ระบบ e-Personnel

ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วันที่เป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ สถานะ เอกสาร
1 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) 17 ก.พ. 2567 [08.00-16.45 น.]
โรงเรียนในพื้นที่กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
2 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ ดอบรมด้านอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอาย 28 มีค. 67
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
3 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 มค. 67
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
4 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 30 พย.2566
18 มค. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
5 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการลดโลกร้อนด้วยการ ละ ลด เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24 ม.ค. 2567 [08.15-11.30]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
6 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพการศึกษาและแสดงผลิตภัณฑ์ มูลนิธิซาทูเหล่ 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
7 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 20 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
8 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2567 11 มี.ค. 2567
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
9 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2568-2571) วิทยาลัยเทคนิคตาก 7 มี.ค. 2567
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
10 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานถ่าน 5 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
11 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 19-20 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
12 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท 17 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
13 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารปศ.กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์ฯ 26 พ.ย.2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
14 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว วิทยากรกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร 8 พ.ย.2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี อนุมัติแล้ว
15 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (TREC-16) 2-4 พฤศจิกายน 2566
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว
16 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร การอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567 [08.00-16.00]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
17 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 ก.พ. 2567 [08.00-16.30]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
18 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมค่ายภาษาจีน 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
19 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี และสิทธิทางกฎหมายในชุมชนฯ 2 ก.พ. 2567 [08.00-16.30]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
20 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
21 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
22 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA 27 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
23 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
24 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 2 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร อนุมัติแล้ว
25 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน อนุมัติแล้ว
26 นาย เอนก หาลี การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 31 มี.ค. 2567 [9:00 – 12:00 น.]
สาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย อนุมัติแล้ว
27 นาย เอนก หาลี การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 30 มี.ค. 2567 [9:00 – 12:00 น.]
บริษัท แอม อินโนเทค จำกัด อนุมัติแล้ว
28 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่งาน 31 ต.ค. 2566 [09.30 - 11.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
29 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการสอบสู่มาตรฐานสากล 27-28 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
30 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรม Walk Rallyเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 5 ก.พ. 2567 [08.00 - 12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
31 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กันขโมยด้วย ESP32 CAM 10 ก.พ. 2567
17 ก.พ. 2567 [08.00 - 16.45 น.]
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
32 นาง ศุภรดา อันชุนดา การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปํญหาแบบองค์รวมแก่นิสิตครู 30 มี.ค. 2567
31 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
33 นาง ศุภรดา อันชุนดา เสริมทักษะนิสิตการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวมและการทำงานร่วมกัน 23 มี.ค. 2567
24 มี.ค 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
34 นาย วชิระ สิงห์คง วิทยากรกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 17 เม.ย. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
35 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
36 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
37 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิตการตลาดและการจำหน่าย 8 มี.ค. 2567
ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิ์ทอง อ.ปางศาลาทอง จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
38 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ การผลิตฉลากอาหารด้วยศิลปะ 25 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
39 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลปากดง 19 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลปากดง อนุมัติแล้ว
40 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 3 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
41 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 2 6-7 มกราคม ๒๕๖7 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
42 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยR2R ระยะที่ 1 25-26 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
43 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (ํYoung Public and Private Collaboration) 16-18 ก.พ. 2567
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อนุมัติแล้ว
44 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
45 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
46 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักงานเทศบาลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
47 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ทดสอบฝีมือแรงงานให้นักศึกษา ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 30-31 มี.ค.2567
1 เม.ย.2567
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
48 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
49 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
50 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำปูบ้านแม่จะเรา 5 มี.ค. 2567
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
51 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 19-23 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย อนุมัติแล้ว
52 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 5-10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
53 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การบริหารสินค้าคงคลัง 23-25 ม.ค. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อนุมัติแล้ว
54 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน กลุ่มควันแสงเทียน 21 ม.ค. 2567
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
55 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567 [08.00-15.00 น.]
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
56 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 3 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
57 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1-2 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
58 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2567 22-24 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
59 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กรรมการออกข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการสอบคัดเลือกรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 1-10 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
60 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กรรมการออกข้อสอบแข่งขัน โครงการยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1-10 ม.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
61 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 21 5 มี.ค.2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
62 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 21 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
63 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
64 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
65 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 30 มี.ค. 2567 -1 เม.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
66 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตด้านการทอผ้าด้วยเทคนิคการมัดหมี่ลายพระราชทาน และส่งเสริม​ พัฒนา ต่อยอด ประยุกต์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จาก ลายพระราชทาน "Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" 25 มีนาคม 2567
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
67 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ.2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
68 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การมัดย้อมผ้าสีศิลาแลง 23 มีนาคม 2567
โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
69 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การพิมพ์ผ้าลายใบไม้สีธรรมชาติ 23 มีนาคม 2567
โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
70 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการออกแบบลายผ้าทอกระเหรี่ยง ออกแบบแบรนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงการหลวง 16-17 มีนาคม 2567
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์มูลนิธิ อนุมัติแล้ว
71 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนเผ่าด้านแนวคิด หลักการการออกแบบ 21-22 ธันวาคม 2566
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
72 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบ พระ จังหวัดตาก 18-19 พฤศจิกายน 2566
คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
73 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่กการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางภาษา และวรรณกรรมไทย 22-24 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
74 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  กิจกรรมการออกแบบลายผ้า โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก 22 ตุลาคม 2566
คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
75 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น ให้กับประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ ให้มีการวางแผนลดต้นทุน และการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการบนฐานบูรณาการด้วยทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คณะวิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
76 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน โครงการจัดอบรมค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
77 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ 11 พ.ย. 2566
สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
78 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
79 นางสาว ธวชินี ลาลิน กรรมการตัดสินคลิปวิดิโอ Happy University ด้วยแนวคิด Happy 8 7 ธ.ค. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
80 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรกลุ่มการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยหน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node กำแพงเพชร) 16 มี.ค. 2567
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
81 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ University as Marketplace 31 มี.ค. 2567
งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
82 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน 29 มี.ค. 2567
งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
83 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวตำบลคลองลาน 4 พ.ย. 2566
งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
84 นางสาว ธวชินี ลาลิน วิพากษ์บทความสาขานิติศาสตร์ (การนำเสนอบทความของนักศึกประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขานิติศาสตร์) 3 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ อนุมัติแล้ว
85 นางสาว ชวิศา กันกา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 25-27 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
86 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3-10 กุมภาพันธ์ 2567 (08.30-16.30 น)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
87 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 7 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติแล้ว
88 นางสาว ชวิศา กันกา โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) 27 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
89 นางสาว ชวิศา กันกา โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
90 นาย อนัน หยวกวัด การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น 28 ก.พ. 2567-2 มี.ค. 2567
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
91 นาย อนัน หยวกวัด การติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร 13-16 ธ.ค. 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
92 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” เพื่อพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านทีกะเป่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม ที่ 22 ตุลาคม2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
93 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงนำ งานประเพณีลอยกระทงสาวยไหลประทีป 1000 ดวง 24 พ.ย 66
27 พ.ย 66
ส านักงานเทศบาลเมืองตาก อนุมัติแล้ว
94 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมโครงการหลวง กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอกะเหรี่ยง 17 มี.ค.67
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ์การ จ.ตาก อนุมัติแล้ว
95 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน 256๖ เวลา 0๘.๓0 – 16.๓0 น.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
96 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจและแก้ไขเครื่องมือวิจัย 29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567 (08.30-16.30 น)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
97 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ ขอเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 14 มีนาคม 2567 (08.30-16.30น.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
98 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 16 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
99 นาย สันติ คู่กระสังข์ การอบรมสร้างธุรกิจเครื่องดื่มชาไข่มุกแบบครบ วงจร (เริ่มจากฝันอย่างไร...จนถึงตั้งร้าน) 20 ธ.ค. 2566
มูลนิธิซาทูเหล่ โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand อนุมัติแล้ว
100 นาย สันติ คู่กระสังข์ นักสืบชุมชนเพื่อเขียนแผนธุรกิจ (BMC) สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
101 นาย สันติ คู่กระสังข์ วิทยากรสาธิตการทำชานมไข่มุกเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกจ ในงานนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ และเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand อนุมัติแล้ว
102 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันส้มตำลีลา 30 มี.ค. 2567
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด อนุมัติแล้ว
103 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ อนุมัติแล้ว
104 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 10-11 ธ.ค. 2566
สถาบันอาชีวภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
105 นาย มนตรี หลินภู ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2567 22-23 มี.ค. 2567 [09.00-16.00]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อนุมัติแล้ว
106 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา โครงการพลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำยบคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
107 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 13 มี.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
108 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนมกราคม 2567 10 ก.พ. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
109 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนธันวาคม 2566 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
110 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงสื่อวิดิทัศน์ Infographic - Exclusive Reports ข้อมูลการให้บริการช่วงวันหยุดปีใหม่ 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
111 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงวิดีทัศน์เส้นทางลัดทางหลวงชนบท 26 ธ.ค. 2566
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
112 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง 18 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
113 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 13 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแแพงเพชร อนุมัติแล้ว
114 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือผลงานวิชาการ การขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง อนุมัติแล้ว
115 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
116 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 22 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี อนุมัติแล้ว
117 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยในการประชุมวิจัยระดับชาติ CRSM2024 ครั้งที่ 11 1-15 ม.ค. 2567 [08.30-17.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
118 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 1-6 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติแล้ว
119 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการดำเนินการตรวจสอบอาคาร 14 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
120 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ฝึกทักษะทางช่างไฟฟ้าและเขียนแบบ 24 ม.ค. 2567 [08.30 - 15.00 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
121 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการวิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2566-2568 12 มี.ค. 2567 [13.30 - 16.30 น.]
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว
122 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
123 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่สำหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
124 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 27 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
125 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมการแปลภาษาจีนธุรกิจ 29 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
126 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
127 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 26567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
128 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 17 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
129 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิตอล กิจกรรมการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 17-18 ก.พ. 2567
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
130 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำแพงเพชรรวมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12 มี.ค. 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
131 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม : อาขยานจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการกำแพงเพชรร่วมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25-26 มี.ค. 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
132 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
133 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
134 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
135 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
136 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
137 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
138 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 19 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
139 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
140 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 2 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
141 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
142 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
143 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
144 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP) 18 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
145 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567 [08.30-15.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อนุมัติแล้ว
146 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 5 ก.พ. 2567 [ 08.00-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
147 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 7 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี อนุมัติแล้ว
148 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 17 ม.ค. ​2567 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี อนุมัติแล้ว
149 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 10 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
150 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 11 ก.พ. 2567 [08.30-17.30 น.]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติแล้ว
151 นาย แดนชัย เครื่องเงิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 16 ธ.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
152 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ บรรยายเรื่อง AI กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 17 มีนาคม 2567
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
153 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ 5 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
154 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ บรรยายหัวข้อ Coding for All, All for Coding 11 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติแล้ว
155 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 14 ก.พ. 2567
วิทยาลัยพณิชชการบึงพระพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
156 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 23 มี.ค. 2567 [08.30-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
157 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
158 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ฯ 12-16 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
159 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 13 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
160 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 18-19 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
161 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและโรงเรียน เกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ส าหรับการวิจัย 1 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
162 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์) 3-5 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
163 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
164 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
165 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร การใช้และอ่านเครื่องมือวัดค่า PM2.5 และธรรมนูญปลอดการเผา 8 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
166 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ 11-12 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
167 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ 1 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
168 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
169 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 13-14 มี.ค. 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
170 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 23-24 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อนุมัติแล้ว
171 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" 19-21 เม.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
172 นางสาว มัลลิกา ทองเอม ฝึกสอนหนังสือทำมือ และประดิษฐ์พวงกุญแจรูปหัวใจ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย. 2567
สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด อนุมัติแล้ว
173 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงพิจารณาบทความ 27 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์ Qeios ประเทศอังกฤษ อนุมัติแล้ว
174 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงพิจารณาบทเรียนในหนังสือ 21 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์บีพีอินเตอร์เนชั่นแนล อังกฤษ อนุมัติแล้ว
175 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
176 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 30 พ.ย. 2566-18 ม.ค. 2567
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
177 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
178 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล แนะแนวทางในการศึกษาต่อ 10 พ.ย. 2566 [08.00-12.00 น.]
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
179 นางสาว ชวิศา กันกา กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
180 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 18-19 พ.ย. 2566
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติแล้ว
181 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2 ธ.ค. 2566
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติแล้ว
182 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
183 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
184 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
185 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
186 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (NODE จังหวัดกำแพงเพชร) ร่วมกับทีมประเมินผลและพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ สสส.(สำนัก 6) 16 มี.ค. 2567
หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายโอกาส การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดก าแพงเพชร อนุมัติแล้ว
187 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การพัฒนาข้อเสนอโครงการ Project Development (PD) การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการและแนะนำการเตรียมความพร้อมจัดทำสัญญาและเปิดบัญชีรับทุน สสส. 3 มี.ค. 2567 [09.00-12.30 น.]
หน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
188 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
189 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 29 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
190 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล กิจกรรมกลุ่ม หน้าที่พลเมือง และค่านิยม 12 ประการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
191 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร 22-23 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
192 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสาหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 21 ก.พ. 2567 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
193 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวิธีการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ LCM: Logistics Cost Management 18 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
194 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 29-30 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
195 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา กรรมการตัดสินการประกวดโครงการราชภัฏลอยกระทง “เวียนมาถึงวัน ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ” ประจำปี 2566 23 พ.ย. 2566
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
196 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 2 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
197 นาย ประจักษ์ กึกก้อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 มี.ค. 2567 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
198 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) : การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 13-14 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
199 นาย ประจักษ์ กึกก้อง เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง 28-29 ต.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน อนุมัติแล้ว
200 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
201 นาย ธนากร วงษศา ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินบทความวิจัย 26 มี.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
202 นาย ธนากร วงษศา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 7 มี.ค. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแล้ว
203 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 25 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรฺน จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
204 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 20 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติแล้ว
205 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 7-22 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
206 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
207 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
208 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ (AUN-QA) 7-9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
209 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 6 ธ.ค. 2566
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
210 นางสาว กษมา สุรเดชา Learning Thai Language Through The Thai Social and Cultural Context 20-24 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยดานัง อนุมัติแล้ว
211 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 18 มี.ค. 2567
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
212 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
213 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
214 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ 3 ก.พ. 2567
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์_ชุ่ม) กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
215 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในสถานศ฿กษาสำหรับห้องเรียนพิเศษทางภาษา 10 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน อนุมัติแล้ว
216 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ค่ายภาษาอังกฤษ EIP 27 ก.พ. 2567
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อนุมัติแล้ว
217 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต ส่าหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต (ค.บ.) ประจ่าปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
218 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
219 นาย มนตรี หลินภู อบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 1 : คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู(ครูดี) 21 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
220 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และศีลธรรมกับการอยู่ร่วมกัน 23 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
221 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และหลักคิดชีวิตพระพุทธเจ้า 9 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
222 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และอบายมุขกับชีวิตที่เสื่อมถอย 22 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
223 นาย มนตรี หลินภู การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และฆราวาสกับการครองเรือน 8 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
224 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
225 นาย มนตรี หลินภู อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร การทำงานเป็นทีม การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักความสามัคคีในองค์กร 2-3 ต.ค. 2566
บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีกคันทรีคลับ จำกัด อนุมัติแล้ว
226 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ 7 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
12 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
15 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
18 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00]
22 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
227 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 9 ก.พ. 256
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
228 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
229 นางสาว ศิริพร โสมคำภา อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
230 นางสาว ศิริพร โสมคำภา กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสมัครและสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในโรงแรมจากกรณีศึกษา 15 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
231 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
232 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความในวารสาร TCI 2 28 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
233 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงงานทางวิชาการ 6 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
234 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการสัมมนาทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์สัมพันธ์ : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 20 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อนุมัติแล้ว
235 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2567 20-21 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อนุมัติแล้ว
236 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
237 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและหน่วยงานองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ 29 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
238 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่ส่าหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ อนุมัติแล้ว
239 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2567ภายใต้แผนงานที่สอดคล้องกับแผนงานคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5 22-23 ก.พ. 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
240 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย 6 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
241 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การพิจารณาบทความวิจัย 22 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
242 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การตรวจเครื่องมือวิจัย พฤติกรรมการบริโภคขนมคบเขี้ยวของนักเรียนประถมตอนปลาย 2 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
243 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การตรวจเครื่องมือวิจัย การวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษา 27 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
244 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567 25 พ.ค. 2567
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
245 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 ก.พ. 2567
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
246 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ พลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 6 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
247 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ทักษะผู้ประกอบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนการตลาด ในการทำธุรกิจ 31 มี.ค.2567
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
248 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค.2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
249 นาย พิษณุ บุญนิยม เทคนิคและวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25-26 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
250 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (กะเหรี่ยง) สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 20 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
251 นาย พิษณุ บุญนิยม เรื่อง “วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี” 23 มี.ค. 2567 [17.00-18.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
252 นาย พิษณุ บุญนิยม นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ทาไมต้องทากิจกรรม 21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
253 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
254 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDGs 15 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
255 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
256 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 10 มี.ค. 2567
มจร.วิทยาเขตขอนแก่น อนุมัติแล้ว
257 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ การสอนแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 29 ม.ค. 2567-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
258 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน (O-NET) 4 พ.ย. 2566 - ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
259 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18–20 พ.ย. 2566
คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
260 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 25 ต.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร อนุมัติแล้ว
261 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
262 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
263 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
264 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
265 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ กิจกรรม Mathematics Camp 2024 28 ก.พ. 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
266 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ค่ายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6-7 ม.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลตาก อนุมัติแล้ว
267 นาย สามารถ ยืนยงพานิช กิจกรรม STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด อนุมัติแล้ว
268 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ หัวข้อ การดูแลรักษาและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา 17 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
269 นาย สามารถ ยืนยงพานิช อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสาหรับนักศึกษา และผลักดันให้นักศึกษาผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด อนุมัติแล้ว
270 นาย เฉลิม ทองจอน อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี การออกแบบกระบวนการเรียนให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 30 ต.ค. 2566 [09.00-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
271 นาย เฉลิม ทองจอน บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 แก่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตบริการคือ ในเขตจังหวัดกำเพงเพชร ตาก สุโขทัย และจังหวัดพิจิตรและผู้ที่สนใจ โดยกิจกรรมนี้มีกำหนดการจัด ทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ ๒ วัน 17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 3
24-25 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 4
17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 5
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
272 นาย เฉลิม ทองจอน พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA อีกทั้งยังได้รับการ Reskill/Upskill องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ นั้น ซึ่งในกิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) จำนวน 3 รุ่น 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นต้นเรื่อง อนุมัติแล้ว
273 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
274 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้ วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
275 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
276 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
277 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
278 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
279 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
280 นางสาว ปาริชาต เตชะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
281 นางสาว ปาริชาต เตชะ ครงการพัฒนากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลประจําปี งบประมาณ 2567 17 ม.ค. 2567 [13.00 น.-16.00 น.]
หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
282 นางสาว ปาริชาต เตชะ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
283 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
284 นางสาว ปาริชาต เตชะ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
285 นางสาว ปาริชาต เตชะ กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
286 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นครูมืออาชีพและพี่เลี้ยงทางวิชาการ 2-3 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
287 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูช่าง” 11 ก.พ. 2567
สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
288 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
289 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมการประเมินการพัฒนานวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
290 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
291 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
292 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
293 นาย พนัส เพ็งเลิก โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล การประเมินกิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
294 นาย พนัส เพ็งเลิก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล “วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
295 นาย พนัส เพ็งเลิก โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
296 นาย พนัส เพ็งเลิก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 22-24 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
297 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 19 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
298 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมการประเมินการพัฒนานวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 ม.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
299 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดกำแพงเพชร 6-7 พ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
300 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 24-26 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
301 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 18-20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
302 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ กิจกรรมการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 25-29 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
303 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการปฏิบัติจริง (WIL : รายวิชา) 18 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
สาชาวิชาการบััญชี อนุมัติแล้ว
304 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 18-19 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อนุมัติแล้ว
305 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567 [08.00 - 17.00 น. ]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
306 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้น านักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ 5 ก.พ. 2567 [08.00-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
307 นางสาว พัชรา ม่วงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 13 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
308 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ฯ 12 มี.ค. 2567 [08.30-16.30]
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
309 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
310 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น โครงการอบรมการผลิตสื่อสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 10 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนุมัติแล้ว
311 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการ์ดอวยพรและสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ประจำปี 2566 15 ธ.ค. 2566
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
312 นาย ธนากร วงษศา การจัดการเรียนการสอนเรื่องอนุกรมวิธาน 20 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
313 นาย ธนากร วงษศา ประธานสอบวิทยานิพนธ์ นางสาววรชยา บัวทอง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
314 นาย ธนากร วงษศา ประธานสอบวิทยานิพนธ์ นายณัฐดนัย ปานอินทร์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
315 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 25 มี.ค. 2567 [08.00-18.00 น.]
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
316 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญการตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ 15 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
317 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมประกวดสื่อการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
318 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
319 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18-19 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
320 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) จำนวน 1 รุ่น 25-26 พ.ย. 2566
ส านักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ผ่านคณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
321 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กรรมการตัดสินการแสดงพื้นบ้านไทยบูรณาการในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย 8 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
322 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 27 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุมัติแล้ว
323 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ(Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านคณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
324 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
325 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
326 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง โครงการจัดอบรมค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
327 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 30 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
328 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ สำรวจป่าไม้อุทยานคลองวังเจ้า - การวัดความสูงของต้นไม้ ด้วย CLINOMETER - กิจกรรมหรรษาพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยีGPS (โดยพี่ปี 3 เข้าฐานแต่ละฐานโดยใช้GPS ตามหา) 23-24 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
329 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำรวจชุมชนท้องถิ่น 9 ใบงาน 19-20 มี.ค. 2567
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
330 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ การอบรมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 13 ก.พ. 2567
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
331 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น การสร้างความตระหนักและรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและพลังงานสะอาด (Climate change and green energy) 7 ก.พ. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
332 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น นิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและแสดงผลิตภัณฑ์ 22 มี.ค. 2567
มูลนิธิซาทูเหล่ อนุมัติแล้ว
333 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
334 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น โครงการสัมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
335 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 4-6 มี.ค. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก อนุมัติแล้ว
336 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฎิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
337 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ Mock Test 17 มี.ค. 2567 [08.00-16.45 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
338 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน พัฒนาสมรรคนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 28 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา อนุมัติแล้ว
339 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน แข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาลนครแม่สอด 22 มี.ค. 2567
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อนุมัติแล้ว
340 นาย ทยากร กล่อมแก้ว โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English camp is fun.) 1 มี.ค. 2567 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤยาอุปถัมป์ อนุมัติแล้ว
341 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน อาสานำเที่ยว ตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
342 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 24 ก.พ. 2567 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
343 นาย วชิระ สิงห์คง ค่ายบูรณาการวิชาการกับวิชาชีพโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา อนุมัติแล้ว
344 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน คณะกรรมการตัดสินประดิษฐ์กระทง 25 พ.ย. 2566
งานศิลปวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว
345 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน คณะกรรมการตัดสินการประกวด CHRISTMAS COSTUME CONTEST 2023 27 ธ.ค. 2566
งานศิลปวัฒนธรรม อนุมัติแล้ว
346 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน คณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 9 ก.พ. 2567
ฝ่ายกีฬา อนุมัติแล้ว
347 นาย ธีรศิลป์ กันธา ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมดริปกาแฟอย่างไรให้ได้รสชาติของกาแฟที่แท้จริง 17-18 ก.พ. 2667
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
348 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 16 มี.ค. 2567
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล อนุมัติแล้ว
349 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 18 ธ.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
350 นางสาว มัลลิกา ทองเอม คณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
351 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การทำพวงกุญแจรูปหัวใจ ของชมรมรักการอ่าน 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
352 นางสาว มัลลิกา ทองเอม โครงการวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
353 นาย ธีรศิลป์ กันธา โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27-28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
354 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 29-31 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
355 นาย ทยากร กล่อมแก้ว การสอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
356 นาย ทยากร กล่อมแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ และการสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ 3 ก.พ. 2567 [09.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
357 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 17-18 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อนุมัติแล้ว
358 นาย ธนกิจ โคกทอง การจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 26 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
359 นาย ธนกิจ โคกทอง การจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 25 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
360 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยของนักศึกษาเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 7 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ฝ่ายงานวิจัยและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
361 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 1 : คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู (ครูดี) 21 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
362 นาย ทยากร กล่อมแก้ว ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 18 ธ.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
363 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม การนำเสนอโครงร่างวิจัย 27 ต.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
364 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 13-14 ม.ค. 2567
20-21 ม.ค. 2567
27-28 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ. กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
365 นาย วชิระ สิงห์คง ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
366 นาย วชิระ สิงห์คง ห้องปฏิบัติการทาง Food Science and Food Safety Laboratory 16 พ.ย. 2566
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อนุมัติแล้ว
367 นาย วชิระ สิงห์คง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัชรปราการ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 23-24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
368 นาย วชิระ สิงห์คง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้นวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 16 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
369 นาง เพชรา บุดสีทา การตลาด 7 พ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
370 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 7 พ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
371 นาย อานนท์ วงษ์มณี การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 27 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
372 นาย อนัน หยวกวัด การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 27 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
373 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 27 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
374 นาย อานนท์ วงษ์มณี การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 18 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
375 นาย อนัน หยวกวัด การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 18 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
376 นาย ธนกิจ โคกทอง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 18 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
377 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Entrepreneurs Creation) 24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
378 นางสาว วรางค์ รามบุตร การทำ “บัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์” ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ 23 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
379 นาย ธนกิจ โคกทอง การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย Smartphone เพื่อให้สินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม Online และการตัดต่อ ถ่ายทำ Video ลงช่อง YouTube อย่างง่าย 23 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
380 นาย ณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล โครงการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 23-24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
381 นางสาว เกตุแก้ว สร้อยอ่วม โครงการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 23-24 ธ.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
382 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการ English Access Microscholarship Program (Access) ต.ค. 2566 - ต.ค. 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 อนุมัติแล้ว
383 นางสาว มัลลิกา ทองเอม คณะกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง 25 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
384 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2566 [13.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
385 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ระบบการปฏิบัติงานคลังสินค้า 10 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
386 นาย จตุรงค์ ธงชัย การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
387 นางสาว นิวดี คลังสีดา การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
388 นาย ภาคิณ มณีโชติ การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
389 นาย จิรพงศ์ ยืนยง ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นให้เกียรติวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชื่อโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดกำแพงเพชร" 7 พ.ย. 2566 [10.00-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
390 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ "ผีไทย ในใจคุณ" 30 ต.ค. 2566
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
391 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566 - 8 พ.ย. 2566
สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
392 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน คณะอนุกรรมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2566 9 พ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
393 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม กรรมการตัดสินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
394 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม โครงการสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 11 มิ.ย. 2566
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
395 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567
โรงเรียนมัธยมศึกษา 29 แห่งในเขตกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
396 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 17 ต.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
397 นาย ยุติธรรม ปรมะ ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสัมพภาษณ์ งานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 27 ก.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
398 นาย ยุติธรรม ปรมะ กรรมการตรวจเครื่องมือ วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
399 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับพยาบาล 15 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
400 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
401 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
402 นางสาว ศิรประภา มีรอด กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
403 นางสาว ศิรประภา มีรอด กรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
404 นางสาว ศิรประภา มีรอด ตรวจและประเมินรายงานการวิจัย 20 มิ.ย. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
405 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
406 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
407 นางสาว ราตรี บุมี การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
408 นางสาว ราตรี บุมี จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
409 นางสาว อัจฉรา ใจดี จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
410 นางสาว อัจฉรา ใจดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ส.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
411 นางสาว อัจฉรา ใจดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
412 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 15 ก.ย. 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
413 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพุทธศักราช 2566 10 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
414 นางสาว อัจฉรา ใจดี วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG เรียน เล่น งาน อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
415 นาง น้ำฝน สะละโกสา การให้บริการวิชาการที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 28 ส.ค. 2566
คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อนุมัติแล้ว
416 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
417 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการคำนวณขั้นพื้นฐาน (Microsoft Excel) 25 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
418 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 23 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
419 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาระบบ Internet of Things 27 มิ.ย. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
420 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การสร้างโครงงานด้วยระบบสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียน 4 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
421 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 21 มิ.ย. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
422 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 7 ม.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
423 นาง ราตรี เที่ยงจิตต์ โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง 3-4 เม.ย. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
424 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ อบรมการออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
425 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบจ้างงาน 14 มิ.ย. 2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
426 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ อบรมเชิงปฎิบัติการติวเข้มการทำดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 21-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
427 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพาณิชยกรรม กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
428 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 29 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
429 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
430 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปี 1 และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
431 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายภาษาอังกฤษ 15-16 ก.ค. 2566
สำนักวิทยบริการฯ อนุมัติแล้ว
432 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อบรมคลื่นแสงและทัศนูปกรณ์ 11 มิ.ย. 2566
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
433 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
434 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 22 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
435 นาย คมสันต์ นาควังไทร ร่วมกระบวนการและบันทึกเทปรายการฟUงเสียงประเทศไทย 2 เม.ย. 2566
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส อนุมัติแล้ว
436 นาย คมสันต์ นาควังไทร ภาวะผู้นำและการท างานเป็นทีม (Time Line) 8 มิ.ย. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
437 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล รร. ตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
438 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
439 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 15-16 ก.ค. 2566
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
440 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 30-31 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
441 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 24-25 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
442 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 17-18 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
443 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 16-17 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
444 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 8-9 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
445 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
446 นาย มนตรี ใจแน่น กิจกรรมการอบรมเทคนิคการนาเสนองานแบบมืออาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 8 เม.ย. 2566
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อนุมัติแล้ว
447 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโมดูลที่ 2 ภายใต้โครงการวิจัย หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชุมชน 3 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
448 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
449 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
450 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1-2 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อนุมัติแล้ว
451 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
452 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
453 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและป้องกันการคัดลอกผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Plagiarism) 1-2 ก.ค. 2566 [08.30 -17.00 น.]
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
454 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 27 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
455 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการคุมสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 9-10 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
456 นาย ขวัญชัย ขัวนา การให้สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท 25 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
457 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
458 นาย ขวัญชัย ขัวนา ออกข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
459 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลำยภำคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
460 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการในการประเมินผลงานทางวิชาการครู 18 ก.ย. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
461 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ วิพากษ์งานวิจัย 25 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม อนุมัติแล้ว
462 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไขมุกของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
463 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการท้องเที่ยวชุมชน 15 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
464 นาย ขวัญชัย ขัวนา คณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 2 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
465 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24-25 มิ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาล 1 อนุมัติแล้ว
466 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ กองบรรณาธิการวารสาร ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 19-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
467 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ผู้ประเมินบทความ วารสารสถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง 1 มี.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
สถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง อนุมัติแล้ว
468 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
469 นาย วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 18 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
470 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ กิจกรรมค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
471 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
472 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
473 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00 17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
474 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการตรวจผลงานกิจกรรมการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
475 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
476 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 11 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
477 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 26 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
478 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
479 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
480 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
481 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
482 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
483 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 19 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
484 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
485 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
486 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
487 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
488 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงาน ผอ.เขต 1 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี-ชัยนาท อนุมัติแล้ว
489 นาย ไพโรจน์ เอกอุฬาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 เม.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
490 นาย ขวัญชัย ขัวนา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 1 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
491 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
สถาบันพระปกเกล้า อนุมัติแล้ว
492 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติแล้ว
493 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 6 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
494 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการการพัฒนาก าลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชุนท้องถิ่น “กิจกรรมพัฒนาความรู้ใบรับรองอัญมณี เพื่อการซื้อ-ขายอย่างมั่นใจ” 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
495 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 8 ก.ย. 2566
ศาลากลางจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
496 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยงานประชุมวิชาการ MSCC 2023 29 ส.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
497 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
สถาบันพระปกเกล้า อนุมัติแล้ว
498 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวืชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
499 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp 2023) 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
500 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาครูทุนครูรักษ์ถิ่นและทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 14 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
501 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
502 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
503 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว กิจกรรมค่ายภาษาจีน 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ อนุมัติแล้ว
504 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง 5 ส.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
505 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 13 ก.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
506 นางสาว กษมา สุรเดชา การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
507 นางสาว กษมา สุรเดชา การประเมินการจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา 11 ต.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อนุมัติแล้ว
508 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 17-19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
509 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
510 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM เพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน สำหรับครูและนักเรียน 19-20 มิ.ย. 2566
ราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
511 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
512 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4-6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
513 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การทบทวนข้อเสนอโครงการ (Project Briefe) การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง 28 ส.ค. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
514 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 15 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
515 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 23 มิ.ย. 2566
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
516 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง 5 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
517 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
518 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
519 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
520 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ กิจกรรมขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำเยาวชนในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8-9 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
521 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการประเมิน SAR 8-10 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ อนุมัติแล้ว
522 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 24 ก.ย. 2566
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
523 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 26 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
524 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
525 นาง วันวิสา พวงมาลัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
526 นาง วันวิสา พวงมาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 ก.ย. 2566
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
527 นาง วันวิสา พวงมาลัย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรออกข้อสอบอัจฉริยภาพทาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
528 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี การจัดตั้งศูนย์ทดสอบโลจิสติกส์ 28 ส.ค. 2566 [08.30-16.00 น.]
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย อนุมัติแล้ว
529 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กรรมการเเข่งขัน science show ระดับมัธยมต้น 18 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร อนุมัติแล้ว
530 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำเเพงเพชร 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
531 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
532 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีณรงค์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 6 พ.ย. 2566
โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
533 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ โครงการพัฒนาบัณฑิตวทบ.เคมี การพัฒทักษะเคมี 8-9 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
534 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ โครงการพัฒนาบัณฑิตวทบ.เคมี 5 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
535 นาย ประจักษ์ กึกก้อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 12 ก.ค. 2566
ารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ อนุมัติแล้ว
536 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ สอนดนตรี 13 ก.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
537 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life 7 ก.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
538 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 18-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
539 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 20-21 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
540 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 12-13 ส.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนอุ้มผาง อนุมัติแล้ว
541 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 17-19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
542 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
543 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 20 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
544 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 10 -11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
545 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ กรรมการประเมินบทความวิจัย 25 เม.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
546 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะกรรมการวิพากษ์และเสนอแนะผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 20-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
547 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 15 ก.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
548 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ โครงการคลินิกกฎหมายรุ่น 2 8-9 ก.ค. 2566 [09.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
549 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกฝึกโปรแกรมวิชาภาษาไทย 20 ก.ย. 2566 [13.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
550 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ผุ้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสัมภาษณ์ ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถำมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 27 ก.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
551 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ผุ้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถำมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
552 นาย สันติ คู่กระสังข์ ก้าวแรกของการเทรดหุ้นทอง 24-25 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
553 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรม 30 ก.ย. 2566
1 ต.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
554 นาย สันติ คู่กระสังข์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ 21 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อนุมัติแล้ว
555 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
556 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ตรวจเครื่องมือวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานบริการที่มีพนักงานพีอาร์ ในจังหวัดกำแพงเพชร 14 ก.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
557 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ตัดสินการประกวด FMS FRESHY KPRU – 2023 คณะวิทยาการจัดการ 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
558 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 15 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
559 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด 23 ก.ค. 2566 [08.00-16.00 น.]
The Asia Fuoundation อนุมัติแล้ว
560 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 10 ส.ค. 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อนุมัติแล้ว
561 นาย กีรศักดิ์ พะยะ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อทำการศึกษาระดับปริญญาโท 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุมัติแล้ว
562 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมการประกวดเรียงความเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด 12 ส.ค. 2566
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
563 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กิจกรรมฝึกอบรมภาษาไทย สำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 22 เม.ย. 2566
ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
564 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยในชีวิตประจ าวันของชาวต่างชาติ 6-17 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
565 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง ผู้วิพากษ์งานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 11 ต.ค. 2566
โปรแกรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
566 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยของวารสาาร "สักทอง" 13 ก.ค. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
567 นาง ศรินญา หวาจ้อย กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 25 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อนุมัติแล้ว
568 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมวิศวกรสังคม มรภ.พระนคร 21-23 มิ.ย. 2566
มรภ.พระนคร อนุมัติแล้ว
569 นาย ธนกิจ โคกทอง เพิ่มศักยภาพด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อศิลปะและการออกแบบ 16 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
570 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสิน 15 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อนุมัติแล้ว
571 นาย ธนกิจ โคกทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
572 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 19 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
573 นาย สันติ คู่กระสังข์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาอะโวคาโด 18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
574 นาย สันติ คู่กระสังข์ แนะแนวการศึกษา 10 มิ.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
575 นาย ประจักษ์ กึกก้อง บรรยายในหัวข้อ [เนื้อหาเวียน1] และพร้อมทั้งร่วมวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก 23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
576 นาย อนัน หยวกวัด การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 26 มิ.ย. 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอโกสัมพีนคร ต.เพชรชมภู จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
577 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
578 นาย ประจบ ขวัญมั่น ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 ต.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนธรรมวัตร(วัดดอนมูล) อนุมัติแล้ว
579 นาย นิติพันธ์ บุตรฉุย กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 6 ก.ค. 2566
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม อนุมัติแล้ว
580 นางสาว อนันตพร อรุณฉาย ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ KPRU MOOC 18-19 ก.ย. 2566 [09.00 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
581 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเพื่อการสร้างสุขภาพดีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 6 พ.ค. 2566 [08.00-15.30 น.]
หน่วยจัดการจังหวัดก าแพงเพชร (NODE KPP) อนุมัติแล้ว
582 นาง น้ำฝน สะละโกสา ที่ปรึกษาบริการวิชาการด้านโปรแกรมสินค้าคงคลัง 18-19 มิ.ย. 2566
บริษัท เดอะ โว้ก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี อนุมัติแล้ว
583 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนล่าง 2 6 ก.ค. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
584 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นจังหวัดสระบุรี 30 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
585 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
586 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 9 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
587 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
588 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 27 เม.ย. 2566 [15.00-16.00 น.]
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
589 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
590 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 21-30 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
591 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ม่ (New Gen Smart Farmer และYoung Smart Farmer) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ปีบัญชี 2566” 13 ก.ย. 2566 [11.15 น.–12.15 น.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติแล้ว
592 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
593 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ เรื่อง “การพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในเมืองรอง จังหวัดกาแพงเพชร” ได้กาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 24 ก.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
594 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับรายได้ของครัวเรือนโดยการเชื่อมโยงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 29-30 เม.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อนุมัติแล้ว
595 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 18-23 พ.ค. 2566 [17.00-21.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
596 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 18 มี.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
597 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 17 พ.ค. 2566 [10.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
598 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
599 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 29 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
600 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 22 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
601 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 15 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
602 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว 8 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อนุมัติแล้ว
603 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงตรวจความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 15 ส.ค. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
604 นางสาว อธิรดา บุญเดช ประชุมวิชาการและการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี The 1 st International Student Research Conference on Science, Mathematics, and Technology 23 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
605 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฎ์ EdPEx กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 31 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
606 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการการประชุมสัมมนาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปี 66 26 ส.ค. 2566 [08.30-17.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
607 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
608 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
609 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 15 มิ.ย. 2566 [14.00-18.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
610 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบ 31 พ.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา อนุมัติแล้ว
611 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 22 มิ.ย. 2566 [08.30-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
612 นาย วชิระ พิมพ์ทอง โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 6 ก.ย. 2566 [09.00-13.00 น.]
เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
613 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและยกย่องนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
614 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมอบรมเตรียมความมพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3,4 22-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
615 นาย ภาคิณ มณีโชติ การปลูกจิตสำนึกการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2566 11 ส.ค. 2566
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
616 นาย ภาคิณ มณีโชติ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
617 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ พัฒนาผ้าพื้นถิ่นด้วยอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร 18-20 เม.ย. 2566
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
618 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ หลักสูตรถอดอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสร้างแบรนด์ 7 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อนุมัติแล้ว
619 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี กรรมการตรวจประเมินการประกันคุรภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 13 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
620 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี ประธานกรรมการ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี 20 มิ.ย. 2566
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
621 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี ประธานกรรมการ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 15 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติแล้ว
622 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความทางวิชาการ (Peer Review) 17 ต.ค. 2566
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
623 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
624 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี การแข่งขันผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2566 21 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
625 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
626 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 7 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อนุมัติแล้ว
627 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 9 ส.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
628 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
629 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือนวัตกรรม 3 ส.ค. 2566
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อนุมัติแล้ว
630 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 9 ก.ค. 2566
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
631 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร อบต.สักงาม 7 ก.ค. 2566
อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
632 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร อบต.สักงาม 7 ก.ค. 2566
อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
633 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ การศึกษาแบบย้อนกลับ 5 ปี ของการติดเชื้อโรคพาร์โวไวรัสในแมวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 18 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
634 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง สมรรถนะครูภาษาไทย 20 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
635 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ อบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 19 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง อนุมัติแล้ว
636 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ อบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง อนุมัติแล้ว
637 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การสร้างทีมงาน (Teamwork) เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 22 ส.ค. 2566
เทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
638 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ การสืบต้นข้อมุลและบทความวิชาการ 5 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
639 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2566 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
640 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กิจกรรมสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ SDGs 23 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
641 นาย โกมินทร์ บุญชู ค่ายคณิตศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
642 นาย โกมินทร์ บุญชู แข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 4-6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
643 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กรรมการติดสินการแข่งขันผลงานนักศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
644 นางสาว ธวชินี ลาลิน เวทีวิพากษ์ความก้าวหน้า 3 บท ในโครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 20 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
645 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมที่ 3 และ 4 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
646 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
647 นางสาว ธวชินี ลาลิน กรรมการตัดสินการประกวด Miss และ Mister Happy University KPRU 6 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
648 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการจัดการสินค้าคงคลัง 29 ส.ค. 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อนุมัติแล้ว
649 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง 27 ส.ค. 2566
สถาบันฝึกอบรมสคิลไรซ์ อนุมัติแล้ว
650 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการสอบสอน 13 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
651 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างตรวจสอบแบบอาคารศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน 15 พ.ค. 2566 [09.30 - 12.00 น.]
งานพัสด อนุมัติแล้ว
652 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กรรมการวิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2566-2568 3 เม.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว
653 นางสาว อธิรดา บุญเดช ค่ายเทคนิคปลอดเชื้อ 23 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนผดุง ปัญญา อนุมัติแล้ว
654 นาย พิษณุ บุญนิยม การเมืองกับการจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น สู่หมุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
655 นางสาว อธิรดา บุญเดช ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 22 มิ.ย. 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
656 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 6 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
657 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
658 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 18 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
659 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 5 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
660 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 6 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ อนุมัติแล้ว
661 นาย พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
662 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การสร้างสื่อ clip VDO ด้วยโปรแกรม CANVA โปรแกรม Capcut และโปรแกรม KineMaster 20-21 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
663 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ อบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 15 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
664 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงศูนย์การเรียนรู้ข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด 7-11 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
22-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
26 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย อนุมัติแล้ว
665 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม (อบรมเชิงปฏิบัติการอินโฟกราฟิก) 8 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
666 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การเขียนโปรแกรมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 19 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อนุมัติแล้ว
667 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล เรื่องกำรเขียนโปรแกรมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 2 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
668 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ พัฒนาอุปกรณ์ดักจับโจรที่ขโมยผลผลิตอโวคาโด และเทคโนโลยีทางด้าน Application ที่สามารถรองรับการใช้งานพลังงานทางเลือกได้เพื่อเป็นการตอบสนองต้องการใช้งานในพื้นที่ให้เหมาะสม 5 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
669 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(MIC) 8 มิ.ย. 2566 [14.45-16.15 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
670 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ 20 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
รพ.แม่สอด อนุมัติแล้ว
671 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การบริหารจัดการแปลง SMART Farm 16 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ อนุมัติแล้ว
672 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว รายการเพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18 พ.ค. 2566
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุมัติแล้ว
673 นาย นรุตม์ บุตรพลอย การใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติสำหรับบุคคลภายนอก 5 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
674 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 31 ก.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
675 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 14 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
676 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21-22 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
677 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 11 - 13 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยุธยา อนุมัติแล้ว
678 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 30 พ.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
679 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ 91 ชั่วโมง ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุฯ 22-24 ก.ย. 2566
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อนุมัติแล้ว
680 นางสาว ชลธิชา แสงงาม หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18 – 22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
681 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
682 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
683 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 26 ก.ค. 2566 [09.45-11.40 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
684 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 25 ก.ค. 2566 [08.00-10.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
685 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 12 ก.ค. 2566 [12.30-15.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
686 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566 [09.30-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
687 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 15 มิ.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
688 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู 26 ก.ย. 2566
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อนุมัติแล้ว
689 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ค่ายสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนสักงามวิทยา 8 ส.ค. 2566
โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
690 นางสาว โอกามา จ่าแกะ คณะกรรมการวิพากษ์และเสนอแนะผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
691 นางสาว โอกามา จ่าแกะ คณะกรรมการรับรองหมอพื้นบ้าน 29 ก.ย. 2566
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
692 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีสะเกษ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 12 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
693 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 9 มิ.ย.. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
694 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
695 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
696 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
697 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ 9 ส.ค. 2566
กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ อำภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
698 นาย พนัส เพ็งเลิก คณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 19-21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
699 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง ฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ (ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ (ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร) 18-19 เม.ย.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
700 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 18-22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
701 นาย ธนัชพร หาได้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2566 วิทยากรในหัวข้อเรื่อง ภาวะผู้นาและการทางานเป็น ทีม (Time Line) 8 มิ.ย. 2566
ฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
702 นาย ธนัชพร หาได้ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยในชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติ 6-17 มิ.ย. 2566
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
703 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คณะกรรมกาดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
704 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
705 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
706 นาย พนัส เพ็งเลิก กิจกรรมการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ แม่คนนี้ ที่ฉันรัก ประจำปี 2566 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 9 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
707 นาย กีรศักดิ์ พะยะ การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
708 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 22 ก.ย. 2566 - 12 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติแล้ว
709 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ หลักสูตรระยะสั้น "การใช้งาน Microsoft Office สำหรับบุคลากรทางการศึกษา" จำนวน 30 ชั่วโมง 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
710 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 15 มิ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
711 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 28 มิ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
712 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 8 มิ.ย. 2566 [14.45-16.15 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
713 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลแม่สอด อนุมัติแล้ว
714 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 30 มิ.ย. 2566 [ 13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
715 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. เรื่อง ข้อมูลสำคัญจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ค. 2566 [11.30-11.45 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
716 นาย พนัส เพ็งเลิก อบรมภาษาไทย หัวข้อ “ศัพท์และสำนวนไทย” 20-21 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
717 นาย พนัส เพ็งเลิก ตำแหน่งที่ตั้งตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท้องที่จังหวัดตาก พ.ค. 2566 - มิ.ย. 2566
ชมรมตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
718 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
719 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
720 นางสาว ราตรี บุมี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
721 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
722 นาย ประพล จิตคติ โครงการสัมมนาวิชชาการ เรื่อง โคกหนองนา สู่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 11 ต.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
723 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายยวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
724 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
725 นางสาว พัชรา ม่วงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพโดยการยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ งานวิจัย 1 ก.ค. พ.ศ. 2566
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
726 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
727 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
728 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
729 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 7 ส.ค. 2566
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
730 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
731 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 14 มิ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
732 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 2 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
733 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทองบรรยายด้านการสืบค้นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 5 ส.ค. 2566 [09.30-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
734 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 6 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์น อนุมัติแล้ว
735 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 23 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
736 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร 13 ก.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
737 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 19-21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
738 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 26 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
739 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 7 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
740 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม กรรมการตัดสินการประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล 26 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย อนุมัติแล้ว
741 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว รายการเพื่อการศึกษา 18 พ.ค. 2566
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุมัติแล้ว
742 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18 พ.ค. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
743 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 21-23 ก.ค. 2566
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมัติแล้ว
744 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 9 ส.ค. 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
745 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 ก.ค. 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
746 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร (พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย) 16 พ.ค. 2566
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ อนุมัติแล้ว
747 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 18-19 ก.ค. 2566
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
748 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ EdPEx 24 ก.ค. 2566
3 ส.ค. 2566
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
749 นาย อนัน หยวกวัด การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 23-27 พ.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
750 นางสาว มัลลิกา ทองเอม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนชุมชนร่วมแรง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
751 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 4 ก.ย. 2566 [13.00-15.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
752 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 19 ก.ค. 2566 [13.00-16.40 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
753 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 19 ส.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
754 นาย ทยากร กล่อมแก้ว กิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเขียน resume สำหรับการสมัครงาน 4 ต.ค. 2566 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
755 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม วิศวกรสังคม 8-9 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
756 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม กิจกรรม Open Happy University of Wellness @KPRU “เสริม สร้าง สุข สู่องค์กรสุขภาวะด้วยปัญญา” 6 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
757 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม โครงการกิจกรรมบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 15 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
758 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม กรรมการตัดสินภาพถ่าย 22 ส.ค. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
759 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม กิจกรรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 6-7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
760 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี โครงการโรงเรียนส่งเสริม 3 ภาษา 24-25 มิ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
761 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
762 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
763 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 26 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
764 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 25 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
765 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 12 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
766 นางสาว ศิริพร โสมคำภา ค่ายวิชาการด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
767 นางสาว ศิริพร โสมคำภา เรื่อง "บุคลิกภาพที่ดี สู่นักบัญชียุคใหม่" 26 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
768 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
769 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
770 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566
25 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
771 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ทางการเงินเบื้องต้น 15 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
772 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา หลักสูตรวิชา การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 20-21 มิ.ย. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
773 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Happy University “สุขนี้ที่ KPRU 22 ส.ค. 2566 [เวลา 15.30 น.]
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
774 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา หลักสูตรวิชาการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 23-27 พ.ค. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
775 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 2566 [10.45-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
776 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา นวัตกรรมสังคมเกษตรปลอดการเผาระดับชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดตาก 19 ก.ค. 2566 [08.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
777 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 9 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
778 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
779 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การพัฒนาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการตลาด 16 พ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
780 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
781 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
782 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง โครงการสัมมนาวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีสู่นักบัญชียุคใหม่ 26 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
783 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 15 มิ.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
784 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง กิจกรรมอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 5 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
785 นาย ธีรศิลป์ กันธา โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ส.ค. 2566
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อนุมัติแล้ว
786 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าฝ้ายแกมไหม และการสร้างตราสินค้า บนฐานเครือข่ายการผลิตรูปแบบ BCG 27 มิ.ย. 2566
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
787 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม 12-18 พ.ค. 2566
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
788 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การประชุมปรึกษาหารือและเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมขององค์การภาคีเครือข่ายทางสังคม (เครือข่ายองค์กรทางการศึกษา) 28 เม.ย. 2566
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
789 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
790 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
791 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการแข่งขันคัดลายมือ ม.4-6 ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
792 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการแข่งขันคัดลายมือ ม.1-3 ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
793 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ อบรมภาษาไทยสาหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 18-22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
794 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการจัดการคลังสินค้า" 29 ส.ค. 2566
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง4 อนุมัติแล้ว
795 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 24 มิ.ย. 2566
1 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ อนุมัติแล้ว
796 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อบรมเชิงปฎิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 16-17 ก.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
797 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 14-16 มี.ค. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อนุมัติแล้ว
798 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ E-PLC ปีการศึกษา 2566 22 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
799 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 24-25 เม.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
800 นาย สามารถ ยืนยงพานิช ส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย 5 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
801 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 8 พ.ค. 2566
10 พ.ค. 2566
12 พ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
802 นาย สามารถ ยืนยงพานิช นวัตกรรมสังคมเกษตรปลอดการเผาระดับชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดตาก” โดยทำการวิจัยในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 19 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
803 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค KPRUMS Next Gen STEAM Festival 2023 ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย 6 ส.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย อนุมัติแล้ว
804 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Active Learning) ในยุคดิจิทัล 8 ก.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
805 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือผีเสื้อจากผ้าไทยในกิจกรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 ส.ค. 2566
สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
806 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
807 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการพัฒนาวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ค.บ.เคมี กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ค.บ.เคมี ชั้นปีที่ 2-4 22 ก.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติแล้ว
808 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมทักษะวิชาการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (storytelling0 4-6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
809 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่องบทบาทและวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) 8 มิ.ย. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
810 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ดานสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในพืนที่แม่สอด 7-11 ก.ค. 2566
22-23 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
811 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์และ Portforio จาก Canva 24-25 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อนุมัติแล้ว
812 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ทักษะกีฬาฟุตซอลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 6 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อนุมัติแล้ว
813 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ากราฟิกและมัลติมีเดีย 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
814 นาย วันชัย เพ็งวัน การจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ "จาก STEM สู่ STEAM พัฒนาการการเรียนรู้ด้วยศาสตร์และศิลป์" 6 ส.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
815 นาย วันชัย เพ็งวัน การอบรม "การออกแบบกราฟฟิกง่ายๆ ด้วย Canva" 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อนุมัติแล้ว
816 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม ค่ายกิจกรรมอบรม English camp สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ัรับผิดชอบขององการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อนุมัติแล้ว
817 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทางานและยกระดับ มาตราฐาน ด้านภาษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ก.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
818 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับ อุดมศึกษา และหลักเกณฑ์มาตรฐานภาษา อังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2566” 15 มิ.ย. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
819 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 14-16 มี.ค. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อนุมัติแล้ว
820 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ายกราฟิกและมัลติมีเดีย 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
821 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
822 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาพม่ากับเจ้าของภาษา ให้แก่นักเรียนทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก 24 พ.ค. 2566 [09.00–12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
823 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 18-22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
824 นาย จิรพงศ์ ยืนยง โครงการยกระดับมาตรฐานและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15-26 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
825 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2565 30 ก.ค. 2566
31 ก.ค. 2566 [9.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
826 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวด 27 ม.ค. 2566 [13.00-14.00 น.]
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
827 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Happy University "สุขนี้ที่ KPRU" 22 ส.ค. 2566 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
828 นาย จิรพงศ์ ยืนยง คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
829 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการแข่งขันประกวดออกแบบและสร้างนวัตกรรม 13 ก.ย. 2566
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก อนุมัติแล้ว
830 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 15 ก.ค. 2566
มูลนิธิเอเชีย อนุมัติแล้ว
831 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน 28 มิ.ย. 2566
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
832 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
833 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาโท) 18 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
834 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 16 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
835 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 12 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
836 นาย ธนากร วงษศา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566 [07.00-16.00 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
837 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
838 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การแข่งขันทักษะทางการเงินโครงการ Fin ดี We Can Do 15 ส.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิค แม่สอด อนุมัติแล้ว
839 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู อบรมความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและหลักการพื้นฐานสำหรับนักบัญชี 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
840 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยแนวคิดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 16 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
841 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู บทบาทและทักษะวิศวกรสังคม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) 8 มิ.ย. 2566
งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
842 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566 17-19 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
843 นางสาว อังคณา ตาเสนา โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
เทศบาลตำบลแม่กุ อนุมัติแล้ว
844 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริการสารสนเทศด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร อนุมัติแล้ว
845 นางสาว อังคณา ตาเสนา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง “แนวทางการบริการสถานที่ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อย่างมีประสิทธิภาพ” 14 ก.ย. 2566
คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
846 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
847 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพครู เรื่องการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในศตวรรศที่ 21 25 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
848 นางสาว อังคณา ตาเสนา คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาไทย(SET) แบบต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566 27 ก.ย. 2566 [13.00-15.30 น.]
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
849 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพครู เรื่องการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 25 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
850 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการ การพัฒนาบัณฑิต สาขา วท.บ.เคมี 8-9 ก.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
851 นางสาว อังคณา ตาเสนา การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน(ฟ้าประทาน) 7-9 มิ.บ. 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
852 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเเหนือตอนล่าง รุ่น 6 บรรจุปี พ.ศ.2564 (ปีแรก) ตามโมดูลที่ 3 17-18 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
853 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความทางการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566 17 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
854 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ E-PLC ปีการศึกษา 2566 22 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
855 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
856 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ 21 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อนุมัติแล้ว
857 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า สามารถเรียนรู้วิธีประหยัดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และกระตุ้นเตือนให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึงผลกระทบของปัญหาพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 26 ก.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
ชมรมรักสิ่งแวดล้อม อนุมัติแล้ว
858 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 (Enrichment Program) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
859 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
860 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา ค่ายวิทยาศาสตร์ 26 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
861 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว ค่ายวิทยาศาสตร์ 26 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม อนุมัติแล้ว
862 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง คณะกรรมการตัดสินการประกวด FMS Freshy KPRU - 2023 23 ก.ค. 2566 [10.00-18.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
863 นางสาว พัตรา คำสีหา กิจกรรมอบรมมารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในที่สาธารณะ 28 ก.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
864 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพาณิชยกรรม กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
865 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อนุมัติแล้ว
866 นาง อมรา ศรีแก้ว โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนิสิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 5 6-8 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
867 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Active Learning) ในยุคดิจิทัล ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center) 9 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
868 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 6654202 7 ก.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
869 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566 30 ก.ค. 2566 [10.30-10.50 น.]
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
870 นางสาว อภิชญา พัดพิน กรรมการร่วมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 26 ก.ย. 2566
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
871 นางสาว อภิชญา พัดพิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 11 ก.ย. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
872 นางสาว อภิชญา พัดพิน คณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศำสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (หัวหน้าการแข่งขัน) 17-19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
873 นางสาว อภิชญา พัดพิน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างซ่อมตู้เย็น incubator 5 เม.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
874 นางสาว อภิชญา พัดพิน คณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 20 ก.ย. 2566
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
875 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 29 มิ.ย. 2566
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อนุมัติแล้ว
876 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
877 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 7 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
878 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น ดอกไม้ใบเตย) 16 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) อนุมัติแล้ว
879 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 15 ก.ย. 2566
วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติแล้ว
880 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นักเรียนให้กับผู้ปกครอง 24 มิ.ย. 2566 [08.20-11.00 น.]
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ อนุมัติแล้ว
881 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 9 พ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
882 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" 9 พ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
883 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรครุศา สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 6 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
884 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 27 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติแล้ว
885 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 24-25 มิ.ย.2566
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤติยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
886 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรการประถมศึกษา(ภายนอก) 21 มิ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
887 นางสาว มุทิตา นาคเมือง คณะกรรมการสอบสอนคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 28 มิ.ย 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
888 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ 23 ก.ย. 2566 [09.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อนุมัติแล้ว
889 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อนุมัติแล้ว
890 นางสาว หนึ่งฤทัย จักรศรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อนุมัติแล้ว
891 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ปีงบประมาณ 2566 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม อนุมัติแล้ว
892 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 19 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
893 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการส่งเสริมสามภาษา กิจกรรมค่ายบูรณาการสามภาษา 20 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
894 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ การบริการสารสนเทศด้าน ICT 15 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านนิคม อนุมัติแล้ว
895 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น 6 ก.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
896 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566
25 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
897 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน 19 ก.ค. 2566 [17.30-22.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
898 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
899 นาย มนตรี หลินภู การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย 26 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
900 นาย มนตรี หลินภู อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ดีในองค์กร การปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กร ตั้งใจทำหน้าที่ตนเอง มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกันเป็นทีม การรู้จักให้อภัย การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน 3 ส.ค. 2566
บริษัท อดัม อินเตอร์ไพรเซส จำกัด อนุมัติแล้ว
901 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง การอ่านโน้ตสากลสำหรับครูประถมศึกษา 5 ก.ค. 2566 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
902 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง คณะกรรมการสอบสอนคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
903 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรี แนวคิด วิธีการ แนวทางการเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
904 นางสาว มุทิตา นาคเมือง การวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรี แนวคิด วิธีการ แนวทางการเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
905 นาย ธนากร วงษศา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อนุมัติแล้ว
906 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 20-21 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
907 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 17-18 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
908 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 22 มิ.ย. 2566 [08.30 -16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
909 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา คณะกรรมการตัดสินการประกวด FMS FRESHY KPRU – 2023 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
910 นางสาว มุทิตา นาคเมือง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
911 นางสาว มุทิตา นาคเมือง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
912 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 5 ส.ค. 2566
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
913 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
914 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 17 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย อนุมัติแล้ว
915 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะหลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 19 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
916 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะหลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 ก.ย. 2566
ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
917 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน การใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติสำหรับนักศึกษา 1 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
918 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน การพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันด้วยภำษำ PHP 5 ก.ค. 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
919 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การประดิษฐ์สมุดทำมือปกผ้าไทยในกิจกรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 ส.ค. 2566
สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
920 นางสาว มัลลิกา ทองเอม ทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกใช้ในหน่วยงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 30 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
921 นางสาว มัลลิกา ทองเอม บทบาทและทักษะวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
922 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การให้บริการของงานวิทยบริการ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 7 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
923 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากประราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 7 ก.ย. 2566 [09.00-11.00 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อนุมัติแล้ว
924 นาย นเรศ ขำเจริญ โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
925 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
926 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
927 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
928 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
929 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา อนุมัติแล้ว
930 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเทพนคร 8 ก.ย. 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อนุมัติแล้ว
931 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีการผูกผ้าและจับจีบผ้า 15 ก.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อนุมัติแล้ว
932 นางสาว ชวิศา กันกา กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)