ระบบ e-Personnel

ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วันที่เป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ สถานะ เอกสาร
1 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ การปรับตัวของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย่านถนนนิมมานเหมินท์ ภายใต้นโยบายของรัฐฯ 23 ก.ค. 2564
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
2 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง วิทยากรบรรยายพิเศษ การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 23 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
3 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง วิทยากรบรรยายพิเศษ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 16 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
4 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง วิทยากรบรรยายพิเศษ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว ความหมาย พัฒนาการและการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 9 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
5 นาย อนัน หยวกวัด พัฒนาศักยภาพทางการเกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลผลผลิตทางการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farmer) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 27-30 ก.ค. 2564 [08.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
6 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร 2-6 ส.ค. 2564 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
7 นางสาว นันทนัช ตนบุญ ปฐมนิเทศนักศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล และการเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ) 17 มิ.ย. 64 [13.00-16.30 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
8 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 19 มิ.ย. 2564 [9.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
9 นาย ธีรศิลป์ กันธา ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 27 มิ.ย. 2564 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
10 นาย ธีรศิลป์ กันธา อบรมเทคนิคและวิธีการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ 19 มิ.ย. 2564[08.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
11 นาย ธีรศิลป์ กันธา คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม 18 ก.ย. 2564
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
12 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญประเมินสตอรี่บอร์ดสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ๑ เรื่องแผนภูมิ 17 ก.ย. 2564 [16.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
13 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น 22 ส.ค. 2564 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
14 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 13 ส.ค. 2564 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
15 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 18-20 ส.ค.2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
16 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคม ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 22-26 เม.ย.2564 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
17 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ วิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ส.ค. 2564 [14.00-15.00 น.]
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติแล้ว
18 นางสาว มุทิตา นาคเมือง กิจกรรมอบรมออนไลน์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดียในชีวิตประจำวัน (Music) 26 ส.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
19 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ขอเชิญเป็นวิทยากร 21-28 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
20 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 14 ก.ย. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
21 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ขอเชิญเป็นวิทยากร 29 ส.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
22 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 ส.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
23 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ขอเชิญเป็นวิทยากร 3-4 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติแล้ว
24 นางสาว อุไรวรรณ ศิริเจริญ โครงการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ 14 ก.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อนุมัติแล้ว
25 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ 14 ก.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อนุมัติแล้ว
26 นางสาว กษมา สุรเดชา โครงการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ 14 ก.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อนุมัติแล้ว
27 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล โครงการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ 14 ก.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อนุมัติแล้ว
28 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว โครงการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ 14 ก.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อนุมัติแล้ว
29 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การถ่ายภาพและการผลิตสื่อคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 21 ก.ค. 2564 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
30 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ อบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 29 ส.ค. 2564
4-5 ก.ย. 2564 [8.00 - 16.30 น.]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
31 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 11-12 ก.ย. 2564
18-19 ก.ย. 2564 [08.00-16.30 น.]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
32 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 21-22 ส.ค. 2564
28 ส.ค. 2564 [08.00-16.30 น.]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
33 นาย ภูเบศ มาศธนานันต์ การต่อยอดการจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน CPOT เพื่อการท่องเที่ยว 23-24 ส.ค. 2564
สภาวัฒนธรรมอำเภอทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
34 นาย นฤเบศร์ กลัดภิบาล การต่อยอดการจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน CPOT เพื่อการท่องเที่ยว 23-24 ส.ค. 2564
สภาวัฒนธรรมอำเภอทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
35 นาย ประพล จิตคติ การต่อยอดการจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน CPOT เพื่อการท่องเที่ยว 23-24 ส.ค. 2564
สภาวัฒนธรรมอำเภอทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
36 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การต่อยอดการจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน CPOT เพื่อการท่องเที่ยว 23-24 ส.ค. 2564
สภาวัฒนธรรมอำเภอทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
37 นาย ประจบ ขวัญมั่น ความสำคัญจำเป็นของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ 13 ก.ย. 2564 [13.00 - 16.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1 อนุมัติแล้ว
38 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๒ 26-28 ม.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อนุมัติแล้ว
39 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๑ 21-23 ม.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อนุมัติแล้ว
40 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 29-30 ม.ย. 2564 [16.30 - 19.30 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
41 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา 23-26 มิ.ย. 2563 (08.00-16.30 น.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อนุมัติแล้ว
42 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมคณิตศาสตร์ 7 ก.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
43 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 ก.ย. 2564 (08.00-17.00 น.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
44 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) 4 ก.ย. 2564 (13.00-17.00 น.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
45 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์กลยุทธ์ในการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบองค์รวม 27 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
46 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563 6 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
47 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์กลยุทธ์ในการทำวิทยานิพนธ์ 10 มิ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
48 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นกรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 9 มิ.ย. 2564 [13.00 น.เป็นต้นไป]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
49 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 24-25 พ.ค. 2564
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อนุมัติแล้ว
50 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินกลยุทธ์ "การพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกในพื้นที่4อำเภอฝั่งตะวันออก จังหวัดตาก" 30 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
51 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 21-23 เม.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
26-28 เม.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
52 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 14 ก.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อนุมัติแล้ว
53 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 19-21 เม.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
54 นางสาว ยุภาดี ปณะราช วิธีการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 15 พ.ค. 2564 [10.30-12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
55 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ผ่านการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายนวัตกรรมเชิงระบบ 3-4 เม.ย. 64 [09.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อนุมัติแล้ว
56 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ในพื้นที่ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 20-23 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
57 นางสาว อังคณา ตาเสนา แนวคิดในการดำเนินและประกอบธุรกิจ 9-10 มิ.ย. 2564 [9.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
58 นางสาว อังคณา ตาเสนา กิจกรรมการ อบรมเทคนิคและวิธีการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ 16 มิ.ย. 2564 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
59 นางสาว อังคณา ตาเสนา กิจกรรม อบรมการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงและอบรมความรู้ เรื่องการเริ่มต้นประกอบอาชีพเพาะเห็ด 27 มิ.ย. 2564 [13.00-16.00]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
60 นางสาว อังคณา ตาเสนา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 21 ส.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
61 นางสาว อังคณา ตาเสนา กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น 22 ส.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
62 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 21-23 ส.ค. 2564 [08.30 – 16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
63 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 19-21 ส.ค. 2564 [08.30 – 16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
64 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง พัฒนาอาชีพใหม่ในการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยเพื่อจำหน่ายและยกระดับความรู้ด้านสื่อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการขาย 11-20 ส.ค. 2564
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
65 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 13 พ.ค. 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
66 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยประจำห้องเสนอผลงานแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 6-7 พ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
67 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 7-9 เม.ย. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
68 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข อบรมการเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2-6 ส.ค. 2564 [17.00-20.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
69 นาย ธนากร วงษศา การเรียนการสอนราชวิชาการปลูกเลี้ยงแคดตัส 26 ส.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อนุมัติแล้ว
70 นาง สาวิตรี พรหมรักษา หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 25-28 ส.ค. 2564 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
71 นาย ธงเทพ ชูสงฆ์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 25-28 ส.ค. 2564 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
72 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 25-28 ส.ค. 2564 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
73 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 25-28 ส.ค. 2564 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
74 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 25-28 ส.ค. 2564 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
75 นาย ธัชชัย ช่อพฤกษา หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 25-28 ส.ค. 2564 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
76 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมในการทำงาน 8 ก.ย. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
77 นาย สฤษณ์ พรมสายใจ โครงการส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิปฯ 12-13 มิ.ย. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
78 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประธารกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 14-16 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
79 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร อบรม กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร : อบรมเกษตรกร โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 17 มิ.ย. 2564 [09.30 - 12.00 น.]
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก อนุมัติแล้ว
80 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 26-27 มิ.ย. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อนุมัติแล้ว
81 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา โครงการพัมนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติฯ 19-20 ก.ค. 2564
5-6 ส.ค. 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
82 นาย ประพล จิตคติ โครงการพัมนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติฯ 19-20 ก.ค. 2564
5-6 ส.ค. 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
83 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ โครงการพัมนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติฯ 19-20 ก.ค. 2564
5-6 ส.ค. 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
84 นาย สุวิทย์ เหล่าสี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 26-27 มิ.ย. 2564
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
85 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 7-9 เม.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
86 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 13 พ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
87 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 11 พ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
88 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 30 มิ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
89 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีและการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (8) ธุรกิจการค้าออนไลน์ในปัจจุบัน 18 มิ.ย. 2564 [10.00-14.00 น.]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อนุมัติแล้ว
90 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดินกำแพงเพชร 20 ก.ค. 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
91 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมฯ 13-14 ก.ค. 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
92 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย การประชุมเชิงปฏิบัติออนไลน์การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 26 ส.ค. 2564 [08.30 น.เป็นต้นไป]
ออนไลน์ อนุมัติแล้ว
93 นาย ณัฐพล บ้านไร่ โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 21-23 ส.ค. 2564 [08.30-16.30]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
94 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย การพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตนกรรมการศึกษาโดยกลไกการบูรณาการทางนโยบายเพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้บนฐานชุมชนให้กับเด็กด้อยโอกาสฯ 24 ส.ค. 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
95 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยในชุมชน 10 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
96 นางสาว เพชรลัดดา โพธิ์สิงห์ สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยในชุมชน 10 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
97 นางสาว ธัญรดี บุญปัน สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยในชุมชน 10 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
98 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยในชุมชน 10 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
99 นางสาว ศิริพร โสมคำภา สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยในชุมชน 10 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
100 นาย ประจักษ์ กึกก้อง สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยในชุมชน 10 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
101 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 30 ก.ค. 2564
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
102 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 30 ก.ค. 2564
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
103 นาย ประจบ ขวัญมั่น ความสำคัญจำเป็นของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว9/ว10และการบริหารสถานศึกษาฯ 30 ก.ค. 2564 [09.00 - 17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1 อนุมัติแล้ว
104 นางสาว นิวดี คลังสีดา อบรมเรื่องการลดการใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 21-22 ก.ค. 2564
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพอนุสรณ์) อนุมัติแล้ว
105 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเรื่องการลดการใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 21-22 ก.ค. 2564
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพอนุสรณ์) อนุมัติแล้ว
106 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านบนเส้นทางชีวิตใหม่ 11 ก.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
107 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านบนเส้นทางชีวิตใหม่ 11 ก.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
108 นาย สุรชัย มูลมวล โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ(การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล) 13 ส.ค. 2564 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อนุมัติแล้ว
109 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ(การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล) 13 ส.ค. 2564 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อนุมัติแล้ว
110 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 6 ส.ค. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
111 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกกรมส่งเสริมการยกระดับผ้าถิ่นฯ 9 ส.ค. 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
112 นาย ประจบ ขวัญมั่น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงเพื่อพัฒนา 12 ส.ค. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
113 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 16 ส.ค. 2564 [10.00 - 12.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
114 นางสาว ปาริชาต เตชะ การจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 12-13 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
115 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ขอความอนุเคราะห์ และเรียนเชิญวิทยากรฝีกอบรมหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ 2 มิ.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
116 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมการพัฒนาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 14-15 ส.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อนุมัติแล้ว
117 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมการพัฒนาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 24-25 ก.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อนุมัติแล้ว
118 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การจัดทำข้อสอบกลางภาค โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดทำข้อสอบ โดยจัดอบรมให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ส.ค. 2564 [16.30-19.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
119 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 23-24 ส.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
120 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์สำหรับการพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 29 ส.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
121 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์สำหรับการพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 29-30 ส.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
122 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ คณะครูศาสตร์ ประจำปี 2564 15-16 มี.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
123 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 ส.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
124 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส อบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรประจำจังหวัดกำแพงเพชร 30 ก.ค. 2564 [08.30 - 12.00 น.]
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่างฯ อนุมัติแล้ว
125 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษา 8-9 ก.ค. 2564 [8.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 อนุมัติแล้ว
126 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู กรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 9 มิ.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
127 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความทางวิชาการด้านการวิจัย 8 เม.ย. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
128 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 17 พ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
129 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 10 พ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
130 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 28-29 เม.ย. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
131 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 28-29 เม.ย. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
132 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 28-29 เม.ย. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
133 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 28-29 เม.ย. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
134 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 28-29 เม.ย. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
135 นางสาว เพชรลัดดา โพธิ์สิงห์ การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 28-29 เม.ย. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
136 นาย ประจบ ขวัญมั่น การประชุมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ4) 8 เม.ย. 2564
โรงเรียนวัดโนนสะเดา อนุมัติแล้ว
137 นาย ประพล จิตคติ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นนักเล่าเรื่อง ผู้นำเที่ยวชุมชน และการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว 19-20 เม.ย. 2564
7-8 พ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติแล้ว
138 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ กิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียนในจังหวัดตาก ตามโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 19 ก.พ. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
139 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ กิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 24 ก.พ. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
140 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการสัญจร นักคิด สู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร 19 ธ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
141 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 10 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
142 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณื COVID-19 9 เม.ย. 2564
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล อนุมัติแล้ว
143 นาย วิษณุ บัวเทศ บทบาทของ ทปสท. ต่อการพัฒนาด้านวิชาการและการรับใช้สังคม 21-23 เม.ย. 2564
สภาคณจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุมัติแล้ว
144 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณื COVID-19 7 เม.ย. 2564
สมาคมครูอำเภอทับคล้อ อนุมัติแล้ว
145 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของ AIC 8 เม.ย. 2564 [14.00 - 15.00 น.]
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
146 นาย วชิระ เลี่ยมแก้ว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 8 เม.ย. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
147 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 8 เม.ย. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
148 นาย วชิระ สิงห์คง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 8 เม.ย. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
149 นาง สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 8 เม.ย. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
150 นางสาว ศศิธร เมธาวิวัฒน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 8 เม.ย. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
151 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง โครงการความเข้าใจเชิงลึก 29 มี.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
152 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563
บมจ. สยามแม็คโคร สาขาแม่สอด อนุมัติแล้ว
153 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการสัญจรนักคิด สู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต 19 ธ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
154 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (Smart Care) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ตำบลห้วยยั้ง 17 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
155 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ โครงการการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง 26 - 30 ต.ค. 2563
บริษัทสามารถเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต๊นท์ จำกัด อนุมัติแล้ว
156 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 16 - 18 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
157 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย การสร้างกระบวนการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ด้วยข้อสอบ สสวท. 31 ต.ค. 2563 [13.00 - 15.00 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ อนุมัติแล้ว
158 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
159 นาย ขวัญชัย ขัวนา โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 12-15 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
160 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 26 ธ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
161 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิต 14 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
162 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 6 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
163 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน โครงการสำนักงานสีเขียว และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 24 ก.พ. 2564 [13.00 น.-16.00 น.]
กองกลาง สานักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
164 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 26 ธ.ค. 2563 - 7 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น. ทุกวันเสาร์อาทิตย์]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
165 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวสอบท้องถิ่น 23 ม.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
166 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านกำรอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 พ.ย. 2563 [09.00 – 16.00 น.]
13 พ.ย. 2563 [09.00 – 16.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
167 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม กิจกรรมประชาคมหน่วยงานและประชาชนเพื่อวางแผนเขียนโครงการตำบลวังแขมครั้งที่ 2 17 มี.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
168 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ การเสริมทักษะความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด micro bit และการสร้างผลงานโดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม CANVA 6 มี.ค. 2564
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
169 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย 22 ก.พ. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
170 นาย ประพล จิตคติ ค็อกเทล มารยาทในการเข้าสังคม 3 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
171 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปสำหรับ ร้านค้าสวัสดิการประชารัฐ : กองทุนหมู่บ้าน 31 มี.ค. 2564 [09.00-16.30 น.]
1 เม.ย. 2564 [09.00-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
172 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ 26 ต.ค. 2563
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
173 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ด้วยสมาร์ทโฟน 7 มี.ค. 2564 [08.30 - 17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
174 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thiking “สร้างความเข้าใจ” 30 มี.ค. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
175 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 28 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
176 รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานวิชาการ 22 ก.พ. 2564 [09.00-17.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
177 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ สภาพและศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ 22 ก.พ. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
178 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 28 - 31 มี.ค. 2564 [08.30 - 17.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
179 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจประเมินโครงร่างการวิจัย 4 ธ.ค. 2563
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
180 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมเชิงระบบ 14-15 มี.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติแล้ว
181 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมเชิงระบบ 20-21 ก.พ. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติแล้ว
182 นาย กีรศักดิ์ พะยะ สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy Certification) 6-7 ก.พ. 2564 [08.00-19.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
183 นาง วันวิสา พวงมาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์กับการวิจัย 30-31 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
184 นางสาว นิวดี คลังสีดา โครงการเรียนรู้ด้านพลังงานเกษตรอัจฉริยะบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 25 ก.ย. 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อนุมัติแล้ว
185 นาย จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม โครงการเรียนรู้ด้านพลังงานเกษตรอัจฉริยะบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 25 ก.ย. 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อนุมัติแล้ว
186 นาย อัษฎางค์ บุญศรี โครงการเรียนรู้ด้านพลังงานเกษตรอัจฉริยะบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 25 ก.ย. 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อนุมัติแล้ว
187 นาย ภาคิณ มณีโชติ โครงการเรียนรู้ด้านพลังงานเกษตรอัจฉริยะบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 25 ก.ย. 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อนุมัติแล้ว
188 นาง วันวิสา พวงมาลัย ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิต 14 พ.ย. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
189 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เว็บแอพพลิเคชันสำหรับตรวจข้อสอบปรนัย 29 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
190 นาง วันวิสา พวงมาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 30 ม.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
191 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 18 ธ.ค. 2563 [13.30 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
192 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 15 ธ.ค. 2563 [13.00 น. - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
193 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี รinternet of Things (IoT) 28 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
194 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในจังหวัดกำแพงเพชร 27 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
195 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: it และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 18 ธ.ค. 2563 [09.00 น. - 12.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
196 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ 14 พ.ย. 2563 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
197 นาย กีรศักดิ์ พะยะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 ต.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
198 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินกลยุทธ์ 29 มี.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
199 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ด้วยสมาร์ทโฟน 7 มี.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
200 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิทยานิพธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) 7-8 ก.พ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
201 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การใช้เครื่องมือตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือ 12 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
202 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 24-25 มี.ค. 2564 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
203 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การใช้เครื่องมือตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือ 21 ม.ค. 2564 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
204 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม กิจกรรมการประกวดการจัดทำคลิปวิดีโอแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นแบบออนไลน 27 มี.ค. 2564 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
205 นาย เอกวินิต พรหมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย 22 ก.พ. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
206 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม อบรมคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานในสำนักงาน (SPSS) 6 ก.พ. 2564 [08.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
207 นาย เอกวินิต พรหมรักษา ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 23 มี.ค. 2564
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติแล้ว
208 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม การบันทึกรายรับรายจ่ายและการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 16 ม.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
209 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม การพัฒนาสูตรไส้กรอกลาบ 1-4 ธ.ค. 2563 [08.30-17.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
210 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม โครงการยายสาน หลานขำย (ผลิตภัณฑ์จักสาน) 11 พ.ย. 2563 [08.30-17.00 น.]
สำนักบริการวิชำการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
211 นาย เทพ เกื้อทวีกุล โครงการเรียนรู้ด้านพลังงานเกษตรอัจฉริยะบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 25 ก.ย. 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อนุมัติแล้ว
212 นาย เทพ เกื้อทวีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย 10 พ.ย. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
213 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมการใช้ DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 1 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
214 นางสาว พัชรา ม่วงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 30 ม.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
215 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ 14 พ.ย. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
216 นางสาว พัชรา ม่วงการ อบรมเชิงปฎิบัติการสัมนาวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์กับการวิจัย 30-31 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
217 นาย คมสันต์ นาควังไทร การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 15 ธ.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
218 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 16-18 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
219 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 7 มี.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
220 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการการเงินสำหรับชุมชนท้องถิ่นและเยาวชน 27-28 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
221 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล 31 ม.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
222 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการเยาวชนมือใหม่ใส่ใจการลงทุน 21 ต.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
223 นาย เอกวินิต พรหมรักษา กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows 30-31 ม.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
224 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการเยาวชนมือใหม่ใส่ใจการลงทุน 21 ต.ค. 2563 [12.30-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
225 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล เยาวชนกับการลงทุน 30 ต.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
226 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ 17-20 ก.พ. 2564 [08.30-17.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
227 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล เยาวชนกับการลงทุน 29 ต.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
228 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล เยาวชนกับการลงทุน 29 ต.ค. 2563 [09.00-11.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
229 นางสาว ภาวิณี ภูจริต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย 6-7 พ.ค. 2564
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
230 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายชุมชน 19-20 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
231 นางสาว ภาวิณี ภูจริต การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 28 ต.ค. 2563
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
232 นางสาว ภาวิณี ภูจริต กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 10-11 พ.ย. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อนุมัติแล้ว
233 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 22 ม.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
234 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 7 มี.ค. 2564 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
235 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว โครงการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การลงทุนในหุ้น, Forex, cryptocurrency 24 ก.พ. 2564 [13.00-15.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
236 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว โครงการการเงินสำหรับชุมชนท้องถิ่นและเยาวชน กิจกรรมการเงินเพื่อเยาวชน 20 ก.พ. 2564 [08.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
237 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว ระเบียบและแนวทางการเงินของสมาชิกกลุ่ม การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และการจัดทำงบการเงิน 10 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
238 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว โครงการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 28 ก.พ. 2564
7 มี.ค. 2564
14 มี.ค. 2564
21 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
239 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 26 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
240 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ หลักสูตรฝึกอบรมและทบทวนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลเมืองแม่ปะ 18 พ.ย. 2563 [11.00- 12.00 น.]
โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ อนุมัติแล้ว
241 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 23 มี.ค. 2564 [09.00 - 12.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
242 นาย จิรพงศ์ ยืนยง การสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติ 3 มี.ค. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
243 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินผลงานโครงการ GSB Innovation Club 23 ก.ย. 2563
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
244 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 พ.ย. 2563 [13.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
245 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 6 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
246 นางสาว อัจฉรา ใจดี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 3 มี.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
247 นางสาว อัจฉรา ใจดี การสร้างนวัตกรรมจากสารสกัดพืชที่มีในท้องถิ่นชุมชน และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมการสร้างนวัตกรรม 17 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
248 นางสาว อัจฉรา ใจดี การสร้างนวัตกรรมจากสารสกัดพืชที่มีในท้องถิ่นชุมชน และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมการสร้างนวัตกรรม 23 ม.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
249 นางสาว อัจฉรา ใจดี อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 30 ม.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
250 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 7 ม.ค.2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
251 นางสาว อธิรดา บุญเดช สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 24 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
252 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิต 14 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
253 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 28 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
254 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในจังหวัดกำแพงเพชร 27 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
255 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ต.ค. 2563
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
256 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 ต.ค. 2563
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
257 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแอพพลิเคชั่นสื่อการสอน 27-28 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
258 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานให้กับสถานประกอบการ สาขาเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 20 มี.ค. 2564
27 มี.ค. 2564
3 เม.ย. 2564
10 เม.ย. 2564
24 เม.ย. 2564
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ อนุมัติแล้ว
259 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการสินค้าคงคลัง ระดับ 1 7-8 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
260 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap analysis 22 ธ.ค. 2563
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อนุมัติแล้ว
261 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 7 มี.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
262 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) สาขาการขขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 16-18 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
263 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรม Active learning 24-25 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
264 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี การยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย 27 ธ.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
265 นางสาว วรางค์ รามบุตร โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 21-22 พ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
266 นางสาว วรางค์ รามบุตร กิจกรรมโครงการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 28 ก.พ. 2564
7 มี.ค. 2564
14 มี.ค. 2564
21 มี.ค. 2564
โปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
267 นางสาว วรางค์ รามบุตร กิจกรรมการสร้างวิศวกรสังคม 10 ม.ค. 2564 [08.00 - 21.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
268 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 19-20 พ.ย. 2563
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
269 นางสาว โอกามา จ่าแกะ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 4 มี.ค. 2564
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
270 นางสาว โอกามา จ่าแกะ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 27 ส.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
271 นางสาว โอกามา จ่าแกะ ชุมชนท้องถิ่น 16-17 พ.ย. 2563
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
272 นางสาว โอกามา จ่าแกะ ประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย 29 ต.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
273 นางสาว โอกามา จ่าแกะ การเตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลโครงการด้วยการวิเคราะห์ 29-30 ธ.ค. 2563
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
274 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 25 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
275 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 1 17 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
276 นาย ประพล จิตคติ การออกแบบแบนเนอร์ 2 ก.พ. 2564 [10.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
277 นาย ประพล จิตคติ การออกแบบกิจกรรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3 มี.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
278 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 21 มี.ค. 2564
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
279 นาย ภาคิณ มณีโชติ กรรมการวิพากษ์ หลักสูตรโซล่าเซลล์สำหรับชุมชนพื้นที่สูง 9 มี.ค. 2564
วิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
280 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ กิจกรรมวิพากษ์โครงร่างการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 20 ต.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
281 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ การพัฒนาคุณภาพการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 10-11 มี.ค. 2564
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
282 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่21 22 มี.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
283 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 18 ก.พ. 2564
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
284 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 20 ต.ค. 2563
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
285 นาย เอนก หาลี ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund 28 พ.ย. 2563 [10.00 – 15.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
286 นาย เอนก หาลี กรรมการตัดสินผลงานโครงการ GSB Innovation Club 28 ต.ค. 2563
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
287 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการเยาวชนมือใหม่ใส่ใจในการลงทุน 21 ต.ค. 2563 [12.30-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
288 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการเยาวชนมือใหม่ใส่ใจในการลงทุน 21 ต.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
289 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 7 มี.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
290 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การเงินเพื่อชุมชน 27-28 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
291 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ระเบียบและแนวทางการเงินของสมาชิกกลุ่ม การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และการจัดทำงบการเงิน 10 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
292 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการเยาวชนมือใหม่ใส่ใจในการลงทุน 21 ต.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
293 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการเยาวชนมือใหม่ใส่ใจในการลงทุน 21 ต.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
294 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การลงทุนในหุ้น, Forex, cryptocurrency 24 ก.พ. 2564 [13.00-15.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
295 นาย เอนก หาลี กิจกรรมการประกวดการจัดทำคลิปวิดีโอแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นแบบออนไลน์ 27 มี.ค. 2564 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
296 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตัดสินประกวดดาวเดือน (freshy) 25 พ.ย. 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
297 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 29 ต.ค. 2563
งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการอาเซียน สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
298 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ การเตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลโครงการด้วยการวิเคราะห์ 29-30 ธ.ค. 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
299 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาวัฒนธรรมจีน และทักษะวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศ 29-30 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
300 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 30-31 มี.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
301 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือ 15 ธ.ค. 2563
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
302 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ การศึกษาภาษาจีนในยุค New normal 8 พ.ย. 2563
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
303 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินกลยุทธ์ 15 พ.ย. 2563
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
304 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 7-8 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์ อนุมัติแล้ว
305 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 26 ธ.ค. 2563 - 7 มี.ค. 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
306 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศวรรษที่ 21 26 ธ.ค. 2563 - 21 ก.พ. 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
307 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 19 ธ.ค. 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
308 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 26 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
309 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 16 ม.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
310 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 30-31 มี.ค. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
311 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 1 พ.ย. 2563-31 มี.ค. 2564
โรงเรียนสาธิตฯ อนุมัติแล้ว
312 นาย มนตรี ใจแน่น การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ด้วยสมาร์ทโฟน 7 มี.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
313 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล 14 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
314 นาย มนตรี ใจแน่น การพัฒนาสื่อออนไลน์ สำหรับวิสาหกิจชุมชน 30 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
315 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการรเียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 1 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
316 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรนำร่อง 16-17 พ.ย. 2563
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
317 นางสาว ธวชินี ลาลิน กรรมการตัดสินการประกวด "นวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข" และ "องค์กรต้นแบบ Happy Workplace" 4 ธ.ค. 2563 [08.30-12.00 น.]
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
318 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 24 พ.ย. 2563 [08.00-18.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
319 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร โครงการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน 18 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
320 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร โครงการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน 14 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
321 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร โครงการแนวทางการป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน 15 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
322 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ โครงการแนวทางการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน 15 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
323 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ โครงการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน 14 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
324 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ โครงการแนวทางการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน 18 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
325 นาย ขวัญชัย ขัวนา กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว.21) 17-18 ต.ค. 2563
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
326 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด การทดสอบมาจรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 7-8 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
327 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 16-18 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
328 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล เรื่องยาและการใช้สมุนไพร โดยภาคปฏิบัติคือการประคบและนวดลดอาการปวด 31 มี.ค. 2564 [09.00 - 12.00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
329 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส การประเมินภาวะโภชนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 24 มี.ค. 2564 [09.00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
330 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงาน 30 ม.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
331 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 24-25 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
332 นางสาว ศิริพร เงินทอง กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนันทนาการ 24 มี.ค. 2564 [09.00 - 14.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
333 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนันทนาการ 24 มี.ค. 2564 [09.00 - 14.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
334 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดตาก 22 มี.ค. 2564 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
335 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดกำแพงเพชร 24 มี.ค. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
336 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดตาก 22 ก.พ. 2564 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
337 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1 21 ต.ค. 2563 [13.00 น. เป็นต้นไป]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
338 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA 1 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
339 นาย การันต์ เจริญสุวรรณ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA 1 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
340 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA 1 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
341 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA 1 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
342 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ โครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 3-4 ธ.ค. 2563 [08.30-17.30 น.]
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
343 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 1 17 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
344 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 25 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
345 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง สอนดนตรี 6 ธ.ค. 2563
8 เม.ย. 2564 [13.00-15.30 น.]
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี อนุมัติแล้ว
346 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์” 28-31 มี.ค. 2564 [08.30-17.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
347 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ก.พ. 2564 [17.00-21.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
348 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการสร้างวิศวกรรมสังคม" 10 ม.ค. 2564 [08.00-21.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
349 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ธ.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
350 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม โครงการบูรณาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับการบูรณาการวิชาการ 24-25 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
351 นาย ธีรศิลป์ กันธา ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความวิชาการ (Peer Review) 30 ธ.ค. 2563
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
352 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC 15 ม.ค. 2564-12 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
353 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel" 28-31 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
354 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ การเล่าเรื่องเพื่อเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 26-28 มี.ค. 2564
โรงเรียนทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
355 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง การเล่าเรื่องเพื่อเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 26-28 มี.ค. 2564
โรงเรียนทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
356 นางสาว วีรวรรณ แจ้งโม้ การเล่าเรื่องเพื่อเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 26-28 มี.ค. 2564
โรงเรียนทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
357 นาง พธูรำไพ ประภัสสร การเล่าเรื่องเพื่อเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 26-28 มี.ค. 2564
โรงเรียนทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
358 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี การเล่าเรื่องเพื่อเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 26-28 มี.ค. 2564
โรงเรียนทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
359 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินผลงานการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น 27 มี.ค. 2564 [13.0017.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
360 นาง อมรา ศรีแก้ว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 15 ม.ค. 2564
21 ม.ค. 2564
8 ก.พ. 2564
22 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
361 นาง ถมรัตน์ เงินทอง การนำทักษะการวิจัยตลาดสู่การพัฒนาอาชีพในชุมชนท้องถิ่น 5 มี.ค. 2564 [08.15-10.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
362 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 30 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
363 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 22 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
364 นาย นพคุณ ชูทัน โครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง 8 ธ.ค. 2563
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
365 นาย นพคุณ ชูทัน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 24-25 มี.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
366 นาย นพคุณ ชูทัน ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 18 พ.ย. 2563
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
367 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมจากสารสกัดพืชที่มีในท้องถิ่นชุมชน และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมการสร้างนวัตกรรม 17 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
368 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 6 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
369 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สานพลังวิศวกรทางสังคม 21 ต.ค. 2563 [08.00-16.45 น.]
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
370 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี "การพัฒนาบุคลิกภาพสตรี" 16 มี.ค. 2564 [13.0015.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อนุมัติแล้ว
371 นาย ประจักษ์ กึกก้อง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 23-24 ธ.ค. 2563
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
372 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดผ้าทอพื้นเมือง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 11 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
373 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 24 มี.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
374 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 25 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
375 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 1 17 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
376 นาง พรรษพร เครือวงษ์ การยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย 27 ธ.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
377 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน การนำทักษะการวิจัยตลาดสู่การพัฒนาอาชีพในชุมชนท้องถิ่น 5 มี.ค. 2564 [08 15-10.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
378 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการฝึกอบรมทบทวน หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 24 มี.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
379 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 25 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
380 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 1 17 ก.พ. 2564
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
381 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดผ้าทอพื้นเมือง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 11 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
17 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
382 นาย นพคุณ ชูทัน ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร 22 ม.ค. 2564
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
383 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 27 มี.ค. 2564
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
384 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 22 ก.พ. 2564 - 8 มี.ค. 2564
งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
385 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 7-8 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์ อนุมัติแล้ว
386 นาง พธูรำไพ ประภัสสร การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 7-8 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์ อนุมัติแล้ว
387 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 7-8 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์ อนุมัติแล้ว
388 นางสาว วีรวรรณ แจ้งโม้ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 7-8 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์ อนุมัติแล้ว
389 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร HSK 4 การฟัง 16 ม.ค. 2564 - 18 เม.ย. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตย์ อนุมัติแล้ว
390 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้เชี่ยวชาญอ่านแบบเสนอโครงการวิจัย 12 ต.ค. 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
391 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ 5 ต.ค. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติแล้ว
392 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมสอบ ก.พ. 30 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
393 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ต.ค. 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
394 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตร 16 มี.ค. 2563
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
395 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล ศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ 24-25 ธ.ค. 2563
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
396 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล การบริหารจัดการองค์การ 25 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
397 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากและผ้าไหม 26-28 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
398 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยเพื่อจำหน่าย 29 มี.ค. 2564
2 เม.ย. 2564
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
399 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 29 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อนุมัติแล้ว
400 นาย สันติ คู่กระสังข์ กิจกรรมรวมกลุ่มสร้างอาชีพ การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม หลักการวิเคราะห์และวางแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาด 9 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
401 นาย สันติ คู่กระสังข์ บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการและทิศทางที่คาดหวังร่วมกันในอนาคต 2 ธ.ค. 2563
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
402 นาย สันติ คู่กระสังข์ การพัฒนาด้านการตลาด 23 พ.ย. 2563 [08.30-13.00 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
403 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2563 25 มี.ค. 2564 [13.00-16.00 น.]
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
404 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 5 มี.ค. 2564 [13.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
405 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว อบรมสัมมนาเป็นคณะ เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการและทิศทางที่คาดหวังร่วมกันในอนาคต” 2 ธ.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
406 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กรรมการตัดสินกิจกรรมโครงการแม็คโครร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2563 20 ต.ค. 2563 [08.30-16.40 น.]
บมจ. สยามแม็คโคร สาขาแม่สอด อนุมัติแล้ว
407 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กิจกรรมการพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า 5 เม.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
408 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ อบรมแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 20 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
409 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบ Infographic 12 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
410 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การจัดทำ LOGO ในรูปแบบ Infographic 16 ก.พ. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
411 นาง น้ำฝน สะละโกสา โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 16-18 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
412 นาง น้ำฝน สะละโกสา การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการสินค้าคงคลัง ระดับ 1 7-8 พ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
413 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย อนุมัติแล้ว
414 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าและครอบครัวเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25 พ.ย. 2563 [07.30-17.00 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
415 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 3) 16 ม.ค. 2564
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
416 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 2) 26 ธ.ค. 2563
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
417 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) 19 ธ.ค. 2563
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
418 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 26 ธ.ค. 2563 - 7 มี.ค. 2564
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
419 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม กรรมการตัดสินผลงานโครงการ GSB Innovation Club 28 ต.ค. 2563
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
420 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
421 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 11 ม.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
422 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 6 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
423 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคห้องปฏิบัติทางเคมี 23 ม.ค. 2564 [08.00-17.30 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
424 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการในวิกฤตโควิด 19 7 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
425 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ กิจกรรมอบรมพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับนักศึกษา 22 ก.พ. 2564 - 8 มี.ค. 2564
งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
426 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ กิจกรรมอบรมการพัฒนาพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 14-25 ธ.ค. 2563
งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
427 นาย ธนากร วงษศา อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 12 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
428 นาย ธนากร วงษศา กล้วยไม้ลูกผสม และหลักการสร้างลูกผสมกล้วยไม้ และการขึ้นทะเบียนกล้วยไม้ 7 มี.ค. 2564
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
429 นาย ธนากร วงษศา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเก็บรักษาพัรธุกรรมพืช 6 มี.ค. 2564
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
430 นาย ธนากร วงษศา วิทยนิทัศน์ของกล้วยไม้ 27 ก.พ. 2564
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
431 นาย ธนากร วงษศา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์" 8 ก.พ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
432 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย อนุมัติแล้ว
433 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ : U2T) 30 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
434 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 1 เม.ย. 2564 [08.00 -17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
435 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมเชิงระบบ 20-21 ก.พ. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติแล้ว
436 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดทำบัญชีและการวางแผนทางการเงิน 10-12 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
437 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับการผลิตสินค้า 12 มี.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
438 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ การใช้เครื่องมือวัดแรงกดและแรงอัด 24 มี.ค. 2564 [08.30 - 12.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
439 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเนศก่อนฝึกประการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 23 มี.ค. 2564
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
440 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 24-25 ธ.ค. 2563
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
441 นาย แดนชัย เครื่องเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อการพาณิชย์ และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 27 มี.ค. 2564 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
442 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ทำแผนปฏิบัติการสู่ตำบลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 มี.ค. 2564 [07.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
443 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 22 ก.พ. 2564 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
444 นางสาว มัลลิกา ทองเอม กรรมการตัดสินการประกวด โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 27 มี.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
445 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ก.พ. 30 มี.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
446 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ 27 มี.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
447 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 22 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
448 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมประชาคมหน่วยงาน และประชาชนเพื่อวางแผนเขียนโครงการตำบลวังแขม ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 2564 [13.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
449 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยะฐานะที่สูงขึ้น 15-16 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติแล้ว
450 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์กับการวิจัย 30-31 มี.ค. 2564 [08.00 – 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
451 นาย ธีรศิลป์ กันธา กรรมการพิจารณาข้อเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม 17 มี.ค. 2564
19 มี.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
452 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายชุมชน 19-20 มี.ค. 2564 [08.30-18.30 น.]
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
453 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการพัฒนาทักษะ นศท.ด้านจิตอาสา (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ นศท.จิตอาสาจราจร) 2 ธ.ค. 2563 [13.00-17.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
454 นางสาว พัตรา คำสีหา อบรมการใช้ Drone DJI Phantom 4 เพื่อสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในงานโยธา 30 ม.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
455 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 22 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
456 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมน 17 มี.ค. 2564 [09.00-11.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ อนุมัติแล้ว
457 นาย เลเกีย เขียวดี กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
458 นาย เกรียงไกร กันตีมูล กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
459 นาย ศรวัส ศิริ กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
460 นาย ประจบ ขวัญมั่น การประเมินคุณภาพภายนอก 29 มี.ค. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อนุมัติแล้ว
461 นางสาว อังคณา ตาเสนา โครงการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าและครอบครัวเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25 พ.ย. 2563 [07.30-17.00 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
462 นางสาว อังคณา ตาเสนา กรรมการตัดสินการประกวด โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 27 มี.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
463 นางสาว อังคณา ตาเสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร 24 มี.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
464 นาย คมสันต์ นาควังไทร กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 23 มี.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
465 นาย ธีรศิลป์ กันธา โครงการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าและครอบครัวเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25 พ.ย. 2563 [07.30-17.00 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
466 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร 24 มี.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
467 นางสาว มัลลิกา ทองเอม โครงการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าและครอบครัวเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25 พ.ย. 2563 [07.30-17.00 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
468 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินกลยุทธ์ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 27 ม.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
469 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายชุมชน 19-20 มี.ค. 2564 [08.30-18.30 น.]
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
470 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบพหุวิธีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบน้ำชุมชนและการเกษตร ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร 18-19 ม.ค. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
471 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้าคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร 28 ต.ค. 2563 [08.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
472 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สานพลังวิศวกรทางสังคม 21 ต.ค. 2563 [08.00-16.45 น.]
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
473 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการประเมินโครงงานสหกิจศึกษา 23 มี.ค. 2564 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
474 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา (WIL) 3 ก.พ. 2564 [08.30-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
475 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 23-24 พ.ย. 2563 [08.00-18.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร อนุมัติแล้ว
476 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียนให้ได้มาตรฐานการผลิต 26-27 ธ.ค. 2563
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
477 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 2) 26 ธ.ค. 2563
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
478 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) 19 ธ.ค. 2563
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
479 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 15 ธ.ค. 2563 [09.00-11.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
480 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมเชิงระบบ 15 มี.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติแล้ว
481 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 18 ธ.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
482 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 15 ธ.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
483 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 17 ธ.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
484 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การอบรมปฎิบัติการ "การเสริมทักษะความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดไมโครบิต micro:bit และการสร้างผลงานโดยเทคนิคอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม CANVA" 6 มี.ค. 2564
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
485 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน ค่ายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 20​-21​ มี.ค.​ 2564
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
486 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส เผยแพร่แนวคิด H8 และจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุขประจำจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 9 ต.ค. 2563
ศูนย์บริกาวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง อนุมัติแล้ว
487 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส การสร้างแนวคิดและการประเมินผลลัพธ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขในองค์กร (Happy Workplace) 30 มี.ค. 2564
องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
488 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ โครงการสำนักงานสีเขียว การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 24 ก.พ. 2564 [13.00-16.00 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
489 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 24 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
490 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
491 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ โครงการอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ำ รุ่นที่ 2 17-19 ก.ย. 2563
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) อนุมัติแล้ว
492 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 16 ก.พ.2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
493 นางสาว ชลธิชา แสงงาม การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ด้วยสมาร์ทโฟน 7 มี.ค 2564 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
494 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) 20 ม.ค.2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
495 นางสาว ชลธิชา แสงงาม กรรมการประเมินโครงงานสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง CWIE 23 มี.ค. 2564 [08.30–17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
496 นางสาว ชลธิชา แสงงาม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ กิจกรรมการสร้างวิศวกรสังคม ” 20-21 ก.พ. 2564 [08.00-21.00 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
497 นางสาว พัชรีรัต หารไชย อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำแผ่นพื้นทางเท้า 2 4 ธ.ค. 2563 [08.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
498 นางสาว พัชรีรัต หารไชย อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำแผ่นพื้นทางเท้า และชุดโต๊ะและเก้าอี้คอนกรีต 1-3 ธ.ค. 2563 [08.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
499 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (อบรมเตรียมสอบ TOEIC) 26 ธ.ค. 2563 - 7 มี.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
500 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล 6-7 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
501 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 มี.ค. 2564 [09.00-15.30 น.]
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อนุมัติแล้ว
502 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 19 มี.ค. 2564 [09.00-15.30 น.]
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อนุมัติแล้ว
503 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Spelling Bee กิจกรรมพัฒนาและแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 23 ธ.ค. 2563 [13.00-14.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
504 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 17 ก.พ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
505 นาย วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 - 17 มี.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
506 นาย ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 - 17 มี.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
507 นาย นิติพันธ์ บุตรฉุย โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 - 17 มี.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
508 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1-28 ก.พ. 2564
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
509 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการอัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน 16 - 17 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
510 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ โครงการอัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน 16 - 17 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
511 นางสาว พบพร เอี่ยมใส โครงการอัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน 16 - 17 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
512 นาง ชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ โครงการอัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน 16 - 17 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.30 น.]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
513 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย ประชุมปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรและการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามฯ 18 - 19 มี.ค. 2564 [09.00 - 17.00 น.]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
514 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย ประชุมปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรและการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามฯ 18 - 19 มี.ค. 2564 [09.00 - 17.00 น.]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
515 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการพัฒนาเกษตรกรลูกค้าและครอบครัวเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25 พ.ย. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
516 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ โครงการบริการวิชาการทางฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน 25 ม.ค. 2564
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
517 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ โครงการบริการวิชาการทางฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน 4 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
518 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ โครงการบริการวิชาการทางฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน 22 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
519 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 17 มี.ค. 2564 [09.00 - 11.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ อนุมัติแล้ว
520 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 24 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
521 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
522 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิต 14 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
523 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ อบรมให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพสตรี 16 มี.ค. 2564 [08.00 - 15.20 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อนุมัติแล้ว
524 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 30 ก.พ. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย จังหวัดพิจิตร อนุมัติแล้ว
525 นางสาว สุภัตชา จำปา โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 30 ก.พ. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย จังหวัดพิจิตร อนุมัติแล้ว
526 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการสร้างองค์ความรู้ เรื่องเทคโนโลยีในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
527 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ How I do Resume 29 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
528 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร การปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 13 - 14 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
529 นาย ธนากร วงษศา การปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 13 - 14 มี.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
530 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ จัดทำแผนที่สำหรับยกระดับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 25 ก.พ. 2564
สถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อนุมัติแล้ว
531 นางสาว ภาวิณี ภูจริต จัดทำแผนที่สำหรับยกระดับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 25 ก.พ. 2564
สถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อนุมัติแล้ว
532 นาย ชัยรัตน์ บุมี โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์ ประจำปี 2564 2 - 3 มี.ค. 2564
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
533 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์ ประจำปี 2564 2 - 3 มี.ค. 2564
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
534 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์ ประจำปี 2564 2 - 3 มี.ค. 2564
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
535 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์ ประจำปี 2564 2 - 3 มี.ค. 2564
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
536 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์ ประจำปี 2564 2 - 3 มี.ค. 2564
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
537 นาย เมธี มธุรส โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์ ประจำปี 2564 2 - 3 มี.ค. 2564
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
538 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ โครงการอบรมให้ความรู้การทำเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ 13 มี.ค. 2564
ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
539 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (กีฬาต้านยาเสพติด) 11 มี.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) อนุมัติแล้ว
540 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนสุรเดชสามัคคี 9 ต.ค. 2563 [10.00 - 12.00 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
541 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังเฉลียง 9 ต.ค. 2563 [13.00 - 15.00 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
542 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล ประชุมทีมสนับสนุนวิชาการหน่วยจัดการระดับจังหวัด 1 พ.ย. 2563 [09.00 - 15.00 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
543 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าโครงการผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 28 พ.ย. 2563 [08.30 - 15.30 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
544 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 28 ม.ค. 2564 [13.00 - 15.00 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
545 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังเฉลียง 28 ม.ค. 2564 [09.00 - 12.00 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
546 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล ประชุมทีมสนับสนุนวิชาการหน่วยจัดการระดับจังหวัด 12 ม.ค. 2564 [09.00 - 15.00 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
547 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 11 ม.ค. 2564 [09.00 - 15.00 น.]
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
548 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การจัดทำบัญชีและการวางแผนทางการเงิน 10-12 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
549 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund 28 พ.ย. 2563 [10.00-15.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
550 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี 15 มี.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
551 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กิจกรรมทดสอบความรู้ภาษาไทย หัวข้อ การเขียนและการแปลภาษา 20 มี.ค. 2564 [09.00 - 15.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
552 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 28 ต.ค. 2563 [08.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
553 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ การศึกษาภาษาจีนในยุค NEW NORMAL 8 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
554 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบพหุวิธีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบน้ำชุมชนและการเกษตร 18-19 ม.ค. 2564
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
555 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในคณะ 3-4 มี.ค. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
556 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.] (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
557 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.] (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
558 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.] (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
559 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.] (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
560 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การสร้างโครงงานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว 12 มี.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
561 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.] (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
562 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.] (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
563 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จัดทำลานกิจกรรม BBL 24 ม.ค. 2564 [08.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อนุมัติแล้ว
564 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 20 - 22 ม.ค. 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ขาณุวรลักษบุรี อนุมัติแล้ว
565 นาย โกมินทร์ บุญชู การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 [15.00 - 17.00 น.] (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
566 นาย ภาคิณ มณีโชติ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตำบลวังแขม ปี 2564 17 ก.พ. 2564 [09.00 น. เป็นต้นไป]
ที่ทำการอง์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
567 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย ประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สร้างสรรค์ฯ 5 - 7 ก.พ. 2564 [09.00 - 17.00 น.]
12 - 14 ก.พ. 2564 [09.00 - 17.00 น.]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
568 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ การบริหารการพัฒนาพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ 24-25 ธ.ค. 2563
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
569 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล โครงการอบรทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 3 ก.พ. 2564 [09.00 - 15.00 น.] (ทุกวันพุธ)
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
570 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ การบริหารจัดการองค์การโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง 25 มี.ค. 2564
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
571 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนตาก 24 ธ.ค. 2563
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
572 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก 4 ธ.ค. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
573 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม BBL ประจำปีการศึกษา 2563 20 ก.พ. 2564 [08.00 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อนุมัติแล้ว
574 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการฝึกคิดพิชิตคณิตศาสตร์ หลักสูตร O-NET คณิตศาสตร์ 16 ก.พ. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
575 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการฝึกคิดพิชิตคณิตศาสตร์ หลักสูตร O-NET คณิตศาสตร์ 16 ก.พ. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
576 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ โครงการอบรมให้ความรู้การทำเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ 20 ก.พ. 2564 [09.00 - 12.00 น.]
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อนุมัติแล้ว
577 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การเมืองกับความเท่าเทียมทางสุขภาพ : มุมมองจากชีวิตของผีน้อยไทยในเกาหลีใต้ 10 ก.พ. 2564 [13.00 - 15.00 น.]
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติแล้ว
578 นาย ศรวัส ศิริ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 ก.พ. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ อนุมัติแล้ว
579 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความทางวิชาการ ด้านการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารธุรกิจร้านอาหารในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 15 ม.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
580 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนและจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการคิดต้นทุน 19 พ.ย. 2563
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
581 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจสมุนไพรโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ 18 ก.พ. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
582 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการอบรมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 10 มีนาคม 2564
12 มีนาคม 2564
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
583 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สภาเด็กและเยาวชนตำบลสระแก้ว 22 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อนุมัติแล้ว
584 นาย เกรียงไกร กันตีมูล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 ก.พ. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ อนุมัติแล้ว
585 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ การบรรยายการพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะการอ่านออกเสียง และอ่านทำนองเสนาะสู่เวทีระดับชาติ 3-4 มี.ค. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
586 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวสอบท้องถิ่นเพื่อบรรจุราชการตำาแหน่งนักพัฒนาสังคม 23 ม.ค. 2564
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
587 นาย เลเกีย เขียวดี ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 ก.พ. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ อนุมัติแล้ว
588 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม BBL ประจำปีการศึกษา 2563 31 ม.ค. 2564 [08.00 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อนุมัติแล้ว
589 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองคืกรแห่งการเรียนรู้ 24 ก.พ. 2564
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อนุมัติแล้ว
590 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 20 - 21 ก.พ. 2564
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
591 นาง วันวิสา พวงมาลัย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 20 - 21 ก.พ. 2564
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
592 นาย จิระ ประสพธรรม อบรมการสนับสนุนการตลาดสมัยใหม่ 16 ก.พ. 2564 [09.00 - 15.00 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
593 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา 6-7 มี.ค. 2564
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
594 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา 6-7 มี.ค. 2564
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
595 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา 6-7 มี.ค. 2564
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
596 รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปัญญา โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา 6-7 มี.ค. 2564
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
597 นาย ศรวัส ศิริ การติววิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อนุมัติแล้ว
598 นาย เกรียงไกร กันตีมูล การติววิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อนุมัติแล้ว
599 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย การติววิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อนุมัติแล้ว
600 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย จังหวัดพิจิตร อนุมัติแล้ว
601 นาย เลเกีย เขียวดี การติววิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 มี.ค. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อนุมัติแล้ว
602 นาย วีระพล พลีสัตย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 2 ธ.ค. 2563 [08.00 - 17.30 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
603 นาย สามารถ ยืนยงพานิช การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี 24-25 ก.พ. 2564 [17.00-19.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
604 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค การจัดทำสื่อมือสำหรับเด็กประถมศึกษาโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ 25 ม.ค. 2564 - 26 เม.ย. 256 [17.00-19.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
605 นางสาว รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 ก.พ. 2564 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย จังหวัดพิจิตร อนุมัติแล้ว
606 นาย ศรวัส ศิริ ติว O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 18 มี.ค. 2564 [09.00-15.30 น.]
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อนุมัติแล้ว
607 นาย เกรียงไกร กันตีมูล ติว O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 18 มี.ค. 2564 [09.00-15.30 น.]
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อนุมัติแล้ว
608 นาย เลเกีย เขียวดี ติว O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 18 มี.ค. 2564 [09.00-15.30 น.]
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อนุมัติแล้ว
609 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย ติว O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 18 มี.ค. 2564 [09.00-15.30 น.]
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อนุมัติแล้ว
610 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ อบรมการสนับสนุนการตลาดสมัยใหม่ 16 ก.พ. 2564 [09.00-15.00 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
611 นาง พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ พัฒนาทางการพูดภาษาและการสื่อความหมาย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 26 ก.พ. 2564 [08.30-16.30 น.]
1 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
612 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ พัฒนาทางการพูดภาษาและการสื่อความหมาย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 26 ก.พ. 2564 [08.30-16.30 น.]
1 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
613 นาย อนุชา พวงผกา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) 22-23 ก.พ. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
614 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) 22-23 ก.พ. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
615 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 ก.พ. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
616 นาย เลเกีย เขียวดี กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 ก.พ. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
617 นาย เกรียงไกร กันตีมูล กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 ก.พ. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
618 นาย ศรวัส ศิริ กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 ก.พ. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
619 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทยบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 8 มี.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
620 นาย ศรวัส ศิริ กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
621 นาย เกรียงไกร กันตีมูล กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
622 นาย เลเกีย เขียวดี กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
623 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทักษะวิชาการ 20 ม.ค. 2564
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจะงหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
624 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 29-30 ธ.ค. 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
625 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย กิจกรรมค่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 มี.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
626 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 16 ก.พ. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
627 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด ค่ายคณิตศาสตร์หรรษา 8 มี.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อนุมัติแล้ว
628 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ การทำเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ 7 มี.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
629 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรีด้านการเป็นผู้นำภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรง 29 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
630 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรีด้านการเป็นผู้นำภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรง 29 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
631 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรีด้านการเป็นผู้นำภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรง 29 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
632 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรีด้านการเป็นผู้นำภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรง 29 มี.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
633 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำแผ่นพื้นทางเท้า 2 4 ธ.ค. 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
634 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำแผ่นพื้นทางเท้า และชุดโต๊ะ และเก้าอี้คอนกรีต 1-3 ธ.ค. 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
635 นาย วสันต์ เพชรพิมูล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน 16 ก.พ. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
636 นาย วสันต์ เพชรพิมูล การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC 19 ก.พ. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
637 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข โครงการโรงเรียนผู้นำ หลักสูตรฝึกอบรมและทบทวนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ เรื่อง "หน้าที่พลเมืองในช่วงการเลือกตั้ง" 18 พ.ย. 2563
โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ อนุมัติแล้ว
638 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การผลิตสื่อทางสิ่งแวดล้อม 2 ต.ค. 2563
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
639 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การบันทึกบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับ-รายจ่าย 5 ต.ค. 2563
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อนุมัติแล้ว
640 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การบันทึกรายรับรายจ่ายและการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 16 ม.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
641 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การเขียนเอกสารสมัครงาน RESUME 27 ม.ค. 2564 [13.00-16.00 น.]
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
642 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 19 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564 [15.00 – 17.00 น. ](ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
643 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี ในปีการศึกษา 2563 26 ม.ค. 2564
มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
644 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร โครางการติวเข้มการสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีนระดับกลาง (HSKK ระดับกลาง) และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (ระดับ 4) 16-18 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
645 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 24 ธ.ค. 2563
โรงเรียนวัดปากพระ สพฐ. อนุมัติแล้ว
646 นาง เพชรา บุดสีทา โครงงานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 14 ธ.ค. 2563
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว
647 นาย จิระ ประสพธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมทางการตลาด 6-7 ม.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
648 นาย ธนกิจ โคกทอง เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ 6-7 ม.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
649 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการเส้นทางผู้นำจริยธรรมก้าวหน้า กับสภาเด็กและเยาวชน ในศตวรรษที่ 21 14 ธ.ค. 2563
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย อนุมัติแล้ว
650 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการเส้นทางผู้นำจริยธรรมก้าวหน้า กับสภาเด็กและเยาวชน ในศตวรรษที่ 21 14 ธ.ค. 2563
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย อนุมัติแล้ว
651 นาง สุวภัทร หนุ่มคำ โครงการเส้นทางผู้นำจริยธรรมก้าวหน้า กับสภาเด็กและเยาวชน ในศตวรรษที่ 21 14 ธ.ค. 2563
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย อนุมัติแล้ว
652 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย กิจกรรมค่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม "ลูกตากพิทยาคม คิดเป็น เห็นคุณธรรม น้อมนำสู่ใจ" 21 ม.ค. 2564 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
653 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ โครงการอบรมสานตะกร้าส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลนาโบสถ์ 25 พ.ย. 2563
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
654 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา โครงการอบรมสานตะกร้าส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลนาโบสถ์ 25 พ.ย. 2563
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
655 นางสาว วรางค์ รามบุตร โครงการอบรมสานตะกร้าส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลนาโบสถ์ 25 พ.ย. 2563
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
656 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เส้นสานพลาสติกชุมชนเทศบาลตำบลสลกบาตร 18 พ.ย. 2563
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
657 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ การใช้กระบวนการ PLC ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
658 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ การใช้กระบวนการ PLC ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 12 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
659 นางสาว วรางค์ รามบุตร การใช้กระบวนการ PLC ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
660 นางสาว วรางค์ รามบุตร การใช้กระบวนการ PLC ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 12 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
661 นาง ชาลี ตระกูล การใช้กระบวนการ PLC ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
662 นาง ชาลี ตระกูล การใช้กระบวนการ PLC ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 12 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
663 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการยายสาน หลานขาย (ผลิตภัณฑ์จักสาน) 11 พ.ย. 2563 [08.30-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
664 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ โครงการยายสาน หลานขาย (ผลิตภัณฑ์จักสาน) 11 พ.ย. 2563 [08.30-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
665 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ โครงการยายสาน หลานขาย (ผลิตภัณฑ์จักสาน) 11 พ.ย. 2563 [08.30-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
666 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง โครงการยายสาน หลานขาย (ผลิตภัณฑ์จักสาน) 11 พ.ย. 2563 [08.30-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
667 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม โครงการยายสาน หลานขาย (ผลิตภัณฑ์จักสาน) 11 พ.ย. 2563 [08.30-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
668 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ชุมชนบ้านหนองแสง 28 ต.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
669 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ชุมชนบ้านหนองแสง 28 ต.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
670 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ชุมชนบ้านหนองแสง 28 ต.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
671 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 พ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
672 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 พ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
673 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 พ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
674 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 พ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
675 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 พ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
676 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 พ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
677 ว่าที่ร้อยตรี ชุติเดช ทันจันทร์ โครงการส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11 พ.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
678 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี โครงการส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11 พ.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
679 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี โครงการส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11 พ.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
680 นาย อานนท์ วงษ์มณี โครงการส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11 พ.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
681 นาย อนัน หยวกวัด โครงการส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11 พ.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
682 นาย โยธิน ป้อมปราการ โครงการส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11 พ.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
683 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการพัมนาทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer 3-4 ธ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
684 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี โครงการพัมนาทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer 3-4 ธ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
685 ว่าที่ร้อยตรี ชุติเดช ทันจันทร์ โครงการพัมนาทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer 3-4 ธ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
686 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี โครงการพัมนาทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer 3-4 ธ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
687 นาย อนัน หยวกวัด โครงการพัมนาทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer 3-4 ธ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
688 นาย อานนท์ วงษ์มณี โครงการพัมนาทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer 3-4 ธ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
689 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ค่ายคณิตศาสตร์) 21 ธ.ค. 2563
โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อนุมัติแล้ว
690 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการค่าย English Camp 5 ธ.ค. 2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาสวิทยา) อนุมัติแล้ว
691 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 29-30 พ.ย. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
692 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 29-30 พ.ย. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
693 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 29-30 พ.ย. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
694 นาย ขวัญชัย ขัวนา หลักสูตรด้านการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 1-2 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อนุมัติแล้ว
695 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว อบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 28-29 พ.ย. 2563
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุมัติแล้ว
696 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 28-29 พ.ย. 2563
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุมัติแล้ว
697 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ การเสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม BBL ประจำปีการศึกษา 2563 19 ธ.ค. 2563 [08.00 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
698 นาย บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) 25-26 พ.ย. 2563
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อนุมัติแล้ว
699 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ โครงการพัมนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคน ปี 2563 23-26 พ.ย. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
700 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ โครงการพัมนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคน ปี 2563 23-26 พ.ย. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
701 นางสาว ปาริชาต เตชะ กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ธ.ค. 2563
โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น อ.ปางศิลาทอง อนุมัติแล้ว
702 ว่าที่ร้อยตรี ชุติเดช ทันจันทร์ กิจกรรมสาธิตการติดตั้งระบบการสูบน้ำจากพลังทดแทน(แสงอาทิตย์) 28 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อนุมัติแล้ว
703 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี กิจกรรมสาธิตการติดตั้งระบบการสูบน้ำจากพลังทดแทน(แสงอาทิตย์) 28 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อนุมัติแล้ว
704 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี กิจกรรมสาธิตการติดตั้งระบบการสูบน้ำจากพลังทดแทน(แสงอาทิตย์) 28 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อนุมัติแล้ว
705 นาย โยธิน ป้อมปราการ กิจกรรมสาธิตการติดตั้งระบบการสูบน้ำจากพลังทดแทน(แสงอาทิตย์) 28 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อนุมัติแล้ว
706 นาย อนัน หยวกวัด กิจกรรมสาธิตการติดตั้งระบบการสูบน้ำจากพลังทดแทน (แสงอาทิตย์) 28 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อนุมัติแล้ว
707 นาย อานนท์ วงษ์มณี กิจกรรมสาธิตการติดตั้งระบบการสูบน้ำจากพลังทดแทน (แสงอาทิตย์) 28 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อนุมัติแล้ว
708 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม ความรู้และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 ต.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ อนุมัติแล้ว
709 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพและยกระดับทักษะอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 12 ต.ค. 2563 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อนุมัติแล้ว
710 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดทำแผนพัฒนาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 12-13 ต.ค. 2563
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อนุมัติแล้ว
711 นาย วิษณุ บัวเทศ โครงการถอดบทเรียนเพือ่ศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัย ด้านการรับใช้สังคม 13 พ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุมัติแล้ว
712 นาย ประจบ ขวัญมั่น การประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ4) 30 พ.ย. 2563
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม อนุมัติแล้ว
713 นาย ขวัญชัย ขัวนา โครงการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 14 พ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อนุมัติแล้ว
714 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 30 ต.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อนุมัติแล้ว
715 นาย อานนท์ วงษ์มณี โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการผลิตผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 22 ต.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
716 นาย สฤษณ์ พรมสายใจ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการผลิตผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 22 ต.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
717 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย โครงการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID-19 28 ต.ค. 2563
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อนุมัติแล้ว
718 นางสาว พบพร เอี่ยมใส โครงการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID-19 28 ต.ค. 2563
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อนุมัติแล้ว
719 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID-19 28 ต.ค. 2563
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อนุมัติแล้ว
720 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID-19 29-30 ต.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อนุมัติแล้ว
721 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID-19 29-30 ต.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อนุมัติแล้ว
722 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม โครงการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID-19 29-30 ต.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 อนุมัติแล้ว
723 นาย วิษณุ บัวเทศ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง 30 ต.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อนุมัติแล้ว
724 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 16 ต.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
725 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้านสมองของเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม BBL ประจำปีการศึกษา 2563 17 ต.ค. 2563 [08.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อนุมัติแล้ว
726 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอลานกระบือ ด้านการตลาด การบริการและการประชาสัมพันธ์ 15 ต.ค. 2563 [13.00-15.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ อนุมัติแล้ว
727 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ประจำปี 2564 เรื่อง การบริหารจัดการตลาด ตามรูปแบบประชารัฐ 23 ต.ค. 2563 [08.30-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
728 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอลานกระบือ ด้านการตลาด การบริการและการประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ อนุมัติแล้ว
729 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีการศึกษา 2563 28 พ.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
730 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีการศึกษา 2563 14 พ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
731 นาย สฤษณ์ พรมสายใจ โครงการพัฒนาครูชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 1 พ.ย. 2563 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อนุมัติแล้ว
732 นาย ประจบ ขวัญมั่น การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหาร (คศ.4) 5 พ.ย. 2563
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี อนุมัติแล้ว
733 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ หัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย 6-7 พ.ย. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
734 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ หัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย 6-7 พ.ย. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
735 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการอบรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 9 ต.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
736 นาย ประพล จิตคติ การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประวัติของวัดบรมธาตุนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 18 พ.ย. 2563 [08.00-10.00 น.]
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
737 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน 9 ก.ย. 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
738 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู พิจารณาบทความ เรื่อง อัจฉริยกร : การพัฒนาและประสิทธิผล 13 พ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
739 นาย ณัฐพล บ้านไร่ โครงการสัมมนาทางวิชชาการ เรื่องสานพลังวิศวกรทางสังคม เรื่อง สานพลังวิศวกรทางสังคม 21 ต.ค. 2563 [08.00-16.45 น.]
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
740 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอลานกระบือ ด้านการตลาด การบริการและการประชาสัมพันธ์ 15 ต.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนเภอลานกระบือ อนุมัติแล้ว
741 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 10 ต.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 อนุมัติแล้ว
742 นาย เศวต สมนักพงษ์ อบรมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด (NPS) 7-9 ต.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
15-16 ต.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด อนุมัติแล้ว
743 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16-19 ต.ค. 2563
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
744 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16-19 ต.ค. 2563
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
745 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16-19 ต.ค. 2563
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
746 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ กิจกรรมนำเสนอ Model : ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งไปด้วยกัน และกิจกรรมเรียนรู้อาเซียน 29 ก.ค. 2563 [11.30 น. เป็นต้นไป]
30 ก.ค. 2563 [09.30 น. เป็นต้นไป]
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
747 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพสตรีด้านการตลาดออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ 16 ก.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง อนุมัติแล้ว
748 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เล่น เล่า 23 ก.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
เทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
749 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ โครงการค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านปางขนุน อนุมัติแล้ว
750 นางสาว กษมา สุรเดชา โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 29 ก.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านปางขนุน อนุมัติแล้ว
751 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 29 ก.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านปางขนุน อนุมัติแล้ว
752 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี มีความสุข ด้วยทักษะสมอง EF 24 ก.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
เทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
753 นาย ขวัญชัย ขัวนา โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา (นอกจังหวัด) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน 23 ก.ย. 2563 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
754 นาย มนตรี หลินภู โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา (นอกจังหวัด) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน 23 ก.ย. 2563 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
755 นาย เลเกีย เขียวดี โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา (นอกจังหวัด) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน 23 ก.ย. 2563 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
756 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลคลองน้ำไหล ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายในระบบออนไลน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 14 ก.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
757 นาย ศรวัส ศิริ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา (นอกจังหวัด) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน 23 ก.ย. 2563 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
758 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการค่ายสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 26 ก.ย. 2563
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
759 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการค่ายสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 26 ก.ย. 2563
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
760 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม BBL ประจำปีการศึกษา 2563 22 ก.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อนุมัติแล้ว
761 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ก.ย. 2563 [09.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
762 นาย ประพล จิตคติ กิจกรรมการจัดประชุมและจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก (Master Plan for Events) 29 ก.ย. 2563 [08.30-17.30 น.]
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
763 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำคลิปวิดีโอแบบสร้างสรรค์ เรื่อง นวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงอายุ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ส.ค. 2563 [08.30-16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
764 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กรรมการตัดสินกิจกรรม KPRU Idea To Startup 2020 25 มิ.ย. 2563
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
765 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องของนวัตกรรมทางอาหาร 15 พ.ค 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
766 นาย กีรศักดิ์ พะยะ โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 18 ก.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
767 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้นักศึกษาใหม่ 24-25 มิ.ย. 2563 [08.00-17.00 น. ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
768 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา 3-14 ส.ค. 2563 [17.00-19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
769 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 18 ก.ค. 2563 [08.00–17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
770 นาย เอนก หาลี กรรมการตัดสินการแข่งขันการกวนกระยาสารทประเภทรสชาติ งานประเภณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร 23 ก.ย. 2563 [13.00-17.00 น.]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
771 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์ของครูที่จบไม่ตรงสายสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 18–21 พ.ค. 2563 [09.00 – 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
772 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภาพในระดับคณะ สำนัก สถาบัน และกอง ประจำปีการศึกษา 2562 17 ก.ค. 2563 [13.00-16.40 น.]
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
773 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภาพในระดับคณะ สำนัก สถาบัน และกอง ประจำปีการศึกษา 2562 29 ก.ค. 2563 [13.00-16.40 น.]
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
774 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 3 ก.ย. 2563 [13.00-17.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
775 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโครงงานคณิตศาสตร์และการผลิตโครงงานคณิตศาสตร์ (ออนไลน์) 16-17 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
776 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กิจกรรมอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสอบบรรจุข้าราชการครูฯ ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 24-28 ส.ค. 2563 [19.00-21.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
777 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการหลักสูตรระยะสั้นติวสอบ ก.พ. พ.ศ.2563 (วิชาภาษาอังกฤษ) 12 ก.ย. 2563 [09.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
778 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์บูรณาการทางด้านวิชาคณิตศาสตร์วิจัย 22 ส.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
779 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม ทำคลิปวิดีโอเพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบสื่อ หัวข้อ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 30 มิ.ย. 2563 [09.00-18.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
780 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม การจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างนวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข 5 ส.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง อนุมัติแล้ว
781 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ/ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 17-18 ก.ย. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติแล้ว
782 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภาพในระดับคณะ สำนัก สถาบัน และกอง ประจำปีการศึกษา 2562 29 ก.ค. 2563 [08.30-12.00 น.]
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
783 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ 16 ก.ค. 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
784 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการในวิกฤติโควิด ๑๙ 18 ก.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
785 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล้วยไข่กำแพงเพชร ครั้งที่ 2 17-19 ส.ค. 253
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
786 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง 3-7 ส.ค. 2563
กรมชลประทาน อนุมัติแล้ว
787 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน (พื้นที่ภูมินิเวศน์) 13-14 ก.ย. 2563
เครือข่ายองค์กรชุมชนคนกำแพง อนุมัติแล้ว
788 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทันโรคโควิด ๑๙ 1 ส.ค. 2563 [08.00-16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
789 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว อบรมวิศวกรสังคม KPRU ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
790 นาย เมธี มธุรส โครงการการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมสื่อทางด้าน IOT สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 8-9 ก.ค. 2562 [08.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
791 นาย เมธี มธุรส อบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครุยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ 10 ส.ค. 2563-19 ก.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
792 นาย วสันต์ เพชรพิมูล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า ก.ค. 2563-ส.ค. 2563
สถาบันยานยนต์ อนุมัติแล้ว
793 นาย เมธี มธุรส กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 18 ก.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
794 นาย เมธี มธุรส อบรมวิศวกรสังคม KPRU โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
795 นาย เมธี มธุรส กิจกรรมพัฒนานิสิตครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Enrichment Program) Summer Camp 1-8 ก.ค. 63
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
796 นาย เมธี มธุรส กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ 22-23 มิ.ย. 2563 [08.30-16.00 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
797 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ วิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 มิ.ย. 2563 [09.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
798 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 18 ก.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
799 นาง วันวิสา พวงมาลัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโครงงานคณิตศาสตร์และการผลิตโครงงานคณิตศาสตร์ 16-17 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
800 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ อบรมเกี่ยวกับการดูแลมารดาระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด 11 ส.ค. 2563 [09.00-12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
801 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ อบรมเกี่ยวกับการดูแลมารดาระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด 10 ส.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
802 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด อบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 22-24 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
803 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะตามกรอบการประเมิน PISA 2021 25 พ.ค. 2563 [09.00-11.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
804 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาครู 25-27 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
805 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 4-9 พ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
806 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ กรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 14 ก.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
807 นาย ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ ติดตั้งจุดรับฟัง video conference 3 ก.ค. 2563
โรงเรียนสหวิทยาคม อนุมัติแล้ว
808 นาย ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ กรรมการตรวจรับพัสดุ 19 พ.ค. 2563
เทศบาลตำบลท่าพุทรา อนุมัติแล้ว
809 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครุยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 10 ส.ค. 2563-19 ก.ย. 2563
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
810 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา วิพากษ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 ก.ย. 63 [09.00-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
811 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน: CCR 29-30 ส.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
812 นาย เอนก หาลี กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ 18-19 ก.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
813 นาย เอนก หาลี กรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำคลิปวิดีโอแบบสร้างสรรค์ 19 ส.ค. 2563 [08.30-16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
814 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน 8-9 ส.ค. 2563
สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
815 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ 10 ส.ค. 2563-19 ก.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
816 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 24-28 มิ.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
817 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาไทย ในศตวรรษที่ 21 2 ส.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
818 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
819 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 22-23 มิ.ย. 2563 [08.30-16.00 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
820 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมพัฒนานิสิตครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Enrichment Program) Summer Camp 1-8 ก.ค. 63
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
821 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมพัฒนานิสิตครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Enrichment Program) 4-5 ก.ค. 2563
11-12 ก.ค. 2563
24-26 ก.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
822 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 19 ก.ย. 2563 [09.00-14.00 น.]
โรงเรียนวัดคลองจินดา อนุมัติแล้ว
823 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 10 มิ.ย. 2563
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
824 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ โครงการ KPRU Idea To Startup 2020 (ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการกิจกรรมการให้คำปรึกษา (Mentoring Session)) มิ.ย. 2563-ก.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
825 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 24 ส.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
826 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16-17 ก.ย. 2563
19 ก.ย. 2563
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
827 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 15-16 ส.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
828 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องวิจัยวิธีการวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 17 มิ.ย. 2563
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อนุมัติแล้ว
829 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) สำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 7 ก.ค. 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อนุมัติแล้ว
830 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา 3-14 ส.ค. 2563 [17.00-19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
831 นาย ขวัญชัย ขัวนา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 22-23 มิ.ย. 2563 [08.30-16.00 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
832 นาย ขวัญชัย ขัวนา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 11-19 ก.ค. 2563 [09.00-20.00 น.]
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อนุมัติแล้ว
833 นาย ขวัญชัย ขัวนา โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า (ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข) 26 ส.ค. 2563 [10.00-12.00 น.]
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อนุมัติแล้ว
834 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างนวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข 5 ส.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่างฯ อนุมัติแล้ว
835 นางสาว วีรวรรณ แจ้งโม้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน 8-9 ส.ค. 2563
สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
836 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำผลงานทางวิชาการ 14 ก.ค. 2563 [08.30-17.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
837 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ กิจกรรมเผยแพร่แนวคิด H8 และสานงานเสริมพลังเพื่อนภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะใหม่ 17 ก.ย. 2563 [08.30-16.30 น.]
โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่างฯ อนุมัติแล้ว
838 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน 8-9 ส.ค. 2563
สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
839 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน 8-9 ส.ค. 2563
สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา อนุมัติแล้ว
840 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4-5 ก.ย. 2563
งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
841 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดบทเรียนการทำงานเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) มิติการดำเนินงาน (ขับเคลื่อน) ของจังหวัดกำแพงเพชร 10 ก.ย. 2563 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
842 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 22-23 มิ.ย. 2563 [08.30-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
843 นาย มนตรี หลินภู โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 24-28 มิ.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
844 นาย มนตรี หลินภู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน: CCR 29-30 ส.ค. 2563 [08.30-16.00 น.]
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
845 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมพัฒนานิสิตครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Enrichment Program) Summer Camp 1-8 ก.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
846 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2563 22-25 มิ.ย. 2563 [08.00-16.30 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
847 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฎิบัติการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง 19 ส.ค. 2563 [13.00-17.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อนุมัติแล้ว
848 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฎิบัติการคลังสินค้าและBeer Game 26 ส.ค. 2563 [09.00-15.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
849 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 10 ส.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
850 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ตรวจบทความวิชาการ บทความวิจัย 21 ส.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
851 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ กิจกรรมปฐมนิเทศการทำวิทยานิพนธ์ 30 ส.ค. 2563 [09.00-10.30 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
852 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 24 ก.ค. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
853 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 เม.ย. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
854 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสอบบรรจุข้าราชการครูฯ ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 24-28 ส.ค. 2563 [19.00-21.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
855 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 23 เม.ย. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
856 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 12 มิ.ย. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
857 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏิบัติการคลังสินค้าและ Beer Game 26 ส.ค. 2563 [09.00-15.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิกตาก อนุมัติแล้ว
858 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏิบัติการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง 19 ส.ค. 2563 [13.00-17.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อนุมัติแล้ว
859 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 12 พ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
860 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 24 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
861 นาง น้ำฝน สะละโกสา ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนตาก ระยะ 5 ปี 17-18 ส.ค. 2563
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
862 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏิบัติการคลังสินค้า และ Beer Game 26 ส.ค. 2563 [09.00-15.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
863 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏิบัติการคลังสินค้า และ Beer Game 19 ส.ค. 2563 [13.00-17.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อนุมัติแล้ว
864 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 19 ส.ค. 2563 [13.00-17.00 น.]
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
865 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 18-19 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
866 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 13-14 ก.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
867 นางสาว ยุภาดี ปณะราช อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 10 ส.ค. 2563-19 ก.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
868 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ตรวจบทความวิชาการ บทความวิจัย 13 พ.ค. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
869 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 19 พ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
870 นาย ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 17 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
871 นางสาว ยุภาดี ปณะราช การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะตามกรอบการประเมิน PISA 2021 25 พ.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
872 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม 24 มิ.ย. 2563 [13.00-15.00]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
873 นางสาว ยุภาดี ปณะราช กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 25-27 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
874 นางสาว ยุภาดี ปณะราช การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3) 22-24 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
875 นางสาว ยุภาดี ปณะราช กิจกรรมพัฒนานิสิตครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Enrichment Program) 1-8 ก.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
876 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16-19 ก.ย. 2563
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
877 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน: CCR 29-30 ส.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
878 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 24-28 มิ.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
879 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 24-28 มิ.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
880 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุกใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 4-9 พ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
881 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 22-24 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
882 นาย มนตรี หลินภู โครงการ KPRUMS Student Care กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา 26 มิ.ย. 2563 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
883 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมพัฒนานิสิตครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Enrichment Program) Summer Camp 1-8 ก.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
884 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏิบัติการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง 19 สค. 2563 [13.00 -17.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อนุมัติแล้ว
885 นาง เพชรา บุดสีทา เทคนิคและหลักการทำวิจัยที่ถูกต้อง 22 ก.ค. 2563 [13.00-17.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
886 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการพัฒนาทักษะ นศท.จิตอาสา (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร) 12 ก.ย. 2563 [08.30 - 12.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
887 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2563 [08.30 -16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
888 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏิบัติการคลังสินค้า และ Beer Game 26 ส.ค. 2563 [09.30-15.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
889 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21 7-24 เม.ย. 2563-4-9 พ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
890 นาง เพชรา บุดสีทา หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนุมัติแล้ว
891 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว การปฎิบัติตามระเบียนและวัฒนธรรมองค์กร และมนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่ชุมชน 19 ส.ค. 2563
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
892 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี อบรมวิศวกรสังคม KPRU โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
893 นาย สามารถ ยืนยงพานิช กิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 4 ก.ค. 2563 [09.00 -16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
894 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาและสัมพันธภาพทางสังคม 22 ส.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
895 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนตาก ระยะ 5 ปี 17-18 ส.ค. 2563
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
896 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏิบัติการคลังสินค้า และ Beer Game 26 ส.ค. 2563 [09.30-15.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
897 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2563 22-25 มิ.ย. 2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
898 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 10 ส.ค. 2563-19 ก.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
899 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2563 22-25 มิ.ย. 2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
900 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 7 ส.ค. 2563 [08.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
901 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ การเสวนาวิชาการ หัวข้อ เมื่อกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้กระทำความผิด 26 ส.ค. 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
902 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์ 15-16 ส.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
903 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 23 ส.ค. 2563 [09.00 -12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
904 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 22-24 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
905 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุกใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 4-9 พ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
906 นาง ศรินญา หวาจ้อย กิจกรรมพัฒนาทักษะการแข่งขันภายนอกด้านคอมพิวเตอร์ 29-30 ส.ค. 2563 [08.30 -16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
907 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาและสัมพันธภาพทางสังคม 22 ส.ค. 2563 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
908 นาง ศรินญา หวาจ้อย กิจกรรมพัฒนาทักษะการแข่งขันภายนอกด้านคอมพิวเตอร์ 16-17 ก.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
909 นาง ศรินญา หวาจ้อย กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 21 ก.ค. 2563 [08.00 -17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
910 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา 15 ส.ค. 2563
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
911 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 27 ส.ค. 2563 [08.00 -17.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
912 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง 24 ก.ค. 2563 [09.00 น. เป็นต้นไป]
เทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
913 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ อบรมวิศวกรสังคม KPRU โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
914 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดบทเรียนการทำงานเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) มิติการดำเนินงาน (ขับเคลื่อน) ของจังหวัดกำแพงเพชร 10 ก.ย. 2563 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
915 นาง ศรินญา หวาจ้อย อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 10 ส.ค. 2563-19 ก.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
916 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 4 ก.ค. 2563 [09.00 -16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
917 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 2563 [08.30 -16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
918 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ กรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำคลิปวิดีโอแบบสร้างสรรค์ 19 ส.ค. 2563 [08.30 -16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
919 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1 ก.ค. 2563 [08.30 -16.30 น.]
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
920 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย กิจกรรมพัฒนาทักษะการแข่งขันภายนอกด้านคอมพิวเตอร์ 16 ก.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
17 ก.ค. 2563 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
921 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 21 ก.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
922 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย อบรมการเขียนแผนที่โดยโปรแกรม Microsoft visio 16 ก.ย. 2563 [13.00-16.00 น.]
23 ก.ย. 2563 [13.00-16.00 น.]
30 ก.ย. 2563 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
923 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา 15 ส.ค. 2563
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
924 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ กิจกรรม "พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงานด้านโลจิสติกส์" หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในงานโลจิสติกส์ 10-12 ก.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
925 นาย นพคุณ ชูทัน กรรมการกลั่นกรองให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร 28 พ.ค. 2563 [14.00 น. เป็นต้นไป]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
926 นาย นพคุณ ชูทัน กรรมการกลั่นกรองให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร 31 ก.ค. 2563 [13.30 น. เป็นต้นไป]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
927 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการนักการเงินมืออาชีพ 25-26 มิ.ย. 2563 [16.30-20.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
928 นางสาว พัตรา คำสีหา กิจกรรม “เท่อย่างไทย ในศตวรรษที่ 21” 30 ก.ค. 2563 [13.30 – 17.30 น.]
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
929 นางสาว ชลธิชา แสงงาม อบรมวิศวกรสังคม KPRU โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
930 นาย นพคุณ ชูทัน อบรมวิศวกรสังคม KPRU โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
931 นาง อมรา ศรีแก้ว โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม Active Learning ร่วมกับกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 20-21 ส.ค. 2563 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
932 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำที่สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11-12 ก.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
933 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมวิศวกรสังคม KPRU โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
934 นาย เทพ เกื้อทวีกุล การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 17-18 ส.ค. 2563 [08.00-17.00 น]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเชร อนุมัติแล้ว
935 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 19-23 ส.ค. 2563
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
936 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม รายงานผลและประกวดการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 5 ก.ย. 2563 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
937 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม อบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 15-16 ส.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
938 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 22-23 ส.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
939 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 20-24 ก.ค. 2563 [17.00-19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
940 นางสาว ภาวิณี ภูจริต กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม Google earth หรือ Google map 19 ส.ค. 2563 [08.30-16.00 น]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
941 นางสาว ภาวิณี ภูจริต การประยุกต์ใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบพหุวิธีฯ 17-18 ก.ย. 2563 [08.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
942 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 19 ก.ค. 2563 [09.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
943 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 23 ส.ค. 2563 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
944 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์ 15-16 ส.ค. 2563 [09.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
945 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดบทเรียนการทำงานเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) มิติการดำเนินงาน (ขับเคลื่อน) ของจังหวัดกำแพงเพชร 10 ก.ย. 2563 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
946 นางสาว ธวชินี ลาลิน ทำคลิปวิดีโอเพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบสื่ออ หัวข้อ ระเบียบวินัยนักศึกษา 30 มิ.ย. 2563 [09.00-18.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
947 นางสาว ธวชินี ลาลิน อบรมวิศวกรสังคม KPRU โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 23-24 พ.ค. 2563 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
948 นางสาว ธวชินี ลาลิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดบทเรียนการทำงานเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) มิติการดำเนินงาน (ขับเคลื่อน) ของจังหวัดกำแพงเพชร 10 ก.ย. 2563 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
949 นาง วันวิสา พวงมาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ 22-23 ก.พ. 2563
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
950 นาง วันวิสา พวงมาลัย การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสอบบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วยให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 24-28 ส.ค. 2563 [19.00-21.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
951 นาง วันวิสา พวงมาลัย กิจกรรมการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ KPRU Math Day ครั้งที่ 5 14 มี.ค. 2563 [08.00-17.30 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
952 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 10 มิ.ย. 2563
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
953 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ 10 ส.ค. 2563-19 ก.ย. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
954 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 18 ก.ค. 2563 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว