ตารางข้อมูลการเป็นวิทยากรอบรม

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ชื่อเรื่อง/หลักสูตร/โครงการ วันที่เป็นวิทยากร สถานที่ไปเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ เอกสาร
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ชื่อเรื่อง/หลักสูตร/โครงการ วันที่เป็นวิทยากร สถานที่ไปเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ เอกสาร
1 นาย พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 เม.ย. 2562 [08:00-17:30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
2 นาย ไพศาล นาสุริวงศ์ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 5 เม.ย. 2562 [13:00-15:00 น.]
ศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา ชั้น๒ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง
3 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา เรื่อง การประชุมโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ 4 เม.ย. 2562 [08:30-16:30 น.]
หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม
4 นาย เลเกีย เขียวดี อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนอำเภอลานกระบือ 28-29 มี.ค. 2562
ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ
5 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 9 เม.ย. 2562 [08:30-16:00 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
6 นาย นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 9 เม.ย. 2562 [08:30-16:00 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
7 นาย ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 9 เม.ย. 2562 [08:30-16:00 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
8 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 9 เม.ย. 2562 [08:30-16:00 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
9 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 9 เม.ย. 2562 [08:30-16:00 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
10 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 9 เม.ย. 2562 [08:30-16:00 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
11 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 9 เม.ย. 2562 [08:30-16:00 น.]
10 เม.ย. 2562 [08:30-15:30 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
12 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 10 เม.ย. 2562 [08:30-15:30 น.]
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์
13 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 1-2 เมษายน 2562
ห้องประชุมตะแบกทอง โรงเรียนวชิรปราการ
14 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 25 มี.ค. 2562
ห้องเยาวมาลย์ ๑ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ชั้น ๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
15 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร เทคนิคการสอนคิดแบบ EF (Executive Functions) 28 - 31 มี.ค. 2562 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
16 นาง พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ รองศาสตราจารย์ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย เรื่อง การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 26 มี.ค. 2562 [08:30-15:00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17 นาย อนุชา พวงผกา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digial Literacy และการเรียนรู้ ระบบ E-Commerce 26 มี.ค. 2562 [09:00-16:30 น.]
29 มี.ค. 2562 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
18 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 19 มี.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
19 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ 12 มี.ค. 2562 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
20 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ 12 มี.ค. 2562 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
21 นางสาว เพชรลัดดา โพธิ์สิงห์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ 12 มี.ค. 2562 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
22 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เรื่องการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 13 มี.ค. 2562 [08:30-15:00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประชุมโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ 2 พ.ค. 2562 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมตรีเพชร โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
24 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการโรงเรียนผู้นำทางการบริหารด้านสาธารณสุขฯ 15 ก.พ. 2562 [13:00-17:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์อบรมที่ ๕ (ตาก) สำนักงานสารณสุขจังหวัดตาก
25 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 26 ก.พ. 2562
โรงแรมเพชร โฮเต็ล สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
26 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 6 ก.พ. 2562 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
27 นาย โกมินทร์ บุญชู อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 6 ก.พ. 2562 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
28 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่ Knowledge Based Economy 12 ก.พ. 2562
ห้องประชุมอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
29 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการอบรมเรื่อง การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการจัดการตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออัตลักษณ์เมืองน่าน 8-9 ก.พ. 2562 [08:00-16:30 น.]
ที่ทำการส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
30 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน 11-12 ก.พ. 2562
ห้องประชุมทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
31 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน 11-12 ก.พ. 2562
ห้องประชุมทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
32 นางสาว รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน 11-12 ก.พ. 2562
ห้องประชุมทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
33 นาย ศรวัส ศิริ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน 11-12 ก.พ. 2562
ห้องประชุมทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
34 นาย เกรียงไกร กันตีมูล อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน 11-12 ก.พ. 2562
ห้องประชุมทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
35 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ 28 ม.ค. 2562 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน ที่ว่าการอำเภอคลองลาน
36 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการส่งเสริมสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ 15 ก.พ. 2562 [08:00-16:30 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
37 นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการส่งเสริมสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ 15 ก.พ. 2562 [08:00-16:30 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
38 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 7 ก.พ. 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว
39 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 23 ม.ค. 2562 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
40 ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตฯ
41 นาย อิทธิพล เหลาพรม อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตฯ
42 นาย สมโภชน์ วงษ์เขียด อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตฯ
43 นาย วสันต์ เพชรพิมูล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตฯ
44 นาย มนูญ บูลย์ประมุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตฯ
45 นาย สัญญา พรหมภาสิต อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตฯ
46 นาย วิษณุ บัวเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตฯ
47 นาย อัษฏางค์ บุญศรี อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
สวนพลังงาน บริเวณที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
48 นาย จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
สวนพลังงาน บริเวณที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
49 นาย ภาคิณ มณีโชติ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
สวนพลังงาน บริเวณที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
50 นางสาว นิวดี คลังสีดา อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
สวนพลังงาน บริเวณที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
51 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
สวนพลังงาน บริเวณที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
52 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
สวนพลังงาน บริเวณที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
53 นาย เทพ เกื้อทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
สวนพลังงาน บริเวณที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
54 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ส.ค. 2561 [08:30-10:30 น.]
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2 คณะครุศาสตร์หลังใหม่ โรงเรียนสาธิตฯ
55 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ส.ค. 2561[09:30-11:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ
56 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ส.ค. 2561[09:30-11:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ
57 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ส.ค. 2561 [09:30-11:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ
58 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมโครงการอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย 8-9 มี.ค. 2561
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
59 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ส.ค. 2561 [08:30-15:30 น.]
ห้องประชุมช้องนาง โรงเรียนบ้านตาก โรงเรียนบ้านตาก
60 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
61 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 19-20 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
24-25 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือนิทาน 15 ส.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
63 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 7-10 ส.ค. 2561
บ้านเพชรนิยม, บ้านชุมชนไทร, บ้านวังพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
64 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 7-10 ส.ค. 2561
บ้านเพชรนิยม, บ้านชุมชนไทร, บ้านวังพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
65 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 7-10 ส.ค. 2561
บ้านเพชรนิยม, บ้านชุมชนไทร, บ้านวังพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
66 นาย การันต์ เจริญสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 7-10 ส.ค. 2561
บ้านเพชรนิยม, บ้านชุมชนไทร, บ้านวังพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
67 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 7-10 ส.ค. 2561
บ้านเพชรนิยม, บ้านชุมชนไทร, บ้านวังพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
68 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 18 ส.ค. 2561 [09:00-16:00 น.]
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
69 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 31 ก.ค. 2561
5 ส.ค. 2561
11 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
21-22 ส.ค. 2561
ห้องประชุมอำเภอคลองขลุง ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
70 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 29 ส.ค. 2561 [09:00-16:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
71 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 21 ส.ค. 2561 [08:30-17:00 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังแขมวิทยา โรงเรียนวังแขมวิทยา
72 นาย ตฤณ หงษ์ใส อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก 30 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
โรงเรียนวัดพิกุลทอง โรงเรียนวัดพิกุลทอง
73 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก 30 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
โรงเรียนวัดพิกุลทอง โรงเรียนวัดพิกุลทอง
74 นาย จิรพงศ์ ยืนยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โครงการพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาล 13-14 ก.ย. 2561
ห้องประชุมถนอมเหล่ารักพงษ์ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๔ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
75 นางสาว วาสนา อาจสาลิกรณ์ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Eco Village และโอกาสการสร้างช่องทางการสื่อสารการบริบาลผู้สูงอายุในโลกอนาคต 24 ส.ค. 2561 [09:00 น. เป็นต้นไป]
ห้องประชุมศูนย์โตโยต้า นอร์ทเทิร์น(สาขาเถิน) ชมรมแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี
76 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง Eco Village และโอกาสการสร้างช่องทางการสื่อสารการบริบาลผู้สูงอายุในโลกอนาคต 24 ส.ค. 2561 [09:00 น. เป็นต้นไป]
ห้องประชุมศูนย์โตโยต้า นอร์ทเทิร์น(สาขาเถิน) ชมรมแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี
77 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง Eco Village และโอกาสการสร้างช่องทางการสื่อสารการบริบาลผู้สูงอายุในโลกอนาคต 24 ส.ค. 2561 [09:00 น. เป็นต้นไป]
ห้องประชุมศูนย์โตโยต้า นอร์ทเทิร์น(สาขาเถิน) ชมรมแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี
78 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมวิถี 14-15 ส.ค. 2561
อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกหม้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร
79 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมวิถี 16 ส.ค. 2561
อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกหม้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร
80 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร 8 ส.ค. 2561[09:00-16:30 น.]
ห้องลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
81 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4 ก.ย. 2561[13:00-15:00 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ
82 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 8-9 ก.ย.2561
หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
83 นาย ยุติธรรม ปรมะ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว 8-9 ก.ย. 2561
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี(อาคารเรียน ๔)โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
84 นาย จตุรงค์ ธงชัย อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว 8-9 ก.ย. 2561
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี(อาคารเรียน ๔)โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
85 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว 8-9 ก.ย. 2561
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี(อาคารเรียน ๔)โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
86 นาย พีระพล ฮุงหวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว 8-9 ก.ย. 2561
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี(อาคารเรียน ๔)โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
87 นาย ตฤณ หงษ์ใส อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และพัฒนาสื่ส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย 7 ก.ย. 2561[08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิต 12 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิต 12
88 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และพัฒนาสื่ส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย 7 ก.ย. 2561[08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิต 12 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิต 12
89 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 2 ก.ย. 2561 [09:00 น. เป็นต้นไป]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
90 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการฝีกอบรมทักษะด้านภาษาอื่นๆ หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 5-6 ก.ย.2561 [17:00-19:00 น.]
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
91 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการฝีกอบรมทักษะด้านภาษาอื่นๆ หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 15 - 16 ก.ย. 2561 [09:00-16:00 น.]
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
92 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการฝีกอบรมทักษะด้านภาษาอื่นๆ หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 27-30 ส.ค. 2561 [17:00-19:00 น.]
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
93 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการพัฒนาทายาทเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmers 19 ต.ค. 2561 [08:45-10:15 น.]
ห้องลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
94 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 9 ก.ย. 2561
วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่
95 นาย ตฤณ หงษ์ใส อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 9 ก.ย. 2561
วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่
96 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 15 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
16 ก.ย. 2561 [08:30-16:30 น.]
22-23 ก.ย. 2561 [08:30-16:30 น.]
29-30 ก.ย. 2561 [08:30-16:30 น.]
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
97 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 21 ก.ย. 2561 [14:15-16:15 น.]
ห้องจัดอบรมโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
98 นางสาว พิมลพรรณ ดีเมฆ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง 12 ก.ย. 2561 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
99 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง 12 ก.ย. 2561 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
100 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการฝึกอบรมศักยภาพครูผู้ดูแล 2 ก.ย. 2561
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
101 นาย ตฤณ หงษ์ใส อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 15 ก.ย. 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
102 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 15 ก.ย. 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
103 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 19 ก.ย. 2561 [09:00-16:30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
104 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 19 ก.ย. 2561 [09:00-16:30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
105 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 19 ก.ย. 2561 [09:00-16:30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
106 นางสาว พิมลพรรณ ดีเมฆ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 19 ก.ย. 2561 [09:00-16:30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
107 นางสาว ศิริพร เงินทอง พนักงานราชการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 19 ก.ย. 2561 [09:00-16:30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
108 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว 29 ส.ค. 2561 [13:00-16:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
109 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 21 ก.ย. 2561 [09:30-12:00 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองนครชุม สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
110 นาย ยุติธรรม ปรมะ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ๕ 2-4 ต.ค. 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
111 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาทายาทเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmers 19 ต.ค. 2561 [10:30-12:00 น.]
ห้องลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
112 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 29 ส.ค.2561
ห้องสลัด ร้านอาหารบ้านปีกไม้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
113 นางสาว วรางค์ รามบุตร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
114 นาง สาวิตรี พรหมรักษา อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
115 นาย ธงเทพ ชูสงฆ์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
116 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
117 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
118 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
119 นาย ธัชชัย ช่อพฤกษา อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
120 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
121 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
122 นาง ชาลี ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
123 นาง เพชรา บุดสีทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 23-27 ก.ค. 2561
20-24 ส.ค. 2561
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
124 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม 17 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
24 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม
125 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 ก.ค.2561 [08:30 น. เป็นต้นไป]
อาคาร ก โรงเรียนสักงามวิทยา โรงเรียนสักงามวิทยา
126 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 18 ก.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมอินทนิล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
127 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ต.ค. 2561 [09:00-17:00 น.]
ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔
128 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งกาแฟ 25-27 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ บริษัทขวัญดาว โปรเจ็ค จำกัด
129 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งกาแฟ 25-27 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ บริษัทขวัญดาว โปรเจ็ค จำกัด
130 นาย เอนก หาลี อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งกาแฟ 25-27 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ บริษัทขวัญดาว โปรเจ็ค จำกัด
131 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 20 ส.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีริส สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีริส
132 นาย ประพล จิตคติ อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี 17 ก.ค. 2561
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ที่ว่าการอำเภอเมือง
133 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการฟัง-พูดด้วยการเล่านิทาน 24 ก.ค. 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม
134 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ, EQ ของนักเรียนระดับปฐมวัย 19 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทร
135 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการคูโบต้าพร้อม 15 ก.ค.2561 [09:00-17:00 น.]
โรงเรียนบ้านหนองหิน ฮั้วเฮงหลี
136 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการประยุกต์ใช้กิจกรรมรำวงเพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 18 ก.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
25 ก.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
1 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
8 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
15 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
22 ส.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
137 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมค่ายภาษาพาสนุก 21-22 ก.ค.2561 [08:00-16:00 น.]
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
138 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมความรู้สู่อาเซียน 31 ก.ค.2561 [09:00-12:00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
139 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ 17-18 ก.ค.2561 [08:30-16:30 น.]
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่องทางหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่องทางหลวง
140 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการอบรมปกป้องสถาบันของชาติ 31 ก.ค. 2561
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
141 นาย จิรพงศ์ ยืนยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โครงการอบรมพัฒนาศักญภาพและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สพป.กำแพงเพชรเขต 1 23 ก.ค. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
142 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 3 ส.ค. 2561 [09:00 น.เป็นต้นไป]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง
143 นางสาว ศิริพร เงินทอง พนักงานราชการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 3 ส.ค. 2561 [09:00 น.เป็นต้นไป]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง
144 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
145 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
146 นาย นเรศ ขำเจริญ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
147 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
148 นางสาว ศิรประภา มีรอด อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
149 นางสาว อัจฉรา ใจดี อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
150 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
151 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
152 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "สเต็มศึกษา" 2 ก.ย. 2561 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
153 นาย อานนท์ วงษ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกอบรมระบบประปาหมู่บ้าน -
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรีงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรีงษ์
154 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 5 ก.ย. 2561 [08:00-16:00 น.]
12 ก.ย. 2561 [08:00-16:00 น.]
19 ก.ย. 2561 [08:00-16:00 น.]
26 ก.ย. 2561 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมสมเกียรติชอบผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
155 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมรณรงค์ G-Volunteer ชวนตะลุยรัสเซีย เชียร์บอลโลก กับพี่โชคพี่ทำ 4-5 ก.ค. 2561
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
156 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชน ASEAN นวัตกรรมห้องเรียน EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7 ก.ค. 2561 [08:00-17:00 น.]
หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม
157 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสิมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจำตำบล 10 ก.ค. 2561 [09:00-14:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม
158 นาย อนุชา พวงผกา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมขยายผลการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนระดับตำบล 26-29 มิ.ย.2561
กศน.ตำบลท่าขุนราม ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร
159 นาย พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 12-14 ก.ค.2561
24-26 ก.ค.2561
แบคคัสโฮมรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
160 นาย ขวัญชัย ขัวนา อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12 ก.ค. 2561 [09:00-16:00 น.]
หอประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
161 นาย ขวัญชัย ขัวนา อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ 13 ก.ค. 2561 [09:00-16:00 น.]
หอประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
162 นางสาว พบพร เอี่ยมใส อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 4 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
163 นาย ธนกิจ โคกทอง อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 4 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
164 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 4 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
165 นาย พิชิต พจนพาที อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 4 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
166 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 4 ก.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
167 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้องเรียนสีขาว 30 มิ.ย. 2561 [08:00-16:00 น.]
หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
168 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมอาเซียนเดย์ 8 ส.ค. 2561
ห้องประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
169 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา อบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 16 มิ.ย. 2561[09:00-16:00 น.]
หอประชุมเอนกประสงค์สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนกวางตง
170 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 30 มิ.ย. 2561[08:00-17:00 น.]
หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม
171 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 6 ก.ค. 2561[13:00-15:00 น.]
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
172 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฝึกอบรมพัฒนาสตรีศิลปะการจับจีบผ้า 19-20 มิ.ย. 2561[08:00-16:30 น
หอประชุมเอนกประสงค์ชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ทำการ กพสต.ในเมือง
173 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke แบบไร้รอยต่อ 21-22 มิ.ย. 2561[09:00-17:00 น.]
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก โรงพยาบาลบ้านตาก
174 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 มิ.ย. 2561[09:00-10:00 น.]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
175 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจออนไลน์ 24-26 มิ.ย. 2561[08:00-17:00 น.]
โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ สำนักพัฒนาสมรรถนะและครูบุคลากรอาชีวศึกษา
176 นาย อัครพล ชูเชิด อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะครูช่าง 21 มิ.ย.2561 [08:00 เป็นต้นไป]
หอประชุมพะยอม โรงเรียนผดุงปัญญา
177 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ 13-14 ก.ค. 2561
โรงเรียนปากช่อง โรงเรียนปากช่อง
178 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 20-23 มิ.ย.2561
3-6 ก.ค.2561
ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
179 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร -
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
180 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม 4 มิ.ย. 2561 - 18 ก.ค. 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
181 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล 12 มิ.ย. 2561 [08:30 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด
182 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล 12 มิ.ย. 2561 [08:30 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด
183 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล 12 มิ.ย. 2561 [08:30 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด
184 นาย ธนกิจ โคกทอง อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล 12 มิ.ย. 2561 [08:30 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด
185 นางสาว พบพร เอี่ยมใส อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล 12 มิ.ย. 2561 [08:30 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด
186 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และศึกษาดูงาน 28-30 พ.ค. 2561
อิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
187 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน 23 พ.ค. 2561[08:30-15:00 น.]
31 พ.ค. 2561[08:30-15:00 น.]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลอ่างทอง และตำบลสักงาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
188 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พ.ค. 2561
ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก
189 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการพัฒนาวิทยฐานะ 19-20 พ.ค. 2561
ห้องประชุม ๙๙ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
190 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยหัวใจปลอดแอลกอฮอล์ 9-10 มิ.ย. 2561
คลองน้ำไหลโฮมสเตย์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง
191 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผู้สูงอายุห้วยยั้ง 23 พ.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
192 นางสาว ศิริพร เงินทอง พนักงานราชการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โรงเรียนผู้สูงอายุห้วยยั้ง 23 พ.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
193 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา อบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนใหม่ 25 พ.ค. 2561[08:00-17:00 น.]
หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม
194 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8-9 ก.พ.2561[09:00-16:30 น.]
อาคารอเนกประสงค์บ้านลานเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
195 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 27- 30 พ.ค. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
196 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจออนไลน์ 14- 16 พ.ค. 2561[08:00-17:00 น.]
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
197 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 9-10 มิ.ย. 2561
คลองน้ำไหลโฮมสเตย์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง
198 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 พ.ค. 2561
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
199 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 30 เม.ย. 2561[08:30-16:30 น.]
1 พ.ค. 2561[08:30-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์)
200 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 28 เม.ย. 2561[10:00-12:00 น.]
ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
201 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก 12 พ.ค. 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว และศูนย์ชุมชนอำเภอแม่สอด วิทยาลัยชุมชนตาก
202 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม 4 พ.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
11 พ.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
ศูนย์สุขภาพชุมชน (FITNESS) เทศบาลตำบลไทรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม
203 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เยาวชนไทย หัวใจสะอาด 3 เม.ย. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
204 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เยาวชนไทย หัวใจสะอาด 3 เม.ย. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
205 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เยาวชนไทย หัวใจสะอาด 3 เม.ย. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
206 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 22 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
27 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
28 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
29 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
30 มี.ค. 2561[13:00-16:00 น.]
4 เม.ย. 2561[09:00-12:00 น.]
5 เม.ย. 2561[13:00-16:00 น.]
อบต.คลองน้ำไหล อบต.ไทรงาม อบต.โพธิ์ทอง อบต.สลกบาตร เทศบาลตำบลระหาน เทศบาลตำบลนครชุม อบต.เพชรชมพู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
207 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด แผนธุรกิจกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ 27 มี.ค. 2561[13:00-15:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
208 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 5-6 มี.ค. 2561
ห้องประชุมโรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
209 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย อบรมปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 26-27 มี.ค. 2561
28-29 มี.ค. 2561
ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
210 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 28 มี.ค. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
211 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 28 มี.ค. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
212 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 28 มี.ค. 2561
ห้องประชุมต้นน้ำรีสอร์ท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
213 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการวิจัยในชั้นเรียน 12 มี.ค. 2561[08:30-16:30 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา
214 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 9 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
14 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
16 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
22 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
28 มี.ค. 2561[11:00-12:00 น.]
เทศบาลตำบลทุ่งทราย, อบต.แม่ลาด, เทศบาลตำบลพรานกระต่าย, อบต.คลองน้ำไหล, เทศบาลตำบลนครชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
215 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ 8 มี.ค. 2561
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
216 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 9 มี.ค. 2561[09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2
217 นาย การันต์ เจริญสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5-9 มี.ค. 2561
26-30 มี.ค. 2561
โรงแรมพิษณุโลกออคิด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
218 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5-9 มี.ค. 2561
26-30 มี.ค. 2561
โรงแรมพิษณุโลกออคิด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
219 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การสร้างนวัตกรรมแปรรูป กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน 24 ก.พ. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน
220 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจชุมชน 12-14 มี.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
หอประชุมบ้านนาปงพัฒนา และหอประชุมบ้านนาท่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
221 นาย เลเกีย เขียวดี อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)แบบเข้ม 26 ก.พ. 2561 [08:30-15:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
222 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอื่นๆหรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 16-20 ต.ค. 2560 [17:00-19:00 น.]
30-31 ต.ค. 2560 [17:00-19:00 น.]
1-2 พ.ย. 2560 [17:00-19:00 น.]
6-9 พ.ย. 2560 [17:00-19:00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
223 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สร้างภูมิคุ้มกันเด็กเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 21 ต.ค. 2560
สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง
224 นาย จตุรงค์ ธงชัย อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ IOT (Internet of Things) 14 - 22 ต.ค. 2560
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
225 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด การพัฒนาสินค้าชุมชน เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 11 ต.ค. 2560
หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร
226 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด การพัฒนาสินค้าชุมชน เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 13 ต.ค. 2560
หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามัคคี
227 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 14 ก.พ. 2561 [08:30-10:30 น.]
ห้องประชุมสังฆเติ๋น อาคารวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยอาชีพเถิน
228 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 7 ก.พ. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
229 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 7 ก.พ. 2561 [09:00-13:00 น.]
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
230 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ม.ค. 2561 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
231 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทำยาดมสมุนไพรส้มมือและยาหม่องเหลืองน้ำไพล 26 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
232 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยด้วยภาษา) 24 ม.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ชั้นล่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
233 นาง อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยด้วยภาษา) 24 ม.ค. 2561 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ชั้นล่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
234 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภูมิปัญญาสู่อาชีพ/นันทนาการ 16 ก.พ. 2561 [09:00-12:00 น.]
23 ก.พ. 2561 [09:00-12:00 น.]
ศูนย์สุขภาพชุมชน (FITNESS) เทศบาลตำบลไทรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม
235 นาย วัลลภ ทองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ 3 เม.ย. 2561 [09:30-12:30 น.]
ห้อง 3415 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
236 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การอบรม "ปรับเทคนิค พลิกจุดขาย" เพื่อการเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ 26 ม.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
ห้องวชิรวิทย์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิจิตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
237 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการแปรรูป 27 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง
238 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการแปรรูป 27 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง
239 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
240 นาย ธนกิจ โคกทอง อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
241 นางสาว พบพร เอี่ยมใส อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
242 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
243 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผ้าปักชาวเขา 15 ม.ค. 2561 [08:30-16:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
244 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การอบรม "ปรับเทคนิค พลิกจุดขาย" เพื่อการเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
ห้องเยาวมาลย์ 1 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
245 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด การอบรม "ปรับเทคนิค พลิกจุดขาย" เพื่อการเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 2561 [08:00-16:00 น.]
ห้องเยาวมาลย์ 1 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
246 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 10-11 ก.พ. 2561
โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนคลองลานวิทยา
247 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา 18-19 ม.ค. 2561
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
248 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
249 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
250 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
251 นางสาว ชลธิชา แสงงาม อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
252 นาย มนตรี ใจแน่น อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 27-28 ม.ค. 2561 [09:00-16:30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
253 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
254 นาย ธนกิจ โคกทอง อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
255 นางสาว พบพร เอี่ยมใส อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
256 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
257 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 17 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
258 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 23 ม.ค. 2561 [09:00-16:00 น.]
ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
259 นางสาว อัจฉรา ใจดี อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
260 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
261 นางสาว ชญาดา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
262 นาย ปรีชา ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13-14 ม.ค. 2561 [07:30-17:00 น.]
อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา
263 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 9 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี
264 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการอบรมแผนพัฒนาธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 9 ม.ค. 2561 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี
265 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ค่ายคณิตศาสตร์) 10-12 พ.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
266 นาย พีระพล ฮุงหวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
267 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
268 นาย จตุรงค์ ธงชัย อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
269 นาย ยุติธรรม ปรมะ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว (Embeded System) 30 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560
ห้อง Multimedia อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา
270 นาง เพชรา บุดสีทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำวิจัย 25 ก.ย. 2560
ห้องกีรติกาล 40 สมัย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
271 นาย จตุรงค์ ธงชัย อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง IOT (Internet Of Thing) 15 ก.ย. 2560 [07:30-17:00 น.]
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
272 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทำลูกประคบสมุนไพรและการออกกำลังกายด้วยผ้าเช็ดหน้าให้กับผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจำตำบล 12 ก.ย. 2560 [09:00-14:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม
273 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมโปรแกรมตัดต่อภาพผ่านมือถือ โดยใช้โปรแกรม KINE MASTER 16 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
274 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมโปรแกรมตัดต่อภาพผ่านมือถือ โดยใช้โปรแกรม KINE MASTER 16 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
275 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมโปรแกรมตัดต่อภาพผ่านมือถือ โดยใช้โปรแกรม KINE MASTER 16 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
276 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การส่งเสริมการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปฝรั่ง 4 ก.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม
277 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการมัคคุเทศก์น้อย 8 ก.ย. 2560
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
278 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะทางด้านสมอง (EF) เด็กปฐมวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์ทอง ในปีงบประมาณ 2560 11 ก.ย. 2560 [09:00-16:00 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
279 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 8 ก.ย. 2560 [10:30-12:00 น.]
อาคารศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
280 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 16-17 ก.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
281 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน 22 ส.ค. 2560 [13:00-17:00 น.]
ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
282 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน 22 ส.ค. 2560 [13:00-17:00 น.]
ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
283 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน 22 ส.ค. 2560 [13:00-17:00 น.]
ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
284 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 24-25 ส.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก หมู่ 18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน, บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
285 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 27 ส.ค. 2560 [08:00 น.]
ห้องประชุมทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
286 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 4.0 ภายใต้เครื่องมือสร้างองค์กรความสุข 5+1 29 ส.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมดอกปีบ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
287 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 4.0 ภายใต้เครื่องมือสร้างองค์กรความสุข 5+1 29 ส.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมดอกปีบ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
288 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย พัฒนาผู้เรียนค่ายกลางวัน "Day camp" 29 ส.ค. 2560 [08:30-13:00 น.]
อาคารอเนกประสงค์อนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
289 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 23-25 ส.ค. 2560
หอประชุมอำเภออุ้มผาง จ.ตาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตอำเภออุ้มผาง
290 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การอบรมทักษะสมอง EF กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการทักษะสมอง EF (Executive Functions) และการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 16-17 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
12-13 ก.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
291 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 16-17 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
1 ก.ย. 2560
หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
292 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 26-27 ส.ค. 2560
โรงเรียนบ้านหนองขาว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านหนองขาว
293 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแกนนำเพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 14 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
294 นาย ประพล จิตคติ อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาศักยภาพ ครู ก ในการเป็นมัคคุเทศก์ระดับอาชีพ พร้อมจัดทำคู่มือการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 16 ส.ค. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
295 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2560 30 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร
296 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 ส.ค. 2560 [09:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
297 นาย ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลธำมรงค์ รวมพลัง สร้างเครือข่าย ยุติความรุนแรง 17 ส.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
298 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการปลุกวิญญาณของความเป็นครูสู่มืออาชี 23 ส.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร สำนักงานกลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
299 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการเด็กปฐมวัยฉลาดได้ด้วยการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี (TO BE NUMBER ONE) 16 ส.ค. 2560 [07:30-17:00 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย หมู่ที่ 8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
300 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 1 ส.ค. 2560
วัดบ่อสามแสน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง
301 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) 2 ส.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
302 นางสาว ชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมวันอาเซียน 8 ส.ค. 2560
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
303 นาย ศรวัส ศิริ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะครุศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
304 นาย เลเกีย เขียวดี อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
305 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
306 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา เทคนิคการให้คำปรึกษา 27 ก.ค. 2560 [13:00-15:00 น.]
ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
307 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด รายวิชา ศส 331 การตลาดสหกรณ์ และรายวิชา ศส 333 การตลาดสหกรณ์ 20 ก.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศาษฐศาสตร์ คณะเศาษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
308 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน R2R ด้านการป้องกัน และการดูแลรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 14 ก.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
309 นางสาว อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) ของนักเรียนระดับปฐมวัย 4 ก.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์)
310 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) ของนักเรียนระดับปฐมวัย 4 ก.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์)
311 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายโครงการ English Camp 2017 1-2 ก.ค. 2560 [07:30-16:30 น.]
โรงเรียนบ้านวังตะแบก กลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก
312 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย และยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 7 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมเพชรเพทาย (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
313 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2560 7 ก.ค. 2560
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองเก่า โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
314 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ แรงชนิดต่างๆ (แรงผลัก แรงดึง แรงดัน การออกแรง) ทรัพยากร ดิน หิน แร่ 26 ก.ค. 2560 [10:30-13:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
315 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ การสะท้อนการหักเหของแสง การกระจายของแสงขาวจากแสงดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 25 ก.ค. 2560 [14:30-15:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
316 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำในท้องถิ่น (คุณภาพน้ำ สิ่งมีชีวิตในน้ำ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ) 25 ก.ค. 2560 [13:30-14:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
317 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา การตอบสนองของพืชและสัตว์ 24 ก.ค. 2560 [13:30-14:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
318 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จัดการเรียนรู้แบบ STEM 24 ก.ค. 2560 [08:30-09:30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ
319 นาย อนุชา พวงผกา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดิจิทัลชุมชน กศน.โซนนครชุม 26 มิ.ย. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม หมู่ที่ 6 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
320 นาย พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 6 ก.ค. 2560 [08:00-21:00 น.]
ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
321 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
322 นาย เอกวุฒิ โลหะการก อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
323 นางสาว นารถนรี พอใจ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
324 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการจัดเก็บข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี 2560 5 ก.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
6 ก.ค. 2560 [09:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
325 นาย วิษณุ บัวเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนบ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
326 นาย ภาคิณ มณีโชติ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
โรงเรียนบ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
327 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและการเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร 22 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
23 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
328 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 24 มิ.ย. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสมบูรณ์
329 นางสาว ยุภาดี ปณะราช รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ 26-27 ก.ค. 2560
โรงเรียนบ้านหนองขาว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านหนองขาว
330 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา2559 5 ก.ค. 2560 [09:00-15:00 น.]
ห้อง 13120 (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
331 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการอบรมผู้นำเยาวชน 24 มิ.ย. 2560 [08:00-16:00 น.]
หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
332 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในเขตอำเภอคลองลาน 21 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
22 มิ.ย. 2560 [09:00-16:30 น.]
หอประชุมคุรุมิตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
333 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมการตลาด 4.0 15 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
334 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนวดร่างกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 13 มิ.ย. 2560 [09:00-14:00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม
335 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและการเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร 15 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
16 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
336 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 16 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
337 นางสาว สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส อาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผล นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม OTOP และการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2560 [13:00-14:30 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
338 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การติดตามผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 13 มิ.ย. 2560 [13:00-16:30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร
339 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 14-17 มิ.ย. 2560
ห้องประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ.อุ้มผาง จ.ตาก โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
340 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 16 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
341 นางสาว สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส อาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผล นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม OTOP และการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2560 [13:00-14:30 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
342 นางสาว ศศิวรรณ พลายละหาร อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารท 13 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
บ้านนางวาสนา เอี่ยมสืบทับ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
343 นาย พิชิต พจนพาที อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารท 13 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
บ้านนางวาสนา เอี่ยมสืบทับ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
344 นาย ประพล จิตคติ อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร 22 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
23 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
345 นาย สฤษณ์ พรมสายใจ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารท 13 มิ.ย. 2560 [08:00-16:30 น.]
บ้านนางวาสนา เอี่ยมสืบทับ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
346 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
347 นางสาว ศิริพร โสมคำภา อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
348 นางสาว ธัญรดี บุญปัน อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
349 นาย ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การทำงานเป็นทีม/มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 30 พ.ค. 2560
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
350 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สูงวัยไฮเทค Society online 15-16 มิ.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
351 นาย เอนก หาลี อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2560 [08:30-12:00 น.]
ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
352 นางสาว สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส อาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนานวัตกรรมโรงสีชุมชน 9 มิ.ย. 2560 [13:00-14:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
353 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 9 มิ.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
354 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การสร้างเตาเผาถ่านและการทำถ่านอัดแท่ง 8-9 มิ.ย. 2560
บ้านมอรังงาม ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม บ้านมอรังงาม
355 นาง จันทนา คุ้มกล่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมาลา" 6-8 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
356 นาง ชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการสำนักงานพิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมาลา" 6-8 มิ.ย. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
357 นาย สมศักดิ์ พวงใส อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
358 นาย จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
359 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
360 นาย อัษฏางค์ บุญศรี อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
361 นางสาว นิวดี คลังสีดา อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
362 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
363 นาย เทพ เกื้อทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
364 นาย ภาคิณ มณีโชติ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
365 นาย วิษณุ บัวเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะกับชุมชนโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
ห้องประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
366 นาย จิระ ประสพธรรม อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการแปรรูปอาหาร 26 พ.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
367 นางสาว รัษฏากร วินิจกุล อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถิชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 23 พ.ค. 2560 [09:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
368 นาย พิษณุ บุญนิยม อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการประชุมสัมมนาผู้นำผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านวิทยากรและกำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 3 มิ.ย. 2560 [09:00-21:00 น.]
4 มิ.ย. 2560 [07:00-13:00 น.]
ห้องประชุมไร่สรการรีสอร์ท หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก
369 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัมนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด และการประชุมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด 30 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมือง) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร
370 นาย วิษณุ บัวเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร 21 พ.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก
371 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะข้าราชการตำรวจในการให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับสถานีตำรวจของสถานีตำรวจภูธรลาดยาว 26 พ.ค. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรลาดยาว
372 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะข้าราชการตำรวจในการให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับสถานีตำรวจของสถานีตำรวจภูธรลาดยาว 26 พ.ค. 2560 [09:00-12:00 น.]
ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรลาดยาว
373 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการ 17-18 พ.ค. 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
374 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชนปิ่นดำริห์ 15 พ.ค. 2560
24 พ.ค. 2560
29 พ.ค. 2560
20-29 มิ.ย. 2560
18 ก.ค. 2560
ชุมชนปิ่นดำริห์ กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
375 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 11-12 พ.ค. 2560
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โรงเรียนบ้านแม่สละ
376 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 18 พ.ค. 2560 [08:00-16:30 น.]
19 พ.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (หลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
377 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม 9 พ.ค. 2560 [09:00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
378 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการการประดิษฐ์ดอกไม้ 2-4 พ.ค. 2560 [08:00-17:00 น.]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
379 นาย พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา เสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนไทย GEN-Z ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 30 เม.ย. 2560 [09:00-12:00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
380 นาย ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 พ.ค. 2560 [08:30-16:30 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนวังประจบวิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
381 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกำแพงเพชร 3 พ.ค. 2560 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
382 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 20-21 พ.ค. 2560 [08:00-16:00 น.]
ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
383 นางสาว ศิริพร เงินทอง พนักงานราชการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 21 เม.ย. 2560 [13:00-16:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
384 นางสาว พิมลพรรณ ดีเมฆ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 21 เม.ย. 2560 [13:00-16:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
385 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 21 เม.ย. 2560 [13:00-16:00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง