ระบบ e-Personnel

ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วันที่เป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ สถานะ เอกสาร
1 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24 ม.ค. 2565
28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
2 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรม “เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์” 31 ม.ค. 2565 [16.30-20.00 น.]
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
3 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ อบรมหัวข้อ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 29-30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
4 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตามฉลากโภชนาการ 3 มี.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
5 นาย อิทธิพล เหลาพรม กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 31 มี.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
6 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักและพืชหมุนเวียน 25 ก.พ. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
7 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 22 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
8 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 22 ก.พ. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อนุมัติแล้ว
9 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 11-12 ต.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
10 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 15-16 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
11 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 8-9 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
12 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 11-12 ต.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
13 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานชุดจำลองสำหรับอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 26 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
14 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
15 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 15-16 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
16 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
17 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานชุดจำลองสำหรับอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 26​ พ.ย.​ 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
18 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 23​ พ.ย.​ 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
19 นาย อนัน หยวกวัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัตโนมัติและการซ่อมบํารุง” 2-3 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
20 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
21 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
22 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน 7-8 เม.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
23 นาย ประพล จิตคติ การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 9-10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
24 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อสร้างพัฒนานวัตกรรม นำทางสู่ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 30 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
25 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
26 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
27 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา การพัฒนาบุคลิกภาพ 6 ต.ค. 2564 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
28 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์เพื่อยื่นขอรับการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)) 10-11 ก.พ. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
29 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม โครงการรวมพลังสตรีเมืองกำแพงเพชรเนื่องในวันสตรีสากล และส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 24 มี.ค. 2565 [10.00-14.00 น.]
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
30 นาย ประพล จิตคติ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของชุมชนตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 27-28 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อนุมัติแล้ว
31 นาย ประพล จิตคติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การท่องเที่ยวชุมชน) 23 พ.ย. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
32 นางสาว ชลธิชา แสงงาม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
33 นางสาว ชลธิชา แสงงาม อบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
34 นางสาว โอกามา จ่าแกะ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 2565 23 ก.พ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
35 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 25 ม.ค. 2565
27 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
36 นางสาว โอกามา จ่าแกะ เสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ในชุมชน สังคมแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal ดีอย่างไร)” 22 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
37 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 5-7 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
38 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
39 นาย สามารถ ยืนยงพานิช ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 22 พ.ย. 2564-31 ม.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
40 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา 12-13 ก.พ. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
41 นาย มนตรี ใจแน่น การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 25-26 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
42 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24-25 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
43 นาย มนตรี ใจแน่น เทคนิคการสร้างเพจ สำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal 18 ธ.ค. 2564 [08.30–16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
44 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา และศึกษาดูงาน 27-29 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 1 อนุมัติแล้ว
45 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 16 มี.ค. 2565 [13.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
46 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
47 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 - 30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
48 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมแนวทางข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาชีพครู 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
49 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม อบรมให้ความรู้สอบ ก.พ. หัวข้อ ภาษาอังกฤษ 30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
50 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU 26-27 ก.พ. 2565 [09.00 - 21.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
51 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมพัฒนาทักษะวิศกรสังคมเพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU เพื่อให้นักษาได้มีความรู้ 5 มี.ค. 2565 [09.00 – 16.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
52 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการพัฒนาศักยภาพ Reskilling และ Upskilling แกนนำชุมชนเพื่อการบริหารเชิงพื้นที่ 26 มี.ค. 2565 [06.00 - 18.40 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
53 นาย วชิระ พิมพ์ทอง โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา (กิจกรรมวันการประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
54 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและมาตรการเปิดสถานที่ทำการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19” 17 พ.ย. 2564 [08.30 – 16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
55 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
56 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมแนวทางข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาชีพครู 19 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
57 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 14 พ.ย. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
58 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
59 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 8 – 9 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
15 – 16 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
22– 23 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
60 นาย ประพล จิตคติ การสร้างสรรค์เมนูอาหารสุขภาพจากเห็ด 30 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
61 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 5-6 ก.พ. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
62 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
63 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 (Enrichment) 2-4 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
64 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
65 นาย วันชัย เพ็งวัน ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 2 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
66 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 22-31 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
67 นาย วันชัย เพ็งวัน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
68 นาย วันชัย เพ็งวัน การใช้โปรแกรมสารสนเทศในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 8 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
69 นาย วันชัย เพ็งวัน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
70 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์และการทำเกษตร” 29-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
71 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
72 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 5 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
73 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 18 ธ.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
74 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และ Active Learning สำหรับครูและนักเรียน 25-26 ม.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
75 นางสาว พัชรีรัต หารไชย กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 29-30 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
76 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 1-2 ธ.ค. 2564 [08.30 น. - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
77 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
78 นาย ธนัชพร หาได้ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
79 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 12 ม.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
80 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 12 ม.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
81 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดทักษะปฏิบัติการ Microsoft office 30 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
82 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
83 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
84 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 27-29 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
85 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ข้อมูล 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
86 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
87 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจพิจารณาประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบ 28 มี.ค. 2565
โรงเรียนด่านช้างวิทยา อนุมัติแล้ว
88 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ (peer review) 12 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
89 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
90 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 28 พ.ย. 2563
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
91 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค ภาษาอังกฤษกับครูประถมศึกษา 4-5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
92 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค การอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ และป้ายสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และ How to create a resume 26 ธ.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
93 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 18 พ.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
94 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 30 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติแล้ว
95 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
96 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้งานตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 6-7 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
97 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้งานตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 8-9 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
98 นาย สามารถ ยืนยงพานิช การให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 23 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
99 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ภายใต้ภาวะ วิกฤตโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565 22-30 พ.ย. 2564 [17.00-20.00 น.]
1 ธ.ค. 2564 [17.00-20.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
100 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 15 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
101 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 11 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
102 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
103 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
104 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 16 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
105 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
106 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
107 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และ Active Learning 25-26 ม.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
108 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมอบรมให้กับเยาวชน 21-28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
109 นางสาว วรางค์ รามบุตร กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะวิศกรสังคมเพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น 5 มี.ค. 2565 [09.00 - 16.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
110 นางสาว วรางค์ รามบุตร การวางระบบและการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ 13 ก.พ. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
111 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 1 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
112 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ โครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 9 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
113 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บอร์ดเกมและการ์ดเกม 20 ม.ค. 2565 [12.30-15.30 น.]
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน อนุมัติแล้ว
114 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล 26-27 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
115 นาย เอกวินิต พรหมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพบทความ 14 มี.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
116 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภาษาจีน ” 26-27 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
117 นาย เอกวินิต พรหมรักษา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
118 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
119 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การพัฒนาศักยภาพการตลาด 2-3 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
120 นาย เอกวินิต พรหมรักษา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
121 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจการค้าชายแดน 24 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
122 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล 26-27 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
123 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การใช้งานโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 12-13 มี.ค. 2565 [08.00-17.15 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
124 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการตลาด 4-5 พ.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
125 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
126 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 1-2 ธ.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
127 นางสาว พบพร เอี่ยมใส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
128 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บอร์ดเกมและการ์ดเกม 20 ม.ค. 2565 [12.30-15.30 น.]
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน อนุมัติแล้ว
129 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว เทคนิควิธีการคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 26 ม.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
130 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3-4 ธ.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
131 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
132 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
133 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภาษาจีน" 26-27 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
134 นาย เอนก หาลี อบรมมาตรฐาน GMP และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดสร้างโรงคัดบรรจุผลิตภัณฑ์ 22 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ทเทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
135 นาย เอนก หาลี การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good agricultural practice (GAP) 1-4 มี.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ทเทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
136 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน 11 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
137 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 18-20 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
คณะครุศาสตร อนุมัติแล้ว
138 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
139 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) 21-22 มี.ค. 2565
24-25 มี.ค. 2565
31 มี.ค. 2565-1 เม.ย. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
140 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล 15 ก.พ. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
141 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ 16 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติแล้ว
142 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 25 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
143 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 21 ก.พ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
144 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 31 ม.ค. 2565 [16.30-20.00 น.]
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
145 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 พ.ย. 2564 [08.00-16.30 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
146 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 26-27 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
147 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง อบรมหัวข้อภาษาไทย 29-30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
148 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564 30 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
149 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24-25 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
150 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสื่อมัลติมีเดีย 24 ม.ค. 2565
15 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
151 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตัดสินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 30 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
152 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการขยายการตลาดออนไลน์ 20 พ.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
153 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ลอยกระทงยุคโควิด 19” 17 พ.ย. 2564
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
154 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
155 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
156 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thiking “ขั้นต้นแบบ” 29 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
157 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 12-13 มี.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
158 นาย ธนกิจ โคกทอง การพัฒนาทักษะ Future Skill การสร้างผลงานศิลปะเพื่อทำธุรกิจในโลก NFT 23 ธ.ค. 2564
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
159 นาย ธนกิจ โคกทอง พัฒนาทักษะการสร้างผลงานดิจิดล NFT 5-6 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
160 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กิจกรรมการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่า 19 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
161 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนอุ้มผาง 3-5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
162 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การสร้างมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 24 ธ.ค. 2564 [13.00-15.00 น.]
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
163 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
164 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
165 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
166 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
167 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
168 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
169 นาย แดนชัย เครื่องเงิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
170 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
171 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
172 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
173 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
174 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
175 นาย ธนากร วงษศา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
176 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
177 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
178 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
179 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
180 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
181 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
182 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
183 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
184 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
185 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน 11 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
186 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
187 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 5 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
188 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ หลักการการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ชุมชน และพื้นฐานการจัดตั้งการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ ชุมชนตำบลคีรีราษฎร์ 26 มี.ค. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
189 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 8-9 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
15-16 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
22-23 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
190 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู 15-16 ม.ค. 2565
22-23 ม.ค. 2565
29-30 ม.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
191 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 12 พ.ค. 265
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
192 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 11 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
193 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
194 นาย คมสันต์ นาควังไทร อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
195 นาย คมสันต์ นาควังไทร อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
196 นาย คมสันต์ นาควังไทร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 27 พ.ย. 2564 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
197 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กรรมการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความ 28 ต.ค. 2564 [15.00 น. เป็นต้นไป]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
198 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A1) ของนักศึกษา 20-24 ธ.ค. 2564 [17.00 - 19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
199 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A1) ของนักศึกษา 7-11 มี.ค. 2565 [17.00 - 19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
200 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
201 นาย เอนก หาลี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
202 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
203 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
204 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
205 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
206 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
207 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
208 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
209 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
210 นางสาว ตุลนาฒ ทวนธง กิจกรรมค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นสําหรับครูประถมศึกษา 8 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
211 นาย ธนากร วงษศา กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 9 มี.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
212 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร 6 ธ.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
213 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 27 ก.พ. 2565
13 มี.ค. 2565
20 มี.ค. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
214 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมการปองดองสมานฉันท์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 6 มี.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
215 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การเขียนข้อเสนอโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 3 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
216 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 3 พ.ย. 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
217 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การเขียนโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิกาลสังคมและจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อเขียนโครงการ 2 ก.พ. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
218 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ How to ดำเนินงานวิจัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 18 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน อนุมัติแล้ว
219 นางสาว ยุภาดี ปณะราช กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 29-31 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
220 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลมารดาระหว่างตั้งครรภ์ และการคลอด 3 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาการศึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
221 นางสาว ยุภาดี ปณะราช การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 27 ต.ค. 2564 [08.30 - 12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
222 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลมารดาระหว่างตั้งครรภ์ และการคลอด 10 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาการศึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
223 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ กิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ 5 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
224 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ กิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ 9 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
225 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 18 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
226 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน 25 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
227 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 5 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
228 นาย นพคุณ ชูทัน คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 20 ต.ค. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
229 นาย นพคุณ ชูทัน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค.2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
230 นาย นพคุณ ชูทัน ดอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
231 นาย นพคุณ ชูทัน กลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
232 นาย นพคุณ ชูทัน กลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร ครั้งที่ 6/2564 30 พ.ย. 2564
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
233 นาย นพคุณ ชูทัน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมการปองดองสมานฉันท์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 6 มี.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
234 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 12 -20 ต.ค. 2564 [08.30-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
235 นาย ขวัญชัย ขัวนา โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ว.PA 25 ม.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย อนุมัติแล้ว
236 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 21-30 มี.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อนุมัติแล้ว
237 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 21-30 มี.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อนุมัติแล้ว
238 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3-5 ธ.ค. 2564 [08.30-17.00 น.]
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
239 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3-5 ธ.ค. 2564 [08.30-17.00 น.]
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา อนุมัติแล้ว
240 นาย ขวัญชัย ขัวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและมาตรการเปิดสถานที่ทำการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19” 17 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
241 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการออกข้อสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 27-30 ต.ค. 2564 [08.30-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
242 นาย ขวัญชัย ขัวนา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA 17 ธ.ค. 2564 [09.00-16.30 น.]
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
243 นาย ขวัญชัย ขัวนา การจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 23-24 ก.พ. 2565 [08.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อนุมัติแล้ว
244 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16-17 พ.ย. 2564 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
245 นาย ขวัญชัย ขัวนา กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าในการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 16 พ.ย. 2564-25 ธ.ค. 2564 [19.00-21.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
246 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กิจกรรมเดือนแห่งรอมฎอน 26 มี.ค. 2565 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
247 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว การพัฒนาตลาดเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ 29 มี.ค. 2565 [08.30-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
248 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 9 มี.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
249 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร 8-9 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
250 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
251 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดี 12-13 มี.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
19-20 มี.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
252 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กิจกรรมการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่า 20 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
253 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
254 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ โครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 22 พ.ย. 2564-31 ม.ค. 2565 [17.00 - 19.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
255 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) 21-22 มี.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
256 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ นำเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ 18 ก.พ. 2565 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
257 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์ อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A2) 7-11 มี.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
258 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
259 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs) นักรัฐประศาสนศาสตร์ 23 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
260 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 12 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
261 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 9 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
262 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 2-3 ก.พ. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 อนุมัติแล้ว
263 นาง อมรา ศรีแก้ว เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 19 ธ.ค. 2564 [13.00-14.30 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
264 นาง อมรา ศรีแก้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลและถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพร่การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก 5-6 มี.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
265 นาง อมรา ศรีแก้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
266 นาง อมรา ศรีแก้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น 2-4 เม.ย. 2565 [08.00-20.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
267 นาง อมรา ศรีแก้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 15 ม.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
268 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา 29 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
269 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา 29 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
270 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา 29 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
271 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา 29 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
272 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา 29 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
273 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา 29 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
274 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 25 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
275 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 25 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
276 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 25 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
277 นาย เสถียร ทีทา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 25 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
278 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 25 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
279 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 25 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
280 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
281 นาย ยุติธรรม ปรมะ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
282 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
283 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
284 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
285 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
286 นางสาว ศิรประภา มีรอด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
287 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
288 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 24 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
289 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 23 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
290 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 23 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
291 นาง วันวิสา พวงมาลัย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 23 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
292 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 23 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
293 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 23 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
294 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 23 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
295 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 18 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
296 นางสาว อธิรดา บุญเดช ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 18 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
297 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 18 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
298 รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปัญญา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 18 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
299 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ผู้ประเมินบทความวิชาการ 3 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
300 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
301 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 15 ต.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
302 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ผู้ประเมินอิสระ (peer review) พิจารณาบทความวิจัยตีพิมพ์ 1 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
303 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs) นักรัฐประศาสนศาสตร 23 ก.พ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
304 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ สัมมนายุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New Normal 4 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
305 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ กรรมการตัดสินในการแข่งขันผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
306 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี กรรมการตัดสินในการแข่งขันผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
307 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 4 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
308 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 4 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
309 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 4 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
310 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 4 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
311 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 29-30 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
312 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา คณะกรรมการประเมินผลงาน ในโครงการประชุมวิชาการการแข่งขันทักษะการนำเสนอ หัวข้อสัมมนาและประกวดผลงานค้นคว้าด้านคณิตศาสตร์ 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
313 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 7 ก.ย. 2564
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
314 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 9 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
315 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
316 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
317 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสะเต็มศึกษา 25-26 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
318 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (i-Thesis) 12-13 มี.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
319 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ ฝึกอบรม เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลในงานวิจัยและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 31 ต.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
320 นางสาว อธิรดา บุญเดช ความรุนแรงของโรคขอบใบแห้งในนาข้าวและการจัดการโรคขอบใบแห้งในจังหวัดก าแพงเพชร 19 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
321 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 20 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
322 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล อบรมหัวข้อความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 29-30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
323 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 ก.พ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
324 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24 ม.ค. 2565
28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
325 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 19 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
326 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายเทคนิคปลอดเชื้อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 12-13 ก.พ. 2565
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
327 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะดิจิทัล และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรชีววิทยา 5 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
328 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมมาตรฐาน GMP และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสร้างโรงคับรรจุผลิตภัณฑ์ 22 ก.พ. 2565
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
329 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
330 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปประกวดในระดับนานาชาติและการขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรม 4 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
331 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
332 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 18 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
333 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 18 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
334 นาง วันวิสา พวงมาลัย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 18 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
335 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 21 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
336 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 21 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
337 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 21 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
338 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 21 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
339 นางสาว วณิชชา คันธสร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 21 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
340 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 21 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
341 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
342 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาสาระของรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 26 มี.ค. 2565 [08.30-12.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อนุมัติแล้ว
343 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการแข่งขันผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
344 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ อบรมหลักสูตรการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 4-6 เม.ย. 2565 [08.00-16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก อนุมัติแล้ว
345 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี กระบวนการสร้างการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม 12 เม.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
346 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน กระบวนการสร้างการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม 12 เม.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
347 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
348 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนชนิดก้อนผสมสมุนไพรจากแก่นมะขาม 8 มี.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
349 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติ 11 มี.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
350 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรจากใบมะรุม 20 ก.พ. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
351 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 27-29 ม.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
352 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร การอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติ 10 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
353 นางสาว อัจฉรา ใจดี การพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM สำหรับการจัดทำโครงงาน 12 มี.ค. 2565 [08:00-17:00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
354 นางสาว อัจฉรา ใจดี อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางเคมีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ก.พ. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
355 นางสาว อัจฉรา ใจดี อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสะเต็มศึกษา 25-26 พ.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
356 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
357 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
358 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 25 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
359 นาย ยุติธรรม ปรมะ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 25 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
360 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 25 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
361 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 25 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
362 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 25 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
363 นาย อานนท์ วงษ์มณี การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโนยี เรื่อง ระบบ IOT 21 ม.ค. 2565-18 มี.ค. 2565 [10.00 - 12.00 น.]
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อนุมัติแล้ว
364 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 30 ต.ค. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
365 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “สร้างความเข้าใจ กำหนดมุมมอง และสร้างไอเดีย Design Thinking” 18 ส.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
366 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thiking “ขั้นกำหนดมุมมองและสร้างไอเดีย” 16 มิ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
367 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมจัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการจับจีบผ้า จัดดอกไม้ และจัดสถานที่สำหรับการให้บริการงานพิธีต่างๆ 20-22 มิ.ย. 2564
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
368 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thiking “สร้างความเข้าใจ” 30 มี.ค. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
369 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 11 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
370 นาย อนัน หยวกวัด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 1 ธ.ค. 2564 [08.00–16.30 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
371 นาย อนัน หยวกวัด อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนการเขียนนสรุปโครงการ ประจำปีงบประมำณ 2564 4-7 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
372 นาย อนัน หยวกวัด กิจกรรมบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย 29-30 พ.ย. 2564 [08.00-16.30 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
373 นาย อนัน หยวกวัด ผู้วิพากษ์หลักสูตร 1 ต.ค 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
374 นาง พรรษพร เครือวงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
375 นาง พรรษพร เครือวงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 24 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
376 นาง พรรษพร เครือวงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการการเงินของครัวเรือน 8 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
377 นาง พรรษพร เครือวงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 22 พ.ย. 2564 [08.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
378 นาง พรรษพร เครือวงษ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางบัญชีและการเงิน กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร ตำบลแม่ตาว 28 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
379 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมพัฒนาครู ของฝ่ายบริการวิชาการ 24 ม.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
380 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 15-16 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
22-23 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
29-30 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
381 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 4 11 มี.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
382 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
383 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช อบรมเชิงปฏิบติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการสอน 26 ก.พ. 2565
5 มี.ค. 2565
12 มี.ค. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
384 นาย ธีรศิลป์ กันธา คณะอนุกรรมกาพิจารณาข้อเสนอผลงานสำหรับขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม 5 เม.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
385 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะแทรกซ้อน โรคซึมเศร้า และส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (สร้างสุขด้วยธรรมมะ) หัวข้อ โรคและภาวะแทรกซ้อนที่พบในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 24-26 พ.ย. 2564 [08.00 -16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
386 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช กิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1 13 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
387 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 24 ม.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
388 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 ธ.ค. 2564 [09.00–12.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
389 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพบทความ 4-10 พ.ย. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
390 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชม 17-19 พ.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
391 นาง วันวิสา พวงมาลัย ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 18 มี.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
392 นาย สันติ คู่กระสังข์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
393 นาย สันติ คู่กระสังข์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
394 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยในชั้นเรียน 13-17 ธ.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
395 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการตลาดสินค้าชุมชนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการกลุ่ม และการจัดทําบัญชีกลุ่ม 12 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
396 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนและการดำเนินชีวิต 22-23 ม.ค. 2565
29-30 ม.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติแล้ว
397 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง 11-20 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
398 นาย พิษณุ บุญนิยม แนวทางการจัดทำแผนชุมชน กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำแผนชุมชน และการฝีกปฏิบัติการจัดทำร่างแผนชุมชน 18 ก.พ. 2565 [09.00-16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง อนุมัติแล้ว
399 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 16 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
400 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
401 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 11 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น อนุมัติแล้ว
402 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 11 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น อนุมัติแล้ว
403 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำพริก และการพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำพริก 18 ก.พ. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
404 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์งานวิจัย การสัมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 4 พ.ย. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
405 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี การบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาดและแบรนด์องค์กร 29 ม.ค. 2565 - 12 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น อนุมัติแล้ว
406 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น KPRU OTOP และยกระดับสู่สังคมดิจิทัล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ 20 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
407 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี ประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับประเทศ 20-24 ธ.ค. 2564
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
408 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน 10 พ.ย. 2564
12 พ.ย. 2564
18 พ.ย. 2564
21 พ.ย. 2564
8 ธ.ค. 2564
9 ธ.ค. 2564
12 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
409 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
410 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการตลาด 4-5 พ.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
411 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 30 ต.ค. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
412 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
413 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้แก่นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 18 ธ.ค. 2564 [08.30-14.30 น.]
ครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
414 นาย มนตรี หลินภู โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
415 นาย มนตรี หลินภู บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและมาตรการเปิดสถานที่ท าการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 17 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
ครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
416 นาย มนตรี หลินภู โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา (กิจกรรมวันการประถมศึกษา) 4-5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
ครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
417 นาย มนตรี หลินภู กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู 16 พ.ย. 2564-25 ธ.ค. 2564 [19.00-21.00 น.]
ครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
418 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
419 นางสาว วรางค์ รามบุตร โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
420 นาย การันต์ เจริญสุวรรณ โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
421 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
422 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
423 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
424 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
425 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
426 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
427 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ โครงการการบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
428 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 16 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
429 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 16 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
430 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 16 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
431 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 16 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
432 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 16 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
433 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 16 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
434 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 16 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
435 นาง เพชรา บุดสีทา อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิค การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย” 26 พ.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
436 นาง เพชรา บุดสีทา โครงการรวมพลังสตรีเมืองกำแพงเพชรเนื่องในวันสตรีสากล และส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 24 มี.ค. 2565 [10.00-14.00 น.]
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
437 นาง น้ำฝน สะละโกสา ผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 27-28 มี.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
438 นาง น้ำฝน สะละโกสา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชีวัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สํานักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
439 นาง น้ำฝน สะละโกสา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
440 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
441 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
442 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
443 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thiking “ขั้นต้นแบบ” 29 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
444 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ธ.ค. 2564 [08.00 – 17.00 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
445 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
446 นาย ธนัชพร หาได้ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 16 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
447 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมการปองดองสมานฉันท์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 6 มี.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
448 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมการปองดองสมานฉันท์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 6 มี.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
449 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการฯ 25 ธ.ค. 2564 [14.00-16.00 น.]
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
450 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 13 ธ.ค. 2564 [09.30-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
451 นาง เพชรา บุดสีทา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต "Fast-track 7" 28 พ.ย. 2564 [12.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
452 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 19-26 ก.พ. 2565 [08:30-16:30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
453 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และกิจกรรมอบรมการสร้างมาตรฐานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 1 ธ.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
454 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และกิจกรรมอบรมการสร้างมาตรฐานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 24 พ.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
455 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ กิจกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 22 พ.ย. 2564 [08.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
456 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 11 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
457 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การบริหารจัดการการเงินของครัวเรือน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในชีวิต 8 ธ.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
458 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
459 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด ผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 27-28 มี.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
460 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 17 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
461 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 15 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
462 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
463 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
464 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
465 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การบริหารจัดการกลุ่ม 3 เม.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
466 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 27-28 มี.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
467 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 17 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
468 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
469 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 15 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
470 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
471 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ร่วมพัฒนาแบบทดสอบเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ธ.ค. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติแล้ว
472 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
473 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
474 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนและการดำเนินชีวิต 22-23 ม.ค. 2565
29-30 ม.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติแล้ว
475 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 24-25 ก.พ. 2565
โรงเรียนบ้านวังทอง อนุมัติแล้ว
476 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 20-21 พ.ย. 2564
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
477 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 27 ต.ค. 2564 [09.00 – 12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
478 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อนุมัติแล้ว
479 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน 11 มี.ค. 2565
โปรแกรมภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
480 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 14 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อนุมัติแล้ว
481 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา 27-29 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
482 นาย ศรัณย์ จงรักษ์ กิจกรรม “เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์” 31 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ อนุมัติแล้ว
483 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก การออกแบบกิจกรรม STEAM EDUCATION (Online) สำหรับเด็กปฐมวัย 9 ต.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุมัติแล้ว
484 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก สัมมนากลุ่มประเด็นของการจัดทำโครงสร้างรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถานศึกษา 18 ธ.ค. 2564 [10.00-12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
485 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564 15 ม.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
486 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
487 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 20-24 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทพสตรี อนุมัติแล้ว
488 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค .ค 19-20 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษา คณะครุศาสต์ มรภ.นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
489 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs) นักรัฐประศาสนศาสตร์ 23 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
490 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักเรียน (E – PLC) 5-6 มี.ค. 2565 [08.00 – 16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
491 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครูภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 27-28 พ.ย. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
492 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง อบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 24-25 ม.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
493 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การสร้างผลิตภัณฑ์) 14 พ.ย. 2564 [09.00 – 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
494 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัน 17 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
495 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
496 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก 21-22 มี.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
497 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
498 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 27 พ.ย. 2564 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
499 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนเกณฑ์ประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2563-2566 และปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจประเมิน 25 พ.ย. 2564 [13.30 - 16.00 น.]
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
500 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 12 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
501 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำหนด ELOs และการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 26 ต.ค. 2564
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
502 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ โครงการสร้างเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสมาร์ทโฟน 7-8 เม.ย. 2565
สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อนุมัติแล้ว
503 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนอุ้มผาง 3-5 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
504 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การตัดต่อและการถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์การบริหารนักศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
505 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การอบรมในรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เรื่อง ฐานข้อมูล 3 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
506 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ อบรมการสร้างต้นแบบการพัฒนาอุปกรณ์ดักจับโจรที่ขโมยผลผลิตอโวคาโด และเทคโนโลยีทางด้าน Application ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้กับเจ้าของสวนแปลงอโวคาโดต้นแบบ 25-26 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
507 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 17 มี.ค. 2565
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
508 นาย วีระพล พลีสัตย์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะแทรกซ้อน โรคซึมเศร้า และส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (สร้างสุขด้วยธรรมมะ) ในหัวข้อโรคและภาวะแทรกซ้อนที่พบในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 26 ธ.ค 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
509 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 25 ก.พ. 2565 -15 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
510 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 30 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
511 นางสาว มุทิตา นาคเมือง การอ่านโน้ตพื้นฐาน การเขียนโน้ตเพลงสำหรับเด็ก 2 มี.ค. 2565 [13.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
512 นาย อัษฎางค์ บุญศรี อบรมการผลิตแก๊สชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 25 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
513 นาย อัษฎางค์ บุญศรี การบริการจัดการน้ำภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 29 พ.ย. 2564 [08.00 – 17.00 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
514 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ เวทีรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์ กลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเหนือ ประจำปี 2564 1-2 ธ.ค. 2564
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. อนุมัติแล้ว
515 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ประมวลสรุปและพัฒนาข้อเสนอจากภูมิภาค สู่ข้อเสนอต่อสมัชชาชาติประจำปี 2564 15 ธ.ค. 2564
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. อนุมัติแล้ว
516 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ กิจกรรมการสำรวจและศึกษาข้อมูลในสวนพฤกษศาสตร์ 4 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
517 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
518 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
519 นาง วันวิสา พวงมาลัย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
520 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
521 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
522 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
523 นาย เอนก หาลี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
524 นาย แดนชัย เครื่องเงิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
525 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
526 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
527 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
528 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
529 นาย เสถียร ทีทา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
530 รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปัญญา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 27 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
531 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 20 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
532 นาย เสถียร ทีทา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 20 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
533 นาย กีรศักดิ์ พะยะ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 20 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
534 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 20 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
535 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 20 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
536 รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปัญญา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 20 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
537 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
538 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน" 18-19 ต.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
539 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่คุณภาพตามฉลากโภชนาการแบบ GDA โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 31 ม.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
540 นาย เมธี มธุรส โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24-25 ก.พ. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
541 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24-25 ก.พ. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
542 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24-25 ก.พ. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
543 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24-25 ก.พ. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
544 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24-25 ก.พ. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
545 นาย ชัยรัตน์ บุมี โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24-25 ก.พ. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อนุมัติแล้ว
546 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
547 นางสาว เพชรลัดดา โพธิ์สิงห์ เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
548 นางสาว ธัญรดี บุญปัน เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
549 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
550 นางสาว ศิริพร โสมคำภา เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
551 นาย ประจักษ์ กึกก้อง เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
552 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
553 นางสาว เพชรลัดดา โพธิ์สิงห์ การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
554 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
555 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
556 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
557 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
558 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
559 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี การรับรองมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี 1 มี.ค. 2565 [09.00 - 16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
560 นาย เอนก หาลี การรับรองมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี 1 มี.ค. 2565 [09.00 - 16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
561 นาย นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องเหมาะสมและประเมินบทความพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
562 นาย นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) 15 มี.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
563 นาย ทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มวิชาสังคมศึกษา 1 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
3 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
564 นาย ศรวัส ศิริ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มวิชาสังคมศึกษา 1 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
3 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
565 นาย เกรียงไกร กันตีมูล กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มวิชาสังคมศึกษา 1 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
3 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
566 นาย เลเกีย เขียวดี กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มวิชาสังคมศึกษา 1 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
3 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
567 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการพัฒนาทีมงานและพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 15 ก.พ. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
568 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการพัฒนาทีมงานและพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 15 ก.พ. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
569 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม โครงการพัฒนาทีมงานและพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 15 ก.พ. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
570 นาย ศรวัส ศิริ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอน O-NET วิชาสังคมศึกษา 17 ก.พ. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
571 นาย เกรียงไกร กันตีมูล กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอน O-NET วิชาสังคมศึกษา 17 ก.พ. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
572 นาย เลเกีย เขียวดี กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอน O-NET วิชาสังคมศึกษา 17 ก.พ. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
573 นาย ประจักษ์ กึกก้อง ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชา 21 ก.พ. 2565 [09.00 - 12.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
574 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนานวัตกรรมและจัดทำข้อตกลง (MOU) ด้วยรูปแบบ Active Learning 27 พ.ย. 2564
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
575 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนานวัตกรรมและจัดทำข้อตกลง (MOU) ด้วยรูปแบบ Active Learning 27 พ.ย. 2564
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
576 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนานวัตกรรมและจัดทำข้อตกลง (MOU) ด้วยรูปแบบ Active Learning 27 พ.ย. 2564
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
577 นาย เฉลิม ทองจอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 ธ.ค. 2564
18 ธ.ค. 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
578 นาย ยุทธนา พันธ์มี รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 ธ.ค. 2564
18 ธ.ค. 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
579 นาย ประจบ ขวัญมั่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 ธ.ค. 2564
18 ธ.ค. 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
580 นางสาว พรอุมา ส้มแป้น ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ 18 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
581 นาย เอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ 18 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
582 นางสาว วรางค์ รามบุตร อบรมเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 7-8 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
583 นาง ชาลี ตระกูล อบรมเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 7-8 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
584 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กร (เพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 ก.พ. 2565 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อนุมัติแล้ว
585 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กร (เพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 ก.พ. 2565 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อนุมัติแล้ว
586 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 21-28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
587 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กิจกรรมร่วมลงนาม MOU และร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 20 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
588 นาง อังสุรีย์ พันธ์แก้ว สถานีวัฒนธรรมจันทรเกษมออนไลน์ เรื่องบุคคลดีเด่น 7 มี.ค. 2565 [10.00 - 11.00 น.]
มหาวิทยาลัยจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
589 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน โครงการ Super AI Engineer Season 2 ภาคเหนือ 10 ต.ค. 2564
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
590 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ าและการใช้ งานตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 8-9 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
591 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อการเกษตรและการใช้งานโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ ครั้งที่ 3 29-30 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
592 นางสาว ทิพย์วรรณ สีสัน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
593 นางสาว สุธาทิพย์ แหงบุญ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
594 นาย พนัส เพ็งเลิก การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
595 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
596 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
597 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
598 นาย ณัฐพล บ้านไร่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
599 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
600 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1-2 ก.พ. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
601 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง (Microsoft Excel for Inventory Management) 12 พ.ย. 2564 [09.00-16.00 น.]
สถาบันฝึกอบรมสคิลไรซ์ อนุมัติแล้ว
602 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาพิเศษ 29 พ.ย. 2564 - 4 ธ.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
603 นาย โกมินทร์ บุญชู กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 2565 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
604 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 2565 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
605 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 2565 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
606 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 2565 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
607 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 2565 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
608 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 2565 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
609 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 ก.พ. 2565 - 4 มี.ค. 2565 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
610 นางสาว ทิพย์วรรณ สีสัน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
611 นางสาว สุธาทิพย์ แหงบุญ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
612 นาย พนัส เพ็งเลิก การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
613 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
614 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
615 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
616 นาย ณัฐพล บ้านไร่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
617 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
618 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
619 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ 6 ม.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
620 นางสาว อัจฉรา ใจดี อบรมความรู้และพัฒนาทักษะการสอน STEM สำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 5 ก.พ. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อนุมัติแล้ว
621 นางสาว อัจฉรา ใจดี การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ด้วย Coding 19-20 ก.พ. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อนุมัติแล้ว
622 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก การเสวนา เรื่อง ทิศทางการนำท้องถิ่นสู่อนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือ 31 ต.ค. 2564 [09.00 น. เป็นต้นไป]
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
623 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 21 มี.ค. 2565 [09.30 น. เป็นต้นไป]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
624 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM สำหรับการจัดทำโครงงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
625 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ด้วย Coding ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19-20 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
626 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ด้วย Coding 19-20 ก.พ. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อนุมัติแล้ว
627 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ อบรมความรู้และพัฒนาทักษะการสอน STEM สำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 5 ก.พ. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อนุมัติแล้ว
628 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา (งบยุทธศาสตร์) กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
629 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสะเต็มศึกษา 25-26 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
630 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน 9 ก.พ. 2565 [12.30-17.00 น.]
10 ก.พ. 2565 [08.00-13.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
631 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และสถาบัน รุ่นที่ 1 1 เม.ย. 2565 [08.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม อนุมัติแล้ว
632 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางสังคม 21-24 มี.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อนุมัติแล้ว
633 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 20-24 ธ.ค. 2564 [08.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อนุมัติแล้ว
634 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 15 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อนุมัติแล้ว
635 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กร (เพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 มี.ค. 2565 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อนุมัติแล้ว
636 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification 29-30 ม.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
637 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กร (เพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 มี.ค. 2565 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อนุมัติแล้ว
638 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ 18 มี.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อนุมัติแล้ว
639 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 18 มี.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
640 นาย จิรพงษ์ เทียนแขก ทบทวนเทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Teams 19 มี.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
641 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ ทบทวนเทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 19 มี.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อนุมัติแล้ว
642 นาย วีระ วัดพ่วงแก้ว การอบรมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ออกแบบการผลิตกล่องใส่ทิชชู่ และการจัดทำกล่องใส่ทิชชู่ และการประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ 24-25 มี.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
643 นางสาว ธฤษวรรณ ธรรมสอน การอบรมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ออกแบบการผลิตกล่องใส่ทิชชู่ และการจัดทำกล่องใส่ทิชชู่ และการประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ 24-25 มี.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
644 นางสาว จารี ชื่นชอบ การอบรมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ออกแบบการผลิตกล่องใส่ทิชชู่ และการจัดทำกล่องใส่ทิชชู่ และการประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ 24-25 มี.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
645 นาง จันทนา คุ้มกล่ำ การอบรมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ออกแบบการผลิตกล่องใส่ทิชชู่ และการจัดทำกล่องใส่ทิชชู่ และการประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ 24-25 มี.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
646 นาง ชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ การอบรมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ออกแบบการผลิตกล่องใส่ทิชชู่ และการจัดทำกล่องใส่ทิชชู่ และการประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ 24-25 มี.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
647 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเขียน 15 ก.พ. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
648 นาย มนตรี ใจแน่น อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 มี.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
649 นาย จิระ ประสพธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 มี.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
650 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการพูด 14 ก.พ. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
651 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 มี.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
652 นาย จิระ ประสพธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 มี.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
653 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
654 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 28-29 มี.ค. 2565
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อนุมัติแล้ว
655 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 26–27 ก.พ. 2565 [09.00 – 21.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
656 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 30 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อนุมัติแล้ว
657 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
658 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในปี 2563-2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน หน่วยจัดการจังหวัดกำแพงเพชร 29 ม.ค. 2565 [10.00-15.30 น.]
หน่วยจัดการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
659 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสัมภาษณ์ การวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปู บ้านแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 17 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
660 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม การวิจัยเรื่อง การวางแผนลงทุนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 17 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
661 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสนทนากลุ่ม การทำวิจัยเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันทรายบายศรี-ดอกไม้กระดาษหลายสี แม่บุญชู ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 23 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
662 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
663 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ (U2T) 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
664 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสัมภาษณ์ วิจัยเรื่อง การออกแบบระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปู บ้านแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 17 มี.ค. 2565
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา อนุมัติแล้ว
665 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถาม วิจัยเรื่อง การวางแผน การลงทุนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 17 มี.ค. 2565
ฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา อนุมัติแล้ว
666 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว หัวข้อ "เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
667 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว หัวข้อ "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ" 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
668 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว หัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" 12 ก.พ. 2565 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
669 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว หัวข้อ "การวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน" 17-18 ก.พ. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
670 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว หัวข้อ "การวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน" 14-15 ก.พ. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติแล้ว
671 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 พ.ย. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
672 นาย ณัฐพล บ้านไร่ โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
673 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการให้ตรงตามจรรยาบรรณการทาวิจัยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 27 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
674 นาย ประจักษ์ กึกก้อง เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 มี.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
675 นาย ประจักษ์ กึกก้อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 21 ก.พ. 2565 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
676 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่ามีมุมมองมิติเพศภาวะ 25 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
677 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การพัฒนาการเขียนเรื่องราวในชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนานักสื่อสารการตลาด นักเล่าเรื่อง ยูทูบเบอร์ CBT 2 ก.พ. 2565 [08.30 – 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
678 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่คุณภาพตามฉลากโภชนาการแบบ GDA โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 31 ม.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
679 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง "การเสริมสร้างวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการต่อต้านข้อมูลข่าวสารเท็จ (Fake NEWS)" และ "การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง" 5 มี.ค. 2565 [14.00-18.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
680 นางสาว อังคณา ตาเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราเพื่อรับรองคุณภาพก่อนเผยแพร่ 10 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค.2565
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก อนุมัติแล้ว
681 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวฯ 11 ม.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
682 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย จำนวน 3 บทความ 11 ม.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
683 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิบทความวิจัย จำนวน 4 บทความ 30 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
684 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ วิสาหกิจเพื่อชุมชน : การสร้างกลยุทธ์ที่เป็นธรรมของการประกอบการสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 11 ต.ค. 2564
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
685 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย สัมมนายุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง โลกใหม่ ในยุค New normal 4 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
686 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด 10 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
687 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 27 ม.ค. 2565 [13.00-15.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
688 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 25-26 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
689 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 20 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
690 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
691 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
692 นางสาว อภิชญา พัดพิน จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรในยุคปัจจุบัน 8 ก.พ. 2565 [09.00-11.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
693 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล ความเป็นสวัสดิการของรัฐและฐานอคติทางชาติพันธุ์/เกษตร 4 พ.ย. 2564 [13.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
694 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนานักศึกษา 30 ต.ค. 2564
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
695 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชนในรูปแบบออนไลน์ 25-26 ม.ค. 2565 [19.00-20.00 น.]
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
696 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 23 ก.พ. 2565 [13.00 - 16.30 น.]
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
697 นางสาว มัลลิกา ทองเอม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 9 ธ.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
698 นางสาว มัลลิกา ทองเอม ดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดรายจ่ายในครัวเรือน การผลิตผลิตภัณฑ์ใช้เองใน ครัวเรือน 20 พ.ย. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
699 นางสาว มัลลิกา ทองเอม อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกำยน 2564 12 พ.ย. 2564 [09.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและกำรจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
700 นาย ธีรศิลป์ กันธา ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นาปู บ้านแม่จะเรา ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 17 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
701 นางสาว ศิริพร โสมคำภา เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกำแพงเพชร 11 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
702 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล เชิญวิทยากรให้ข้อมูลนักส่งเสริมการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดกำแพงเพชร 3 มี.ค. 2565
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง อนุมัติแล้ว
703 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน (FORCE FIEID ANALYSIS) 5 มี.ค. 2565 [08.00 -16.00 น.]
สสส.พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
704 นางสาว ศิริพร โสมคำภา โครงการสมัชชาสตรีระดับจังหวัด หัวข้อ "การเสริมสร้างพลังสตรีและเด็กในการจัดการภัยพิบัติในสภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ" 25 ก.พ. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
705 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 24 มี.ค. 2565 [09.30 น. เป็นต้นไป]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
706 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 มี.ค. 2565 [09.30 น. เป็นต้นไป]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อนุมัติแล้ว
707 นางสาว ศิริพร โสมคำภา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ "เรื่อง การวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับนักศึกษา ช่วงสถานการณ์ Covid-19" 19 ก.พ. 2565 [08.30-16.45 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
708 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน 10 ก.พ. 2565 [08.00-13.00 น.]
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
709 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน 9 ก.พ. 2565 [12.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
710 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด รับเชิญในฐานะ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) 7 มี.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
711 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ทบทวนเกณฑ์ประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุนพ.ศ.2563-2566 25 พ.ย. 2564 [13.30 – 16.00 น. ]
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
712 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 14-17 มี.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
713 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ ขอเชิญเป็นวิทยากร/โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) พื้นที่ตาบลคลองพิไกร (วิทยากรประจาห้องย่อยกลุ่ม ๑ โภชนาการอาหารกับการสื่อสารชุมชน) 7 ต.ค. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
714 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ ขอเชิญเป็นวิทยากร/โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขึ้ 25 ม.ค. 2565 [15.30-16.30 น.]
27 ม.ค. 2565 [14.40-15.40 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
715 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความเรียบเรียง 18 มี.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ ม.รภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
716 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด 11 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
717 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 9 ก.พ. 2565
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
718 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด) 26-27 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
719 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร 1-5 พ.ย. 2564
ศูนย์ภาษา อนุมัติแล้ว
720 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมภาษาและศึกษาดูงาน 27-29 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
721 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 27-29 ต.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
722 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอบรมเรื่อง การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานสายไอทีอย่างมืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ 19 ก.พ. 2565 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
723 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักงานบริการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
724 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโปรแกรมวิชาการบัญชี 29-30 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
725 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ อบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams 10-30 พ.ย. 2564
สำนักงานบริการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
726 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับนักเรียนในสถานศึกษา 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศควรรษที่ 21 20 มี.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
727 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564 [09.00-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
728 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านวิชาการและวิชาชีพโดยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักการจัดการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 27-28 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
729 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้วิสกหกิจชุมชน ในหัวข้อ การใก้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแแก้วให้ประเทศ: U2T) 23 พ.ย. 2564 [09.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
730 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแแก้วให้ประเทศ: U2T) 13 พ.ย. 2564 [13.00-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
731 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และจัดทำแหล่งเรียนรู้ Active learning bbl 18-19 ธ.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม อนุมัติแล้ว
732 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และจัดทำแหล่งเรียนรู้ Active learning bbl 18-19 ธ.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม อนุมัติแล้ว
733 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ หลักการ แบะการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร 22 ธ.ค. 2564 [08.30 -16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
734 นาย อนุชา พวงผกา อบรมการใช้งารระบบ E-RMS 18 พ.ย. 2564 [09.30 - 12.00 น.]
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
735 นางสาว อังคณา ตาเสนา อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมสถิติพื้นฐานสาหรับการวิจัย ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 11 ก.พ. 2564 [08.00-17.10 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
736 นางสาว อังคณา ตาเสนา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 13 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
737 นางสาว อังคณา ตาเสนา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สํานักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
738 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการการจัดการการเงินเพื่อชุมชน 17-18 ก.พ. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
739 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล โครงการการจัดการการเงินเพื่อชุมชน 14-15 ก.พ. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
740 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล การวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน 10 ก.พ. 2565 [08.00 - 13.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
741 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล การวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน 9 ก.พ. 2565 [12.30 - 17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
742 นางสาว อภิชญา พัดพิน ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร 28 ก.พ. 2565
1-4 มี.ค. 2565 [08.30 - 11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
743 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำประวัติย่อ (Portfolio) โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 9 ธ.ค. 2564 [13.00 -15.00 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
744 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (KPRUMS OTOP) และยกระดับสู่สังคมดิจิทัล กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A2) ของนักศึกษา 7-11 มี.ค. 2565 [17.00 - 19.00 น.]
งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
745 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
746 นาง ราตรี สิทธิพงษ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ; u2t) 13 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
747 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ธ.ค. 2564 [14.45-16.00 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
748 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส การพัฒนาและการสร้างองค์กรแห่งความสุข 11 มี.ค. 2565 [13.00-16.45 น.]
อบต.โค้งไผ่ อนุมัติแล้ว
749 นาย อนุชา พวงผกา การใช้ Google Form และ Google Data Studio เพื่อการปฏิบัติงาน 26 ม.ค. 2564
สำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
750 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 พ.ย. 2564
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ จ.ตาก อนุมัติแล้ว
751 นาย ธีรศิลป์ กันธา ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสนทนากลุ่ม 23 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
752 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 11 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
753 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 27 พ.ย. 2564 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
754 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด 27 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
755 นาย อนุชา พวงผกา อบรมให้ความรู้ทางด้านการเขียนแอพพลิเคชั่นร่วมกับ Google Maps 28 ม.ค. 2564 [13.00-15.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
756 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ หลักสูตรระยะสั้น การบริหารแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 10-11 ก.พ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
757 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 18 ก.พ. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
758 นาย อนุชา พวงผกา อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่าน Project-Based Management : PBM 22-23 ก.พ. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
759 นาย อนุชา พวงผกา พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสากล 9 ก.พ. 2564 [13.30 - 16.30 น.]
สำนักประกันคุณภาพศึกษา อนุมัติแล้ว
760 นาย อนุชา พวงผกา การใช้โปรแกรม MS-Team 15 ก.ค. 2563 [09.00 - 12.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
761 นาย อนุชา พวงผกา พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 22 - 23 มิ.ย. 2563 [08.30 เป็นต้นไป]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 อนุมัติแล้ว
762 นาย อนุชา พวงผกา อบรมการใช้โปรแกรม Google Form 22
29 ธ.ค. 2564 [09.00 - 12.00 น.]
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ อนุมัติแล้ว
763 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 24 ธ.ค. 2564 [15.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) อนุมัติแล้ว
764 นาย จิระ ประสพธรรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการนำเสนอ 27 ธ.ค. 2564 [09.00 -11.00 น.]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
765 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการนำเสนอ 27 ธ.ค. 2564 [09.00 -11.00 น.]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
766 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ กิจกรรมค่ายพัฒศักยภาพคอมพิวเตอร์ 8-9 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
767 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กิจกรรมค่ายพัฒศักยภาพคอมพิวเตอร์ 8-9 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
768 นาย เศวต สมนักพงษ์ กิจกรรมค่ายพัฒศักยภาพคอมพิวเตอร์ 8-9 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
769 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน กิจกรรมค่ายพัฒศักยภาพคอมพิวเตอร์ 8-9 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
770 นาย จตุรงค์ ธงชัย กิจกรรมค่ายพัฒศักยภาพคอมพิวเตอร์ 8-9 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
771 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน กิจกรรมค่ายพัฒศักยภาพคอมพิวเตอร์ 8-9 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
772 นาย นรุตม์ บุตรพลอย กิจกรรมค่ายพัฒศักยภาพคอมพิวเตอร์ 8-9 ม.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
773 นาย อนัน หยวกวัด จัดฐานเรียนรู้เรือนปลูกผักปลอดสารเคมีในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวันศุกร์ 21 ม.ค. 2565 ถึง 18 มี.ค. 2565 [10.00 - 12.00 น.]
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อนุมัติแล้ว
774 นาย อานนท์ วงษ์มณี จัดฐานเรียนรู้เรือนปลูกผักปลอดสารเคมีในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวันศุกร์ 21 ม.ค. 2565 ถึง 18 มี.ค. 2565 [10.00 - 12.00 น.]
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อนุมัติแล้ว
775 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี จัดฐานเรียนรู้เรือนปลูกผักปลอดสารเคมีในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวันศุกร์ 21 ม.ค. 2565 ถึง 18 มี.ค. 2565 [10.00 - 12.00 น.]
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อนุมัติแล้ว
776 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูประจำกลุ่ม กศน.เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 - 18 ธ.ค. 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
777 นาย ยุทธนา พันธ์มี โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูประจำกลุ่ม กศน.เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 - 18 ธ.ค. 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
778 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูประจำกลุ่ม กศน.เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 - 18 ธ.ค. 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
779 นาย ธนากร วงษศา การปลูกเลี้ยงแคคตัส 14 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีสุขภาพ อนุมัติแล้ว
780 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 24-25 ม.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
781 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 24-25 ม.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
782 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 24-25 ม.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
783 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการค่ายวิชาการ "We Love Scence 2022" 7 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง อนุมัติแล้ว
784 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล โครงการค่ายวิชาการ "We Love Scence 2022" 7 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง อนุมัติแล้ว
785 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว โครงการค่ายวิชาการ "We Love Scence 2022" 7 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง อนุมัติแล้ว
786 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการค่ายวิชาการ "We Love Scence 2022" 7 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง อนุมัติแล้ว
787 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 19 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
788 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ตำบล) 24 ต.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
789 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 24-25 พ.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
790 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อ.แม่สอด จ.ตาก อนุมัติแล้ว
791 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรยตำบล แบบบูรณาการ (มหำวิทยำลัยสู่ตำบล) 26 พ.ย. 2564 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
792 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) 30 พ.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
793 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 29-30 ม.ค. พ.ศ. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
794 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ด้วยการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมความรู้ภาค ก. ด้านคณิตศาสตร์ 5-6 ก.พ. 2565 [09.00-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
795 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม อบรมให้ความรู้สอบ ก.พ. 29-30 ม.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
796 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
797 นางสาว ทิพย์วรรณ สีสัน โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
798 นางสาว สุธาทิพย์ แหงบุญ โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
799 นาย พนัส เพ็งเลิก โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
800 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
801 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
802 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
803 นาย ณัฐพล บ้านไร่ โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
804 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
805 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง โครงการ วิชาการเชื่อมั่น ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 5 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
806 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการกิจกรรม AEC Math camp 2565 22 ม.ค. 2565
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อนุมัติแล้ว
807 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการกิจกรรม AEC Math camp 2565 22 ม.ค. 2565
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อนุมัติแล้ว
808 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 22 - 23 ม.ค. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
809 นาง วันวิสา พวงมาลัย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 22 - 23 ม.ค. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
810 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส โครงการพัฒนาทีมงานและพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 15 ก.พ. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
811 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมค่ายวิชาการ 10 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) อนุมัติแล้ว
812 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมค่ายวิชาการ 10 ม.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) อนุมัติแล้ว
813 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ OTOP ประจำปี 2565 2 ก.พ. 2565 [13.00 - 17.00 น.]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
814 นาย ทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม 1
3 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
815 นาย ศรวัส ศิริ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม 1
3 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
816 นาย เกรียงไกร กันตีมูล กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม 1
3 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
817 นาย เลเกีย เขียวดี กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม 1
3 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา อนุมัติแล้ว
818 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว โครงการค่ายวิชา 28 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลปากทาง อนุมัติแล้ว
819 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการค่ายวิชา 28 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลปากทาง อนุมัติแล้ว
820 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการค่ายวิชา 28 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลปากทาง อนุมัติแล้ว
821 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการค่ายวิชา 28 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลปากทาง อนุมัติแล้ว
822 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการค่ายวิชา 28 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลปากทาง อนุมัติแล้ว
823 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการค่ายวิชา 28 ก.พ. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลปากทาง อนุมัติแล้ว
824 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM 6 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
มูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย อนุมัติแล้ว
825 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM 6 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
มูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย อนุมัติแล้ว
826 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM 6 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
มูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย อนุมัติแล้ว
827 นาย เลเกีย เขียวดี อบรมให้ความรู้เสริมศักยภาพแก่นักเรียน สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 30 ม.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
828 นาย อนุชา พวงผกา ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 19 ธ.ค. 2564 [14.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
829 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในสตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุ 28-29 พ.ย. 2563
5-6
19-20 ธ.ค. 2563 [08.00-16.30]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
830 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 15-16
22-23
29-30 ม.ค. 2565 [08.30-17.00]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
831 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและมาตรการเปิดสถานที่ทำการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 27 พ.ย. 2564 [08.30-16.30]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
832 นาย ธีรศิลป์ กันธา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัดรอบสิ้นสุดโครงการ 11 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
833 นาย ธีรศิลป์ กันธา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ 9 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
834 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน การขับเคลื่อนงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 29 พ.ย. 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก อนุมัติแล้ว
835 นางสาว ธวชินี ลาลิน การขับเคลื่อนงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 29 พ.ย. 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก อนุมัติแล้ว
836 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การขับเคลื่อนงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 29 พ.ย. 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก อนุมัติแล้ว
837 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด กิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้แก่นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2564 18 ธ.ค. 2564 [08.30-14.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
838 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา กิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2 22 ธ.ค. 2564
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
839 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความ กิจกรรมสร้างสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 28 ต.ค. 2564 [15.00 น. เป็นต้นไป]
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
840 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A1) ของนักศึกษา 20-24 ธ.ค. 2564 [17.00 - 19.00 น.]
งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
841 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 - 30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
842 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
843 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน การขับเคลื่อนงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 23 - 25 พ.ย. 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก อนุมัติแล้ว
844 นางสาว ธวชินี ลาลิน การขับเคลื่อนงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 23 - 25 พ.ย. 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก อนุมัติแล้ว
845 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
846 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา (งบยุทธศาสตร์) โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา 19 ธ.ค. 2564 [08.30 – 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
847 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
848 นาย ธีรศิลป์ กันธา การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 24-25 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
849 นาย ธีรศิลป์ กันธา การลดรายจ่ายในครัวเรือนและการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน 20 พ.ย. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
850 นาย ธีรศิลป์ กันธา ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน 7 ธ.ค. 2564
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
851 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 5 (ปี พ.ศ.2563) ตามโมดูลที่ 1 1-2 ธ.ค. 2564 [09.00-21.00 น.]
3 ธ.ค. 2564 [09.00-13.00 น.]
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
852 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด กิจกรรมการให้คำปรึกษานักศึกษาครูรักษ์ถิ่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและการปรับตัวกับอาชีพครู 14
16
21
23 ธ.ค. 2564 [17.00-19.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
853 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การขับเคลื่อนงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 23 - 25 พ.ย. 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก อนุมัติแล้ว
854 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ การอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 17 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
855 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนานวัตกรรมและจัดทำข้อตกลง (MOU) ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้กับบุคลากรของสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง 27 พ.ย. 2564 [09.00-16.00 น.]
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง สำหรักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อนุมัติแล้ว
856 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-11 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
857 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 - 30 พ.ย. 2564 ทุกวันเสาร์ [15.00-17.00 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
858 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 19 ต.ค. 2564 [08.30 น. เป็นต้นไป]
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
859 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 18 ต.ค. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
860 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 16 ต.ค. 2564
โรงเรียนสวรรค์อันนต์วิทยา อนุมัติแล้ว
861 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 19 ต.ค. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
862 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 30 ต.ค. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อนุมัติแล้ว
863 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 21 ต.ค. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อนุมัติแล้ว
864 นางสาว กษมา สุรเดชา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 21 ต.ค. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อนุมัติแล้ว
865 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัดรอบสิ้นสุดโครงการ 11 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
866 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ 28 ต.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง อนุมัติแล้ว
867 นาย จิระ ประสพธรรม การตลาด 4.0 (Marketing 4.0 Conceptual) และเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจลูกค้า 27 ต.ค. 2564 [13.00 - 16.00 น.]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
868 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20-21 พ.ย. 2564 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
869 นาย ประจบ ขวัญมั่น หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแนวใหม่ 6-7 พ.ย. 2564 [08.00 น. เป็นต้นไป]
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
870 นาย สฤษณ์ พรมสายใจ การเขียนแผนปฏิบัติการสอนสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรายงานผลนวัตกรรมสู่งานวิจัยระดับชาติ 26-27 ต.ค. 2564
โรงเรียนหวังหวายวิทยาคม อนุมัติแล้ว
871 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครู 3 พ.ย. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ อนุมัติแล้ว
872 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้ Digital marketing ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 4 พ.ย. 2564 [13.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
873 นางสาว กษมา สุรเดชา อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัทธยมฯ 4 พ.ย. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อนุมัติแล้ว
874 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัทธยมฯ 4 พ.ย. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อนุมัติแล้ว
875 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำหนด ELOs และการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 26 ต.ค. 2564 [10.00-12.00 น.]
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
876 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 7-8 เม.ย. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
งานบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
877 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช ส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข ขึ้น โดยน้อมนำศาสตราพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 7-9 เม.ย. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
878 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน 21 ก.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
879 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมคณิตศาสตร์ 7 ก.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อนุมัติแล้ว
880 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 29-30 เม.ย. 2564 [16.30-19.30 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อนุมัติแล้ว
881 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (Summer camp) 29-30 ส.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
882 นาย เฉลิม ทองจอน โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 21-23 เม.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
26-28 เม.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
883 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 15-16 มี.ค. 2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
884 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 11 ส.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564 [16.30-18.30 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
885 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปีการศึกษา 2563 8 ก.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
886 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิจัย 10 พ.ค. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
887 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม กรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคำสอน 5 ส.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
888 นาย จิระ ประสพธรรม "การออกแบบบรรจุภัณฑ์" ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 16 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
889 นาย จิระ ประสพธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการตลาด ส่งเสริมการขาย การสร้างแบรนด์ 11 ส.ค. 2564 [08.00 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
890 นาย จิระ ประสพธรรม การสร้างแบรนด์ธุรกิจ สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ 21 ก.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
891 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการ ยกระดับและเศรษฐกิจรายตาบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตาบล (U2T) 29 - 31 พ.ค. 2564 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
892 นาย วันชัย เพ็งวัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 14 มิ.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
893 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านกราฟิก 9 เม.ย. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
894 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี ขอเชิญเป็นกรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 21 มี.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
895 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ในพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน นครราชสีมา และชัยภูมิ 10 พ.ค. 2564
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
896 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตาก 16 มิ.ย. 2564 - 16 มิ.ย. 2568
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติแล้ว
897 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 16 ก.ค. - 30 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
898 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑ 15-16 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครรินทร์ อนุมัติแล้ว
899 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ สำหรับการพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (Summer camp) 30 ส.ค. 2564 [08.00 – 17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
900 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด เรื่อง หลักการ วิธีการ เทคนิคของการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ผ่านกระบวนการ PLC และติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 23 – 24 ส.ค. 2564 [08.00 – 17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
901 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ทางตันหรือทางรอดของการศึกษาไทยในยุค COVID-19 8 ก.ย. 2564 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
902 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย กิจกรรมพัฒนาทักษะการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2564 [08.00-16.30 น.]
1 ส.ค. 2564 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
903 นาย วชิระ พิมพ์ทอง แนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสำหรับ นักศึกษาเป็นอย่างไร” 21 ส.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
904 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญาปี ๒๕๖๔ 3 ก.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
905 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการอบรมหลักสูตรครูปฐมวัย "หัวใจใหม่ เข้าใจ EF" จังหวัดกำแพงเพชร 25-26 ก.ย. 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
906 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 20-21 ส.ค. 2564 [08.00 - 18.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
907 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนตำบลเกาะตาล กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเกษตรปลอดภัย 8-11 ก.ค. 2564 [08.00 - 17.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
908 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการ 1-3 เม.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
909 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง 10-12 ก.ย. 2564
18-19 ก.ย. 2564 [09.00 - 16.00 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
910 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 24-25 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
911 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ หลักสูตรการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 15-19 ก.ค. 2564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
912 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 16 มิ.ย. 2564 [13.30 - 13.45 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
913 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติและภาคกศ.บป. 5 ก.ย. 2564 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
914 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 ก.ย. 2564 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
915 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บป. ปีการศึกษา 2564 6 ส.ค. 2564 [15.00-20.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
916 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 7-9 เม.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
917 นาง ศรินญา หวาจ้อย เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 29 ก.ค 2564 [08.00 -17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
918 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขันให้กับนักศึกษาในรูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Google Meet 14-15 ส.ค. 2564 [08.30-17.00 น.]
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
919 นาง ศรินญา หวาจ้อย การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 11 ส.ค. - 3 ก.ย. 2564 [16.30 - 18.30 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
920 นาง ศรินญา หวาจ้อย การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 21 - 23 เม.ย. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
26 - 28 เม.ย. 2564 [08.00 - 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
921 นาย จิรพงศ์ ยืนยง ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 18 ส.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
922 นาย จิรพงศ์ ยืนยง เป็นกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 10 มิ.ย. 2564
คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
923 นาย จิรพงศ์ ยืนยง วิทยากร โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในคณะ 3-4 มี.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
924 นาย จิรพงศ์ ยืนยง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะทำงานตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 3 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
925 นาย จิรพงศ์ ยืนยง ประชุมหารือเพื่อการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 9 มิ.ย.2564
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
926 นาย จิรพงศ์ ยืนยง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยน้อมนำศาสตรพระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นกรอบในการทำงาน 13-31 ส.ค. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
927 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 16-17 ส.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อนุมัติแล้ว
928 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี กรรมการโครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2564 17 ก.ย. 2564
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแม่สอด อนุมัติแล้ว
929 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการตลาด ส่งเสริมการขายการสร้างแบรนด์ ให้แก่ประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลานกระบือ 10-11 ส.ค. 2564 [ 08.00 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
930 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการฝึกอบรมทำเจลล้ำงมือ เพื่อการป้องกันตนเองการระบาด ของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 2 ก.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
931 นางสาว อภิชญา พัดพิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตามแผนงานของโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนหนองหลวงด้านสุขภาพและอาชีพ 25 พ.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
932 นาง อมรา ศรีแก้ว โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาเป็นคณะเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) Summer Camp 19-21 เม.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
933 นาง อมรา ศรีแก้ว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับสำนัก สถาบันและกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 23 ก.ค. 2564
สถาบันวิจัย อนุมัติแล้ว
934 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 22 ก.ย. 2564 [13.30 น. เป็นต้นไป]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
935 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 15-16 มิ.ย. 2564
17-18 มิ.ย. 2564 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
936 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ ในหัวข้อ การพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม Microsoft Team) 4 ก.ย. 2564
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
937 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (Smart Care) 28-31 ส.ค. 2564 [08.00- 16.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
938 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 23-24 ส.ค. 2564 [08.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
939 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายเสริมวัยสูงอายุ (ตาราง 9 ช่อง) 7 ส.ค. พ.ศ. 2564
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
940 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล เป็นผู้ประเมินบทความวิจัยในการประชุมงานวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 14 พ.ค. 64
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ อนุมัติแล้ว
941 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน 17-18 ก.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
942 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีใน ประเทศไทย 24-25 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
943 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย 17-18 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
944 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 24 - 25 มี.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
945 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการฝึกอบรมทาเจลล้างมือ เพื่อการป้องกันตนเองการระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 มิ.ย. 2564 [08.30 – 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
946 นาย ขวัญชัย ขัวนา สมรรถนะครูในศตวรรษที่ ๒๑ 30 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
947 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร กิจกรรมเฝ้าระวัง Covid-19 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างอาชีพการทำเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน ในตำบลลานกระบือ 1 เม.ย. 2564 [08.00 -17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
948 นาย เอกวินิต พรหมรักษา วิจัยและวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่ 16-17 ก.ย. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อนุมัติแล้ว
949 นาย ขวัญชัย ขัวนา ศึกษาศาสตร์ส่องทาง : เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู 8 ก.ย. 2564
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อนุมัติแล้ว
950 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ "สร้างความเข้าใจ กำหนดมุมมอง และสร้างไอเดีย ด้วย Design Thinking" 18 ส.ค. 2564 [08.30 น. - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
951 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมออนไลน์ เพื่อประกันความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการใช้ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 1 ก.ย. 2564 [09.00 - 12.00 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
952 นาย ขวัญชัย ขัวนา การเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 4 ก.ย. 2564 [08.00 - 16.00]
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
953 นาย เมธี มธุรส โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ส าหรับการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 21-23 เม.ย. 2564
26-28 เม.ย. 2564 [08.00 -16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
954 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 16 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
955 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์สำหรับการพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตครู เพิ่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ( Summer camp) 28 ส.ค.-4 ก.ย. [8.00-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
956 นาย ธนกิจ โคกทอง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thiking “ขั้นกาหนดมุมมองและสร้างไอเดีย” 16 มิ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
957 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมการอบรมเชิง ปฏบัติการออนไลน์ เพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 (Enrichment Program) สําหรับนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 16-20 ส.ค. 2564
23-27 ส.ค. 2564 [17.00-21.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
958 นาย ธนกิจ โคกทอง คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก (ทุนนักกีฬา) รูปแบบออนไลน์ 28 ส.ค. 2564
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
959 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วิจิตรศิลป์) 8 มิ.ย. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
960 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดสื่อหนังสั้น KPRU ANTI DRUG 11 ส.ค. 2564 [13.30 น. เป็นต้นไป]
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
961 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรุปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 23-24 ส.ค. 2564 [08.00 – 17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
962 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนาเป็นคณะเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment program) Summer camp 19-21 เม.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
963 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 11-31 ส.ค. 2564
1-3 ก.ย. 2564 [16.30 - 18.30 น.]
โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
964 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัล 21-23 เม.ย. 2564
26-28 เม.ย. 2564 [08.00 -16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
965 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 11 ส.ค. - 3 ก.ย. 2564 [16.30 - 18.30 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
966 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศัก