ระบบ e-Personnel

ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วันที่เป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ สถานะ เอกสาร
1 นาย ทยากร กล่อมแก้ว พิธีกรสำหรับกิจกรรมเลี้ยงรับรองคณะจากมหาวิทยาลัย Ubudiyah University Indonesia ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 11 กค 2567 [20.30 น.]
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
2 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายเยาวชน 4 ก.ค. 2567
5 ก.ค. 2567
8 ก.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
3 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายเยาวชน 24 มิ.ย. 2567
28 มิ.ย. 2567
2 ก.ค. 2567
5 ก.ค. 2567
องค์การบริหาร่สวนจังหวัดกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
4 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 6-7 ก.ค. 2567
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก อนุมัติแล้ว
5 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 4 ก.ค. 2567
สโมสรนักศึกษา อนุมัติแล้ว
6 นาย ทยากร กล่อมแก้ว โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล 6 ก.ค. 2567
13 ก.ค. 2567
20 ก.ค. 2567
หวมดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
7 นาย ทยากร กล่อมแก้ว คณะกรรมการตัดสินการประกวด การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 12 ก.ค. 2567
สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อนุมัติแล้ว
8 นางสาว มัลลิกา ทองเอม คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 3 ก.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
9 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 28-30 มิ.ย. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
10 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม อบรมเชิงปฏิบัติการ (KM) การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของโปรแกรมภาษาจีน 22-23 มิ.ย. 2567 [09.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน อนุมัติแล้ว
11 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส การขับเคลื่อนแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดกำแพงเพชร 18 มิ.ย. 2567 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
12 นางสาว มัลลิกา ทองเอม กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 6 มิ.ย. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
13 นางสาว ชวิศา กันกา โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 30 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
14 นางสาว มัลลิกา ทองเอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา 2567 5 มิ.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
15 นาย ทยากร กล่อมแก้ว อบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) 13-14 มิ.ย. 2567 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อนุมัติแล้ว
16 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน นักศึกษาหมู่เรียน 6712202 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 23 พ.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
17 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 6712202 โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ 23-24 พ.ค. 2567 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
18 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 28-30 มิ.ย. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
19 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรม NFT ให้นักศึกษานิติศาสตร์ 17 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
20 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมวิศวกรสังคม แม่สอด 27 ม.ค. 2567
มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
21 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมถ่ายภาพสินค้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อย 25 ธ.ค. 2566
ธ.ก.ส และ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
22 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมถ่ายภาพ ให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรถนอมวงษ์ อ.โกสัมพี 26 ธ.ค. 2566
ธ.ก.ส และ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
23 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือและประเมินรูปแบบประกอบการวิจัย 6 มี.ค. 2567
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
24 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา 16 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อนุมัติแล้ว
25 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 15 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อนุมัติแล้ว
26 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
27 นาย ขวัญชัย ขัวนา กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18-19 พ.ย. 2566
มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
28 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 9 เม.ย. 2567 [09.00-12.00 น.]
มรภ.มหาสารคาม อนุมัติแล้ว
29 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย ป.เอก 1 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มรภ.มหาสารคาม อนุมัติแล้ว
30 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการดำเนินงานสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท 18-19 พ.ย. 2566 [09.00-12.00 น]
มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
31 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 10 ก.พ. 2567 [09.00-17.00 น.]
มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
32 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยจากกระดาษ 8 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
33 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระ 23 ม.ค. 2567 [16.00-18.00 น.]
มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
34 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ป.โท บริหารการศึกษา 25 มี.ค. 2567 [10.00-12.00 น.]
มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
35 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การพัฒนาสื่อในการนำเสนอและการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้ในการประเมินวิทยฐานะของครู 25 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
36 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การคัดเลือกตัวชี้วัดเทียบเคียงคุณภาพบริการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด 16 ก.พ. 2567 [08.00-18.00 น.]
โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก อนุมัติแล้ว
37 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรม STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย อนุมัติแล้ว
38 นาย ธีรศิลป์ กันธา การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 24 เม.ย. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
39 นาย ธีรศิลป์ กันธา กรรมการวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 4 เม.ย. 2567
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
40 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ประเมินบทความทางวิชาการ 7 พ.ย. 2566
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติแล้ว
41 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 อบรมในหัวข้อ “การค้นคว้า อ้างอิงและเรียบเรียงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” 20 เม.ย. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
42 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามผลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตาม PLOs ของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 20 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
43 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อเกมเพื่อส่งเสริมการรู้รักสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคม 8 ก.พ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
44 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อดิจิทัลแบบมืออาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3-4 ก.พ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
45 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่าง แนวทางการป้องกันการลอกวรรณกรรมของนักศึกษา 22 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
46 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
47 นาย อัษฎางค์ บุญศรี การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 20 ก.พ. 2566 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
48 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน" 19 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
49 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กิจกรรมค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อนุมัติแล้ว
50 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4 22 มี.ค. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
51 นาย วชิระ พิมพ์ทอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงลุก 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
52 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
53 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น อบรมเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18-19 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
54 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26 ม.ค. 2567-19 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
55 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
56 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น โครงการค่ายเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
57 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 13 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุมัติแล้ว
58 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 20 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุมัติแล้ว
59 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุมัติแล้ว
60 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุมัติแล้ว
61 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์งานวิจัย 15 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
62 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยา 8 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
63 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยา 31 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
64 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยา 27 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
65 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุมัติแล้ว
66 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญ (มณฑาทิพย์) 26 ม.ค. 2567 [09.00-10.30 น.]
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
67 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท 22-26 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
68 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญ (อรชุมา) 26 ม.ค. 2567
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
69 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 23 ม.ค. 2567 [13.00-15.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
70 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 20-22 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อนุมัติแล้ว
71 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา มารายาทบนโต๊ะอาหาร 2 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
72 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา “การเข้าสังคมอย่างไรให้งามสง่า” 7 ก.พ. 2567 [14.00- 15.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
73 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการยกระดับเกษตรมูลค่าสูง 7 พ.ย. 2566
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
74 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : SDG และ BCG 27 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา อนุมัติแล้ว
75 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ โดยการจัดกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา” 21-22 มี.ค. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
76 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 27 มี.ค. 2567
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
77 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย โครงการค่ายเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
78 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 27 มี.ค. 2567
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
79 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
80 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
81 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 19 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
82 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย โครงการค่ายวิชาการ 27 ม.ค. 2567
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) อนุมัติแล้ว
83 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
84 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 2 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
85 นางสาว รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 3 12-29 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
86 นางสาว รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 12-26 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
87 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
88 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
89 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
90 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 18-19 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
91 นางสาว ศิรประภา มีรอด การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
92 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 29 ต.ค. 2566- 2 ธ.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชถัฏกำพแพงเพชร อนุมัติแล้ว
93 นาง น้ำฝน สะละโกสา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ นําคลื่นลูกใหม่(Yo ungPublicandPrivateCollaboration: YP0) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรุ่นใหม่จังหวัดกำแพงเพชร ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ 17 ก.พ. 2567
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
94 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 29-31 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
95 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี 4 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
96 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 3 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
97 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดท่าน้ำวัดมะเดื่อชุมพร 18-19 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
98 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดมะเดื่อชุมพร 21-22 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
99 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ห้องพิเศษ 15 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
100 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดท่าน้ำวัดมะเดื่อชุมพร 25-26 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
101 นางสาว นันทนัช ตนบุญ ค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is fun) 1 มี.ค. 2567 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
102 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ โครงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัย 2 มี.ค. 2567
ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อนุมัติแล้ว
103 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาเคมี 20 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี อนุมัติแล้ว
104 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 28 ธ.ค. 2566 [08.30-16.40 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
105 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม o-net โรงเรียนวชิรปราการ 13 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการ อนุมัติแล้ว
106 นางสาว นันทนัช ตนบุญ ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 16 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล อนุมัติแล้ว
107 นางสาว นันทนัช ตนบุญ อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 18-21 มี.ค. 2567 [16.30-18.30 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
108 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ โครงการพลังเครือข่ายสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
109 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
110 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 18-19 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
111 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองลานวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 15 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
112 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
113 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
114 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรชีววิทยา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชสมุนไพร 15 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาชีววิทยา อนุมัติแล้ว
115 นางสาว สุรีวัลย์ วรอรุณ การดูแลสุขอนามัยและสุขลักศณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านอาหาร 31 มี.ค. 2567 [13.00–16:00 น.]
วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
116 นางสาว สุรีวัลย์ วรอรุณ การดูแลสุขอนามัยและสุขลักศณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านอาหาร 30 มี.ค. 2567 [13:00–16:00 น.]
บริษัท แอม อินโนเทค จำกัด อนุมัติแล้ว
117 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการอบรมพัฒนาความรู้สื่อดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 28-29 มี.ค. 2567
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
118 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 2-3 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
119 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
120 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
121 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย กิจกรรมการอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 17 ก.พ. 2567
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
122 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 รุ่น 12-24 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
123 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล และภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 21-22 พ.ย. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
124 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva สำหรับการเรียนการสอน” 8 พ.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
125 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการบริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 17-18 ต.ค. 2566
24-25 ต.ค. 2566
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
126 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่5 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อบจ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
127 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่4 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อบจ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
128 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่3 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อบจ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
129 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่2 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อบจ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
130 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น1 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อบจ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
131 นางสาว ธัญรดี บุญปัน เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง 28–29 ต.ค. 2566
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย อนุมัติแล้ว
132 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) : การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 13-14 ก.พ. 2567
ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร พม. อนุมัติแล้ว
133 นางสาว ธัญรดี บุญปัน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 มี.ค. 2567
อบต.ท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
134 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
135 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 5-6 เม.ย. 2567
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
136 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายดาราศาสตร์สัญจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา 2 ก.พ. 2567 [08.00-21.00 น.]
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ อนุมัติแล้ว
137 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ กิจกรรมค่ายภาษาจีน 16 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อนุมัติแล้ว
138 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
139 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ค่าย4 11 มี.ค. 2567 [08.00-12.00 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
140 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ฯ 3 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
141 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 29 ม.ค. 2567-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
142 นางสาว โอกามา จ่าแกะ ประชุมวิชาการระดับชาติ สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 22 มี.ค. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
143 นางสาว โอกามา จ่าแกะ เวทีเสวนาสุราก้าวหน้า สร้างปัญหา หรือ เพิ่มโอกาส คนกำแพงเพชร 9 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
144 นางสาว โอกามา จ่าแกะ โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรายกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
145 นางสาว โอกามา จ่าแกะ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ 29 มี.ค. 2567
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
146 นางสาว โอกามา จ่าแกะ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 2560 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๗ ภายใต้แผนงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2560-2565) 22 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
147 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
148 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 18-19 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
149 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 27 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
150 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 23 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
151 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
152 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 16 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
153 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
154 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 13 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
155 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
156 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 8 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
157 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
158 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 19 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
159 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ คณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ 14 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
160 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณ ความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
161 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ ๒ 13-14 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
162 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อนุมัติแล้ว
163 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
164 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
165 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ ๒ 13-14 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
166 นาย มนตรี ใจแน่น การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย 10-11 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
167 นาย มนตรี ใจแน่น เทคนิคการใช้ Canva สำหรับการเรียนการสอน 8 พ.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
168 นาย มนตรี ใจแน่น ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566
อบจ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
169 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ อบรมด้านอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งสวน 28 มี.ค. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
170 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงและพัฒนาฐานการเรียนรู้ 19 มี.ค. 2567
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
171 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 14 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
172 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการนาเสนอผลงานภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4 22 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
173 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การจัดการความรู้เกณฑ์ AUN-QA และ Gap Analysis 22 ธ.ค. 2566
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
174 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 16 พ.ย. 2566
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ อนุมัติแล้ว
175 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนอาสาสมัครสร้างสุข จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 22-23 ต.ค. 2566
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
176 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 29 ก.พ. 2567
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
177 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการราชภัฏลอยกระทง “เวียนมาถึงวัน ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖ 1 ธ.ค. 2566
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
178 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
179 นาง วันวิสา พวงมาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
180 นาง วันวิสา พวงมาลัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 4 พ.ย. 2566 - 28 ก.พ. 2567 ทุกวันเสาร์ [15.00-17.00 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
181 นาง วันวิสา พวงมาลัย ติว O-Net คณิตศาสตร์ 8 ก.พ. 2567 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
182 นาง วันวิสา พวงมาลัย ติว O-Net คณิตศาสตร์ 29 ม.ค. 2567 - 1 ก.พ. 2567 [08.25 - 11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
183 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร เรื่อง “เพิ่ม Soft Skill ส่งเสริม Hard Skil 15 พ.ย. 2566
ห้างหุ้นส่วนศรีมงคลโลจิสติกส์ อนุมัติแล้ว
184 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานด้านโลจิสติกส์ 7 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มรภ.กพ.แม่สอด อนุมัติแล้ว
185 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration : YPC) 16-18 ก.พ. 2567 [10.00-19.00 น.]
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
186 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี หลักสูตรการบริหารสินค้าคงคลัง 23-25 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อนุมัติแล้ว
187 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์จากสิ่งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน 29 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
188 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การจัดสัมนาเป็นหมู่คณะ เรื่อง หัวข้อพิเศษในการทำธุรกิจออนไลน์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 24 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
189 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การสัมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน กิจกรรม Good coffee and Green Market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
190 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ประสบการณ์ของความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ เรื่องการสร้างคอนเทนต์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ การทำ Tiktok Affiliate และช่องทางการตลาดออนไลน์ 10 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
191 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หน่วยที่ 4 การถ่ายภาพสินค้า และหน่วยที่ 5 การสร้างโฆษณาสินค้า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 27-28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
192 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การสัมมนาเป็นหมู่คณะ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เป็นนักรีวิว โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 9 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
193 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 12-14 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
194 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร การใช้และอ่านเครื่องมือวัดค่า PM 2.5 และธรรมนูญปลอดการเผา 8 พ.ย. 2566
หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
195 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 3 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
196 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 16 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล อนุมัติแล้ว
197 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is Fun) 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนเทศบาล1 อนุมัติแล้ว
198 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ประ จำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29-31 ม.ค. 2567
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
199 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 12-13 ธ.ค. 2566
วิทยาลับอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
200 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27-28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
201 นาย วันชัย เพ็งวัน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หน่วยที่ 6 การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยมือถือ” 16-17 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อนุมัติแล้ว
202 นาย วันชัย เพ็งวัน สัมมนาเป็นหมู่คณะ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นนักรีวีว 9 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อนุมัติแล้ว
203 นาย วันชัย เพ็งวัน บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องนักสืบชุมชนเพื่อเขียนแผนธุรกิจ (BMC) สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
204 นาย วันชัย เพ็งวัน สัมมนาเป็นหมู่คณะ เรื่อง หัวข้อพิเศษในการทำธุรกิจออนไลน์ 24 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อนุมัติแล้ว
205 นาย วันชัย เพ็งวัน เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 26 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
206 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการหน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดกำแพงเพชร 16 มี.ค. 2567
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
207 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 31 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
208 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 มี.ค. 2567
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
209 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งฝึกคิดคำนวณต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 10 ก.พ. 2567 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี อนุมัติแล้ว
210 นาย ประพล จิตคติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้กับอาจารย์ประจeหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก การเงินและการธนาคาร 23-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
211 นาย ประพล จิตคติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs ให้ กับอาจารย์ประจeหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร 17 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
212 นาย ประพล จิตคติ การใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับ PLOs ของหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 15 พ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
213 นาย ประพล จิตคติ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกโปรแกรมวิชาของ คณะวิทยาการจัดการ 28 ต.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
214 นาย ประพล จิตคติ การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี 14 มี.ค. 2567
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
215 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ ดกิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566 – 8 พ.ย. 2566 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
216 นางสาว ราตรี บุมี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 23 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
217 นางสาว ราตรี บุมี การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 24-26 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
218 นางสาว ราตรี บุมี โครงการการพัฒนาทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2 มี.ค. 2567 [08.00-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
219 นางสาว ราตรี บุมี โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 1 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
220 นางสาว ราตรี บุมี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 26 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
221 นางสาว ราตรี บุมี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-25 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
222 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
223 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ 14 ก.พ. 2567 [13.00-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
224 นางสาว วรางค์ รามบุตร ที่ปรึกษางานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 พ.ย. 2566-28 ก.พ. 2567
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อนุมัติแล้ว
225 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน อนุมัติแล้ว
226 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) ภายใต้โครงการบูรณาพันธกิจระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 16 พ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
227 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา2567 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
228 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน อนุมัติแล้ว
229 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคีภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี และสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 2 ก.พ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
230 นาย เมธี มธุรส กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA อีกทั้งยังได้รับการ Reskill/Upskill องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ 18-20 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
231 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ๓ 12 ม.ค. 2567
15 ม.ค. 2567
16-24 ม.ค. 2567
26 ม.ค. 2567
29 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
232 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
233 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อนุมัติแล้ว
234 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA 26 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
235 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ครั้งที่ 1 25 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
236 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 2 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
237 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ส่งเสริมศักยภำพแกนน ำอำสำ ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนส ำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปรำะบำง ในจังหวัดก ำแพงเพชร 7 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
238 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กันขโมยด้วย ESP32 CAM 10 ก.พ. 2567
17 ก.พ. 2567 [08.00 - 16.45 น.]
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติแล้ว
239 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ จัดค่ายวิทยำศำสตร์สัญจร ปีกำรศึกษำ 2566 พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
240 นาง น้ำฝน สะละโกสา หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 30 มี.ค. 2567 – 1 เม.ย. 2567
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
241 นาง น้ำฝน สะละโกสา ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
242 นาง น้ำฝน สะละโกสา ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
243 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
244 นาง น้ำฝน สะละโกสา โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
245 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมทดสอบฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษา หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 30 มี.ค. 2567 – 1 เม.ย. 2567
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
246 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว โครงการมุมมองทางการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ในยุคดิจิทัล 10 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
247 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
248 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
249 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว การอบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 18 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
250 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
251 นางสาว มุทิตา นาคเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการขับร้องภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2566 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
252 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการรายวิชาการพยาบาล ภาคเรียนที่ 2-2566 23 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม อนุมัติแล้ว
253 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 7 5 ก.พ. 2567 [13.00-17.00 น.]
6 ก.พ. 2567 [08.00-16.00 น.]
7 ก.พ. 2567 [10.00-16.00 น.]
8 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
19 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
1 มี.ค. 2567 [10.00-12.00 น.]
5 มี.ค. 2567 [13.00-15.00 น.]
22 มี.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี อนุมัติแล้ว
254 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย 3 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี อนุมัติแล้ว
255 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเยาวชนของชุมชนนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. 1-5 ธ.ค. 2566
สถาบันวัฒนธรรมร่วมสมัยฮ่องกง อนุมัติแล้ว
256 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชา 11157165 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 เรื่อง Alterations in Cardiovascular function 3 พ.ย. 2566 [08.00-10.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี อนุมัติแล้ว
257 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 25 มี.ค. 2567
อบต. สักงาม อนุมัติแล้ว
258 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนันการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 27 พ.ย. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี อนุมัติแล้ว
259 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน 8 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
260 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การค้นหาครัวเรือนจากยนเชิงรุกด้วยกระบวนการประชมสังคมเพือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 29 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
261 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำเพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชร 30 ต.ค. 2566
จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
262 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองด้านดิจิทัลของนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 19 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
263 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการอบรมพัฒนาความรู้สื่อดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 28-29 มี.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
264 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 2-3 มี.ค. 2567 [08.30-15.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อนุมัติแล้ว
265 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน 8 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
266 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
267 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
268 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (Module 1) 18-19 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
269 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้าง ทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27 ม.ค. 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
270 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากหระราดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรม Hut-เล่น : 5C HAPPY TAK 2024 9-10 มี.ค. 2567
กรมป่าไม้ โดยโครงการส่งเสริมการเรียนรุ้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
271 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี อนุมัติแล้ว
272 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม กรรมการโครงร่างวิจัยนักศึกษา 6 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี อนุมัติแล้ว
273 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม เส้นทางที่ใช่...สู่นักบัญชีภาษีอากร (TA) 10 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี อนุมัติแล้ว
274 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี อนุมัติแล้ว
275 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Localization) 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
276 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 22 มี.ค. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
277 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2567
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
278 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายดาราศาสตร์สัญจร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขาณุวิทยา 2 ก.พ. 2567
โรงเรียนขาณุวิทยา อนุมัติแล้ว
279 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ โครงการค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อนุมัติแล้ว
280 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา วิทยากรในการจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 8 ก.ย. 2566
ร.ร.ระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
281 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 5-7 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
282 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา2566 8 ก.พ. 2567
ร.ร. พิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
283 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร 16-17 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มรภ.กพ. อนุมัติแล้ว
284 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้กสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย และแนะแนวการศึกษา 4 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
285 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การสอบโครงร่างงานวิจัยทางการบัญชี 6 ธ.ค. 2566 [09.30-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
286 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
287 นาย เอกวินิต พรหมรักษา บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
288 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล STEP การเตรียมตัวขั้นเทพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21 ก.พ. 2567 [13.00 -17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
289 นาง อมรา ศรีแก้ว โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 6-8 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
290 นาง อมรา ศรีแก้ว โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 28-29 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
291 นาง อมรา ศรีแก้ว เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
292 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ เรียนรู้เรื่องกล้วย และพลังงำนทดแทน 20 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
293 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์น้อย 19 ม.ค. 2567
โรงเรียนสาธิต อนุมัติแล้ว
294 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์น้อย 5 ม.ค. 2567
โรงเรียนสาธิต อนุมัติแล้ว
295 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์น้อย 15 ธ.ค. 2566
โรงเรียนสาธิต อนุมัติแล้ว
296 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์น้อย 22 ธ.ค. 2566
โรงเรียนสาธิต อนุมัติแล้ว
297 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตด้านการเกษตร 21 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
298 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 16 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
299 นาง สาวิตรี พรหมรักษา กรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยทางการบัญชี 6 ธ.ค. 2566 [09.30-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
300 นาง สาวิตรี พรหมรักษา บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
301 นาง สาวิตรี พรหมรักษา ภาษีอากรสำหรับธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์ 29 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
302 นาง สาวิตรี พรหมรักษา การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
303 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดกำแพงเพชร” 6-7 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
304 นาย เลเกีย เขียวดี ค่ายวิชาการ "ภูมิศาสตร์และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์" รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
305 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน 21 ก.พ. 2567 [10.30-14.00 น.]
22 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
27 ก.พ. 2567 [10.30-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
306 นางสาว อธิรดา บุญเดช สอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 29 ม.ค. 2567 - 16 ก.พ. 2567 [08.25 – 11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
307 นางสาว พัชรีรัต หารไชย กิจกรรมอบรม "ฝึกทักษะด้านงานไฟฟ้า และการเขียนแบบ" 24 ม.ค. 2567 [08.30 - 15.00 น.]
โรงเรียนไรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
308 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการพัฒนาทักษะ นศท.จิตอาสา 29 พ.ย. 2566 [16.30-20.00 น.]
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
309 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Remote Sensing 6 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทพสตรี อนุมัติแล้ว
310 นาย เลเกีย เขียวดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net 7 ก.พ. 2567
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
311 นางสาว อธิรดา บุญเดช โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2567 [09:00-12:00 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ อนุมัติแล้ว
312 นาย เลเกีย เขียวดี เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ O-net 14 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
313 นาย เลเกีย เขียวดี ติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ A level 5 มี.ค. 2567
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
314 นางสาว อธิรดา บุญเดช สอนเสริมเติมเต็ม O-net 13 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
315 นางสาว อธิรดา บุญเดช อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 19 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
316 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
317 นางสาว อธิรดา บุญเดช กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 4 พ.ย. 2566- ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
318 นาย อนุชา พวงผกา การจัดเก็บ และการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
319 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก การจัดเก็บ และการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
320 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18–19 พ.ย. 2566
19–20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
321 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) 25 -26 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
322 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567 [08.00-17.30น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
323 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อนุมัติแล้ว
324 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากรของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 23 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
325 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 24-26 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
326 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
327 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 1 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
328 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 26 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
329 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 23-25 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
330 นาย โกมินทร์ บุญชู Mathematics Camp 2024 28 ก.พ. 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
331 นาย โกมินทร์ บุญชู ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 6-7 ม.ค. 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุมัติแล้ว
332 นาย โกมินทร์ บุญชู วิทยากรกิจกรรม "เรียนอย่างมีความสุขสนุกด้วยการจัดการศึกษาที่หลากหลาย" ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) 24 ก.พ. 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
333 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา คร้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
334 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ 23 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
335 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ โมดูล 3 20 มี.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
336 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 Communicative English for In-service Teachers in 21st Century 20 ม.ค. 2567
21 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
337 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ 11 พ.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
338 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม แก่ผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
339 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร อบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 24 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
340 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU ประจำปีการศึกษา 2566 6-7 ธ.ค. 2566
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
341 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ เรื่อง ทักษะผู้ประกอบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนการตลาดในการทำธุรกิจ 31 มี.ค. 2567
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
342 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 4 มี.ค. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
343 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
344 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการ ทุกก้าวที่มั่นคงของ RMU-Next Gen ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (อยู่หน้าที่ 8) 3-4 ก.พ. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
345 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจชุมชนท้องถิ่น 9 ใบงาน 19-20 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
346 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม การท่องเที่ยวชุมชนคลองน้ำไหล 18 ม.ค. 2567 [09.00-17.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
347 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การสร้างระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) สำหรับงานเกษตรอัจฉริยะ ให้กับกลุ่มยังสมำร์ทฟาร์มเมอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัด กำแพงเพชร 17 ก.พ. 2567
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
348 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การเขียนโปรแกรมและออกแบบสินค้าผ่านเพจ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 18 ม.ค. 2566
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
349 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ ขอเชิญเป็นวิทยากร 20-21 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
350 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การอบรมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สำหรับห้องเรียน SMT (Robot) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
351 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม การออกแบบสื่อดิจิทัลแบบมืออาชีพ 3-4 ก.พ. 2567 [09.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา อนุมัติแล้ว
352 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนำระบบ Internet of Things สำหรับนักเรียน 11-12 พ.ย. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
353 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม สื่อเกมเพื่อส่งเสริมการรู้รักสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคม 8 ก.พ. 2567 [09.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา อนุมัติแล้ว
354 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ ขอเชิญเป็นวิทยากร 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
355 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
356 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากร 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
357 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มหลงดอย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 30-31 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
358 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ โครงการหน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดกำแพงเพชร 16 มี.ค. 2567
สำนักบริการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
359 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 มี.ค. 2567
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
360 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 30 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
361 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA 16 พ.ย. 2566
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุมัติแล้ว
362 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความ 22 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
363 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กิจกรรมการศึกษาความต้องการและแนวทางการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 พ.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
364 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 2-3 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
365 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ภาษีธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ 3 พ.ย. 2566
บริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด อนุมัติแล้ว
366 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ การประเมินสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง 9-10 มี.ค. 2567
คณะกรรมการสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเหนือตอนล่าง อนุมัติแล้ว
367 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 19-20 มี.ค. 2567
เทศบาลเมืองปางมะค่า อนุมัติแล้ว
368 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 13-14 ม.ค. 2567
20-21 ม.ค. 2567
27-28 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
369 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่น 4 25–26 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
370 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่น 1-3 18–20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
371 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร จัดค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสำกล สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/8 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
372 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองลานวิทยา ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 15 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
373 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1-30 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
374 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ฯ SMAT 22 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
375 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร โครงการ ปันรู้ ปลูกรักษ์ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากป่า สู่เยาวชน และประชาชนใกล้เคียง 3 พ.ย. 2566
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) อนุมัติแล้ว
376 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (UNOP Thailand) 22 มี.ค. 2567 [10.00-19.00 น.]
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
377 นาง พรรษพร เครือวงษ์ นิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษา และการแสดงผลิตภัณฑ์ (อบรมการทำขนมไทย) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Localization) 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
378 นางสาว อังคณา ตาเสนา กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
379 นางสาว อังคณา ตาเสนา กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
380 นางสาว อังคณา ตาเสนา วิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำพวงกุญแจรูปหัวใจจากลูกปัด 7 ก.พ. 2567 [13.00–16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
381 นางสาว อังคณา ตาเสนา การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเมือง การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเมือง 10 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
382 นาย คมสันต์ นาควังไทร ปฐมนิเทศก่อนฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 26 พ.ย. 2566 [10.00-12.30 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
383 นาย คมสันต์ นาควังไทร อบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคมและเขียนแผนธุรกิจ(BMC) 27 ม.ค. 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษา อนุมัติแล้ว
384 นางสาว อังคณา ตาเสนา คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ประเภทไม่ต่อเนื่อง 17 ต.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
385 นาย คมสันต์ นาควังไทร สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 22 มี.ค. 2567 [18.00-19.00 น.]
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
386 นาย ธนัชพร หาได้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 12 ธ.ค. 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีพลำปาง อนุมัติแล้ว
387 นาย ธนัชพร หาได้ กรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ตามโครงหารงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
388 นาย ธนัชพร หาได้ กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษ า ต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566-8 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
389 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้าง ทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27-28 ม.ค. 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
390 นาง พรรษพร เครือวงษ์ กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
391 นาง พรรษพร เครือวงษ์ โครงการสัมมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
392 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 มี.ค. 2567 [10.00-19.00 น.]
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
393 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ ขอเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ฯ จังหวัดตาก 14 ก.พ. 2567
28 ก.พ. 2567
สถาบันพระปกเกล้า อนุมัติแล้ว
394 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อ 10 พ.ย. 2566 [08.00-12.00 น.]
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
395 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 16 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล อนุมัติแล้ว
396 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 12-15 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อนุมัติแล้ว
397 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาเอกการตลาด (งบยุทธศาสตร์) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาอังกฤษ 2 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
398 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา Women Learning and Leading in Technology in Thailand 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
The Asia Foundation อนุมัติแล้ว
399 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ อบรมค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน ( English camp is fun ) 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนเทศบาล๑(เกริกฤตยาอุปถัมภ์ อนุมัติแล้ว
400 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29-31 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
401 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ เสวนาเรื่อง เกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคขอบคุณ กิจกรรม Good Coffee & Green Market 17 ก.พ. 2567 [13.30-15.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานบริการวิชาการ) อนุมัติแล้ว
402 นาย คมสันต์ นาควังไทร กระบวนการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จังหวัดตาก 14 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
28 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
403 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22 มี.ค. 2567
เทศบาลนครแม่สอด อนุมัติแล้ว
404 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ กระบวนการจัดการเรียนผ่านระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 21 ต.ค. 2566 [10.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
405 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย (ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย เทียนไสว งามสง่า กลางสายน้ำประจำปี 2566) 25 พ.ย. 2566
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
406 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 13 ธ.ค. 2566 [08.30-12.30 น.]
วิทยาลัยการอาชีพปง อนุมัติแล้ว
407 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมพหุวัฒนธรรมทางศาสนา (วันคริสต์มาส) และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2567 ให้แก่นักศึกษา 27 ธ.ค. 2566
งานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
408 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 28 ก.พ. 2567
2 มี.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
409 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกตัวชี้วัดเทียบเคียงคุณภาพบริการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด (ครั้งที่ 1) 16 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
โรงพยาบาลแม่สอด อนุมัติแล้ว
410 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ กิจกรรม STEM Camps โครงการ Woman Learning and Leading in Technology in Thailand 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มูลนิธีเอเชีย อนุมัติแล้ว
411 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567
มูลนิธิเอเชีย อนุมัติแล้ว
412 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น 28 ก.พ. 2567-2 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
413 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 28 ต.ค. 2566
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
414 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567 "ขับเคลื่นเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น" 25 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทอร์ท, สำนักงานคฯะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.), มหาวิทยาลัยปทุมธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยนครราชสีมา, วิทยาลัยชุมชนตาก, มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น, มหาวิทยาลัยพิชญบัญฑิต และมหาวิทยาลัยเนชั่น อนุมัติแล้ว
415 นาย นรุตม์ บุตรพลอย ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 2-4 พ.ย. 2566
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว
416 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่องการวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 27 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
417 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การตรวจเครื่องมือการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคขนมคบเขี้ยวของนักเรียนประถมตอนปลาย ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
418 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566 4 มี.ค. 2567 [08.30 - 12.00 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
419 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL) หัวข้อ “อัตราค่าจ้างการทำงานพาทไทม์ในจังหวัดกำแพงเพชร” 17 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
420 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี ผู้พิจารณาบทความ 9 พ.ย. 2566
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว
421 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
422 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกด้วย Canva และ การตัดต่อวีดีโอด้วย Application Capcut" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 28-29 พ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด อนุมัติแล้ว
423 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กิจกรรม Good Photography by DBTech Maesot โครงการสัมมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน Good Coffee @ Green Market 17-18 ก.พ. 2567 [10.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
424 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 17-18 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
425 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โมดูลที่ 4 การทำธุรกิจออนไลน์ 24 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
426 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โมดูลที่ 3 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์ 9 ม.ค. 2567 [18.00-21.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
427 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โมดูลที่ 1 การออกแบบกราฟิกและอินโฟกราฟิก 4-5 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
428 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลภาคเหนือ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 29 ม.ค. 2567
14-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
429 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลภาคเหนือ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 29 ม.ค. 2567
14-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
430 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) 17 ก.พ. 2567 [08.00-16.45 น.]
โรงเรียนในพื้นที่กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
431 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ อบรมด้านอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอาย 28 มี.ค. 67
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
432 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 67
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
433 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 30 พ.ย. 2566
18 ม.ค. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
434 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการลดโลกร้อนด้วยการ ละ ลด เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24 ม.ค. 2567 [08.15-11.30 น.]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
435 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพการศึกษาและแสดงผลิตภัณฑ์ มูลนิธิซาทูเหล่ 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
436 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 20 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
437 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2567 11 มี.ค. 2567
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
438 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2568-2571) วิทยาลัยเทคนิคตาก 7 มี.ค. 2567
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
439 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานถ่าน 5 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
440 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 19-20 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
441 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท 17 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
442 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารปศ.กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์ฯ 26 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
443 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร 8 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี อนุมัติแล้ว
444 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (TREC-16) 2-4 พ.ย. 2566
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว
445 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร การอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567 [08.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
446 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 ก.พ. 2567 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
447 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมค่ายภาษาจีน 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
448 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี และสิทธิทางกฎหมายในชุมชนฯ 2 ก.พ. 2567 [08.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
449 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
450 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
451 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA 27 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
452 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
453 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 2 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร อนุมัติแล้ว
454 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน อนุมัติแล้ว
455 นาย เอนก หาลี การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 31 มี.ค. 2567 [09:00–12:00 น.]
สาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย อนุมัติแล้ว
456 นาย เอนก หาลี การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 30 มี.ค. 2567 [09:00–12:00 น.]
บริษัท แอม อินโนเทค จำกัด อนุมัติแล้ว
457 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่งาน 31 ต.ค. 2566 [09.30-11.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
458 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการสอบสู่มาตรฐานสากล 27-28 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
459 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรม Walk Rallyเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 5 ก.พ. 2567 [08.00-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
460 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กันขโมยด้วย ESP32 CAM 10 ก.พ. 2567
17 ก.พ. 2567 [08.00-16.45 น.]
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
461 นาง ศุภรดา อันชุนดา การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปํญหาแบบองค์รวมแก่นิสิตครู 30 มี.ค. 2567
31 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
462 นาง ศุภรดา อันชุนดา เสริมทักษะนิสิตการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวมและการทำงานร่วมกัน 23 มี.ค. 2567
24 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
463 นาย วชิระ สิงห์คง กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 17 เม.ย. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
464 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
465 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
466 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิตการตลาดและการจำหน่าย 8 มี.ค. 2567
ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิ์ทอง อ.ปางศาลาทอง จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
467 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ การผลิตฉลากอาหารด้วยศิลปะ 25 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
468 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลปากดง 19 มี.ค. 2567
เทศบาลตำบลปากดง อนุมัติแล้ว
469 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 3 17-18 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
470 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 2 6-7 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
471 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยR2R ระยะที่ 1 25-26 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
472 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration) 16-18 ก.พ. 2567
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อนุมัติแล้ว
473 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
474 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
475 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 ก.พ. 2567
สำนักงานเทศบาลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
476 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ทดสอบฝีมือแรงงานให้นักศึกษา ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 30-31 มี.ค. 2567
1 เม.ย. 2567
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
477 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
478 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
479 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำปูบ้านแม่จะเรา 5 มี.ค. 2567
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
480 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 19-23 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย อนุมัติแล้ว
481 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 5-10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
482 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การบริหารสินค้าคงคลัง 23-25 ม.ค. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อนุมัติแล้ว
483 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน กลุ่มควันแสงเทียน 21 ม.ค. 2567
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
484 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567 [08.00-15.00 น.]
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
485 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 3 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
486 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1-2 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
487 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2567 22-24 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
488 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กรรมการออกข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการสอบคัดเลือกรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 1-10 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
489 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กรรมการออกข้อสอบแข่งขัน โครงการยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1-10 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
490 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
491 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 21 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
492 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
493 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
494 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 30 มี.ค. 2567 -1 เม.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
495 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตด้านการทอผ้าด้วยเทคนิคการมัดหมี่ลายพระราชทาน และส่งเสริม​ พัฒนา ต่อยอด ประยุกต์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จาก ลายพระราชทาน "Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" 25 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
496 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
497 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การมัดย้อมผ้าสีศิลาแลง 23 มี.ค. 2567
โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
498 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การพิมพ์ผ้าลายใบไม้สีธรรมชาติ 23 มี.ค. 2567
โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
499 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการออกแบบลายผ้าทอกระเหรี่ยง ออกแบบแบรนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงการหลวง 16-17 มี.ค. 2567
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์มูลนิธิ อนุมัติแล้ว
500 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนเผ่าด้านแนวคิด หลักการการออกแบบ 21-22 ธ.ค. 2566
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
501 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบ พระ จังหวัดตาก 18-19 พ.ย. 2566
คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
502 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่กการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางภาษา และวรรณกรรมไทย 22-24 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
503 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  กิจกรรมการออกแบบลายผ้า โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก 22 ต.ค. 2566
คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
504 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น ให้กับประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ ให้มีการวางแผนลดต้นทุน และการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการบนฐานบูรณาการด้วยทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คณะวิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
505 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน โครงการจัดอบรมค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
506 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ 11 พ.ย. 2566
สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
507 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
508 นางสาว ธวชินี ลาลิน กรรมการตัดสินคลิปวิดิโอ Happy University ด้วยแนวคิด Happy 8 7 ธ.ค. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
509 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรกลุ่มการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยหน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node กำแพงเพชร) 16 มี.ค. 2567
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
510 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ University as Marketplace 31 มี.ค. 2567
งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
511 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน 29 มี.ค. 2567
งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
512 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวตำบลคลองลาน 4 พ.ย. 2566
งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
513 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิพากษ์บทความสาขานิติศาสตร์ (การนำเสนอบทความของนักศึกประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขานิติศาสตร์) 3 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ อนุมัติแล้ว
514 นางสาว ชวิศา กันกา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
515 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3-10 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
516 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 7 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติแล้ว
517 นางสาว ชวิศา กันกา โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) 27 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
518 นางสาว ชวิศา กันกา โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
519 นาย อนัน หยวกวัด การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น 28 ก.พ. 2567-2 มี.ค. 2567
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
520 นาย อนัน หยวกวัด การติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร 13-16 ธ.ค. 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
521 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” เพื่อพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านทีกะเป่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม 22 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
522 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงนำ งานประเพณีลอยกระทงสาวยไหลประทีป 1000 ดวง 24 พ.ย. 2566
27 พ.ย. 2566
ส านักงานเทศบาลเมืองตาก อนุมัติแล้ว
523 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมโครงการหลวง กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอกะเหรี่ยง 17 มี.ค. 2567
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ์การ จ.ตาก อนุมัติแล้ว
524 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” 18-19 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
525 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ตรวจและแก้ไขเครื่องมือวิจัย 29 ก.พ. 2567 - 5 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
526 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ วิทยากรและกรรมการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 14 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
527 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 16 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
528 นาย สันติ คู่กระสังข์ การอบรมสร้างธุรกิจเครื่องดื่มชาไข่มุกแบบครบ วงจร (เริ่มจากฝันอย่างไร...จนถึงตั้งร้าน) 20 ธ.ค. 2566
มูลนิธิซาทูเหล่ โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand อนุมัติแล้ว
529 นาย สันติ คู่กระสังข์ นักสืบชุมชนเพื่อเขียนแผนธุรกิจ (BMC) สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
530 นาย สันติ คู่กระสังข์ วิทยากรสาธิตการทำชานมไข่มุกเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกจ ในงานนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ และเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand อนุมัติแล้ว
531 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันส้มตำลีลา 30 มี.ค. 2567
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด อนุมัติแล้ว
532 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ อนุมัติแล้ว
533 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 10-11 ธ.ค. 2566
สถาบันอาชีวภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
534 นาย มนตรี หลินภู ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2567 22-23 มี.ค. 2567 [09.00-16.00]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อนุมัติแล้ว
535 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา โครงการพลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำยบคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
536 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 13 มี.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
537 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนมกราคม 2567 10 ก.พ. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
538 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนธันวาคม 2566 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
539 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงสื่อวิดิทัศน์ Infographic - Exclusive Reports ข้อมูลการให้บริการช่วงวันหยุดปีใหม่ 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
540 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงวิดีทัศน์เส้นทางลัดทางหลวงชนบท 26 ธ.ค. 2566
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
541 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง 18 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
542 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 13 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแแพงเพชร อนุมัติแล้ว
543 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือผลงานวิชาการ การขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง อนุมัติแล้ว
544 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
545 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 22 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี อนุมัติแล้ว
546 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยในการประชุมวิจัยระดับชาติ CRSM2024 ครั้งที่ 11 1-15 ม.ค. 2567 [08.30-17.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
547 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 1-6 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติแล้ว
548 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการดำเนินการตรวจสอบอาคาร 14 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
549 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ฝึกทักษะทางช่างไฟฟ้าและเขียนแบบ 24 ม.ค. 2567 [08.30 - 15.00 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
550 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการวิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2566-2568 12 มี.ค. 2567 [13.30 - 16.30 น.]
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว
551 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
552 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่สำหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
553 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 27 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
554 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมการแปลภาษาจีนธุรกิจ 29 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
555 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
556 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 26567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
557 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 17 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
558 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิตอล กิจกรรมการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 17-18 ก.พ. 2567
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
559 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำแพงเพชรรวมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12 มี.ค. 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
560 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม : อาขยานจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการกำแพงเพชรร่วมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25-26 มี.ค. 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
561 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
562 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
563 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
564 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
565 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
566 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
567 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 19 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
568 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
569 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 2 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
570 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
571 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
572 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
573 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP) 18 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
574 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567 [08.30-15.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อนุมัติแล้ว
575 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 5 ก.พ. 2567 [ 08.00-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
576 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 7 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี อนุมัติแล้ว
577 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 17 ม.ค. ​2567 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี อนุมัติแล้ว
578 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 10 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
579 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 11 ก.พ. 2567 [08.30-17.30 น.]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติแล้ว
580 นาย แดนชัย เครื่องเงิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 16 ธ.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
581 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ บรรยายเรื่อง AI กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 17 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
582 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ 5 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
583 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ บรรยายหัวข้อ Coding for All, All for Coding 11 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติแล้ว
584 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 14 ก.พ. 2567
วิทยาลัยพณิชชการบึงพระพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
585 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 23 มี.ค. 2567 [08.30-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
586 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
587 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ฯ 12-16 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
588 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 13 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
589 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 18-19 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
590 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและโรงเรียน เกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ส าหรับการวิจัย 1 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
591 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์) 3-5 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
592 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
593 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
594 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร การใช้และอ่านเครื่องมือวัดค่า PM2.5 และธรรมนูญปลอดการเผา 8 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
595 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ 11-12 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
596 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ 1 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
597 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
598 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 13-14 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
599 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 23-24 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อนุมัติแล้ว
600 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" 19-21 เม.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
601 นางสาว มัลลิกา ทองเอม ฝึกสอนหนังสือทำมือ และประดิษฐ์พวงกุญแจรูปหัวใจ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย. 2567
สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด อนุมัติแล้ว
602 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงพิจารณาบทความ 27 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์ Qeios ประเทศอังกฤษ อนุมัติแล้ว
603 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงพิจารณาบทเรียนในหนังสือ 21 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์บีพีอินเตอร์เนชั่นแนล อังกฤษ อนุมัติแล้ว
604 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
605 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 30 พ.ย. 2566-18 ม.ค. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
606 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
607 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล แนะแนวทางในการศึกษาต่อ 10 พ.ย. 2566 [08.00-12.00 น.]
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
608 นางสาว ชวิศา กันกา กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
609 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 18-19 พ.ย. 2566
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติแล้ว
610 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2 ธ.ค. 2566
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติแล้ว
611 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
612 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
613 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
614 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
615 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (NODE จังหวัดกำแพงเพชร) ร่วมกับทีมประเมินผลและพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ สสส.(สำนัก 6) 16 มี.ค. 2567
หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายโอกาส การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดก าแพงเพชร อนุมัติแล้ว
616 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การพัฒนาข้อเสนอโครงการ Project Development (PD) การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการและแนะนำการเตรียมความพร้อมจัดทำสัญญาและเปิดบัญชีรับทุน สสส. 3 มี.ค. 2567 [09.00-12.30 น.]
หน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
617 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
618 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 29 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
619 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล กิจกรรมกลุ่ม หน้าที่พลเมือง และค่านิยม 12 ประการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
620 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร 22-23 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
621 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสาหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 21 ก.พ. 2567 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
622 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวิธีการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ LCM: Logistics Cost Management 18 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
623 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 29-30 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
624 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา กรรมการตัดสินการประกวดโครงการราชภัฏลอยกระทง “เวียนมาถึงวัน ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ” ประจำปี 2566 23 พ.ย. 2566
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
625 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 2 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
626 นาย ประจักษ์ กึกก้อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 มี.ค. 2567 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
627 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) : การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 13-14 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
628 นาย ประจักษ์ กึกก้อง เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง 28-29 ต.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน อนุมัติแล้ว
629 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
630 นาย ธนากร วงษศา ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินบทความวิจัย 26 มี.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
631 นาย ธนากร วงษศา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 7 มี.ค. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแล้ว
632 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 25 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรฺน จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
633 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 20 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติแล้ว
634 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 7-22 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
635 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
636 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
637 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ (AUN-QA) 7-9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
638 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 6 ธ.ค. 2566
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
639 นางสาว กษมา สุรเดชา Learning Thai Language Through The Thai Social and Cultural Context 20-24 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยดานัง อนุมัติแล้ว
640 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 18 มี.ค. 2567
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
641 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
642 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
643 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ 3 ก.พ. 2567
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์_ชุ่ม) กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
644 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในสถานศ฿กษาสำหรับห้องเรียนพิเศษทางภาษา 10 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน อนุมัติแล้ว
645 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ EIP 27 ก.พ. 2567
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อนุมัติแล้ว
646 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต ส่าหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต (ค.บ.) ประจ่าปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
647 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
648 นาย มนตรี หลินภู อบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 1 : คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู(ครูดี) 21 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
649 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และศีลธรรมกับการอยู่ร่วมกัน 23 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
650 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และหลักคิดชีวิตพระพุทธเจ้า 9 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
651 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และอบายมุขกับชีวิตที่เสื่อมถอย 22 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
652 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และฆราวาสกับการครองเรือน 8 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
653 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
654 นาย มนตรี หลินภู อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร การทำงานเป็นทีม การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักความสามัคคีในองค์กร 2-3 ต.ค. 2566
บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีกคันทรีคลับ จำกัด อนุมัติแล้ว
655 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ 7 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
12 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
15 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
18 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00]
22 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
656 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 9 ก.พ. 256
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
657 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
658 นางสาว ศิริพร โสมคำภา อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
659 นางสาว ศิริพร โสมคำภา กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสมัครและสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในโรงแรมจากกรณีศึกษา 15 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
660 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
661 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความในวารสาร TCI 2 28 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
662 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงงานทางวิชาการ 6 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
663 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการสัมมนาทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์สัมพันธ์ : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 20 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อนุมัติแล้ว
664 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2567 20-21 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อนุมัติแล้ว
665 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
666 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและหน่วยงานองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ 29 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
667 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่ส่าหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ อนุมัติแล้ว
668 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2567ภายใต้แผนงานที่สอดคล้องกับแผนงานคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5 22-23 ก.พ. 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
669 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย 6 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
670 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การพิจารณาบทความวิจัย 22 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
671 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การตรวจเครื่องมือวิจัย พฤติกรรมการบริโภคขนมคบเขี้ยวของนักเรียนประถมตอนปลาย 2 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
672 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การตรวจเครื่องมือวิจัย การวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษา 27 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
673 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567 25 พ.ค. 2567
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
674 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 ก.พ. 2567
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
675 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ พลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 6 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
676 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ทักษะผู้ประกอบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนการตลาด ในการทำธุรกิจ 31 มี.ค.2567
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
677 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค.2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
678 นาย พิษณุ บุญนิยม เทคนิคและวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25-26 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
679 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (กะเหรี่ยง) สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 20 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
680 นาย พิษณุ บุญนิยม เรื่อง “วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี” 23 มี.ค. 2567 [17.00-18.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
681 นาย พิษณุ บุญนิยม นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ทาไมต้องทากิจกรรม 21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
682 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
683 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDGs 15 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
684 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
685 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 10 มี.ค. 2567
มจร.วิทยาเขตขอนแก่น อนุมัติแล้ว
686 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ การสอนแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 29 ม.ค. 2567-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
687 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน (O-NET) 4 พ.ย. 2566 - ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
688 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18–20 พ.ย. 2566
คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
689 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 25 ต.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร อนุมัติแล้ว
690 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
691 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
692 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
693 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
694 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ กิจกรรม Mathematics Camp 2024 28 ก.พ. 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
695 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ค่ายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6-7 ม.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลตาก อนุมัติแล้ว
696 นาย สามารถ ยืนยงพานิช กิจกรรม STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด อนุมัติแล้ว
697 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ หัวข้อ การดูแลรักษาและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา 17 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
698 นาย สามารถ ยืนยงพานิช อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสาหรับนักศึกษา และผลักดันให้นักศึกษาผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด อนุมัติแล้ว
699 นาย เฉลิม ทองจอน อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี การออกแบบกระบวนการเรียนให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 30 ต.ค. 2566 [09.00-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
700 นาย เฉลิม ทองจอน บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 แก่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตบริการคือ ในเขตจังหวัดกำเพงเพชร ตาก สุโขทัย และจังหวัดพิจิตรและผู้ที่สนใจ โดยกิจกรรมนี้มีกำหนดการจัด ทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ ๒ วัน 17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 3
24-25 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 4
17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 5
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
701 นาย เฉลิม ทองจอน พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA อีกทั้งยังได้รับการ Reskill/Upskill องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ นั้น ซึ่งในกิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) จำนวน 3 รุ่น 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นต้นเรื่อง อนุมัติแล้ว
702 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
703 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้ วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
704 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
705 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
706 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
707 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
708 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
709 นางสาว ปาริชาต เตชะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
710 นางสาว ปาริชาต เตชะ ครงการพัฒนากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลประจําปี งบประมาณ 2567 17 ม.ค. 2567 [13.00 น.-16.00 น.]
หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
711 นางสาว ปาริชาต เตชะ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
712 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
713 นางสาว ปาริชาต เตชะ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
714 นางสาว ปาริชาต เตชะ กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
715 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นครูมืออาชีพและพี่เลี้ยงทางวิชาการ 2-3 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
716 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูช่าง” 11 ก.พ. 2567
สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
717 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
718 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมการประเมินการพัฒนานวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
719 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
720 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
721 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
722 นาย พนัส เพ็งเลิก โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล การประเมินกิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
723 นาย พนัส เพ็งเลิก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล “วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
724 นาย พนัส เพ็งเลิก โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
725 นาย พนัส เพ็งเลิก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 22-24 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
726 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 19 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
727 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมการประเมินการพัฒนานวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
728 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดกำแพงเพชร 6-7 พ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
729 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 24-26 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
730 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
731 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ กิจกรรมการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 25-29 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
732 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการปฏิบัติจริง (WIL : รายวิชา) 18 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
สาชาวิชาการบััญชี อนุมัติแล้ว
733 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 18-19 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อนุมัติแล้ว
734 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567 [08.00 - 17.00 น. ]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
735 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้น านักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ 5 ก.พ. 2567 [08.00-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
736 นางสาว พัชรา ม่วงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 13 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
737 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ฯ 12 มี.ค. 2567 [08.30-16.30]
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
738 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
739 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น โครงการอบรมการผลิตสื่อสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 10 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนุมัติแล้ว
740 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการ์ดอวยพรและสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ประจำปี 2566 15 ธ.ค. 2566
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
741 นาย ธนากร วงษศา การจัดการเรียนการสอนเรื่องอนุกรมวิธาน 20 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
742 นาย ธนากร วงษศา ประธานสอบวิทยานิพนธ์ นางสาววรชยา บัวทอง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
743 นาย ธนากร วงษศา ประธานสอบวิทยานิพนธ์ นายณัฐดนัย ปานอินทร์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
744 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 25 มี.ค. 2567 [08.00-18.00 น.]
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
745 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญการตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ 15 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
746 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมประกวดสื่อการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
747 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
748 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18-19 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
749 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) จำนวน 1 รุ่น 25-26 พ.ย. 2566
ส านักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ผ่านคณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
750 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กรรมการตัดสินการแสดงพื้นบ้านไทยบูรณาการในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย 8 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
751 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 27 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุมัติแล้ว
752 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ(Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านคณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
753 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
754 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
755 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง โครงการจัดอบรมค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
756 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 30 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
757 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ สำรวจป่าไม้อุทยานคลองวังเจ้า - การวัดความสูงของต้นไม้ ด้วย CLINOMETER - กิจกรรมหรรษาพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยีGPS (โดยพี่ปี 3 เข้าฐานแต่ละฐานโดยใช้GPS ตามหา) 23-24 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
758 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำรวจชุมชนท้องถิ่น 9 ใบงาน 19-20 มี.ค. 2567
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
759 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ การอบรมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 13 ก.พ. 2567
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
760 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น การสร้างความตระหนักและรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและพลังงานสะอาด (Climate change and green energy) 7 ก.พ. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
761 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น นิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและแสดงผลิตภัณฑ์ 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
762 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
763 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น โครงการสัมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
764 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 4-6 มี.ค. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก อนุมัติแล้ว
765 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฎิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
766 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ Mock Test 17 มี.ค. 2567 [08.00-16.45 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
767 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน พัฒนาสมรรคนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 28 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา อนุมัติแล้ว
768 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน แข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาลนครแม่สอด 22 มี.ค. 2567
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อนุมัติแล้ว
769 นาย ทยากร กล่อมแก้ว โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English camp is fun.) 1 มี.ค. 2567 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤยาอุปถัมป์ อนุมัติแล้ว
770 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน อาสานำเที่ยว ตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
771 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 24 ก.พ. 2567 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
772 นาย วชิระ สิงห์คง ค่ายบูรณาการวิชาการกับวิชาชีพโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา อนุมัติแล้ว
773 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน คณะกรรมการตัดสินประดิษฐ์กระทง 25 พ.ย. 2566
งานศิลปวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว
774 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน คณะกรรมการตัดสินการประกวด CHRISTMAS COSTUME CONTEST 2023 27 ธ.ค. 2566
งานศิลปวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว
775 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 9 ก.พ. 2567
ฝ่ายกีฬา อนุมัติแล้ว
776 นาย ธีรศิลป์ กันธา ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมดริปกาแฟอย่างไรให้ได้รสชาติของกาแฟที่แท้จริง 17-18 ก.พ. 2667
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
777 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 16 มี.ค. 2567
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล อนุมัติแล้ว
778 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 18 ธ.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
779 นางสาว มัลลิกา ทองเอม คณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
780 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การทำพวงกุญแจรูปหัวใจ ของชมรมรักการอ่าน 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
781 นางสาว มัลลิกา ทองเอม โครงการวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
782 นาย ธีรศิลป์ กันธา โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27-28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
783 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 29-31 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
784 นาย ทยากร กล่อมแก้ว การสอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
785 นาย ทยากร กล่อมแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ และการสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ 3 ก.พ. 2567 [09.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
786 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 17-18 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
787 นาย ธนกิจ โคกทอง การจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 26 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
788 นาย ธนกิจ โคกทอง การจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 25 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
789 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยของนักศึกษาเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 7 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ฝ่ายงานวิจัยและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
790 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 1 : คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู (ครูดี) 21 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
791 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 18 ธ.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
792 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม การนำเสนอโครงร่างวิจัย 27 ต.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
793 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 13-14 ม.ค. 2567
20-21 ม.ค. 2567
27-28 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ. กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
794 นาย วชิระ สิงห์คง ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
795 นาย วชิระ สิงห์คง ห้องปฏิบัติการทาง Food Science and Food Safety Laboratory 16 พ.ย. 2566
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อนุมัติแล้ว
796 นาย วชิระ สิงห์คง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัชรปราการ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 23-24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
797 นาย วชิระ สิงห์คง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้นวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 16 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
798 นาง เพชรา บุดสีทา การตลาด 7 พ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
799 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 7 พ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
800 นาย อานนท์ วงษ์มณี การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 27 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
801 นาย อนัน หยวกวัด การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 27 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
802 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 27 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
803 นาย อานนท์ วงษ์มณี การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 18 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
804 นาย อนัน หยวกวัด การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 18 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
805 นาย ธนกิจ โคกทอง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 18 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
806 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Entrepreneurs Creation) 24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
807 นางสาว วรางค์ รามบุตร การทำ “บัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์” ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ 23 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
808 นาย ธนกิจ โคกทอง การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย Smartphone เพื่อให้สินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม Online และการตัดต่อ ถ่ายทำ Video ลงช่อง YouTube อย่างง่าย 23 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
809 นาย ณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล โครงการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 23-24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
810 นางสาว เกตุแก้ว สร้อยอ่วม โครงการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 23-24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
811 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการ English Access Microscholarship Program (Access) ต.ค. 2566 - ต.ค. 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 อนุมัติแล้ว
812 นางสาว มัลลิกา ทองเอม คณะกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง 25 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
813 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2566 [13.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
814 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ระบบการปฏิบัติงานคลังสินค้า 10 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
815 นาย จตุรงค์ ธงชัย การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
816 นางสาว นิวดี คลังสีดา การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
817 นาย ภาคิณ มณีโชติ การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
818 นาย จิรพงศ์ ยืนยง ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นให้เกียรติวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชื่อโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดกำแพงเพชร" 7 พ.ย. 2566 [10.00-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
819 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ "ผีไทย ในใจคุณ" 30 ต.ค. 2566
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
820 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566 - 8 พ.ย. 2566
สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
821 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน คณะอนุกรรมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2566 9 พ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
822 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม กรรมการตัดสินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
823 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม โครงการสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 11 มิ.ย. 2566
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
824 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567
โรงเรียนมัธยมศึกษา 29 แห่งในเขตกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
825 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 17 ต.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
826 นาย ยุติธรรม ปรมะ ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสัมพภาษณ์ งานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 27 ก.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
827 นาย ยุติธรรม ปรมะ กรรมการตรวจเครื่องมือ วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
828 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับพยาบาล 15 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
829 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
830 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
831 นางสาว ศิรประภา มีรอด กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
832 นางสาว ศิรประภา มีรอด กรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
833 นางสาว ศิรประภา มีรอด ตรวจและประเมินรายงานการวิจัย 20 มิ.ย. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
834 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
835 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
836 นางสาว ราตรี บุมี การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
837 นางสาว ราตรี บุมี จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
838 นางสาว อัจฉรา ใจดี จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
839 นางสาว อัจฉรา ใจดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ส.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
840 นางสาว อัจฉรา ใจดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
841 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 15 ก.ย. 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
842 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพุทธศักราช 2566 10 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
843 นางสาว อัจฉรา ใจดี วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG เรียน เล่น งาน อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
844 นาง น้ำฝน สะละโกสา การให้บริการวิชาการที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 28 ส.ค. 2566
คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อนุมัติแล้ว
845 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
846 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการคำนวณขั้นพื้นฐาน (Microsoft Excel) 25 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
847 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 23 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
848 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาระบบ Internet of Things 27 มิ.ย. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
849 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การสร้างโครงงานด้วยระบบสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียน 4 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
850 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 21 มิ.ย. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
851 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 7 ม.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
852 นาง ราตรี เที่ยงจิตต์ โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง 3-4 เม.ย. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
853 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ อบรมการออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
854 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบจ้างงาน 14 มิ.ย. 2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
855 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ อบรมเชิงปฎิบัติการติวเข้มการทำดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 21-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
856 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพาณิชยกรรม กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
857 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 29 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
858 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
859 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปี 1 และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
860 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายภาษาอังกฤษ 15-16 ก.ค. 2566
สำนักวิทยบริการฯ อนุมัติแล้ว
861 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อบรมคลื่นแสงและทัศนูปกรณ์ 11 มิ.ย. 2566
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
862 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
863 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 22 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
864 นาย คมสันต์ นาควังไทร ร่วมกระบวนการและบันทึกเทปรายการฟUงเสียงประเทศไทย 2 เม.ย. 2566
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส อนุมัติแล้ว
865 นาย คมสันต์ นาควังไทร ภาวะผู้นำและการท างานเป็นทีม (Time Line) 8 มิ.ย. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
866 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล รร. ตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
867 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
868 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 15-16 ก.ค. 2566
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
869 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 30-31 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
870 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 24-25 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
871 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 17-18 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
872 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 16-17 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
873 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 8-9 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
874 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
875 นาย มนตรี ใจแน่น กิจกรรมการอบรมเทคนิคการนาเสนองานแบบมืออาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 8 เม.ย. 2566
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อนุมัติแล้ว
876 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโมดูลที่ 2 ภายใต้โครงการวิจัย หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชุมชน 3 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
877 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
878 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
879 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1-2 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อนุมัติแล้ว
880 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
881 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
882 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและป้องกันการคัดลอกผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Plagiarism) 1-2 ก.ค. 2566 [08.30 -17.00 น.]
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
883 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 27 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
884 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการคุมสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 9-10 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
885 นาย ขวัญชัย ขัวนา การให้สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท 25 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
886 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
887 นาย ขวัญชัย ขัวนา ออกข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
888 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลำยภำคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
889 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการในการประเมินผลงานทางวิชาการครู 18 ก.ย. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
890 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ วิพากษ์งานวิจัย 25 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม อนุมัติแล้ว
891 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไขมุกของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
892 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการท้องเที่ยวชุมชน 15 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
893 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 2 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
894 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24-25 มิ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาล 1 อนุมัติแล้ว
895 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ กองบรรณาธิการวารสาร ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 19-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
896 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ผู้ประเมินบทความ วารสารสถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง 1 มี.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
สถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง อนุมัติแล้ว
897 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
898 นาย วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 18 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
899 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ กิจกรรมค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
900 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
901 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
902 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00 17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
903 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการตรวจผลงานกิจกรรมการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
904 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
905 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 11 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
906 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 26 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
907 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
908 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
909 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
910 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
911 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
912 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 19 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
913 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
914 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
915 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
916 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
917 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงาน ผอ.เขต 1 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี-ชัยนาท อนุมัติแล้ว
918 นาย ไพโรจน์ เอกอุฬาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 เม.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
919 นาย ขวัญชัย ขัวนา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 1 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
920 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
สถาบันพระปกเกล้า อนุมัติแล้ว
921 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติแล้ว
922 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 6 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
923 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการการพัฒนาก าลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชุนท้องถิ่น “กิจกรรมพัฒนาความรู้ใบรับรองอัญมณี เพื่อการซื้อ-ขายอย่างมั่นใจ” 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
924 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 8 ก.ย. 2566
ศาลากลางจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
925 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยงานประชุมวิชาการ MSCC 2023 29 ส.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
926 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
สถาบันพระปกเกล้า อนุมัติแล้ว
927 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวืชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
928 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp 2023) 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
929 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาครูทุนครูรักษ์ถิ่นและทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 14 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
930 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
931 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
932 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว กิจกรรมค่ายภาษาจีน 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ อนุมัติแล้ว
933 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง 5 ส.ค. 2566