ระบบ e-Personnel

ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วันที่เป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ สถานะ เอกสาร
1 นางสาว มัลลิกา ทองเอม คณะกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง 25 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
2 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2566 [13.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
3 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ระบบการปฏิบัติงานคลังสินค้า 10 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
4 นาย จตุรงค์ ธงชัย การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
5 นางสาว นิวดี คลังสีดา การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
6 นาย ภาคิณ มณีโชติ การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
7 นาย จิรพงศ์ ยืนยง ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นให้เกียรติวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชื่อโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดกำแพงเพชร" 7 พ.ย. 2566 [10.00-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
8 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ "ผีไทย ในใจคุณ" 30 ต.ค. 2566
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
9 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566 - 8 พ.ย. 2566
สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
10 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน คณะอนุกรรมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2566 9 พ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
11 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม กรรมการตัดสินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
12 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม โครงการสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 11 มิ.ย. 2566
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
13 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567
โรงเรียนมัธยมศึกษา 29 แห่งในเขตกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
14 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 17 ต.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
15 นาย ยุติธรรม ปรมะ ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสัมพภาษณ์ งานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 27 ก.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
16 นาย ยุติธรรม ปรมะ กรรมการตรวจเครื่องมือ วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
17 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับพยาบาล 15 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
18 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
19 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
20 นางสาว ศิรประภา มีรอด กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
21 นางสาว ศิรประภา มีรอด กรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
22 นางสาว ศิรประภา มีรอด ตรวจและประเมินรายงานการวิจัย 20 มิ.ย. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
23 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
24 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
25 นางสาว ราตรี บุมี การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
26 นางสาว ราตรี บุมี จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
27 นางสาว อัจฉรา ใจดี จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
28 นางสาว อัจฉรา ใจดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ส.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
29 นางสาว อัจฉรา ใจดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
30 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 15 ก.ย. 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
31 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพุทธศักราช 2566 10 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
32 นางสาว อัจฉรา ใจดี วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG เรียน เล่น งาน อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
33 นาง น้ำฝน สะละโกสา การให้บริการวิชาการที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 28 ส.ค. 2566
คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อนุมัติแล้ว
34 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
35 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการคำนวณขั้นพื้นฐาน (Microsoft Excel) 25 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
36 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 23 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
37 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาระบบ Internet of Things 27 มิ.ย. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
38 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การสร้างโครงงานด้วยระบบสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียน 4 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
39 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 21 มิ.ย. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
40 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 7 ม.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
41 นาง ราตรี เที่ยงจิตต์ โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง 3-4 เม.ย. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
42 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ อบรมการออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
43 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบจ้างงาน 14 มิ.ย. 2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
44 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ อบรมเชิงปฎิบัติการติวเข้มการทำดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 21-23 ก.ค. 2566 (08.30-1ุ6.30 น.)
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
45 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพาณิชยกรรม กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
46 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 29 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
47 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
48 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปี 1 และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
49 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายภาษาอังกฤษ 15-16 ก.ค. 2566
สำนักวิทยบริการฯ อนุมัติแล้ว
50 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อบรมคลื่นแสงและทัศนูปกรณ์ 11 มิ.ย. 2566
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
51 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
52 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 22 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
53 นาย คมสันต์ นาควังไทร ร่วมกระบวนการและบันทึกเทปรายการฟUงเสียงประเทศไทย 2 เม.ย. 2566
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส อนุมัติแล้ว
54 นาย คมสันต์ นาควังไทร ภาวะผู้นำและการท างานเป็นทีม (Time Line) 8 มิ.ย. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
55 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล รร. ตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
56 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
57 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 15-16 ก.ค. 2566
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
58 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 30-31 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
59 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 24-25 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
60 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 17-18 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
61 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 16-17 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
62 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 8-9 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
63 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
64 นาย มนตรี ใจแน่น กิจกรรมการอบรมเทคนิคการนาเสนองานแบบมืออาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 8 เม.ย. 2566
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อนุมัติแล้ว
65 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโมดูลที่ 2 ภายใต้โครงการวิจัย หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชุมชน 3 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
66 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
67 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
68 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1-2 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อนุมัติแล้ว
69 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
70 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
71 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและป้องกันการคัดลอกผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Plagiarism) 1-2 ก.ค. 2566 [08.30 -17.00 น.]
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
72 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 27 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
73 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการคุมสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 9-10 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
74 นาย ขวัญชัย ขัวนา การให้สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท 25 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
75 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
76 นาย ขวัญชัย ขัวนา ออกข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
77 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลำยภำคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
78 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการในการประเมินผลงานทางวิชาการครู 18 ก.ย. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
79 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ วิพากษ์งานวิจัย 25 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม อนุมัติแล้ว
80 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไขมุกของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
81 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการท้องเที่ยวชุมชน 15 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
82 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 2 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
83 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24-25 มิ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาล 1 อนุมัติแล้ว
84 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ กองบรรณาธิการวารสาร ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 19-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
85 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ผู้ประเมินบทความ วารสารสถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง 1 มี.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
สถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง อนุมัติแล้ว
86 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
87 นาย วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 18 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
88 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ กิจกรรมค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
89 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
90 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
91 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00 17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
92 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการตรวจผลงานกิจกรรมการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
93 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
94 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 11 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
95 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 26 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
96 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
97 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
98 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
99 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
100 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
101 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 19 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
102 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
103 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
104 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
105 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
106 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงาน ผอ.เขต 1 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี-ชัยนาท อนุมัติแล้ว
107 นาย ไพโรจน์ เอกอุฬาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 เม.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
108 นาย ขวัญชัย ขัวนา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 1 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
109 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
สถาบันพระปกเกล้า อนุมัติแล้ว
110 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติแล้ว
111 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 6 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
112 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการการพัฒนาก าลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชุนท้องถิ่น “กิจกรรมพัฒนาความรู้ใบรับรองอัญมณี เพื่อการซื้อ-ขายอย่างมั่นใจ” 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
113 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 8 ก.ย. 2566
ศาลากลางจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
114 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยงานประชุมวิชาการ MSCC 2023 29 ส.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
115 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
สถาบันพระปกเกล้า อนุมัติแล้ว
116 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวืชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
117 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp 2023) 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
118 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาครูทุนครูรักษ์ถิ่นและทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 14 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
119 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
120 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
121 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว กิจกรรมค่ายภาษาจีน 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ อนุมัติแล้ว
122 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง 5 ส.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
123 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 13 ก.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
124 นางสาว กษมา สุรเดชา การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
125 นางสาว กษมา สุรเดชา การประเมินการจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา 11 ต.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อนุมัติแล้ว
126 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 17-19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
127 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
128 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM เพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน สำหรับครูและนักเรียน 19-20 มิ.ย. 2566
ราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
129 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
130 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4-6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
131 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การทบทวนข้อเสนอโครงการ (Project Briefe) การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง 28 ส.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
132 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 15 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
133 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 23 มิ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
134 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง 5 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
135 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
136 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
137 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
138 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ กิจกรรมขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำเยาวชนในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8-9 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
139 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการประเมิน SAR 8-10 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ อนุมัติแล้ว
140 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 24 ก.ย. 2566
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
141 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 26 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
142 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
143 นาง วันวิสา พวงมาลัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
144 นาง วันวิสา พวงมาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 ก.ย. 2566
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
145 นาง วันวิสา พวงมาลัย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรออกข้อสอบอัจฉริยภาพทาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
146 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี การจัดตั้งศูนย์ทดสอบโลจิสติกส์ 28 ส.ค. 2566 [08.30-16.00 น.]
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย อนุมัติแล้ว
147 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กรรมการเเข่งขัน science show ระดับมัธยมต้น 18 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร อนุมัติแล้ว
148 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำเเพงเพชร 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
149 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
150 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีณรงค์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 6 พ.ย. 2566
โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
151 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ โครงการพัฒนาบัณฑิตวทบ.เคมี การพัฒทักษะเคมี 8-9 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
152 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ โครงการพัฒนาบัณฑิตวทบ.เคมี 5 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
153 นาย ประจักษ์ กึกก้อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 12 ก.ค. 2566
ารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ อนุมัติแล้ว
154 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ สอนดนตรี 13 ก.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
155 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life 7 ก.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
156 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 18-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
157 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 20-21 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
158 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 12-13 ส.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนอุ้มผาง อนุมัติแล้ว
159 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 17-19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
160 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
161 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 20 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
162 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 10 -11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
163 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ กรรมการประเมินบทความวิจัย 25 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
164 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะกรรมการวิพากษ์และเสนอแนะผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 20-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
165 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 15 ก.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
166 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ โครงการคลินิกกฎหมายรุ่น 2 8-9 ก.ค. 2566 [09.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
167 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกฝึกโปรแกรมวิชาภาษาไทย 20 ก.ย. 2566 [13.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
168 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ผุ้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสัมภาษณ์ ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถำมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 27 ก.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
169 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ผุ้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถำมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
170 นาย สันติ คู่กระสังข์ ก้าวแรกของการเทรดหุ้นทอง 24-25 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
171 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรม 30 ก.ย. 2566
1 ต.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
172 นาย สันติ คู่กระสังข์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ 21 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อนุมัติแล้ว
173 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
174 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ตรวจเครื่องมือวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานบริการที่มีพนักงานพีอาร์ ในจังหวัดกำแพงเพชร 14 ก.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
175 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ตัดสินการประกวด FMS FRESHY KPRU – 2023 คณะวิทยาการจัดการ 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
176 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 15 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
177 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด 23 ก.ค. 2566 [08.00-16.00 น.]
The Asia Fuoundation อนุมัติแล้ว
178 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 10 ส.ค. 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อนุมัติแล้ว
179 นาย กีรศักดิ์ พะยะ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อทำการศึกษาระดับปริญญาโท 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
180 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมการประกวดเรียงความเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด 12 ส.ค. 2566
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
181 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมฝึกอบรมภาษาไทย สำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 22 เม.ย. 2566
ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
182 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยในชีวิตประจ าวันของชาวต่างชาติ 6-17 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
183 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง ผู้วิพากษ์งานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 11 ต.ค. 2566
โปรแกรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
184 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยของวารสาาร "สักทอง" 13 ก.ค. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
185 นาง ศรินญา หวาจ้อย กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 25 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อนุมัติแล้ว
186 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมวิศวกรสังคม มรภ.พระนคร 21-23 มิ.ย. 2566
มรภ.พระนคร อนุมัติแล้ว
187 นาย ธนกิจ โคกทอง เพิ่มศักยภาพด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อศิลปะและการออกแบบ 16 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
188 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสิน 15 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อนุมัติแล้ว
189 นาย ธนกิจ โคกทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
190 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 19 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
191 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาอะโวคาโด 18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
192 นาย สันติ คู่กระสังข์ แนะแนวการศึกษา 10 มิ.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
193 นาย ประจักษ์ กึกก้อง บรรยายในหัวข้อ [เนื้อหาเวียน1] และพร้อมทั้งร่วมวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก 23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
194 นาย อนัน หยวกวัด การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 26 มิ.ย. 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอโกสัมพีนคร ต.เพชรชมภู จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
195 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
196 นาย ประจบ ขวัญมั่น ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 ต.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนธรรมวัตร(วัดดอนมูล) อนุมัติแล้ว
197 นาย นิติพันธ์ บุตรฉุย กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 6 ก.ค. 2566
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม อนุมัติแล้ว
198 นางสาว อนันตพร อรุณฉาย ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ KPRU MOOC 18-19 ก.ย. 2566 [09.00 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
199 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเพื่อการสร้างสุขภาพดีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 6 พ.ค. 2566 [08.00-15.30 น.]
หน่วยจัดการจังหวัดก าแพงเพชร (NODE KPP) อนุมัติแล้ว
200 นาง น้ำฝน สะละโกสา ที่ปรึกษาบริการวิชาการด้านโปรแกรมสินค้าคงคลัง 18-19 มิ.ย. 2566
บริษัท เดอะ โว้ก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี อนุมัติแล้ว
201 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนล่าง 2 6 ก.ค. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
202 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นจังหวัดสระบุรี 30 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
203 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
204 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 9 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
205 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
206 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 27 เม.ย. 2566 [15.00-16.00 น.]
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
207 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
208 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 21-30 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
209 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ม่ (New Gen Smart Farmer และYoung Smart Farmer) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ปีบัญชี 2566” 13 ก.ย. 2566 [11.15 น.–12.15 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
210 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
211 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เรื่อง “การพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในเมืองรอง จังหวัดกาแพงเพชร” ได้กาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 24 ก.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
212 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับรายได้ของครัวเรือนโดยการเชื่อมโยงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 29-30 เม.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อนุมัติแล้ว
213 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 18-23 พ.ค. 2566 [17.00-21.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
214 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 18 มี.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
215 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 17 พ.ค. 2566 [10.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
216 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
217 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 29 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
218 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 22 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
219 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 15 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
220 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว 8 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
221 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงตรวจความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 15 ส.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
222 นางสาว อธิรดา บุญเดช ประชุมวิชาการและการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี The 1 st International Student Research Conference on Science, Mathematics, and Technology 23 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
223 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฎ์ EdPEx กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 31 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
224 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการการประชุมสัมมนาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปี 66 26 ส.ค. 2566 [08.30-17.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
225 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
226 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
227 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 15 มิ.ย. 2566 [14.00-18.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
228 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบ 31 พ.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา อนุมัติแล้ว
229 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 22 มิ.ย. 2566 [08.30-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
230 นาย วชิระ พิมพ์ทอง โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 6 ก.ย. 2566 [09.00-13.00 น.]
เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
231 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและยกย่องนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
232 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมอบรมเตรียมความมพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3,4 22-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
233 นาย ภาคิณ มณีโชติ การปลูกจิตสำนึกการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2566 11 ส.ค. 2566
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
234 นาย ภาคิณ มณีโชติ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
235 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ พัฒนาผ้าพื้นถิ่นด้วยอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร 18-20 เม.ย. 2566
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
236 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ หลักสูตรถอดอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสร้างแบรนด์ 7 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อนุมัติแล้ว
237 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี กรรมการตรวจประเมินการประกันคุรภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 13 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
238 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี ประธานกรรมการ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี 20 มิ.ย. 2566
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
239 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี ประธานกรรมการ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 15 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติแล้ว
240 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความทางวิชาการ (Peer Review) 17 ต.ค. 2566
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
241 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
242 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี การแข่งขันผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2566 21 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
243 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
244 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 7 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อนุมัติแล้ว
245 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 9 ส.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
246 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
247 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือนวัตกรรม 3 ส.ค. 2566
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อนุมัติแล้ว
248 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 9 ก.ค. 2566
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
249 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร อบต.สักงาม 7 ก.ค. 2566
อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
250 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร อบต.สักงาม 7 ก.ค. 2566
อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
251 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ การศึกษาแบบย้อนกลับ 5 ปี ของการติดเชื้อโรคพาร์โวไวรัสในแมวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 18 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
252 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง สมรรถนะครูภาษาไทย 20 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
253 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ อบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 19 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง อนุมัติแล้ว
254 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ อบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง อนุมัติแล้ว
255 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การสร้างทีมงาน (Teamwork) เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 22 ส.ค. 2566
เทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
256 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การสืบต้นข้อมุลและบทความวิชาการ 5 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
257 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2566 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
258 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กิจกรรมสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ SDGs 23 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
259 นาย โกมินทร์ บุญชู ค่ายคณิตศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
260 นาย โกมินทร์ บุญชู แข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 4-6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
261 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กรรมการติดสินการแข่งขันผลงานนักศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
262 นางสาว ธวชินี ลาลิน เวทีวิพากษ์ความก้าวหน้า 3 บท ในโครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 20 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
263 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมที่ 3 และ 4 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
264 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
265 นางสาว ธวชินี ลาลิน กรรมการตัดสินการประกวด Miss และ Mister Happy University KPRU 6 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
266 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการจัดการสินค้าคงคลัง 29 ส.ค. 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อนุมัติแล้ว
267 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง 27 ส.ค. 2566
สถาบันฝึกอบรมสคิลไรซ์ อนุมัติแล้ว
268 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการสอบสอน 13 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
269 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างตรวจสอบแบบอาคารศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน 15 พ.ค. 2566 [09.30 - 12.00 น.]
งานพัสด อนุมัติแล้ว
270 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการวิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2566-2568 3 เม.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว
271 นางสาว อธิรดา บุญเดช ค่ายเทคนิคปลอดเชื้อ 23 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนผดุง ปัญญา อนุมัติแล้ว
272 นาย พิษณุ บุญนิยม การเมืองกับการจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น สู่หมุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
273 นางสาว อธิรดา บุญเดช ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 22 มิ.ย. 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
274 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 6 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
275 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
276 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 18 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
277 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 5 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
278 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 6 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
279 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
280 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การสร้างสื่อ clip VDO ด้วยโปรแกรม CANVA โปรแกรม Capcut และโปรแกรม KineMaster 20-21 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
281 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ อบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 15 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
282 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงศูนย์การเรียนรู้ข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด 7-11 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
22-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
26 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย อนุมัติแล้ว
283 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม (อบรมเชิงปฏิบัติการอินโฟกราฟิก) 8 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
284 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การเขียนโปรแกรมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 19 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อนุมัติแล้ว
285 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล เรื่องกำรเขียนโปรแกรมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 2 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
286 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ พัฒนาอุปกรณ์ดักจับโจรที่ขโมยผลผลิตอโวคาโด และเทคโนโลยีทางด้าน Application ที่สามารถรองรับการใช้งานพลังงานทางเลือกได้เพื่อเป็นการตอบสนองต้องการใช้งานในพื้นที่ให้เหมาะสม 5 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
287 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(MIC) 8 มิ.ย. 2566 [14.45-16.15 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
288 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ 20 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
รพ.แม่สอด อนุมัติแล้ว
289 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การบริหารจัดการแปลง SMART Farm 16 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ อนุมัติแล้ว
290 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว รายการเพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18 พ.ค. 2566
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุมัติแล้ว
291 นาย นรุตม์ บุตรพลอย การใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติสำหรับบุคคลภายนอก 5 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
292 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 31 ก.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
293 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 14 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
294 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21-22 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
295 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 11 - 13 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยุธยา อนุมัติแล้ว
296 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 30 พ.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
297 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ 91 ชั่วโมง ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุฯ 22-24 ก.ย. 2566
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อนุมัติแล้ว
298 นางสาว ชลธิชา แสงงาม หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18 – 22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
299 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
300 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
301 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 26 ก.ค. 2566 [09.45-11.40 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
302 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 25 ก.ค. 2566 [08.00-10.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
303 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 12 ก.ค. 2566 [12.30-15.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
304 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566 [09.30-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
305 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 15 มิ.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
306 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู 26 ก.ย. 2566
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อนุมัติแล้ว
307 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ค่ายสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนสักงามวิทยา 8 ส.ค. 2566
โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
308 นางสาว โอกามา จ่าแกะ คณะกรรมการวิพากษ์และเสนอแนะผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
309 นางสาว โอกามา จ่าแกะ คณะกรรมการรับรองหมอพื้นบ้าน 29 ก.ย. 2566
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
310 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีสะเกษ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 12 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
311 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 9 มิ.ย.. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
312 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
313 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
314 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
315 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ 9 ส.ค. 2566
กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ อำภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
316 นาย พนัส เพ็งเลิก คณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 19-21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
317 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง ฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ (ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ (ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร) 18-19 เม.ย.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
318 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 18-22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
319 นาย ธนัชพร หาได้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2566 วิทยากรในหัวข้อเรื่อง ภาวะผู้นาและการทางานเป็น ทีม (Time Line) 8 มิ.ย. 2566
ฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
320 นาย ธนัชพร หาได้ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยในชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติ 6-17 มิ.ย. 2566
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
321 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คณะกรรมกาดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
322 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
323 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
324 นาย พนัส เพ็งเลิก กิจกรรมการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ แม่คนนี้ ที่ฉันรัก ประจำปี 2566 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 9 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
325 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
326 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 22 ก.ย. 2566 - 12 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติแล้ว
327 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ หลักสูตรระยะสั้น "การใช้งาน Microsoft Office สำหรับบุคลากรทางการศึกษา" จำนวน 30 ชั่วโมง 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
328 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 15 มิ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
329 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 28 มิ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
330 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 8 มิ.ย. 2566 [14.45-16.15 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
331 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลแม่สอด อนุมัติแล้ว
332 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 30 มิ.ย. 2566 [ 13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
333 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. เรื่อง ข้อมูลสำคัญจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ค. 2566 [11.30-11.45 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
334 นาย พนัส เพ็งเลิก อบรมภาษาไทย หัวข้อ “ศัพท์และสำนวนไทย” 20-21 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
335 นาย พนัส เพ็งเลิก ตำแหน่งที่ตั้งตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท้องที่จังหวัดตาก พ.ค. 2566 - มิ.ย. 2566
ชมรมตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
336 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
337 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
338 นางสาว ราตรี บุมี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
339 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
340 นาย ประพล จิตคติ โครงการสัมมนาวิชชาการ เรื่อง โคกหนองนา สู่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 11 ต.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
341 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายยวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
342 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
343 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพโดยการยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ งานวิจัย 1 ก.ค. พ.ศ. 2566
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
344 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
345 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
346 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
347 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 7 ส.ค. 2566
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
348 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
349 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 14 มิ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
350 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 2 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
351 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทองบรรยายด้านการสืบค้นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 5 ส.ค. 2566 [09.30-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
352 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 6 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์น อนุมัติแล้ว
353 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 23 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
354 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร 13 ก.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
355 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 19-21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
356 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 26 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
357 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 7 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
358 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม กรรมการตัดสินการประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล 26 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
359 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว รายการเพื่อการศึกษา 18 พ.ค. 2566
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุมัติแล้ว
360 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18 พ.ค. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
361 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 21-23 ก.ค. 2566
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมัติแล้ว
362 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 9 ส.ค. 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
363 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 ก.ค. 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
364 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร (พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย) 16 พ.ค. 2566
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ อนุมัติแล้ว
365 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 18-19 ก.ค. 2566
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
366 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ EdPEx 24 ก.ค. 2566
3 ส.ค. 2566
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
367 นาย อนัน หยวกวัด การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 23-27 พ.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
368 นางสาว มัลลิกา ทองเอม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนชุมชนร่วมแรง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
369 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 4 ก.ย. 2566 [13.00-15.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
370 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 19 ก.ค. 2566 [13.00-16.40 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
371 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 19 ส.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
372 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเขียน resume สำหรับการสมัครงาน 4 ต.ค. 2566 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
373 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม วิศวกรสังคม 8-9 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
374 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม กิจกรรม Open Happy University of Wellness @KPRU “เสริม สร้าง สุข สู่องค์กรสุขภาวะด้วยปัญญา” 6 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
375 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม โครงการกิจกรรมบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 15 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
376 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม กรรมการตัดสินภาพถ่าย 22 ส.ค. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
377 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม กิจกรรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 6-7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
378 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี โครงการโรงเรียนส่งเสริม 3 ภาษา 24-25 มิ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
379 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
380 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
381 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 26 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
382 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 25 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
383 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 12 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
384 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
385 นางสาว ศิริพร โสมคำภา เรื่อง "บุคลิกภาพที่ดี สู่นักบัญชียุคใหม่" 26 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
386 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
387 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
388 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566
25 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
389 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ทางการเงินเบื้องต้น 15 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
390 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา หลักสูตรวิชา การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 20-21 มิ.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
391 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Happy University “สุขนี้ที่ KPRU 22 ส.ค. 2566 [เวลา 15.30 น.]
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
392 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา หลักสูตรวิชาการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 23-27 พ.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
393 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 2566 [10.45-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
394 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา นวัตกรรมสังคมเกษตรปลอดการเผาระดับชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดตาก 19 ก.ค. 2566 [08.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
395 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 9 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
396 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
397 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การพัฒนาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการตลาด 16 พ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
398 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
399 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
400 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง โครงการสัมมนาวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีสู่นักบัญชียุคใหม่ 26 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
401 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 15 มิ.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
402 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง กิจกรรมอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 5 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
403 นาย ธีรศิลป์ กันธา โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ส.ค. 2566
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อนุมัติแล้ว
404 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าฝ้ายแกมไหม และการสร้างตราสินค้า บนฐานเครือข่ายการผลิตรูปแบบ BCG 27 มิ.ย. 2566
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
405 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม 12-18 พ.ค. 2566
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
406 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การประชุมปรึกษาหารือและเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมขององค์การภาคีเครือข่ายทางสังคม (เครือข่ายองค์กรทางการศึกษา) 28 เม.ย. 2566
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
407 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
408 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
409 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการแข่งขันคัดลายมือ ม.4-6 ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
410 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการแข่งขันคัดลายมือ ม.1-3 ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
411 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ อบรมภาษาไทยสาหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 18-22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
412 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการจัดการคลังสินค้า" 29 ส.ค. 2566
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง4 อนุมัติแล้ว
413 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 24 มิ.ย. 2566
1 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ อนุมัติแล้ว
414 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อบรมเชิงปฎิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 16-17 ก.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
415 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 14-16 มี.ค. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อนุมัติแล้ว
416 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ E-PLC ปีการศึกษา 2566 22 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
417 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 24-25 เม.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
418 นาย สามารถ ยืนยงพานิช ส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย 5 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
419 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 8 พ.ค. 2566
10 พ.ค. 2566
12 พ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
420 นาย สามารถ ยืนยงพานิช นวัตกรรมสังคมเกษตรปลอดการเผาระดับชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดตาก” โดยทำการวิจัยในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 19 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
421 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค KPRUMS Next Gen STEAM Festival 2023 ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย 6 ส.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย อนุมัติแล้ว
422 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Active Learning) ในยุคดิจิทัล 8 ก.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
423 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือผีเสื้อจากผ้าไทยในกิจกรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 ส.ค. 2566
สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
424 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
425 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการพัฒนาวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ค.บ.เคมี กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ค.บ.เคมี ชั้นปีที่ 2-4 22 ก.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
426 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมทักษะวิชาการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (storytelling0 4-6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
427 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่องบทบาทและวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) 8 มิ.ย. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
428 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ดานสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในพืนที่แม่สอด 7-11 ก.ค. 2566
22-23 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
429 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์และ Portforio จาก Canva 24-25 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
430 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ทักษะกีฬาฟุตซอลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 6 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อนุมัติแล้ว
431 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ากราฟิกและมัลติมีเดีย 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
432 นาย วันชัย เพ็งวัน การจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ "จาก STEM สู่ STEAM พัฒนาการการเรียนรู้ด้วยศาสตร์และศิลป์" 6 ส.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
433 นาย วันชัย เพ็งวัน การอบรม "การออกแบบกราฟฟิกง่ายๆ ด้วย Canva" 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อนุมัติแล้ว
434 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม ค่ายกิจกรรมอบรม English camp สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ัรับผิดชอบขององการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อนุมัติแล้ว
435 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทางานและยกระดับ มาตราฐาน ด้านภาษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ก.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
436 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับ อุดมศึกษา และหลักเกณฑ์มาตรฐานภาษา อังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2566” 15 มิ.ย. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
437 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 14-16 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อนุมัติแล้ว
438 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ายกราฟิกและมัลติมีเดีย 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
439 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
440 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาพม่ากับเจ้าของภาษา ให้แก่นักเรียนทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก 24 พ.ค. 2566 [09.00–12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
441 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 18-22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
442 นาย จิรพงศ์ ยืนยง โครงการยกระดับมาตรฐานและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15-26 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
443 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2565 30 ก.ค. 2566
31 ก.ค. 2566 [9.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
444 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวด 27 ม.ค. 2566 [13.00-14.00 น.]
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
445 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Happy University "สุขนี้ที่ KPRU" 22 ส.ค. 2566 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
446 นาย จิรพงศ์ ยืนยง คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
447 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการแข่งขันประกวดออกแบบและสร้างนวัตกรรม 13 ก.ย. 2566
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก อนุมัติแล้ว
448 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 15 ก.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย อนุมัติแล้ว
449 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน 28 มิ.ย. 2566
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
450 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
451 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาโท) 18 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
452 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 16 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
453 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 12 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
454 นาย ธนากร วงษศา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566 [07.00-16.00 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
455 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
456 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การแข่งขันทักษะทางการเงินโครงการ Fin ดี We Can Do 15 ส.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิค แม่สอด อนุมัติแล้ว
457 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู อบรมความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและหลักการพื้นฐานสำหรับนักบัญชี 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
458 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยแนวคิดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 16 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
459 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู บทบาทและทักษะวิศวกรสังคม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) 8 มิ.ย. 2566
งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
460 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566 17-19 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
461 นางสาว อังคณา ตาเสนา โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
เทศบาลตำบลแม่กุ อนุมัติแล้ว
462 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริการสารสนเทศด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร อนุมัติแล้ว
463 นางสาว อังคณา ตาเสนา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง “แนวทางการบริการสถานที่ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อย่างมีประสิทธิภาพ” 14 ก.ย. 2566
คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
464 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
465 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพครู เรื่องการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในศตวรรศที่ 21 25 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
466 นางสาว อังคณา ตาเสนา คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาไทย(SET) แบบต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566 27 ก.ย. 2566 [13.00-15.30 น.]
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
467 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพครู เรื่องการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 25 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
468 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการ การพัฒนาบัณฑิต สาขา วท.บ.เคมี 8-9 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
469 นางสาว อังคณา ตาเสนา การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน(ฟ้าประทาน) 7-9 มิ.บ. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
470 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเเหนือตอนล่าง รุ่น 6 บรรจุปี พ.ศ.2564 (ปีแรก) ตามโมดูลที่ 3 17-18 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
471 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความทางการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566 17 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
472 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ E-PLC ปีการศึกษา 2566 22 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
473 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
474 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ 21 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อนุมัติแล้ว
475 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า สามารถเรียนรู้วิธีประหยัดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และกระตุ้นเตือนให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึงผลกระทบของปัญหาพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 26 ก.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
ชมรมรักสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว
476 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 (Enrichment Program) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
477 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
478 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา ค่ายวิทยาศาสตร์ 26 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
479 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว ค่ายวิทยาศาสตร์ 26 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
480 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง คณะกรรมการตัดสินการประกวด FMS Freshy KPRU - 2023 23 ก.ค. 2566 [10.00-18.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
481 นางสาว พัตรา คำสีหา กิจกรรมอบรมมารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในที่สาธารณะ 28 ก.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
482 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพาณิชยกรรม กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
483 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อนุมัติแล้ว
484 นาง อมรา ศรีแก้ว โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนิสิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 5 6-8 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
485 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Active Learning) ในยุคดิจิทัล ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center) 9 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
486 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 6654202 7 ก.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
487 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566 30 ก.ค. 2566 [10.30-10.50 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
488 นางสาว อภิชญา พัดพิน กรรมการร่วมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 26 ก.ย. 2566
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
489 นางสาว อภิชญา พัดพิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 11 ก.ย. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
490 นางสาว อภิชญา พัดพิน คณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศำสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (หัวหน้าการแข่งขัน) 17-19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
491 นางสาว อภิชญา พัดพิน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างซ่อมตู้เย็น incubator 5 เม.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
492 นางสาว อภิชญา พัดพิน คณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 20 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
493 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 29 มิ.ย. 2566
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
494 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
495 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 7 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
496 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น ดอกไม้ใบเตย) 16 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) อนุมัติแล้ว
497 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 15 ก.ย. 2566
วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติแล้ว
498 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นักเรียนให้กับผู้ปกครอง 24 มิ.ย. 2566 [08.20-11.00 น.]
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ อนุมัติแล้ว
499 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 9 พ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
500 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" 9 พ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
501 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรครุศา สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 6 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
502 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 27 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติแล้ว
503 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 24-25 มิ.ย.2566
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤติยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
504 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรการประถมศึกษา(ภายนอก) 21 มิ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
505 นางสาว มุทิตา นาคเมือง คณะกรรมการสอบสอนคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 28 มิ.ย 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
506 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ 23 ก.ย. 2566 [09.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อนุมัติแล้ว
507 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อนุมัติแล้ว
508 นางสาว หนึ่งฤทัย จักรศรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อนุมัติแล้ว
509 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ปีงบประมาณ 2566 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม อนุมัติแล้ว
510 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 19 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
511 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการส่งเสริมสามภาษา กิจกรรมค่ายบูรณาการสามภาษา 20 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
512 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ การบริการสารสนเทศด้าน ICT 15 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านนิคม อนุมัติแล้ว
513 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น 6 ก.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
514 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566
25 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
515 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน 19 ก.ค. 2566 [17.30-22.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
516 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
517 นาย มนตรี หลินภู การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย 26 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
518 นาย มนตรี หลินภู อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ดีในองค์กร การปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กร ตั้งใจทำหน้าที่ตนเอง มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกันเป็นทีม การรู้จักให้อภัย การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน 3 ส.ค. 2566
บริษัท อดัม อินเตอร์ไพรเซส จำกัด อนุมัติแล้ว
519 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง การอ่านโน้ตสากลสำหรับครูประถมศึกษา 5 ก.ค. 2566 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
520 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง คณะกรรมการสอบสอนคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
521 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรี แนวคิด วิธีการ แนวทางการเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
522 นางสาว มุทิตา นาคเมือง การวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรี แนวคิด วิธีการ แนวทางการเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
523 นาย ธนากร วงษศา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อนุมัติแล้ว
524 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 20-21 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
525 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 17-18 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
526 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 22 มิ.ย. 2566 [08.30 -16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
527 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา คณะกรรมการตัดสินการประกวด FMS FRESHY KPRU – 2023 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
528 นางสาว มุทิตา นาคเมือง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
529 นางสาว มุทิตา นาคเมือง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
530 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 5 ส.ค. 2566
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
531 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
532 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย อนุมัติแล้ว
533 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะหลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 19 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
534 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะหลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
535 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน การใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติสำหรับนักศึกษา 1 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
536 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน การพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันด้วยภำษำ PHP 5 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
537 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การประดิษฐ์สมุดทำมือปกผ้าไทยในกิจกรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 ส.ค. 2566
สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
538 นางสาว มัลลิกา ทองเอม ทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกใช้ในหน่วยงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 30 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
539 นางสาว มัลลิกา ทองเอม บทบาทและทักษะวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
540 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การให้บริการของงานวิทยบริการ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 7 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
541 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากประราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 7 ก.ย. 2566 [09.00-11.00 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อนุมัติแล้ว
542 นาย นเรศ ขำเจริญ โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
543 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
544 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
545 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
546 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
547 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
548 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเทพนคร 8 ก.ย. 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อนุมัติแล้ว
549 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีการผูกผ้าและจับจีบผ้า 15 ก.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อนุมัติแล้ว
550 นางสาว ชวิศา กันกา กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
551 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
552 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
553 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
554 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
555 นางสาว ปาริชาต เตชะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพสูง การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุมัติแล้ว
556 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพสูง การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุมัติแล้ว
557 นาย เอนก หาลี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพสูง การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุมัติแล้ว
558 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 8 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
559 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการ "บวร" ร่วมใจพัฒนาสร้างจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 26 มิ.ย. 2566 - 12 ก.ค. 2566
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
560 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการ "บวร" ร่วมใจพัฒนาสร้างจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 26 มิ.ย. 2566 - 12 ก.ค. 2566
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
561 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง โครงการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในครอบครัวเปราะบาง 15 ก.ค. 2566 [08.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
562 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในครอบครัวเปราะบาง 8 ก.ค. 2566 [08.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
563 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.2566-2567 5-6 มิ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ อนุมัติแล้ว
564 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าและหลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลัง 24 มิ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
8 ก.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
บริษัทนิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด อนุมัติแล้ว
565 นาย นพคุณ ชูทัน ประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 23 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
566 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life 7 ก.ย. 2566
โครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปสู่สังคมสุขภาวะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
567 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โครงการส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 12 ก.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
568 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 22 มิ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนวัดหัวถนน อนุมัติแล้ว
569 นาง ศรินญา หวาจ้อย ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
570 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
571 นาย ยุทธนา พันธ์มี ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
572 นาย เฉลิม ทองจอน ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
573 นาย เอนก หาลี การแปรรูปสินค้าเกษตร 26 มิ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
574 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประเมินหลักสูตรของภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2566 [08.00-17.00]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
575 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่ดี 4-5 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงพยาบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
576 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่ดี 4-5 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงพยาบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
577 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการพัฒนาคนตลอดชีวิตเด็กปฐมวัย 3 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
578 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
579 นางสาว ปาริชาต เตชะ ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
580 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
581 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
582 นาย เศวต สมนักพงษ์ การประยุกต์ใช้ Application บน Smart phone สำหรับงานในองค์กร 12 ก.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
583 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน การประยุกต์ใช้ Application บน Smart phone สำหรับงานในองค์กร 12 ก.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
584 นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport 31 ส.ค. 2566
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
585 นางสาว นิวดี คลังสีดา ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด และระบบรถไฟฟ้า EV 15-16 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
586 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย ค่ายทักษะวิชาการสังคมศึกษาพัฒนาความรู้ให้น้อง 29 ส.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง อนุมัติแล้ว
587 นาย เกรียงไกร กันตีมูล ค่ายทักษะวิชาการสังคมศึกษาพัฒนาความรู้ให้น้อง 29 ส.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง อนุมัติแล้ว
588 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ และ EQ 29 ส.ค. 2566
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อนุมัติแล้ว
589 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาลูกรักกิน กอด เล่า เล่นของเด็กเล็ก 8 ก.ย. 2566
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อนุมัติแล้ว
590 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการอบรมเสริมทักษะด้านวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ปีงบประมาณ 2566 26-27 ส.ค. 2566 [08.30-16.00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อนุมัติแล้ว
591 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
592 นาย ทยากร กล่อมแก้ว Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 26 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
593 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 27 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
594 นาย เลเกีย เขียวดี ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพและการทำงาน 1 ก.ย. 2566 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
595 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี มีความสุข ด้วยทักษะสมอง EF 1 ก.ย. 2566
เทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
596 นาย พิษณุ บุญนิยม ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์กับสังคมมนุษย์ 21 ส.ค. 2566
พุทธสมาคมจังหวัดเลย อนุมัติแล้ว
597 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 22 ส.ค. 2566
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) อนุมัติแล้ว
598 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 31 ส.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อนุมัติแล้ว
599 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส Application “KIN CHAOW” @KPRU 6 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
600 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
601 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
602 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
603 นาย นเรศ ขำเจริญ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
604 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
605 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
606 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
607 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
608 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
609 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib 19 ส.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
610 นาย อนุชา พวงผกา การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib 19 ส.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
611 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร นวัตกรรมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว 25 ส.ค. 2566
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
612 นาย ทยากร กล่อมแก้ว Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 27 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
613 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 26 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
614 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
615 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
616 นาย เอนก หาลี โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 26 มิ.ย. 2566 [09.00- 16.00 น.]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
617 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีงบประมาณ 2566 25 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อนุมัติแล้ว
618 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการพัฒนาศักยภาพ 25 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อนุมัติแล้ว
619 นาย ประพล จิตคติ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 21 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
620 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA Overview (Version 4.0) 5 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
621 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ 19 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานวิทยา อนุมัติแล้ว
622 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย 22 ส.ค. 2566
เทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
623 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเทพนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2566 24-26 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อนุมัติแล้ว
624 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล ปีงบประมาณ 2566 17 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
625 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินดาต 18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อนุมัติแล้ว
626 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินดาต 18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อนุมัติแล้ว
627 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินดาต 18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อนุมัติแล้ว
628 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 1 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
629 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โคงรการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในครอบครัวเปราะบาง 1 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
630 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
631 นาง พรรษพร เครือวงษ์ STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
632 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว STEM Camps : Creative Product Photography 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
633 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ STEM Camps : Creative Product Photography 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
634 นาย สามารถ ยืนยงพานิช STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
635 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
636 นางสาว อังคณา ตาเสนา STEM Camps : Eatable Science: Bubble Milk Tea 7-8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 12.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
637 นางสาว นันทนัช ตนบุญ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 14 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
638 นาย อนัน หยวกวัด หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 14-18 ส.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
639 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 14-18 ส.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
640 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 14-18 ส.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
641 นางสาว เมธาวี บริบูรณ์ อบรมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
642 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
643 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 2 ก.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
644 นาย เลเกีย เขียวดี ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการทำงาน 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
645 นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง กฏเกณฑ์กติกาการแข่งขัน E-sport ROV 7 ส.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
646 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อนุมัติแล้ว
647 นาย จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านดนตรี 19 ส.ค. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
648 นาย ประพล จิตคติ โครงการอบรมมัคคุเทศก์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ส.ค. 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อนุมัติแล้ว
649 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี มีความสุข ด้วยทักษะสมอง EF 21 ก.ค. 2566
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
650 นาย สันติ คู่กระสังข์ STEM Camps : Eatable Science: Bubble Milk Tea 7-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 22-23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
651 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
652 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
653 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
654 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
655 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ Crystal candy & Gemology to the Gem trade 7-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22-23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
656 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี STEM Camps : Crystal candy & Gemology to the Gem trade 7-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22-23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
The asia fouundation อนุมัติแล้ว
657 นาย อนุลักษณ์ อาสาสู้ บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 3 ก.ค. 2566
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ อนุมัติแล้ว
658 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย กิจกรรมค่าย คุณธรรม ห้องเรียนพิเศษ 15 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
659 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง กิจกรรมเสริมสร้างยกระดับศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 อนุมัติแล้ว
660 นาย ประจักษ์ กึกก้อง กิจกรรมเสริมสร้างยกระดับศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 อนุมัติแล้ว
661 นางสาว ธัญรดี บุญปัน กิจกรรมเสริมสร้างยกระดับศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 อนุมัติแล้ว
662 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่องบุคลิกภาพที่ดี สู่นักบัญชีรุ่นใหม่ 26 ก.ค. 2566 [13.00 - 15.00 น.]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
663 นาย ทยากร กล่อมแก้ว Workshop: Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 27 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
664 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 6 ส.ค. 2566
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
665 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 13-14 ส.ค. 2566
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อนุมัติแล้ว
666 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย การพัฒนาและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างลายผ้าด้วยรูปทรงเลขาคณิต 17-19 ก.ค. 2566 [10.00 - 16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
667 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การพัฒนาและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างลายผ้าด้วยรูปทรงเลขาคณิต 17-19 ก.ค. 2566 [10.00 - 16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
668 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การพัฒนาและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างลายผ้าด้วยรูปทรงเลขาคณิต 17-19 ก.ค. 2566 [10.00 - 16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
669 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการพัมนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 26 ก.ค. 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม อนุมัติแล้ว
670 นาย นพคุณ ชูทัน ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 25 ก.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
671 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 25 ก.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
672 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและหลุดพ้นจากกับดักความยากจนเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ 22-23 ก.ค. 2566
สมาคมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
673 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 12.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
674 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยพัมนาการเรียนรู้ของเด็กประฐมวัยด้วยนิทาน 25 ก.ค. 2566
โรงเรียนเทศบาล 2(วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
675 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย กิจกรรมค่าย คุณธรรม ห้องเรียนพิเศษ 15 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
676 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายปฏิบัติการบินโดรน และปฏิบัติการเครื่องบินบังคับ 22-23 ก.ค. 2566
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
677 นาย นเรศ ขำเจริญ ค่ายปฏิบัติการบินโดรน และปฏิบัติการเครื่องบินบังคับ 22-23 ก.ค. 2566
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
678 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายปฏิบัติการบินโดรน และปฏิบัติการเครื่องบินบังคับ 22-23 ก.ค. 2566
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
679 นาย จตุรงค์ ธงชัย โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 22-23 ก.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
680 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 4 ส.ค. 2566 [08.30 - 15.10 น.]
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง อนุมัติแล้ว
681 นาย เศวต สมนักพงษ์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 22-23 ก.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
682 นาย วชิระ สิงห์คง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจาราบทควำมวิจัยในวารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ 23 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
683 นาย วชิระ สิงห์คง ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องวิทยาศาสตร์ในครัว 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
684 นาย วชิระ สิงห์คง การจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
685 นางสาว นันทนัช ตนบุญ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 16 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อนุมัติแล้ว
686 นางสาว นันทนัช ตนบุญ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 22 พ.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
687 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา 8-10 ส.ค. 2566 [16.00-19.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
688 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 14-16 มิ.ย. 2566 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
689 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู 23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
690 นางสาว นันทนัช ตนบุญ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 2 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
691 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา 8 – 10 ส.ค. 2566 [16.00 น. เป็นต้นไป]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
692 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
693 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
694 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
695 นางสาว วรางค์ รามบุตร อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มิ.ย. 2566
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
696 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มิ.ย. 2566
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
697 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มิ.ย. 2566
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
698 นาง อมรา ศรีแก้ว พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 17-18 ส.ค. 2566
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
699 นาง ศุภรดา อันชุนดา พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 17-18 ส.ค. 2566
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
700 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล 16 ส.ค. 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
701 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล 16 ส.ค. 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
702 นาย บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล 16 ส.ค. 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
703 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ การสื่อสารภาษาอังกฤษ 7 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว อนุมัติแล้ว
704 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการนวัตกรรม "เธออยู่ไหน" 19 ก.ค. 2566
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อนุมัติแล้ว
705 นาย ประพล จิตคติ ความสำคัญของการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 9 ส.ค. 2566 - 8 ก.ย. 2566
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
706 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว อบรมค่าย English Camp 5 ส.ค. 2566 [8.00-16.30]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อนุมัติแล้ว
707 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 5 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติแล้ว
708 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติแล้ว
709 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย หินและซากดึกดำบรรพ์ 19 ก.ค. 2566 [09.30 - 11.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
710 ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา อบรมเรื่องระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด และระบบรถไฟฟ้า EV 15-16 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
711 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเรื่องระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด และระบบรถไฟฟ้า EV 15-16 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
712 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว กรรมการตัดสินชุดวรรณคดีรีไซเคิล 26 ก.ค. 2566 [13.00 น. เป็นต้นไป]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
713 นาย จิรพงษ์ เทียนแขก โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชนโดยการจัดอบรม "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการขายแบบ LIVE สด" 28-29 มิ.ย. 2566
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
714 นางสาว เกตุแก้ว สร้อยอ่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชนโดยการจัดอบรม "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการขายแบบ LIVE สด" 28-29 มิ.ย. 2566
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
715 นาง น้ำฝน สะละโกสา ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
716 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
717 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
718 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
719 นาย วชากร นพนรินทร์ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
720 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร กรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (กำแพงเพชรและแม่สอด) 27 พ.ค. 2566 [09.00 – 15.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
721 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร อบรมเชิงปฏิบัติการ 6-17 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
722 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 26 พ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
723 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 19 พ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
724 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 เม.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
725 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ “การแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวด สื่อสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” 16 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
726 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 13-15 มิ.ย. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
727 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ภาษาไทย การประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล และการแสดงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนแต่งงานพระไวย 10 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
728 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว โครงการ พัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรม ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (B1) ให้กับนักศึกษาผู้รับทุน รุ่นที่ 1 15-16 ต.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
729 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว ค่ายภาษาอังกฤษสะกิดต่อมความกล้า 20 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
730 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว ค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 6-8 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
731 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน การประดิษฐ์พานไหว้ครู 13 ก.ค. 2566
ศิลปวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว
732 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 14-16 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
733 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในบทความวิจัย 8 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
734 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ อบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทางานและยกระดับ มาตราฐาน ด้านภาษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 15-16 ก.ค. 2566 [08.30-16.45 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
735 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4-5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
736 นางสาว ศิริพร เงินทอง โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
737 นางสาว ปรางทอง นนทะการ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
738 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
739 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
740 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อนุมัติแล้ว
741 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.2566-2568 25-26 พ.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อนุมัติแล้ว
742 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 9 มิ.ย. 2566 [09.00 - 15.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
743 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 มิ.ย. 2566 [09.00 - 15.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
744 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 อนุมัติแล้ว
745 นางสาว ปาริชาต เตชะ กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 อนุมัติแล้ว
746 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 อนุมัติแล้ว
747 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 อนุมัติแล้ว
748 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการนวัตกรรม "เธออยู่ไหน" 24 พ.ค. 2566 [08.00 น. เป็นต้นไป]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อนุมัติแล้ว
749 นาง สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ค. 2566 [09.00 - 12.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
750 นางสาว ศศิธร เมธาวิวัฒน์ โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ค. 2566 [09.00 - 12.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
751 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ค. 2566 [09.00 - 12.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
752 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 3 มิ.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
753 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 30-31 มี.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 อนุมัติแล้ว
754 นางสาว ปาริชาต เตชะ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 30-31 มี.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 อนุมัติแล้ว
755 นางสาว ศิริพร เงินทอง โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 14 มิ.ย. 2566 [08.30 - 12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อนุมัติแล้ว
756 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 14 มิ.ย. 2566 [08.30 - 12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อนุมัติแล้ว
757 นาย ประพล จิตคติ การบริการนักท่องเที่ยว Service Mind 27 มิ.ย. 2566 [09.00 - 10.00 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
758 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง โครงการ Music Anti Drugs Camp 24-25 มิ.ย. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) อนุมัติแล้ว
759 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน 13 ก.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 3 อนุมัติแล้ว
760 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและหลักการพื้นฐานสำหรับนักบัญชี 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
761 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
762 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน(ฟ้าประทาน) 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
763 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ อัพเดทกฎหมายภาษีน่ารู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการวางแผนภาษีก่อนเริ่มธุรกิจอย่างไรให้ปังปุริเย่ 24-25 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
764 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
765 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ VRU - TEP 25 มิ.ย. 2566
2 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อนุมัติแล้ว
766 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Writing for Spacific Purposes) 24 มิ.ย. 2566
1 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อนุมัติแล้ว
767 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 14-16 มิ.ย. 2566 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
768 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ การเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับ อุดมศึกษาและหลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2566 15 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
769 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการ พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ 13 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
770 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 7-9 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
771 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับที่1 6-17 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
772 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 8 มิ.ย. 2566
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
773 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับที่1 6-17 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
774 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ ถ่ายทอดนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมาตรฐาน การผลิตด้วยหลักไคเซ็น 28 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
775 นาย ธีรศิลป์ กันธา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 24 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
776 นาย ธีรศิลป์ กันธา วิศวกรสังคม 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
777 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับที่ 1 6-17 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
778 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 7 มิ.ย. 2566 (9.30-9.40 น.)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
779 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาการระดับหลักสูตร 1 พ.ค. 2566 [13.00-15.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
780 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
781 นาง ราตรี เที่ยงจิตต์ โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับบนักศึกษาพลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 24 มี.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติแล้ว
782 นางสาว กนกพร ไพศาลสุจารีกุล การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับลูกจ้างในโรงงาน 31 มี.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
783 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 3 พ.ค. 2566 [10.00-12.00 น.]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
784 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง การตอบคำถามหมวด 1-7 เพื่อเขียน SAR ในการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 22-23 พ.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
785 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 20-21 เม.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
786 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 20-21 เม.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
787 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 9-10 พ.ค. 2566
สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข อนุมัติแล้ว
788 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 9-10 พ.ค. 2566
สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข อนุมัติแล้ว
789 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อนุมัติแล้ว
790 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง การทบทวนและประเมินผลลัพธ์ประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA ปี 2565 19 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อนุมัติแล้ว
791 นาย อนัน หยวกวัด วิพากษ์หลักสูตร 19 เม.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
792 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี วิพากษ์หลักสูตร 19 เม.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
793 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ การทำพวงมโหตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 7 เม.ย. 2566
วัดดอนไพรวัลย์ อนุมัติแล้ว
794 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม การทำพวงมโหตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 7 เม.ย. 2566
วัดดอนไพรวัลย์ อนุมัติแล้ว
795 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ การทำพวงมโหตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 7 เม.ย. 2566
วัดดอนไพรวัลย์ อนุมัติแล้ว
796 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการค่ายวิชาการ 27 มี.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) อนุมัติแล้ว
797 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย องค์ความรู้เรื่องลายผ้า การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการสาธิตและฝึกปฏิบัติมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน 24 มี.ค. 2566 [08.00-15.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
798 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อนุมัติแล้ว
799 นาง มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี 24 มี.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
800 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน 28 มี.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
801 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 21 มี.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
802 นาย ธีรศิลป์ กันธา เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 19 เม.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
803 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส อาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ 3 พ.ค. 2566 [10.00-12.00 น.]
เทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
804 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม โครงการบริการวิชาการทางฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน 10 ก.พ. 2566
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย อนุมัติแล้ว
805 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง "Microsoft Office Training Course for Educational Personnel" 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
หลักสูตรระยะสั้น งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
806 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร 25-28 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
807 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม อบรมเชิญปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
808 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 26 ก.พ. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
809 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กรรมการคุมสอบ และตรวจข้อสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 23 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
810 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาสู่การพัฒนาทักษะภาษา 14-16 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วจังหววัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
811 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมชักชวนเพื่อน จูงมือน้องขอร้องพี่สู่วิถีวิศวกรสังคม 21-22 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
812 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 พ.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
813 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ โครงการบูรณาพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 27 ม.ค. 2566 [08.00–16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน อนุมัติแล้ว
814 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน 18-22 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
815 นางสาว มุทิตา นาคเมือง โครงการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจไทยนิรันดร์" ประจำปี พ.ศ. 2565 5 ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว
816 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 15 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
817 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 14 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
818 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก 31 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
819 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบกรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 9 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
820 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านโลจิสติกส์ 24 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
821 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการสร้างแฟ้มสะสมผลงานและการสร้าง Resume จากระบบ E-Portfolio 8 มี.ค. 2566 [09.00-11.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
822 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ การบัญชีต้นทุนวิสาหกิจ 8 มี.ค. 2566
วิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก อนุมัติแล้ว
823 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ 17 ก.พ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
824 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช กระบวนการในกิจกรรมเผยแพร่การดำเนินงานการบริหารจัดการและการถอดบทเรียนผู้สูงอายุในชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร 1 ก.พ. 2566
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
825 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 14 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
826 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย การตัดสินการแข่งขันอุจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 20 ธ.ค. 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
827 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 29 พ.ย. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
828 นาง วันวิสา พวงมาลัย การตัดสินการแข่งขันอุจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 20 ธ.ค. 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
829 นาง วันวิสา พวงมาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน 28 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยาคม (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
830 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางเคมีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
25 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
831 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
832 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 11 ก.พ. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
833 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 15 ก.พ. 2566 [08.30-15.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
834 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
835 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางเคมี 1 ธ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
836 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 16 พ.ย. 2565 - 18 ม.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
837 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 10 ต.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
838 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
839 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ Geogebra กับการแก้ปัญหาด้านแคลคูลัส 25 ก.พ. 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
840 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ การดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 1 พ.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
841 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กรรมการการนำเสนอผลงาน โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 16-17 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
842 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 11 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
843 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
844 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ กรรมการดำเนินงาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-28 ม.ค. 2566
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
845 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กรรมการดำเนินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทำงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14 ม.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยา จ.ตาก อนุมัติแล้ว
846 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กรรมการดำเนินงาน 50 ปี KPRU สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 26-28 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
847 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 26-27 พ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
848 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา Reviewer report on on Research Article 5 มี.ค. 2566
Journal of Mathematics อนุมัติแล้ว
849 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะทำงวิทยำศำสตร์และคณิศาสตร์ 14 ม.ค. 2566 [08.30-16.30 น]
โรงเรียนสรรพวิทยา อนุมัติแล้ว
850 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมชักชวนเพื่อน จูงมือน้องขอร้องพี่สู่วิถีวิศวกรสังคม 21-22 ม.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร แม่สอด อนุมัติแล้ว
851 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 5-18 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
สถาบันฝีมือแรงงาน 43 ตาก อนุมัติแล้ว
852 นาง อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหมอภาษาวิถีถัดไป ปีที่ 2: ครูแห่งความหวังสร้างพลังการเรียนรู้ฯ 10-12 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
853 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 14 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
854 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม ประชุมเสวนาวิพากษ์หลักสูตรบัณฑิต 20 เม.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
855 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมประกวดสื่อการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
856 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 13-14 มี.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
857 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์(Outcomebase education) หรือ OBE 3 พ.ย. 2565 [15.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
858 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 7-8 ม.ค. 2566
14-15 ม.ค. 2566
28-29 ม.ค. 2566 [08.30 – 17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
859 นาย เฉลิม ทองจอน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 23-24 ก.พ. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
860 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสตูรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
861 นางสาว กษมา สุรเดชา โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน 4-5 ก.พ. 2566
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
862 นางสาว กษมา สุรเดชา กิจกรรมการนาเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา 11 ก.พ. 2566
สาขาวิชาการประถมศึกษา อนุมัติแล้ว
863 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา 12 ก.พ. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
864 นางสาว กษมา สุรเดชา โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 12 ก.พ. 2566
สาขาวิชาการประถมศึกษา อนุมัติแล้ว
865 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
866 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการบริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 (สำหรับครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญ) 27-28 มี.ค. 2566
30-31 มี.ค. 2566
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
867 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 18 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
868 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 6 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
869 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 21 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
870 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 19 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
871 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 16 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
872 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 15 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
873 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 3 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
874 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 2 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
875 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 24 พ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
876 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 16 พ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
877 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าแรงตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน 14-16 มี.ค. 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก อนุมัติแล้ว
878 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชนและกิจกรรมการวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง 15 ม.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อนุมัติแล้ว
879 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมพัฒนาแผนการตลาดและการบริการลูกค้าและกิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจ 14 ม.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
880 นางสาว โอกามา จ่าแกะ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 27 มี.ค. 2566
ศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน อนุมัติแล้ว
881 นางสาว พัตรา คำสีหา กิจกรรม Open House Huso 2022 22 พ.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
882 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ กิจกรรม "การนำเสนอผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ปี 5 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 มี.ค. 2566
โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
883 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในโรงเรียนสาธิต ภายใต้โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน 7 มี.ค. 2566
โรงเรียนสาธิตฯ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
884 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 เม.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อนุมัติแล้ว
885 นางสาว โอกามา จ่าแกะ โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การสัมมนาทุนทางสังคมชาติพันธุ์สัมพันธ์ 17-18 ม.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
886 นางสาว โอกามา จ่าแกะ บันทึกวิดีทัศน์รายการราชภัฏเพื่อชุมชน ตอนที่ 4 20 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ด้านวิทยุกระจายเสียงฯ FM ๙๑.๒๕ MHz อนุมัติแล้ว
887 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคี และสิทธฺทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 17-18 ธ.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
888 นางสาว โอกามา จ่าแกะ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 5 ต.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
889 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 18-19 มี.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
890 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
891 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด้านเศรฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 29 พ.ย. 2565
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
892 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 22 ก.พ. 2566
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
893 นางสาว อภิชญา พัดพิน จัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 ก.พ. 2566 - 3 มี.ค. 2566 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
894 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง BCG Model 2 มี.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
895 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 17 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
896 นางสาว อภิชญา พัดพิน อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 13-14 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
897 นางสาว อภิชญา พัดพิน วิทยาศาสตร์สัญจร ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ย. 2565- ม.ค. 2566
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
898 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลภาคเหนือ 5 พ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
899 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาจีน อนุมัติแล้ว
900 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 2566 [08.00-17.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
901 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด การนำเสนอและการให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยทางการประถมศึกษา 12 ก.พ. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อนุมัติแล้ว
902 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด ผู้วิพากษ์งานวิจัยประจำกลุ่ม 11 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อนุมัติแล้ว
903 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 21 ธ.ค. 2665
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
904 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 28 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
905 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 30 พ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
906 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในสถานศึกษาในรายวิชาการจัดการค่ายภาษาจีน 5 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
907 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
908 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 ต.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
909 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญตรวจเรื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาโท 12 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
910 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 7-8 ม.ค. 2566
14-15 ม.ค. 2566
28-29 ม.ค. 2566 [08.30 – 17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
911 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนานักศึกษา (ครู ก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 17-18 ธ.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
912 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 3 พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
913 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร เสวนาเรื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 28 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
914 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 21 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
915 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ 15 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
916 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีไลฟ์สดในเพจ FACEBOOK lIVE และวิธีไลฟ์สดใน TIK TOK การตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของคนรุ่นใหม่ชาวไทยภูเขา จังหวัดกำแพงเพชร 11 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
917 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) หรือผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) จังหวัดกำแพงเพชร 17 มี.ค. 2566
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
918 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 25 พ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
919 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางอาหารและการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 28 ม.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
920 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ กล้วย กล้วย มหัศจรรย์พันธุ์ไม้แห่งมนุษยชาติ 28 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
921 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมประกวดสื่อการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
922 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร องค์ความรู้เรื่องลายผ้า การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการสาธิตและฝึกปฏิบัติมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน 24 มี.ค. 2566 [08.00-15.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
923 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 12 ก.พ. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
924 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 5 28 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
925 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกโบราณกลุ่มศรีเกษตรพัฒนา 28 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
926 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช โครงการ Online PLC Coaching ของมูลนิธิสยามกัมมาจล 28 ธ.ค. 2565
โรงเรียนบ้านหนองหิน อนุมัติแล้ว
927 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 มี.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
928 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ กิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 26 ต.ค 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
929 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความ เป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา 11-12 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
930 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจสำหรับหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 พ.ย. 2565 [15.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
931 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 1 -2 ก.ย. 2565
8 ก.ย. 2565
10 ก.ย. 2565
19 ก.ย. 2565
26 ก.ย. 2565
27 ก.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
932 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 25-26 ก.พ. 2566 [08.30-15.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
933 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
934 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 25-26 ก.พ. 2566 [08.30-15.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
935 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
936 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 23-24 ก.พ. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
937 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 18-19 มี.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
938 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำนักศึกษา (ครู ก) 17-18 ธ.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
939 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการ การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศชุมชน เพื่อการเรียนรู้และขับเคลื่อนท้องถิ่น 17 ก.พ. 2566 - 15 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
940 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ 8 พ.ย. 2565
เทศบาลตำบลแม่กุ อนุมัติแล้ว
941 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนานักเรียนในโรงเรียน (ครู ข.) 11-12 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
942 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
943 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 7 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
944 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ 6 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
945 นาง อมรา ศรีแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเหนือตอนล่าง รุ่น ๖บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปีแรก) ตามโมดูลที่ ๑ 25-27 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
946 นาง อมรา ศรีแก้ว การวิพากษ์ผลงานวิจัยทางภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 20 พ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
947 นาง อมรา ศรีแก้ว กิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้แก่นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 18 ธ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
948 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ PLO (Program Learning Outcome) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แม่สอด 22 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
949 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 1-2 มี.ค. 2566
บริษัทสามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
950 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน