20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
251 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน One Day Trip ตำบลคลองน้ำไหล 10 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
252 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17-18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
253 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
254 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
255 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
256 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2564 22 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
257 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน 14 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
258 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 24 ก.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
259 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 24 ก.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
260 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย ผู้เชี่ยวชาญตรวจงานวิจัย 23 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
261 นางสาว โอกามา จ่าแกะ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22-26 ส.ค.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
262 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
263 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
264 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี อบรมถ่ายทอดความรู้การติดตั้งอุปกรณ์ดักจับโจรและใช้งาน Application ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือน 25 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาิวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
265 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
266 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM 17 ส.ค. 2565
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
267 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 29 ส.ค. 2565 [12.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
268 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
269 นาง ศรินญา หวาจ้อย กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 6-7 ส.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
270 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 9-10 ก.ค. 2565 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
271 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี แนวคิดการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) 15 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
272 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 21 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
273 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ 14-15 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
274 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 21 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
275 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบต้นไม้หยกเพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ 9 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
276 นาย นพคุณ ชูทัน กลั่นกรองแลำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 19 ส.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
277 นาย นพคุณ ชูทัน อนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนฯ ครั้งที่ 1/2565 16 ส.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
278 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสารในอ้อยแดง และเห็ดนางฟ้าภูฏาน 6 ก.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว
279 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ก.ค. 2565
30 ก.ย. 2565
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติแล้ว
280 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการดำเนินงานด้านการจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 28 มิ.ย. 2565 [15.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
281 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การใช้เครื่องอบแห้งอ้อยแดง และเห็ด 7 ก.ค. 2565 [09.00-16.30 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว
282 นาย นพคุณ ชูทัน อนุกรรมการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร 25 ก.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
283 นาย แดนชัย เครื่องเงิน โครงการบริการวิชาการการอบรมการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการ 9 พค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
284 นาย นพคุณ ชูทัน อนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 10 มิ.ย. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
285 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรื่องนวัตกรรมการทำแห้งและการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 2 ก.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
286 นาง วันวิสา พวงมาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 9 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
287 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17-18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
288 นาง วันวิสา พวงมาลัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
289 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
290 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.4-6 3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
291 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.1-3 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
292 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 17 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
293 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
294 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการแข่งขันสะกดคำ ระดับมัธยศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
295 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปั่นด้ายจากใยกล้วยผสมฝ้าย 1-2 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
296 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการเพื่อการทําฝายชะลอน้ำ 2-3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
297 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายดาราศาสตร์ 27 ส.ค. 2565
โรงเรียนขาณุวิทยา อนุมัติแล้ว
298 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24 ส.ค. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถถัมภ์) อนุมัติแล้ว
299 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
300 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพสินค้า 29 พ.ค. 2565 [09.00-10.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
301 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 16 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
302 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการฝึกอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร และยาดมสมุนไพร 16 มิ.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อนุมัติแล้ว
303 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
304 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 23 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อนุมัติแล้ว
305 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 23 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อนุมัติแล้ว
306 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 27 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
307 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมแข่งขัน Young Youtuber Challenge : รีวิว “กิน-เที่ยว-เล่น แถวบ้าน” 10 ส.ค. 2565 [13.00–16.00 น.]
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
308 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน โครงการจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 16-18 ก.ย. 2565
วิทยาลัยอาชีวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
309 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 8 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
310 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การถนอมอาหารพริกแกงและไข่เค็ม และการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารพริกแกงและไข่เค็ม 10 ก.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
311 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17–18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
312 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การพัฒนางานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสู่อนาคต 21 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
313 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย ออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 23-24 ก.ย. 2565
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
314 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย การทำวิจัยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
315 นาง วันวิสา พวงมาลัย ออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 23-24 ก.ย. 2565
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
316 นาง วันวิสา พวงมาลัย การทำวิจัยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
317 นางสาว ยุภาดี ปณะราช ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566-2570 30 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
318 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
319 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal 17 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
320 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์” 10 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
321 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการกลุ่ม" 3 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
322 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 23 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อนุมัติแล้ว
323 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ อนุมัติแล้ว
324 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 9-11 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
325 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยน่าน ประจำปีการศึกษา 2564 11 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
326 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1-2 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
327 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30 ก.ย. 2565 - 1 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
328 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1-2 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
329 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 26-30 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
330 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 26-30 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
331 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ 24 ส.ค. 2565 [08.30 - 14.00 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อนุมัติแล้ว
332 นาย เลเกีย เขียวดี ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพและการทำงานฯ 14 ก.ย. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
333 นาย เลเกีย เขียวดี ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพและการทำงานฯ 17 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
334 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ Active Learning โดยผ่านทักษะ EF 21 ส.ค. 2565 [08.30 -16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
335 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ Active Learning โดยผ่านทักษะ EF 20 ส.ค. 2565 [08.30 -16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
336 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ Active Learning โดยผ่านทักษะ EF 19 ส.ค. 2565 [08.30 -16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
337 นาง อมรา ศรีแก้ว การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย 13 - 15 ก.ย. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
338 นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ 15 ก.ย. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
339 นาย อานนท์ วงษ์มณี โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ 15 ก.ย. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
340 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง การจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 22 ก.ย. 2565
สำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
341 นาย นเรศ ขำเจริญ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการฟิสิกส์ 17-18 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
342 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการฟิสิกส์ 17-18 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
343 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 ทุกวันศุกร์ [08.30 - 09.30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ อนุมัติแล้ว
344 นางสาว ศศิธร เมธาวิวัฒน์ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 ทุกวันศุกร์ [08.30 - 09.30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ อนุมัติแล้ว
345 นาย นเรศ ขำเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
346 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
347 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
348 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
349 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 6 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติแล้ว
350 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 7 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
351 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 3 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัขรวิทยา อนุมัติแล้ว
352 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง บรรยายด้านการจัดการธุรกิจ 19 มิ.ย. 2565 [13.00 - 16.30 น. ]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
353 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 9 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติแล้ว
354 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
355 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 17-19 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
356 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal พร้อมที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศต่อไป 17 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
357 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์” 10 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อนุมัติแล้ว
358 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาวัฒธรรมเครือข่ายวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก 1 - 4 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
359 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย คุณธรรมเด็กดี EIS ม.1 20 - 21 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
360 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพการและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมถึงการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน 6 ก.ย. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
361 นาย ธนัชพร หาได้ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
362 นาย ธนัชพร หาได้ เกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 17 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
363 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง" 3 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
364 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 23-24 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
365 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ อบรมด้านเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
366 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
367 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
368 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขากราฟิกดีไซน์ 3-5 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
369 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ แนวปฏิบัติการนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 16 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
370 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการ KPRUMS NEXT GEN FESTIVAL 2022 วิทยากรกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "อายุน้อยร้อยล้านด้วยฐานวทน" 24 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
371 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
372 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการพัฒนาวิศวกรสังคมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2-3 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
373 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ การอบรมปฏิบัติการ "การตัดต่อวีดีโอ" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART ระดับมัธยมศึกาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 4 ก.ย. 2565
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
374 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำคลิปวีดีโอสั้นประชำสัมพันธ์ ในหัวข้อ “Welcome to KPRU” 30 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
375 นาง พรรษพร เครือวงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
376 นาง พรรษพร เครือวงษ์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินกิจกรรม 8 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
377 นาง พรรษพร เครือวงษ์ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินกิจกรรม 26 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
378 นาง พรรษพร เครือวงษ์ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 23 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
379 นาง พรรษพร เครือวงษ์ เสวนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และเสวนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลสัมฤทธิ์ 13 มิ.ย. 2565 [09.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
380 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการสร้างผลงานสื่อ Infographic หัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 11-12 ก.ค.2565
15 ก.ค. 2565
18-20 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
381 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 27-28 มิ.ย.2565 [16.45-20.30 น.]
29-30 มิ.ย. 2565 [16.45-20.30 น.]
4-5 ก.ค. 2565 [16.45-20.30 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
382 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
383 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ การทำสบู่กากกาแฟ 20 ก.ค. 2565 [08.30-17.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
384 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครีมทานาคาจากท่อนไม้ทานาคา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 11 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
385 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ในยุค 4.0 กลุ่มที่ 2" 17 ก.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
386 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”ตะลุยโจทย์แก้ปัญหาพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ” 6 ส.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
387 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 21 ก.พ. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
388 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
389 นางสาว ชวิศา กันกา กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
390 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
391 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ อนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 3-5 ส.ค. 2565 [08.00-20.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
392 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “Sex Worker สิทธิเสรีภาพ หรือศีลธรรมที่สั่นคลอน” 15 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
393 นางสาว ธวชินี ลาลิน เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่กับการสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 23 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
394 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการส่งเสริมคนกำแพงรักษ์ถิ่นนั่งรถไฟฟ้าชมเมืองมรดกโลกและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2565 23 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
395 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร โครงการบริการวิชาการการอบรมการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการ 9 พ.ค. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
396 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการเพื่อการทําฝายชะลอน้ํา 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
397 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24 ส.ค. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถถัมภ์) อนุมัติแล้ว
398 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ (Biosafety and Biosecurity) 26 ส.ค. 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
399 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
400 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 2 ก.ค. 2565
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
401 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์ "ค่ายเทคนิคปลอดเชื้อ" 25-26 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
402 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 22 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
403 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
404 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
405 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
406 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 10 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
407 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 27 ก.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
408 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2565 26-27 พ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
409 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2565 26-27 พ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
410 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
411 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน 17-18 ส.ค. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
412 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตัดสินการประกวดการเขียนบทความสั้นประกอบภาพถ่าย 5-17 ส.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
413 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15-26 ส.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
414 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 13-15 มิ.ย. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
415 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศรรตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยภัฏกำแพงเพชร 27 มิ.ย. 2565 - 1 ก.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
416 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 27 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
417 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
418 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อนุมัติแล้ว
419 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 18 มิ.ย. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
420 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565 [09.00-15.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
421 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
422 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความวิชาการหรือบทความวิจัย 24 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
423 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
424 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
425 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
426 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
427 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
428 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ก.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
429 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ ESMTE 16 มิ.ย. 2565 [13.00-17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
430 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 21 ส.ค. 2565-9 ต.ค. 2565 [14:30-16:30 น.]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
431 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 13-15 มิ.ย. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
432 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
433 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-3 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
434 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 17-18 ส.ค. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
435 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน กิจกรรมอบรมการบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกงแบบสุญญากาศ 9 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
436 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการศึกษา 9 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
437 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 10 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
438 นางสาว ชลธิชา แสงงาม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 16 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
439 นางสาว ชลธิชา แสงงาม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
440 นาย อนัน หยวกวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19-20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
441 นาย อนัน หยวกวัด อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผาหินช้างดอยลับงา ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 11 ก.ย. 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
442 นาย อนัน หยวกวัด การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ 19-21 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
443 นาย อนัน หยวกวัด การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ 14-15 ส.ค.2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
444 นาย ประพล จิตคติ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4-5 ก.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
445 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนการผลิตสื่อ 30 มิ.ย. 2565-1 ก.ค. 2565
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
446 นาง อมรา ศรีแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาครูในระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 5 บรรจุปี พ.ศ. 2563 (โมดูลที่ 3) 15-16 ส.ค. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
447 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ โครงการอบรมวัยรุ่น ท.ว. ขอ DANCE FOR HEALTH 14-15 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
448 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ กิจกรรมการแข่งขันละคะสั้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
449 นางสาว ธนธรณ์ แจ้งโม้ โครงการอบรมวัยรุ่น ท.ว. ขอ DANCE FOR HEALTH 14-15 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
450 นางสาว ธนธรณ์ แจ้งโม้ กิจกรรมการแข่งขันละคะสั้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
451 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี กิจกรรมการแข่งขันละคะสั้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
452 นาง อมรา ศรีแก้ว กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้แก่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 25-26 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
453 นาย ประพล จิตคติ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอตำแหน่งวิชาการประเภทรับใช้สังคม 5 ก.ย. 2565
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติแล้ว
454 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 2 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
455 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 10 มิ.ย. 2565 [08.30-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
456 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
457 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 1 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
458 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
459 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันประพันธ์กลอนสด ระดับมัธยมศึกษา 18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
460 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 23 ก.ย. 2565
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
461 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
462 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย อนุมัติแล้ว
463 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
464 นางสาว อธิรดา บุญเดช พันธุวิศวกรรม (การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR) จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 27 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
465 นาย มนตรี หลินภู บุคคลต้นแบบความเป็นครู (Teacher Idol) 21 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
466 นาย มนตรี หลินภู ศึกษารายกรณี 10 พ.ค. 2565 [13.00-14.30 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
467 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและแนะแนวสำหรับอาจารย์ 14 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
468 นางสาว พัชรีรัต หารไชย กิจกรรมอบรมฝึกทักษะในงานช่าง 19 ส.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
469 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 6 มิ.ย. 2565
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
470 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ เสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการสาธารณะ 22 ส.ค. 2565 [09.15-12.00 น.]
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
471 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 10 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
472 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการชุมชน” 19 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
473 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
474 นางสาว อภิชญา พัดพิน อบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
475 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูล 18 มิ.ย. 2565 [13.00 - 16.40 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
476 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ก.ย. 2565 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
477 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 4 ก.ย. 2565 [10.00-12.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
478 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” 19 ก.ย. 2565 [15.00-16.30]
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
479 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความ (Peer Reviewer) 31 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
480 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร การเขียนประวัติและกรอกใบสมัครงานภาษาจีน 3 ก.ย. 2565 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
481 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ 17 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
482 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารทางวิชาการ 23 พ.ค. 2565
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อนุมัติแล้ว
483 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การสัมมนาเรื่อง “ประเด็นที่จำเป็นที่จะต้องวิจัยดินถล่ม” 30 ส.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก อนุมัติแล้ว
484 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 17-19 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ อนุมัติแล้ว
485 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านวิศวกรรมโยธา” 14-15 ส.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
486 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 12 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
487 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการพัฒนาวิศวกรสังคมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 2-3 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
488 นาย เมธี มธุรส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่องทางการขายแบบออนไลน์ และออฟไลน์สำหรับผู้ประกอบการ 10 ก.ย. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
489 นาย เมธี มธุรส โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24 ส.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
490 นาย ขวัญชัย ขัวนา บุคคลต้นแบบความเป็นครู (Teacher Idol) 21 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
491 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 18-19 พ.ค. 2565
บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
492 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 15-16 ก.ย. 2565
บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
493 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ การจัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง (RDF) 21 ก.ย. 2565 [09.30 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อนุมัติแล้ว
494 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ การปั่นด้ายจากใยกล้วยผสมฝ้าย 1-2 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
495 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 24 มิ.ย. 2565
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
496 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
497 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
498 นาย เมธี มธุรส ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ก.ย. 2565 [08.30 -16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
499 นาย เมธี มธุรส การวัดผลการประเมินผลทางการศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 11-12 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
500 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 ก.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
501 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
502 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 17 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
503 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 24 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
504 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขัน Young Youtuber Challenge : รีวิว “กิน-เที่ยว-เล่น แถวบ้าน” 10 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
505 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว อนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2 ส.ค. 2565 [09.00-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
506 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม การเตรียมความพร้อมฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเพื่อเข้าใจบริบท และการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร 15 ก.ย. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
507 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม โครงสร้างและแผนการจัดการเรียนรู้ 22 พ.ค. 2565 [10.00-12.00 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
508 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม โครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ 10 พ.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
509 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564 6-7 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
510 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้แก่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 ก.ค. 2565
10 ก.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
511 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ก.ย. 2565 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
512 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือปริญญานิพนธ์ 11 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
513 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ 16 ส.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
514 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย 19 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
515 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นนักส่งเสริมไร่มืออาชีพ 20 ก.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด อนุมัติแล้ว
516 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน 7 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
517 นาย ประจักษ์ กึกก้อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง อนุมัติแล้ว
518 นาย ขวัญชัย ขัวนา เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์สำหรับขอผลงานทางวิชาการ 10 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
519 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
520 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาน 2565 16 ก.ย. 2565 [14.00-16.30 น.]
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
521 นาย ขวัญชัย ขัวนา การพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 18 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) อนุมัติแล้ว
522 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9 ก.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
523 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการประเมินการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 พ.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
524 นาย ขวัญชัย ขัวนา การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเลย์-รวมไทย 7 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
525 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามการลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา 19 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
526 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 27-28 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
527 นาย ขวัญชัย ขัวนา การวัดผลการประเมินผลทางการศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 11-12 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
528 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ 14 ส.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
529 นาย ขวัญชัย ขัวนา แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 4 ส.ค. 2565 [09.00-11.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
530 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ กิจกรรมบริการวิชาการภายใต้กรอบแนวคิดการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) 15 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
531 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบต้นไม้หยกเพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ 9 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
532 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
533 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
534 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
535 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
536 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
537 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 10 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
538 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 9 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
539 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการจตัดสินผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 8 เม.ย. 2565
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
540 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพื้นที่วิจัยพืชกัญชง 19-21 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเเพทศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
541 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
542 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการทำสื่อพร้อมเล่านิทาน 27 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
543 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 6-7 ก.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
544 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25-26 ส.ค. 2565
กศน.อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
545 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
546 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 27 มิ.ย. 2565 – 1 ก.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
547 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ ค่ายภาษาอังกฤษสะกิดต่อมความกล้า 20 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
548 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-19 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
549 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 15-19 ส.ค. 2565
22-26 ส.ค. 2565 [17.00 – 19.00 น.]
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
550 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นิทรรศการวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
551 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
552 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับการบริการวิชาการในสถานศึกษา 9 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
553 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 29 ส.ค. 2565 [12.30-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
554 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
555 นาย สันติ คู่กระสังข์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
556 นาย สันติ คู่กระสังข์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
557 นาย สันติ คู่กระสังข์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเล่าเรื่อง" 27 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
558 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 22 ก.พ. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
559 นางสาว พัตรา คำสีหา การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 12 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
560 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางสังคม” 9-13 พ.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
561 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดธิดาอะโวคาโด้ ในงานเทศกาลอะโวคาโด้ ประจำปี 2565 30 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อนุมัติแล้ว
562 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลอะโวคาโด้ ประจำปี 2565 29 ก.ค. 2565 [17.00-24.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อนุมัติแล้ว
563 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหารจากอะโวคาโด้ ในงานเทศกาลอะโวคาโด้ ประจำปี 2565 29 ก.ค. 2565 [10.00-12.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อนุมัติแล้ว
564 นาย สันติ คู่กระสังข์ กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 6 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
565 นาย สันติ คู่กระสังข์ กิจกรรมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการชุมชน” 19 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
566 นาย สันติ คู่กระสังข์ การริเริ่มและพัฒนาธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas 29 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
567 นาย สันติ คู่กระสังข์ การเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 28-30 เม.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
568 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
569 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
570 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
571 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 13 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
572 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
573 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาลูกรักกิน กอด เล่า เล่นของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทร 17 ส.ค. 2565 [08.30 - 14.00 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อนุมัติแล้ว
574 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
575 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการฟิสิกส์ (การบังคับโดรนด้วยแอพพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ) 17-18 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
576 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา ค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
กศน.อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
577 นาย วชิระ สิงห์คง การถนอมอาหารพริกแกงและไข่เค็ม และการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารพริกแกงและไข่เค็ม 10 ก.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
578 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ วิจัยสร้าง Innovation และ technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค digital world 7 ก.ค. 2565 [14.15-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อนุมัติแล้ว
579 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 21 ส.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อนุมัติแล้ว
580 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 22-25 ส.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
581 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
582 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
583 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
584 นางสาว ราตรี บุมี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
585 นางสาว ศิรประภา มีรอด กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
586 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
587 นางสาว เมทินี ทวีผล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
588 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 1 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
589 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการ 20 ก.ค. 2565 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
590 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การคลี่บันไดผลลัพธ์โครงการ และการออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
สสส.พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
591 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การติดตามโครงการและประเมินผลโครงการ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 25 พ.ค. 2565 [08.00-12.00 น.]
สสส.พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
592 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การคลี่บันไดผลลัพธ์โครงการ และการออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ 28 มิ.ย. 2565 [08.00-16.00 น.]
สสส.พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
593 นาง น้ำฝน สะละโกสา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
594 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal 17 ส.ค. 2565
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
595 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า 29 พ.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
596 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
597 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 22 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
598 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 7 มิ.ย. 2565 [09.00-15.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
599 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 10 ก.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
600 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการ 27 ส.ค. 2565 [08.00-13.30 น.]
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
601 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสารสกัดใบฝรั่ง 10 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
602 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ระยะที่ 2 25-27 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
603 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ระยะที่ 1 24-26 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
604 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลคีรีมาศ 6-7 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
605 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 12 ก.ย. 2565 [13.00-16.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
606 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 12 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
607 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 5 ก.ย. 2565 [13.00-16.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
608 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 5 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
609 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบททวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี 5-6 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
610 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การเขียนบทความวิจัยจากงานบริการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2 มิ.ย. 2565 [08.30-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
611 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การติดต่อราชการออนไลน์ในยุครัฐบาลดิจิทัล 29 พ.ค. 2565 [15.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อนุมัติแล้ว
612 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน 19 ก.ค. 2565
25 ก.ค. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
613 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
614 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 1 ก.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
615 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล 5 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนุมัติแล้ว
616 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
617 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 1 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
618 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 17 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
619 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17-18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
620 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลวดลายชนเผ่า 20-22 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
621 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 27-29 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
622 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความวิจัย บทความวิชาการ 1 ส.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
623 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัย 7-9 ก.ย. 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติแล้ว
624 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ 5 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านหนองชะแอน อนุมัติแล้ว
625 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางสังคม” 9-13 พ.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
626 นาย พิษณุ บุญนิยม พิจารณาตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ 5 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
627 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 10 ส.ค. 2565 [08.00-17.00 น. ]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
628 นางสาว ศิรประภา มีรอด กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
629 นางสาว เมทินี ทวีผล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
630 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
631 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
632 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
633 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
634 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
635 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
636 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
637 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
638 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
639 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
640 นางสาว ราตรี บุมี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
641 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
642 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
643 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
644 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
645 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 ก.ค. 2565
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
646 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี โครงการอบรมวัยรุ่น ท.ว. ขอ Dance For Health 14-15 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
647 นาย พิษณุ บุญนิยม คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน 26 ก.ค. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
648 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
649 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 17 มิ.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
650 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 17 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
651 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 9 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
652 นาย ธงเทพ ชูสงฆ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
653 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
654 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
655 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
656 นาย ธัชชัย ช่อพฤกษา ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
657 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 12-16 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
658 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การเสริมสร้างสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 25 ส.ค. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อนุมัติแล้ว
659 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 12-16 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
660 นางสาว ปาริชาต เตชะ การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับชาติ 26 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.45 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
661 นาย โกมินทร์ บุญชู ค่าย Math Camp (ค่ายคณิตศาสตร์) 10 ก.ย. 2565
โรงเรียนพบพระวิทยาคม อนุมัติแล้ว
662 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ค่าย Math Camp (ค่ายคณิตศาสตร์) 10 ก.ย. 2565
โรงเรียนพบพระวิทยาคม อนุมัติแล้ว
663 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 22 - 25 ส.ค. 2565 [09.00 -16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
664 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
665 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
666 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
667 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2565 3 ก.ย. 2565 [08.00-12.00 น.]
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
668 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้ารการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 30 ส.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
669 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
670 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุรธรรมจริยธรรมในการทำงาน 26 ส.ค. 2565 [09.00 - 14.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
671 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Program Camp 2022) 2-4 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
672 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) 27 - 28 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อนุมัติแล้ว
673 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการจัดการเรียนรู้ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวชาการฯ 21 ส.ค. 2565 [08.00 -17.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
674 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2565 24 ก.ย. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) อนุมัติแล้ว
675 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2565 24 ก.ย. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) อนุมัติแล้ว
676 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่ำงประเทศ 5-6 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
677 นางสาว วรางค์ รามบุตร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
678 นางสาว วรางค์ รามบุตร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการปลูกผักเพื่อขายส่ง 25-26 ก.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
679 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก โครงการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 9 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
680 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 27 พ.ค. 2565 [13.30 น. เป็นต้นไป]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
681 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก สัมมนาวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศ 6 พ.ค. 2565 [09.00 น.เป็นต้นไป]
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
682 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบริการสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมชุมชนฯ 12 เม.ย. 2565
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติแล้ว
683 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 30 มิ.ย. 2565
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
684 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2564 21 มิ.ย. 2565 [10.00 - 13.00 น.]
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุมัติแล้ว
685 นาย เลเกีย เขียวดี ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
686 นาย ขวัญชัย ขัวนา ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
687 นาย มนตรี หลินภู ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
688 นาย เมธี มธุรส ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
689 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กิจกรรมอบรมฝึกทักษะในงานช่าง 19 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
690 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ พิจารณาบทความวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑๘ 23 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
691 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ 16 ส.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
692 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู สัมมนาทางการบัญชี 26 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
693 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
694 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู สัมมนาทางการบัญชี 8 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
695 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด คลิปวิดีโอสั้นเรื่อง “ความก้าวหน้า กับอาชีพนักบัญชี” 10 ส.ค. 2565
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
696 นางสาว อังคณา ตาเสนา โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
697 นางสาว อังคณา ตาเสนา หลักสูตรเกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 17 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
698 นางสาว อังคณา ตาเสนา คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 2565 [13.00-14.00 น.]
งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
699 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง ค่ายวงโยธวาทิตทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 28-30 ก.ค. 2565
โรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์ อนุมัติแล้ว
700 นาย ณัฐพล บ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 2-3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
701 นาย ณัฐพล บ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
702 นาย วสันต์ เพชรพิมูล โครงการอบรมความรู้ด้านการออกแบบติดตั้ง การประยุกต์การใช้งานระบบโซล่าเซลล์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์ชนิดออนกริด 10-11 ก.ย. 2565
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซีสเต็ม อนุมัติแล้ว
703 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล การสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรการจูงใจในการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 21 มิ.ย. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
704 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 17 มิ.ย. 2565
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อนุมัติแล้ว
705 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 28-29 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยุธยา อนุมัติแล้ว
706 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา) 26 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
707 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2564 (สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้) 22 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
708 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2564 (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 25 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
709 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ.) ปีการศึกษา 2564 9 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
710 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.) ปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
711 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 15 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
712 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 26-30 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
713 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 17 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
714 นางสาว มัลลิกา ทองเอม โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ หัวข้อ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตร 14 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
715 นางสาว มัลลิกา ทองเอม กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปี 1 (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565) 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
716 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การใช้บริการสำนักวิทยบริการ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป. 24 ก.ค. 2565 [10.30-11.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
717 นางสาว มุทิตา นาคเมือง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี 24 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30]
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
718 นางสาว มุทิตา นาคเมือง ค่ายวงโยธวาทิตเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี 28-30 ก.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์ร่วมกับโรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก อนุมัติแล้ว
719 นาย ธีรศิลป์ กันธา อบรมโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
720 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมรักแรกผูกจิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 9 มิ.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
721 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 10 ก.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
722 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขยายตลาดด้วย TikTok เพื่อสร้างรายได้ให้ปัง 26 มิ.ย. 2565 [07.30-17.00 น. ]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
723 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อบรมด้านเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 4 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
724 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
725 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างแอพพลิเคชัน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-Smart ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ส.ค. 2565
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
726 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน 16-17 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
วิทยาลัยชุมชนตราด อนุมัติแล้ว
727 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2565 [07.30 -16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
728 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
729 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชนแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 9 ส.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
730 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2565 โดยมีจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
731 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรนำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565 [08.00-13.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
732 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการฝึกทักษะและส่งเสริมความรู้และนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา 10 ก.ย. 2565 [08.00-13.30 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักอธิการบดี อนุมัติแล้ว
733 นาย ธนากร วงษศา การปลูกเลี้ยงแคคตัส 19 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อนุมัติแล้ว
734 นาย ธนากร วงษศา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์" 16-17 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
735 นาย จตุรงค์ ธงชัย โครงการจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 16-18 ก.ย. 2565
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
736 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช การประชุมบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม NGO 5-6 ส.ค. 2565
องค์กร Rainbow Plus อนุมัติแล้ว
737 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 20 ก.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
738 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยพื้นเมือง 23-24 ก.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
739 นาย เอนก หาลี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 24 ก.ค. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
740 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ กิจกรรมศักยภาพผู้เรียน 23 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
741 นาย ภาคิณ มณีโชติ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 7 ก.ค. 2565
กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.คลองแม่ลาย อนุมัติแล้ว
742 นาย ภาคิณ มณีโชติ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 8 ก.ค. 2565
กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.คลองแม่ลาย อนุมัติแล้ว
743 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 6 ส.ค. 2565
โรงเรียนลานกระบือ อนุมัติแล้ว
744 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 6 ส.ค. 2565
โรงเรียนลานกระบือ อนุมัติแล้ว
745 นาย จิระ ประสพธรรม โคงรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทตำบลไทรงาม 3 ส.ค. 2565
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
746 นางสาว อรปรียา คำแพ่ง กิจกรรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 10 ส.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
747 นาย วันเฉลิม พูนใจสม กิจกรรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 10 ส.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
748 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ 4 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
749 นาย ศรวัส ศิริ ค่ายสร้างสรรค์จิตอาสา พัฒนาพฤติกรรม ปลูกฝังคุณธรรม สู่ผู้นำ 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
750 นาย มนตรี หลินภู ค่ายสร้างสรรค์จิตอาสา พัฒนาพฤติกรรม ปลูกฝังคุณธรรม สู่ผู้นำ 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
751 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี กิจกรรมค่ายร้องเล่น เต้น วาด เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านศิลปะ 8 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
752 นาย จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ กิจกรรมค่ายร้องเล่น เต้น วาด เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านศิลปะ 8 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
753 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office 27 ก.ค. 2565
องค์การบริการส่วนตำบลคลองขลุง อนุมัติแล้ว
754 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 11 ก.ค. 2565 [09.00 -16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
755 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
756 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
757 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
758 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
759 นางสาว ศิริพร โสมคำภา อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
760 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการค่ายวิชาการ ประจำปี 2565 1 ส.ค. 2565 [08.00-15.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก อนุมัติแล้ว
761 นาย วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเลย์บอลเชิงวิทยาการสู่การพัฒนาศักยภาพชีวิต 20 - 21 ก.ค. 2565
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
762 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 22 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
763 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี เพื่อเป็นวิทยากรและกรรมการประกวดเต้น COVER DANCE ในกิจกรรม Watchara Music & Cover Dance 8 ส.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
764 นาย ธีรศิลป์ กันธา เกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 17 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
765 นาย ธีรศิลป์ กันธา เกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 9 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
766 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 22 ก.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
767 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 24 พ.ค. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
768 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 16 มิ.ย. 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
769 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การขับเคลื่อนงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 18 ก.ค. 2565
แปลงใหญ่กระเทียมตำบลแม่พริก อนุมัติแล้ว
770 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ว.PA) 8 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" อนุมัติแล้ว
771 นาย นเรศ ขำเจริญ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
772 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
773 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
774 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
775 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
776 นาย จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและเกษตรผู้นำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม 7 ก.ค. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
777 นาย วิษณุ บัวเทศ บรรยายและฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6 ก.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง อนุมัติแล้ว
778 นาย ประพล จิตคติ การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 29 มิ.ย. 2565 [09.00 - 12.00 น.]
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
779 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
780 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
781 นางสาว เพชรลัดดา โพธิ์สิงห์ โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
782 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
783 นาย จิระ ประสพธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 29 มิ.ย. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
784 นางสาว วาสนา อาจสาลิกรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 29 มิ.ย. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
785 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมการผูกผ้า และการจับจีบผ้า 29 มิ.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
786 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยอบรมหลักสูตรที่1 29 มิ.ย. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
787 นาย วิษณุ บัวเทศ การขอตำแหน่งวิชาการด้านนวัตกรรม 30 มิ.ย. 2565 [15.30 - 18.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
788 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกระบวนการ นักจัดการความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ 1 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565 [08.30 -16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
789 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบลปางมะค่า 28 มิ.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อนุมัติแล้ว
790 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบลปางมะค่า 28 มิ.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อนุมัติแล้ว
791 นาย ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 18 ก.พ. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
792 นาย ประจบ ขวัญมั่น ค่ายสร้าง เจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 มิ.ย. 2565 [08.00 - 16.20 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
793 นาย ประจบ ขวัญมั่น ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2565 [08.30 น.]
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อนุมัติแล้ว
794 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมสนันสนุนการพัฒนารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 16 มิ.ย. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
795 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
796 นาย มนตรี ใจแน่น ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
797 นาย มนตรี ใจแน่น ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 8 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
798 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 8 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
799 นาย อานนท์ วงษ์มณี การพัมนาการเกษตรในรูปแบบสมัยใหม่(Smart Farm) 28 มิ.ย. 2565 [13.00 - 16.00 น.]
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตร อนุมัติแล้ว
800 นาย สัญญา พรหมภาสิต แนะนำแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 20 มิ.ย. 2565
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล อนุมัติแล้ว
801 นางสาว ธนธรณ์ แจ้งโม้ โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL 6 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
802 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 13-17 มิ.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
803 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีอำเภอบึงสามัคคีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 6-7 มิ.ย. 2565 [09.30-16.30 น.]
ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี อนุมัติแล้ว
804 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีอำเภอบึงสามัคคีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 6-7 มิ.ย. 2565 [09.30-16.30 น.]
ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี อนุมัติแล้ว
805 นาย เอนก หาลี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้ 27-28 มิ.ย. 2565
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
806 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 17 มิ.ย. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
807 นาย เลเกีย เขียวดี อบรมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 11-12 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
808 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี ระบบ IOT มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 6 อนุมัติแล้ว
809 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency 11-12 มิ.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
810 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency 11-12 มิ.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
811 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน โครงการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 29 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อนุมัติแล้ว
812 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 13-17 มิ.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
813 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2565 [08.00-15.00 น.]
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน อนุมัติแล้ว
814 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 26 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
815 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 26 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
816 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 27 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
817 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 27 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
818 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564 : PA) 27 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด อนุมัติแล้ว
819 นาย ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา กิจกรรมค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 25-27 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
820 นาย บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
821 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
822 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
823 นางสาว ปาริชาต เตชะ อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
824 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
825 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมระบบสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ 11 มิ.ย. 2565
บจก.ฟาร์มแลนด์พีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง อนุมัติแล้ว
826 นางสาว นิวดี คลังสีดา อบรมระบบสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ 11 มิ.ย. 2565
บจก.ฟาร์มแลนด์พีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง อนุมัติแล้ว
827 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
828 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
829 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
830 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
831 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
832 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
833 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน 25 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
834 นาย ประจบ ขวัญมั่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
835 นาย ยุทธนา พันธ์มี การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
836 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
837 นาย เฉลิม ทองจอน การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
838 นาย เอนก หาลี นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า 24 พ.ค. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
839 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเทคโนโลยีโซล่าเซลล์กับการนำไปใช้ในงานต่างๆ 6-7 มิ.ย. 2565
หจก.สุริยะเอ็นเนอจี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
840 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเทคโนโลยีโซล่าเซลล์กับการนำไปใช้ในงานต่างๆ 6-7 มิ.ย. 2565
หจก.สุริยะเอ็นเนอจี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
841 นางสาว นิวดี คลังสีดา อบรมเทคโนโลยีโซล่าเซลล์กับการนำไปใช้ในงานต่างๆ 6-7 มิ.ย. 2565
หจก.สุริยะเอ็นเนอจี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
842 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 2-3 พ.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
843 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) สู่การวิจัยในชั้นเรียนตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 6 พ.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อนุมัติแล้ว
844 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28-29 เม.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 อนุมัติแล้ว
845 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
846 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
847 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
848 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
849 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
850 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อนุมัติแล้ว
851 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570) 12 พ.ค. 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
852 นางสาว กษมา สุรเดชา กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ 18 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
853 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2565 9 พ.ค. 2565 [10.30 – 12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
854 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปีงบประมาณ 2565 7-8 พ.ค. 2565
14 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
855 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24 ม.ค. 2565
28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
856 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรม “เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์” 31 ม.ค. 2565 [16.30-20.00 น.]
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
857 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ อบรมหัวข้อ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 29-30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
858 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตามฉลากโภชนาการ 3 มี.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
859 นาย อิทธิพล เหลาพรม กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 31 มี.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
860 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักและพืชหมุนเวียน 25 ก.พ. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
861 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 22 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
862 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 22 ก.พ. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อนุมัติแล้ว
863 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 11-12 ต.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
864 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 15-16 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
865 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 8-9 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
866 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 11-12 ต.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
867 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานชุดจำลองสำหรับอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 26 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
868 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
869 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 15-16 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
870 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
871 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานชุดจำลองสำหรับอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 26​ พ.ย.​ 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
872 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 23​ พ.ย.​ 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
873 นาย อนัน หยวกวัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัตโนมัติและการซ่อมบํารุง” 2-3 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
874 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
875 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
876 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน 7-8 เม.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
877 นาย ประพล จิตคติ การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 9-10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
878 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อสร้างพัฒนานวัตกรรม นำทางสู่ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 30 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
879 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
880 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
881 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา การพัฒนาบุคลิกภาพ 6 ต.ค. 2564 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
882 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์เพื่อยื่นขอรับการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)) 10-11 ก.พ. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
883 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม โครงการรวมพลังสตรีเมืองกำแพงเพชรเนื่องในวันสตรีสากล และส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 24 มี.ค. 2565 [10.00-14.00 น.]
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
884 นาย ประพล จิตคติ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของชุมชนตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 27-28 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อนุมัติแล้ว
885 นาย ประพล จิตคติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การท่องเที่ยวชุมชน) 23 พ.ย. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
886 นางสาว ชลธิชา แสงงาม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
887 นางสาว ชลธิชา แสงงาม อบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
888 นางสาว โอกามา จ่าแกะ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 2565 23 ก.พ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
889 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 25 ม.ค. 2565
27 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
890 นางสาว โอกามา จ่าแกะ เสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ในชุมชน สังคมแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal ดีอย่างไร)” 22 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
891 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 5-7 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
892 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
893 นาย สามารถ ยืนยงพานิช ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 22 พ.ย. 2564-31 ม.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
894 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา 12-13 ก.พ. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
895 นาย มนตรี ใจแน่น การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 25-26 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
896 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24-25 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
897 นาย มนตรี ใจแน่น เทคนิคการสร้างเพจ สำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal 18 ธ.ค. 2564 [08.30–16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
898 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา และศึกษาดูงาน 27-29 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 1 อนุมัติแล้ว
899 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 16 มี.ค. 2565 [13.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
900 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
901 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 - 30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
902 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมแนวทางข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาชีพครู 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
903 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม อบรมให้ความรู้สอบ ก.พ. หัวข้อ ภาษาอังกฤษ 30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
904 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU 26-27 ก.พ. 2565 [09.00 - 21.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
905 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมพัฒนาทักษะวิศกรสังคมเพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU เพื่อให้นักษาได้มีความรู้ 5 มี.ค. 2565 [09.00 – 16.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
906 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการพัฒนาศักยภาพ Reskilling และ Upskilling แกนนำชุมชนเพื่อการบริหารเชิงพื้นที่ 26 มี.ค. 2565 [06.00 - 18.40 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
907 นาย วชิระ พิมพ์ทอง โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา (กิจกรรมวันการประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
908 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและมาตรการเปิดสถานที่ทำการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19” 17 พ.ย. 2564 [08.30 – 16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
909 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
910 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมแนวทางข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาชีพครู 19 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
911 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 14 พ.ย. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
912 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
913 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 8 – 9 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
15 – 16 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
22– 23 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
914 นาย ประพล จิตคติ การสร้างสรรค์เมนูอาหารสุขภาพจากเห็ด 30 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
915 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 5-6 ก.พ. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
916 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
917 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 (Enrichment) 2-4 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
918 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
919 นาย วันชัย เพ็งวัน ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 2 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
920 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 22-31 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
921 นาย วันชัย เพ็งวัน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
922 นาย วันชัย เพ็งวัน การใช้โปรแกรมสารสนเทศในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 8 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
923 นาย วันชัย เพ็งวัน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
924 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์และการทำเกษตร” 29-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
925 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
926 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 5 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
927 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 18 ธ.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
928 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และ Active Learning สำหรับครูและนักเรียน 25-26 ม.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
929 นางสาว พัชรีรัต หารไชย กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 29-30 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
930 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 1-2 ธ.ค. 2564 [08.30 น. - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
931 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
932 นาย ธนัชพร หาได้ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
933 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 12 ม.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
934 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 12 ม.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
935 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดทักษะปฏิบัติการ Microsoft office 30 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
936 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
937 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
938 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 27-29 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
939 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ข้อมูล 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
940 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
941 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจพิจารณาประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบ 28 มี.ค. 2565
โรงเรียนด่านช้างวิทยา อนุมัติแล้ว
942 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ (peer review) 12 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
943 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
944 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 28 พ.ย. 2563
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
945 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค ภาษาอังกฤษกับครูประถมศึกษา 4-5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
946 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค การอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ และป้ายสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และ How to create a resume 26 ธ.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
947 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 18 พ.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
948 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 30 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติแล้ว
949 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
950 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้งานตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 6-7 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
951 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้งานตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 8-9 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
952 นาย สามารถ ยืนยงพานิช การให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 23 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
953 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ภายใต้ภาวะ วิกฤตโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565 22-30 พ.ย. 2564 [17.00-20.00 น.]
1 ธ.ค. 2564 [17.00-20.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
954 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 15 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
955 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 11 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
956 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
957 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
958 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 16 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
959 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
960 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
961 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และ Active Learning 25-26 ม.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
962 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมอบรมให้กับเยาวชน 21-28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
963 นางสาว วรางค์ รามบุตร กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะวิศกรสังคมเพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น 5 มี.ค. 2565 [09.00 - 16.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
964 นางสาว วรางค์ รามบุตร การวางระบบและการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ 13 ก.พ. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
965 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 1 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
966 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ โครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 9 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
967 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บอร์ดเกมและการ์ดเกม 20 ม.ค. 2565 [12.30-15.30 น.]
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน อนุมัติแล้ว
968 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล 26-27 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
969 นาย เอกวินิต พรหมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพบทความ 14 มี.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
970 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภาษาจีน ” 26-27 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
971 นาย เอกวินิต พรหมรักษา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
972 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
973 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การพัฒนาศักยภาพการตลาด 2-3 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
974 นาย เอกวินิต พรหมรักษา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
975 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจการค้าชายแดน 24 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
976 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล 26-27 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
977 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การใช้งานโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 12-13 มี.ค. 2565 [08.00-17.15 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
978 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการตลาด 4-5 พ.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
979 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
980 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 1-2 ธ.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
981 นางสาว พบพร เอี่ยมใส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว