ระบบ e-Personnel

ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก

การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วันที่เป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ สถานะ เอกสาร
1 นาย ธงเทพ ชูสงฆ์ อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
2 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
3 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
4 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
5 นาย ธัชชัย ช่อพฤกษา อบรมหลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 26-28 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
6 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 9 - 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
7 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 9 - 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
8 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 14 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวีดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
9 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการตัดสินการประกวดการสร้างสื่อ Infographic หัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” 18 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
10 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการตัดสินกีฬากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 9 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
11 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) 21 ส.ค. 2565
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อนุมัติแล้ว
12 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย ให้ความรู้และวิธีการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 10 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
13 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย การขยายตลาดด้วย TikTok เพื่อสร้างรายได้ให้ปัง 26 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
14 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
15 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขาเว็บดีไซน์ 3-5 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
16 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกและผ้า 22 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
17 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลสู่หน่วยงาน 20 ก.ย. 2565
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
18 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
19 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานชะลอมและสุ่มโคมไฟ 6 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
20 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ความหลากหลายทางเพศกับการทำงานในระบบราชการไทย 19 ส.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
21 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมคุณธรรม จริยธรรม 14 มิ.ย. 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
22 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร อบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญษท้องถิ่น และการพัฒนาต่อยอดลายผ้าศิลาล้อมเพชร 11-12 พ.ค. 2565
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
23 นาย วันชัย เพ็งวัน กรรมการเทคนิคการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขากราฟิกดีไซน์ 3-4 ส.ค. 2565
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติแล้ว
24 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม summer camp 28-29 เม.ย. 2565
2 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
25 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL 6 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
26 นางสาว เบญจวรรณ ชัยปลัด กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้แก่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 25-26 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
27 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู 8 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อนุมัติแล้ว
28 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การถ่ายทำคลิบวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 28-30 เม.ย 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
29 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การออกแบบโดยการใช้ canva 29 พ.ค. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
30 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
31 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การอบรมถ่ายทอดความรู้การติดตั้งอุปกรณ์ดักจับโจรและใช้งาน Application ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือน 25 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
32 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่องการสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
33 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565 [08.30 – 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
34 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ โครงการค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
กศน.อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
35 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 65 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
36 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 22 เม.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
37 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการทำวิจัย 5 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
38 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาผลงานทางวิชาการ 18 เม.ย. 2565
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อนุมัติแล้ว
39 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจพิจารณาประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบ 23 พ.ค. 2565
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อนุมัติแล้ว
40 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 12 ก.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อนุมัติแล้ว
41 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
42 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อนุมัติแล้ว
43 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชียวชาญพิจารณารายงานวิจัยและประเมินรายงานการวิจัย 20 ก.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อนุมัติแล้ว
44 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจพิจารณาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 25 ก.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อนุมัติแล้ว
45 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาผลงานทางวิชาการ 26 พ.ค. 2565
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อนุมัติแล้ว
46 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 7 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
47 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 7 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
48 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
49 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กรรมการตัดสินการประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2565 4 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
50 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 ก.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
51 นางสาว พัชรา ม่วงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
52 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
53 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม ค่ายภาษาอังกฤษ "สะกิดต่อมความกล้า" 20 ก.ค. 2565
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
54 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 13-15 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
55 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1-3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
56 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย คุณธรรม ห้องเรียนพิเศษ 27 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
57 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพย์การเรียนรู้ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 2565 [09.00 - 16.30 น.]
มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
58 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปี 1 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
59 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 26 ก.ย. 2565 [09.00 - 17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติแล้ว
60 นาง มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 26 ก.ย. 2565 [09.00 - 17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติแล้ว
61 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย 13 -15 ก.ย. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
62 นางสาว สุนทรี ดวงทิพย์ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย 13 -15 ก.ย. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
63 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 2565 [17.00 - 20.00 น.]
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
64 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี มีสุข ด้วยทักษะสมอง EF 31 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
65 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาทักษะสมอง 7 ก.ย. 2565 [09.00 - 16.00 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อนุมัติแล้ว
66 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัยด้วยลานกิจกรรม BBL 28 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อนุมัติแล้ว
67 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 22 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
68 นางสาว พบพร เอี่ยมใส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 8 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
69 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 24 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
70 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ “กิจกรรมบัณฑิตจิตบริการ” 20 ก.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
71 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4-5 ก.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อนุมัติแล้ว
72 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ การจัดอบรมสัมมนา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการจัดกิจกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม 8 ส.ค. 2565 [15.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
73 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
74 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจักสำนไม้ไผ่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ในการผลิตสินค้าและบริการของตำบล 3 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
75 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
76 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “แม่ของฉัน...ที่สุดในโลก” 5-17 ส.ค. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
77 นาย ธนกิจ โคกทอง กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาด 12 ก.ย. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
78 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 16 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
79 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การพัฒนาศักยภาพการตลาด 2-3 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
80 นาย ธนกิจ โคกทอง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพ” 9 ก.ค. 2565 [08.30- 16.30 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
81 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดโครงการ KPRU ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด 11 ส.ค. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
82 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น 17 ส.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
83 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้นำ, การออแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม, การพัมนาผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุนนม 7 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
84 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดการเขียนบทความสั้นประกอบภาพถ่าย ในหัวข้อ “แม่ของฉัน...ที่สุดในโลก” 5-17 ส.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
85 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "เทคนิคการถ่ายภาพ" 19 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อนุมัติแล้ว
86 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน เรื่อง การพัฒนาทักษะ Future Skill การสร้างผลงานศิลปะเพื่อทำธุรกิจในโลก NFT 4-8 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
11-12 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อนุมัติแล้ว
87 นาย ธนกิจ โคกทอง การสร้างรายได้ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและการสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFT Crypto Art 9 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
88 นาง อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์หมอภาษา ภายใต้ “โครงการหมอภาษาวิถีถัดไป (Next Normal) : เครือข่ายการเรียนรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมให้กับลูกหลานผ่านวิถีชุมชนในยุคหลังโควิด” 11-22 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
89 นาย สามารถ ยืนยงพานิช โครงการค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25-26 ส.ค. 2565
กศน. อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
90 นาย สามารถ ยืนยงพานิช กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
91 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร พิจารณาบทความวิจัย วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6 พ.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
92 นาย วันชัย เพ็งวัน การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
93 นาย วันชัย เพ็งวัน การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
94 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร กิจกรรมบริการวิชาการภายใต้กรอบแนวคิดการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) 15 ส.ค. 2565 [12.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
95 นาง ถมรัตน์ เงินทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลวดลายชนเผ่า 20-22 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
96 นาง ถมรัตน์ เงินทอง การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 27-29 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
97 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน 14 ก.ย. 2565 [08.30 น. - 16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
98 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ โครงการสัมมนาหลังฝึกงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 9 ก.ค. 2565 [09.00 -16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
99 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 22 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
100 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีจากคณบดีถึงบุคลากร 25–27 เม.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
101 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การนวดเพื่อผ่อนคลาย) 1-3 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
102 นางสาว มุทิตา นาคเมือง กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
103 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง (ว 10/2564) 7-8 ก.ค. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
104 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น การวัดผลการประเมินผลทางการศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 11-12 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
105 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 27-30 มิ.ย. 2565
4-5 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
106 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การสร้างแบรนด์และหลักการทำการตลาดออนไลน์ 26-27 พ.ค. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
107 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้นำ,การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วม,การพัฒนา,การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 ก.ค. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
108 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ การสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 28 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
109 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 11 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
110 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 11 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
111 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 7-8 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
112 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 9-10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
113 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา การพัฒนาบุคลิกภาพ 28 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
114 นาย คมสันต์ นาควังไทร กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 ก.ค. 2665
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
115 นาย คมสันต์ นาควังไทร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
116 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 11 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
117 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนผู้ประเมินคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 29 มิ.ย. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
118 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
119 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานชะลอมและสุ่มโคมไฟ 6 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
120 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย 17- 18 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
121 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช การจัดการความรู้การเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 25 พ.ค. 2565 [13.00 น. เป็นต้นไป]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
122 นาย จิรพงศ์ ยืนยง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 21-22 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
123 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL 6 มิ.ย. 2565 [08.30 – 16.30 น. ]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
124 นาย จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการพัฒนาทักษะ Future Skill การสร้างผลงานศิลปะเพื่อทำธุรกิจในโลก NFT 8-9 ก.ค. 2565
11-12 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
125 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร อนุมัติแล้ว
126 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
127 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1-3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
128 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564 6-7 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
129 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ กิจกรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมคววามพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal 17 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
130 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 24 ส.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
131 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 16 ก.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
132 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น "ผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ 1" 19 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
133 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
134 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การตราจเครื่องมือวิจัย 11 เม.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
135 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การตรวจเครื่องมือวิจัย 11 เม.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
136 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
137 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
138 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ การใช้สารเคมี การใช้ห้องปฏิบัติการเคมี การจัดการของเสีย การใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 9 พ.ค. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
139 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
140 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 21-22 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
141 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์” 10 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
142 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2567) 5-6 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก อนุมัติแล้ว
143 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
144 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 20-22 ก.ค. 2565
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติแล้ว
145 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดอบรมสัมมนา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการจัดกิจกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม 26 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
146 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดอบรมสัมมนา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการจัดกิจกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม 8 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
147 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 23 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
148 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น อบรมเสริมทักษะ เรื่อง Clipchamp ตัดต่อวิดีโอ 4 ต.ค. 2565 [08.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
149 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น อบรมเสริมทักษะ เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก 20 ก.ย. 2565 [08.00-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
150 นาย ขวัญชัย ขัวนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 27-28 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
151 นาย นพคุณ ชูทัน กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 23 ส.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
152 นาย นพคุณ ชูทัน ขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาคุณาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 20 มิ.ย. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
153 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อการเป็นนักส่งเสริมไร่มืออาชีพ 20 ก.ย. 2565
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด อนุมัติแล้ว
154 นางสาว ธัญรดี บุญปัน การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ 7 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
155 นางสาว ธัญรดี บุญปัน กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพ 19 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
156 นาย นพคุณ ชูทัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 5 ก.ย. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
157 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการปลูกผักเพื่อขายส่ง 25-26 ก.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
158 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565 20 ก.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
159 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 24 พ.ค. 2565
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
160 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองในพื้นที่ภาคเหนือ 21-22 ก.ย. 2565
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
161 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19-20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
162 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน One Day Trip ตำบลคลองน้ำไหล 10 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
163 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17-18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
164 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
165 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
166 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
167 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2564 22 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
168 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน 14 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
169 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 24 ก.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
170 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 24 ก.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
171 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย ผู้เชี่ยวชาญตรวจงานวิจัย 23 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
172 นางสาว โอกามา จ่าแกะ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22-26 ส.ค.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
173 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
174 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
175 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี อบรมถ่ายทอดความรู้การติดตั้งอุปกรณ์ดักจับโจรและใช้งาน Application ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือน 25 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาิวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
176 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 ก.ค. 2565
โรงเรียนผดุงปัญญา อนุมัติแล้ว
177 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM 17 ส.ค. 2565
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
178 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 29 ส.ค. 2565 [12.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
179 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
180 นาง ศรินญา หวาจ้อย กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 6-7 ส.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
181 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 9-10 ก.ค. 2565 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
182 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี แนวคิดการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) 15 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
183 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 21 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
184 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ 14-15 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
185 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 21 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
186 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบต้นไม้หยกเพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ 9 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
187 นาย นพคุณ ชูทัน กลั่นกรองแลำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 19 ส.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
188 นาย นพคุณ ชูทัน อนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนฯ ครั้งที่ 1/2565 16 ส.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
189 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสารในอ้อยแดง และเห็ดนางฟ้าภูฏาน 6 ก.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว
190 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ก.ค. 2565
30 ก.ย. 2565
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติแล้ว
191 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการดำเนินงานด้านการจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 28 มิ.ย. 2565 [15.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
192 นาย แดนชัย เครื่องเงิน การใช้เครื่องอบแห้งอ้อยแดง และเห็ด 7 ก.ค. 2565 [09.00-16.30 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุมัติแล้ว
193 นาย นพคุณ ชูทัน อนุกรรมการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร 25 ก.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
194 นาย แดนชัย เครื่องเงิน โครงการบริการวิชาการการอบรมการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการ 9 พค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
195 นาย นพคุณ ชูทัน อนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 10 มิ.ย. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
196 นาย แดนชัย เครื่องเงิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรื่องนวัตกรรมการทำแห้งและการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 2 ก.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
197 นาง วันวิสา พวงมาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 9 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
198 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17-18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
199 นาง วันวิสา พวงมาลัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
200 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
201 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.4-6 3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
202 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.1-3 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
203 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 17 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
204 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
205 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง กรรมการตัดสินการแข่งขันสะกดคำ ระดับมัธยศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
206 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปั่นด้ายจากใยกล้วยผสมฝ้าย 1-2 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
207 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการเพื่อการทําฝายชะลอน้ำ 2-3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
208 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ค่ายดาราศาสตร์ 27 ส.ค. 2565
โรงเรียนขาณุวิทยา อนุมัติแล้ว
209 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24 ส.ค. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถถัมภ์) อนุมัติแล้ว
210 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
211 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพสินค้า 29 พ.ค. 2565 [09.00-10.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
212 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 16 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
213 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการฝึกอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร และยาดมสมุนไพร 16 มิ.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อนุมัติแล้ว
214 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
215 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 23 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อนุมัติแล้ว
216 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 23 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อนุมัติแล้ว
217 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 27 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
218 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กิจกรรมแข่งขัน Young Youtuber Challenge : รีวิว “กิน-เที่ยว-เล่น แถวบ้าน” 10 ส.ค. 2565 [13.00–16.00 น.]
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
219 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน โครงการจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 16-18 ก.ย. 2565
วิทยาลัยอาชีวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
220 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 8 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
221 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การถนอมอาหารพริกแกงและไข่เค็ม และการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารพริกแกงและไข่เค็ม 10 ก.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
222 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17–18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
223 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การพัฒนางานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสู่อนาคต 21 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
224 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย ออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 23-24 ก.ย. 2565
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
225 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย การทำวิจัยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
226 นาง วันวิสา พวงมาลัย ออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 23-24 ก.ย. 2565
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
227 นาง วันวิสา พวงมาลัย การทำวิจัยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
228 นางสาว ยุภาดี ปณะราช ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566-2570 30 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
229 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
230 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal 17 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
231 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์” 10 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
232 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการกลุ่ม" 3 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
233 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 23 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อนุมัติแล้ว
234 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ อนุมัติแล้ว
235 นางสาว ศุภรดา สุขประเสริฐ อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 9-11 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
236 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยน่าน ประจำปีการศึกษา 2564 11 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
237 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1-2 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
238 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30 ก.ย. 2565 - 1 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
239 นางสาว พัชรา ม่วงการ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1-2 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
240 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 26-30 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
241 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 26-30 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
242 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ 24 ส.ค. 2565 [08.30 - 14.00 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อนุมัติแล้ว
243 นาย เลเกีย เขียวดี ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพและการทำงานฯ 14 ก.ย. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนระหานวิทยา อนุมัติแล้ว
244 นาย เลเกีย เขียวดี ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพและการทำงานฯ 17 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
245 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ Active Learning โดยผ่านทักษะ EF 21 ส.ค. 2565 [08.30 -16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
246 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ Active Learning โดยผ่านทักษะ EF 20 ส.ค. 2565 [08.30 -16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
247 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โครงการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ Active Learning โดยผ่านทักษะ EF 19 ส.ค. 2565 [08.30 -16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อนุมัติแล้ว
248 นาง อมรา ศรีแก้ว การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาไทย 13 - 15 ก.ย. 2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อนุมัติแล้ว
249 นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ 15 ก.ย. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
250 นาย อานนท์ วงษ์มณี โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ 15 ก.ย. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
251 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง การจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 22 ก.ย. 2565
สำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
252 นาย นเรศ ขำเจริญ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการฟิสิกส์ 17-18 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
253 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการฟิสิกส์ 17-18 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
254 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 ทุกวันศุกร์ [08.30 - 09.30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ อนุมัติแล้ว
255 นางสาว ศศิธร เมธาวิวัฒน์ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 ทุกวันศุกร์ [08.30 - 09.30 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ อนุมัติแล้ว
256 นาย นเรศ ขำเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
257 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
258 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
259 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
260 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 6 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติแล้ว
261 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 7 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
262 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 3 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัขรวิทยา อนุมัติแล้ว
263 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง บรรยายด้านการจัดการธุรกิจ 19 มิ.ย. 2565 [13.00 - 16.30 น. ]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
264 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 9 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติแล้ว
265 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
266 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 17-19 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
267 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal พร้อมที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศต่อไป 17 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
268 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์” 10 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อนุมัติแล้ว
269 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาวัฒธรรมเครือข่ายวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก 1 - 4 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
270 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย คุณธรรมเด็กดี EIS ม.1 20 - 21 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
271 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพการและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมถึงการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน 6 ก.ย. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
272 นาย ธนัชพร หาได้ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
273 นาย ธนัชพร หาได้ เกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 17 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
274 นาย ธนัชพร หาได้ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง" 3 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
275 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 23-24 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
276 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ อบรมด้านเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
277 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
278 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
279 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขากราฟิกดีไซน์ 3-5 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
280 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ แนวปฏิบัติการนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 16 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
281 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ โครงการ KPRUMS NEXT GEN FESTIVAL 2022 วิทยากรกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "อายุน้อยร้อยล้านด้วยฐานวทน" 24 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
282 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
283 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ โครงการพัฒนาวิศวกรสังคมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2-3 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
284 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ การอบรมปฏิบัติการ "การตัดต่อวีดีโอ" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART ระดับมัธยมศึกาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 4 ก.ย. 2565
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
285 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำคลิปวีดีโอสั้นประชำสัมพันธ์ ในหัวข้อ “Welcome to KPRU” 30 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
286 นาง พรรษพร เครือวงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
287 นาง พรรษพร เครือวงษ์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินกิจกรรม 8 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
288 นาง พรรษพร เครือวงษ์ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินกิจกรรม 26 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
289 นาง พรรษพร เครือวงษ์ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 23 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
290 นาง พรรษพร เครือวงษ์ เสวนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และเสวนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลสัมฤทธิ์ 13 มิ.ย. 2565 [09.00-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
291 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการสร้างผลงานสื่อ Infographic หัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 11-12 ก.ค.2565
15 ก.ค. 2565
18-20 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
292 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 27-28 มิ.ย.2565 [16.45-20.30 น.]
29-30 มิ.ย. 2565 [16.45-20.30 น.]
4-5 ก.ค. 2565 [16.45-20.30 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
293 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
294 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ การทำสบู่กากกาแฟ 20 ก.ค. 2565 [08.30-17.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
295 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครีมทานาคาจากท่อนไม้ทานาคา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 11 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
296 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ในยุค 4.0 กลุ่มที่ 2" 17 ก.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
297 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”ตะลุยโจทย์แก้ปัญหาพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ” 6 ส.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
298 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 21 ก.พ. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
299 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565 [08.30-15.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
300 นางสาว ชวิศา กันกา กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
301 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
302 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ อนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 3-5 ส.ค. 2565 [08.00-20.00 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
303 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “Sex Worker สิทธิเสรีภาพ หรือศีลธรรมที่สั่นคลอน” 15 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
304 นางสาว ธวชินี ลาลิน เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่กับการสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 23 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
305 นางสาว ธวชินี ลาลิน โครงการส่งเสริมคนกำแพงรักษ์ถิ่นนั่งรถไฟฟ้าชมเมืองมรดกโลกและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2565 23 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
306 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร โครงการบริการวิชาการการอบรมการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการ 9 พ.ค. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
307 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการเพื่อการทําฝายชะลอน้ํา 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
308 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24 ส.ค. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถถัมภ์) อนุมัติแล้ว
309 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ (Biosafety and Biosecurity) 26 ส.ค. 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติแล้ว
310 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 15 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
311 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 2 ก.ค. 2565
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
312 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร ค่ายวิทยาศาสตร์ "ค่ายเทคนิคปลอดเชื้อ" 25-26 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อนุมัติแล้ว
313 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 22 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
314 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
315 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
316 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
317 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 10 ส.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
318 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 27 ก.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
319 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2565 26-27 พ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
320 นาง ศรินญา หวาจ้อย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2565 26-27 พ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
321 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
322 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน 17-18 ส.ค. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
323 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตัดสินการประกวดการเขียนบทความสั้นประกอบภาพถ่าย 5-17 ส.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
324 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15-26 ส.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
325 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 13-15 มิ.ย. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
326 นางสาว นันทนัช ตนบุญ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศรรตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยภัฏกำแพงเพชร 27 มิ.ย. 2565 - 1 ก.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
327 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 27 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
328 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
329 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อนุมัติแล้ว
330 นางสาว นันทนัช ตนบุญ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 18 มิ.ย. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
331 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 22 ก.ย. 2565 [09.00-15.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
332 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ การแนะนำการใช้ Microsoft Teams 10 มิ.ย. 2565 [13.00-14.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
333 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความวิชาการหรือบทความวิจัย 24 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
334 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
335 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
336 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
337 นาง ปาณิสรา จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย 26 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
338 นางสาว อัจฉรา ใจดี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 ก.ค. 2565 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
339 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ก.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
340 นางสาว อัจฉรา ใจดี โครงการ ESMTE 16 มิ.ย. 2565 [13.00-17.00 น.]
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
341 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 21 ส.ค. 2565-9 ต.ค. 2565 [14:30-16:30 น.]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
342 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 13-15 มิ.ย. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
343 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
344 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-3 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
345 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 17-18 ส.ค. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
346 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน กิจกรรมอบรมการบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกงแบบสุญญากาศ 9 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
347 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการศึกษา 9 ก.ค. 2565
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
348 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 10 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
349 นางสาว ชลธิชา แสงงาม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 16 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
350 นางสาว ชลธิชา แสงงาม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
351 นาย อนัน หยวกวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19-20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
352 นาย อนัน หยวกวัด อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผาหินช้างดอยลับงา ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 11 ก.ย. 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
353 นาย อนัน หยวกวัด การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ 19-21 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
354 นาย อนัน หยวกวัด การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ 14-15 ส.ค.2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
355 นาย ประพล จิตคติ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4-5 ก.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
356 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนการผลิตสื่อ 30 มิ.ย. 2565-1 ก.ค. 2565
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
357 นาง อมรา ศรีแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาครูในระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 5 บรรจุปี พ.ศ. 2563 (โมดูลที่ 3) 15-16 ส.ค. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
358 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ โครงการอบรมวัยรุ่น ท.ว. ขอ DANCE FOR HEALTH 14-15 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
359 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ กิจกรรมการแข่งขันละคะสั้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
360 นางสาว ธนธรณ์ แจ้งโม้ โครงการอบรมวัยรุ่น ท.ว. ขอ DANCE FOR HEALTH 14-15 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
361 นางสาว ธนธรณ์ แจ้งโม้ กิจกรรมการแข่งขันละคะสั้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
362 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี กิจกรรมการแข่งขันละคะสั้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 22 ก.ย. 2565
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
363 นาง อมรา ศรีแก้ว กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้แก่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 25-26 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
364 นาย ประพล จิตคติ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอตำแหน่งวิชาการประเภทรับใช้สังคม 5 ก.ย. 2565
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติแล้ว
365 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 2 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
366 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 10 มิ.ย. 2565 [08.30-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
367 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
368 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 1 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
369 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
370 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันประพันธ์กลอนสด ระดับมัธยมศึกษา 18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
371 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 23 ก.ย. 2565
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแล้ว
372 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
373 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย อนุมัติแล้ว
374 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
375 นางสาว อธิรดา บุญเดช พันธุวิศวกรรม (การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR) จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 27 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
376 นาย มนตรี หลินภู บุคคลต้นแบบความเป็นครู (Teacher Idol) 21 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
377 นาย มนตรี หลินภู ศึกษารายกรณี 10 พ.ค. 2565 [13.00-14.30 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
378 นาย มนตรี หลินภู การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและแนะแนวสำหรับอาจารย์ 14 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
379 นางสาว พัชรีรัต หารไชย กิจกรรมอบรมฝึกทักษะในงานช่าง 19 ส.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
380 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 6 มิ.ย. 2565
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
381 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ เสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการสาธารณะ 22 ส.ค. 2565 [09.15-12.00 น.]
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
382 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 10 ก.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
383 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการชุมชน” 19 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
384 นางสาว อภิชญา พัดพิน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
385 นางสาว อภิชญา พัดพิน อบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
386 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูล 18 มิ.ย. 2565 [13.00 - 16.40 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
387 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ก.ย. 2565 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
388 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ การสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 4 ก.ย. 2565 [10.00-12.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
389 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” 19 ก.ย. 2565 [15.00-16.30]
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแล้ว
390 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความ (Peer Reviewer) 31 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
391 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร การเขียนประวัติและกรอกใบสมัครงานภาษาจีน 3 ก.ย. 2565 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
392 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ 17 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
393 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารทางวิชาการ 23 พ.ค. 2565
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อนุมัติแล้ว
394 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การสัมมนาเรื่อง “ประเด็นที่จำเป็นที่จะต้องวิจัยดินถล่ม” 30 ส.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก อนุมัติแล้ว
395 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 17-19 ส.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ อนุมัติแล้ว
396 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านวิศวกรรมโยธา” 14-15 ส.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
397 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 12 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
398 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง โครงการพัฒนาวิศวกรสังคมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 2-3 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
399 นาย เมธี มธุรส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่องทางการขายแบบออนไลน์ และออฟไลน์สำหรับผู้ประกอบการ 10 ก.ย. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
400 นาย เมธี มธุรส โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 24 ส.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
401 นาย ขวัญชัย ขัวนา บุคคลต้นแบบความเป็นครู (Teacher Idol) 21 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
402 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 18-19 พ.ค. 2565
บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
403 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 15-16 ก.ย. 2565
บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด อนุมัติแล้ว
404 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ การจัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง (RDF) 21 ก.ย. 2565 [09.30 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อนุมัติแล้ว
405 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ การปั่นด้ายจากใยกล้วยผสมฝ้าย 1-2 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
406 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 24 มิ.ย. 2565
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
407 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
408 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
409 นาย เมธี มธุรส ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ก.ย. 2565 [08.30 -16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
410 นาย เมธี มธุรส การวัดผลการประเมินผลทางการศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 11-12 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
411 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 ก.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
412 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
413 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 17 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
414 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 24 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
415 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว กรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขัน Young Youtuber Challenge : รีวิว “กิน-เที่ยว-เล่น แถวบ้าน” 10 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
416 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว อนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2 ส.ค. 2565 [09.00-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อนุมัติแล้ว
417 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม การเตรียมความพร้อมฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเพื่อเข้าใจบริบท และการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร 15 ก.ย. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
418 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม โครงสร้างและแผนการจัดการเรียนรู้ 22 พ.ค. 2565 [10.00-12.00 น.]
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
419 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม โครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ 10 พ.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
420 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564 6-7 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
421 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้แก่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 ก.ค. 2565
10 ก.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
422 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ก.ย. 2565 [08.00-17.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
423 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือปริญญานิพนธ์ 11 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
424 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ 16 ส.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
425 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย 19 ก.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
426 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นนักส่งเสริมไร่มืออาชีพ 20 ก.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด อนุมัติแล้ว
427 นาย ประจักษ์ กึกก้อง การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน 7 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
428 นาย ประจักษ์ กึกก้อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง อนุมัติแล้ว
429 นาย ขวัญชัย ขัวนา เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์สำหรับขอผลงานทางวิชาการ 10 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
430 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
431 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาน 2565 16 ก.ย. 2565 [14.00-16.30 น.]
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อนุมัติแล้ว
432 นาย ขวัญชัย ขัวนา การพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 18 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) อนุมัติแล้ว
433 นาย ขวัญชัย ขัวนา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9 ก.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
434 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการประเมินการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 พ.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
435 นาย ขวัญชัย ขัวนา การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเลย์-รวมไทย 7 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
436 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามการลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา 19 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อนุมัติแล้ว
437 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 27-28 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
438 นาย ขวัญชัย ขัวนา การวัดผลการประเมินผลทางการศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 11-12 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
439 นาย ขวัญชัย ขัวนา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ 14 ส.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
440 นาย ขวัญชัย ขัวนา แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 4 ส.ค. 2565 [09.00-11.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
441 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ กิจกรรมบริการวิชาการภายใต้กรอบแนวคิดการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) 15 ส.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
442 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบต้นไม้หยกเพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ 9 ก.ย. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
443 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
444 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
445 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
446 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
447 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
448 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 10 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
449 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 9 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
450 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี กรรมการจตัดสินผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 8 เม.ย. 2565
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
451 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพื้นที่วิจัยพืชกัญชง 19-21 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเเพทศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
452 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
453 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการทำสื่อพร้อมเล่านิทาน 27 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
454 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 6-7 ก.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
455 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ โครงการค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25-26 ส.ค. 2565
กศน.อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
456 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
457 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 27 มิ.ย. 2565 – 1 ก.ค. 2565
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
458 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ ค่ายภาษาอังกฤษสะกิดต่อมความกล้า 20 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
459 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-19 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
460 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 15-19 ส.ค. 2565
22-26 ส.ค. 2565 [17.00 – 19.00 น.]
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
461 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นิทรรศการวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
462 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 18-19 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
463 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับการบริการวิชาการในสถานศึกษา 9 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
464 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 29 ส.ค. 2565 [12.30-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
465 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน 5-6 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤยาอุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
466 นาย สันติ คู่กระสังข์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
467 นาย สันติ คู่กระสังข์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อนุมัติแล้ว
468 นาย สันติ คู่กระสังข์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเล่าเรื่อง" 27 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
469 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 22 ก.พ. 2565 [08.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
470 นางสาว พัตรา คำสีหา การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 12 ก.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
471 นางสาว พัตรา คำสีหา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางสังคม” 9-13 พ.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
472 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดธิดาอะโวคาโด้ ในงานเทศกาลอะโวคาโด้ ประจำปี 2565 30 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อนุมัติแล้ว
473 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลอะโวคาโด้ ประจำปี 2565 29 ก.ค. 2565 [17.00-24.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อนุมัติแล้ว
474 นาย สันติ คู่กระสังข์ กรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหารจากอะโวคาโด้ ในงานเทศกาลอะโวคาโด้ ประจำปี 2565 29 ก.ค. 2565 [10.00-12.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อนุมัติแล้ว
475 นาย สันติ คู่กระสังข์ กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 6 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
476 นาย สันติ คู่กระสังข์ กิจกรรมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการชุมชน” 19 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
477 นาย สันติ คู่กระสังข์ การริเริ่มและพัฒนาธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas 29 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
478 นาย สันติ คู่กระสังข์ การเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 28-30 เม.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
479 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
480 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
481 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 20 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
482 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 13 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
483 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
484 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการพัฒนาลูกรักกิน กอด เล่า เล่นของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทร 17 ส.ค. 2565 [08.30 - 14.00 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อนุมัติแล้ว
485 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 16 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
486 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการฟิสิกส์ (การบังคับโดรนด้วยแอพพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ) 17-18 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
487 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา ค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
กศน.อำเภอวังเจ้า อนุมัติแล้ว
488 นาย วชิระ สิงห์คง การถนอมอาหารพริกแกงและไข่เค็ม และการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารพริกแกงและไข่เค็ม 10 ก.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
489 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ วิจัยสร้าง Innovation และ technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค digital world 7 ก.ค. 2565 [14.15-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อนุมัติแล้ว
490 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 21 ส.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อนุมัติแล้ว
491 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 22-25 ส.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
492 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
493 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
494 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
495 นางสาว ราตรี บุมี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
496 นางสาว ศิรประภา มีรอด กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
497 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
498 นางสาว เมทินี ทวีผล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
499 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 1 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
500 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการ 20 ก.ค. 2565 [13.00-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
501 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การคลี่บันไดผลลัพธ์โครงการ และการออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
สสส.พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
502 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การติดตามโครงการและประเมินผลโครงการ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 25 พ.ค. 2565 [08.00-12.00 น.]
สสส.พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
503 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล การคลี่บันไดผลลัพธ์โครงการ และการออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ 28 มิ.ย. 2565 [08.00-16.00 น.]
สสส.พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
504 นาง น้ำฝน สะละโกสา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 16 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
505 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค Digital Disruption และ New Normal 17 ส.ค. 2565
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
506 นาง น้ำฝน สะละโกสา กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า 29 พ.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
507 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
508 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 22 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
509 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 7 มิ.ย. 2565 [09.00-15.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
510 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 10 ก.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
511 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการ 27 ส.ค. 2565 [08.00-13.30 น.]
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
512 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสารสกัดใบฝรั่ง 10 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
513 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ระยะที่ 2 25-27 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
514 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ระยะที่ 1 24-26 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
515 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลคีรีมาศ 6-7 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ อนุมัติแล้ว
516 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 12 ก.ย. 2565 [13.00-16.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
517 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 12 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
518 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 5 ก.ย. 2565 [13.00-16.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
519 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 5 ก.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
520 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบททวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี 5-6 พ.ค. 2565
วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
521 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การเขียนบทความวิจัยจากงานบริการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2 มิ.ย. 2565 [08.30-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
522 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว การติดต่อราชการออนไลน์ในยุครัฐบาลดิจิทัล 29 พ.ค. 2565 [15.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อนุมัติแล้ว
523 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน 19 ก.ค. 2565
25 ก.ค. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
524 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 ก.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแล้ว
525 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 1 ก.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
526 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูล 5 ก.ย. 2565
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนุมัติแล้ว
527 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 2 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
528 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 1 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
529 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการตัดสินการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 17 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
530 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 17-18 ก.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
531 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลวดลายชนเผ่า 20-22 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติแล้ว
532 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 27-29 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
533 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความวิจัย บทความวิชาการ 1 ส.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
534 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัย 7-9 ก.ย. 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติแล้ว
535 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ 5 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านหนองชะแอน อนุมัติแล้ว
536 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางสังคม” 9-13 พ.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
537 นาย พิษณุ บุญนิยม พิจารณาตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ 5 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
538 นาย พิษณุ บุญนิยม โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 10 ส.ค. 2565 [08.00-17.00 น. ]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
539 นางสาว ศิรประภา มีรอด กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
540 นางสาว เมทินี ทวีผล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
541 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
542 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
543 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
544 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
545 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี) 6 ก.ย. 2565
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อนุมัติแล้ว
546 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
547 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
548 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
549 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
550 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
551 นางสาว ราตรี บุมี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
552 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
553 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
554 นางสาว อัจฉรา ใจดี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 10-11 ก.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
555 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
556 นางสาว ปุณณดา ทรงอิทธิสุข กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 ก.ค. 2565
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
557 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี โครงการอบรมวัยรุ่น ท.ว. ขอ Dance For Health 14-15 ก.ย. 2565
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อนุมัติแล้ว
558 นาย พิษณุ บุญนิยม คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน 26 ก.ค. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
559 นาย พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
560 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 17 มิ.ย. 2565 [13.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
561 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 17 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
562 นาย พิษณุ บุญนิยม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 9 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
563 นาย ธงเทพ ชูสงฆ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
564 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
565 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
566 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
567 นาย ธัชชัย ช่อพฤกษา ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 22-25 ส.ค. 2565 [08.30-17.00]
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
568 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 12-16 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
569 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การเสริมสร้างสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 25 ส.ค. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อนุมัติแล้ว
570 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 12-16 ก.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
571 นางสาว ปาริชาต เตชะ การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับชาติ 26 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.45 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
572 นาย โกมินทร์ บุญชู ค่าย Math Camp (ค่ายคณิตศาสตร์) 10 ก.ย. 2565
โรงเรียนพบพระวิทยาคม อนุมัติแล้ว
573 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ ค่าย Math Camp (ค่ายคณิตศาสตร์) 10 ก.ย. 2565
โรงเรียนพบพระวิทยาคม อนุมัติแล้ว
574 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 22 - 25 ส.ค. 2565 [09.00 -16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
575 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
576 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
577 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
578 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2565 3 ก.ย. 2565 [08.00-12.00 น.]
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) อนุมัติแล้ว
579 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้ารการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 30 ส.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
580 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ก.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
581 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุรธรรมจริยธรรมในการทำงาน 26 ส.ค. 2565 [09.00 - 14.00 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อนุมัติแล้ว
582 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Program Camp 2022) 2-4 ต.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
583 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) 27 - 28 ส.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อนุมัติแล้ว
584 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการจัดการเรียนรู้ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวชาการฯ 21 ส.ค. 2565 [08.00 -17.00 น.]
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
585 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2565 24 ก.ย. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) อนุมัติแล้ว
586 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2565 24 ก.ย. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) อนุมัติแล้ว
587 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่ำงประเทศ 5-6 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
588 นางสาว วรางค์ รามบุตร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 19 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
589 นางสาว วรางค์ รามบุตร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการปลูกผักเพื่อขายส่ง 25-26 ก.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
590 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก โครงการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 9 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุมัติแล้ว
591 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 27 พ.ค. 2565 [13.30 น. เป็นต้นไป]
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
592 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก สัมมนาวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศ 6 พ.ค. 2565 [09.00 น.เป็นต้นไป]
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
593 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบริการสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมชุมชนฯ 12 เม.ย. 2565
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติแล้ว
594 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 30 มิ.ย. 2565
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
595 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2564 21 มิ.ย. 2565 [10.00 - 13.00 น.]
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุมัติแล้ว
596 นาย เลเกีย เขียวดี ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
597 นาย ขวัญชัย ขัวนา ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
598 นาย มนตรี หลินภู ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
599 นาย เมธี มธุรส ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ส.ค. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อนุมัติแล้ว
600 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ กิจกรรมอบรมฝึกทักษะในงานช่าง 19 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อนุมัติแล้ว
601 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ พิจารณาบทความวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑๘ 23 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติแล้ว
602 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ 16 ส.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
603 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู สัมมนาทางการบัญชี 26 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
604 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 14 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
605 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู สัมมนาทางการบัญชี 8 ส.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
606 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด คลิปวิดีโอสั้นเรื่อง “ความก้าวหน้า กับอาชีพนักบัญชี” 10 ส.ค. 2565
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
607 นางสาว อังคณา ตาเสนา โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
608 นางสาว อังคณา ตาเสนา หลักสูตรเกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 17 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
609 นางสาว อังคณา ตาเสนา คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 2565 [13.00-14.00 น.]
งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
610 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง ค่ายวงโยธวาทิตทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 28-30 ก.ค. 2565
โรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์ อนุมัติแล้ว
611 นาย ณัฐพล บ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 2-3 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
612 นาย ณัฐพล บ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 17-18 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
613 นาย วสันต์ เพชรพิมูล โครงการอบรมความรู้ด้านการออกแบบติดตั้ง การประยุกต์การใช้งานระบบโซล่าเซลล์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์ชนิดออนกริด 10-11 ก.ย. 2565
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซีสเต็ม อนุมัติแล้ว
614 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล การสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรการจูงใจในการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 21 มิ.ย. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
615 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 17 มิ.ย. 2565
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อนุมัติแล้ว
616 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 28-29 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยุธยา อนุมัติแล้ว
617 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา) 26 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
618 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2564 (สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้) 22 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
619 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2564 (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 25 ก.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
620 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ.) ปีการศึกษา 2564 9 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
621 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.) ปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
622 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 15 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
623 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 26-30 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
624 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเก็บข้อมูล TCD รายตำบล 17 ก.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
625 นางสาว มัลลิกา ทองเอม โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ หัวข้อ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตร 14 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
626 นางสาว มัลลิกา ทองเอม กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปี 1 (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565) 10 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
627 นางสาว มัลลิกา ทองเอม การใช้บริการสำนักวิทยบริการ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป. 24 ก.ค. 2565 [10.30-11.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
628 นางสาว มุทิตา นาคเมือง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี 24 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30]
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
629 นางสาว มุทิตา นาคเมือง ค่ายวงโยธวาทิตเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี 28-30 ก.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์ร่วมกับโรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก อนุมัติแล้ว
630 นาย ธีรศิลป์ กันธา อบรมโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์ 14 ก.ย. 2565 [08.00-14.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
631 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมรักแรกผูกจิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 9 มิ.ย. 2565 [08.30-12.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
632 นาย กีรศักดิ์ พะยะ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 10 ก.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
633 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขยายตลาดด้วย TikTok เพื่อสร้างรายได้ให้ปัง 26 มิ.ย. 2565 [07.30-17.00 น. ]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
634 นาย กีรศักดิ์ พะยะ อบรมด้านเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMART โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 4 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
635 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์สันติภาพที่ 189 อนุมัติแล้ว
636 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างแอพพลิเคชัน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-Smart ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ส.ค. 2565
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อนุมัติแล้ว
637 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน 16-17 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
วิทยาลัยชุมชนตราด อนุมัติแล้ว
638 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2565 [07.30 -16.30 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
639 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มิ.ย. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
640 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชนแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 9 ส.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
641 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2565 โดยมีจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 23-24 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
642 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำและการใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรนำในท้องถิ่น 2-3 ก.ค. 2565 [08.00-13.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
643 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการฝึกทักษะและส่งเสริมความรู้และนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา 10 ก.ย. 2565 [08.00-13.30 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักอธิการบดี อนุมัติแล้ว
644 นาย ธนากร วงษศา การปลูกเลี้ยงแคคตัส 19 ส.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อนุมัติแล้ว
645 นาย ธนากร วงษศา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์" 16-17 มิ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
646 นาย จตุรงค์ ธงชัย โครงการจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 16-18 ก.ย. 2565
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
647 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช การประชุมบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม NGO 5-6 ส.ค. 2565
องค์กร Rainbow Plus อนุมัติแล้ว
648 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 20 ก.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
649 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยพื้นเมือง 23-24 ก.ค. 2565
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
650 นาย เอนก หาลี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 24 ก.ค. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
651 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ กิจกรรมศักยภาพผู้เรียน 23 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
652 นาย ภาคิณ มณีโชติ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 7 ก.ค. 2565
กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.คลองแม่ลาย อนุมัติแล้ว
653 นาย ภาคิณ มณีโชติ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 8 ก.ค. 2565
กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.คลองแม่ลาย อนุมัติแล้ว
654 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 6 ส.ค. 2565
โรงเรียนลานกระบือ อนุมัติแล้ว
655 นาย โกมินทร์ บุญชู โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 6 ส.ค. 2565
โรงเรียนลานกระบือ อนุมัติแล้ว
656 นาย จิระ ประสพธรรม โคงรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทตำบลไทรงาม 3 ส.ค. 2565
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อนุมัติแล้ว
657 นางสาว อรปรียา คำแพ่ง กิจกรรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 10 ส.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
658 นาย วันเฉลิม พูนใจสม กิจกรรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 10 ส.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
659 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ 4 ส.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
660 นาย ศรวัส ศิริ ค่ายสร้างสรรค์จิตอาสา พัฒนาพฤติกรรม ปลูกฝังคุณธรรม สู่ผู้นำ 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
661 นาย มนตรี หลินภู ค่ายสร้างสรรค์จิตอาสา พัฒนาพฤติกรรม ปลูกฝังคุณธรรม สู่ผู้นำ 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
662 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี กิจกรรมค่ายร้องเล่น เต้น วาด เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านศิลปะ 8 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
663 นาย จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ กิจกรรมค่ายร้องเล่น เต้น วาด เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านศิลปะ 8 ส.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
664 นาย กีรศักดิ์ พะยะ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office 27 ก.ค. 2565
องค์การบริการส่วนตำบลคลองขลุง อนุมัติแล้ว
665 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 11 ก.ค. 2565 [09.00 -16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
666 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
667 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
668 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
669 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
670 นางสาว ศิริพร โสมคำภา อบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงินฯ 19 ก.ค. 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
671 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย โครงการค่ายวิชาการ ประจำปี 2565 1 ส.ค. 2565 [08.00-15.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก อนุมัติแล้ว
672 นาย วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเลย์บอลเชิงวิทยาการสู่การพัฒนาศักยภาพชีวิต 20 - 21 ก.ค. 2565
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อนุมัติแล้ว
673 นาย ประจบ ขวัญมั่น โครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 22 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
674 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี เพื่อเป็นวิทยากรและกรรมการประกวดเต้น COVER DANCE ในกิจกรรม Watchara Music & Cover Dance 8 ส.ค. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
675 นาย ธีรศิลป์ กันธา เกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 17 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
676 นาย ธีรศิลป์ กันธา เกษตรวิถีใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โมดูลที่ 4 เกษตรสู่ผู้ประกอบการ 9 ส.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
677 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 22 ก.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
678 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 24 พ.ค. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
679 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 16 มิ.ย. 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
680 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การขับเคลื่อนงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 18 ก.ค. 2565
แปลงใหญ่กระเทียมตำบลแม่พริก อนุมัติแล้ว
681 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ว.PA) 8 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" อนุมัติแล้ว
682 นาย นเรศ ขำเจริญ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
683 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
684 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
685 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
686 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8-10 ส.ค. 2565
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ อนุมัติแล้ว
687 นาย จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและเกษตรผู้นำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม 7 ก.ค. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
688 นาย วิษณุ บัวเทศ บรรยายและฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6 ก.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง อนุมัติแล้ว
689 นาย ประพล จิตคติ การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 29 มิ.ย. 2565 [09.00 - 12.00 น.]
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
690 นางสาว ธัญรดี บุญปัน โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
691 นาย ประจักษ์ กึกก้อง โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
692 นางสาว เพชรลัดดา โพธิ์สิงห์ โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
693 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ โครงการ Smart ssocial media รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 21-22 ก.ค. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อนุมัติแล้ว
694 นาย จิระ ประสพธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 29 มิ.ย. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
695 นางสาว วาสนา อาจสาลิกรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 29 มิ.ย. 2565
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อนุมัติแล้ว
696 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กิจกรรมการผูกผ้า และการจับจีบผ้า 29 มิ.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อนุมัติแล้ว
697 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยอบรมหลักสูตรที่1 29 มิ.ย. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
698 นาย วิษณุ บัวเทศ การขอตำแหน่งวิชาการด้านนวัตกรรม 30 มิ.ย. 2565 [15.30 - 18.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
699 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกระบวนการ นักจัดการความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ 1 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565 [08.30 -16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแล้ว
700 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบลปางมะค่า 28 มิ.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อนุมัติแล้ว
701 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบลปางมะค่า 28 มิ.ย. 2565
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อนุมัติแล้ว
702 นาย ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 18 ก.พ. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
703 นาย ประจบ ขวัญมั่น ค่ายสร้าง เจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 มิ.ย. 2565 [08.00 - 16.20 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อนุมัติแล้ว
704 นาย ประจบ ขวัญมั่น ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2565 [08.30 น.]
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อนุมัติแล้ว
705 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมสนันสนุนการพัฒนารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 16 มิ.ย. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
706 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
707 นาย มนตรี ใจแน่น ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
708 นาย มนตรี ใจแน่น ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 8 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
709 นาย จิระ ประสพธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 8 ก.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
710 นาย อานนท์ วงษ์มณี การพัมนาการเกษตรในรูปแบบสมัยใหม่(Smart Farm) 28 มิ.ย. 2565 [13.00 - 16.00 น.]
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตร อนุมัติแล้ว
711 นาย สัญญา พรหมภาสิต แนะนำแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 20 มิ.ย. 2565
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล อนุมัติแล้ว
712 นางสาว ธนธรณ์ แจ้งโม้ โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL 6 มิ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
713 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 13-17 มิ.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
714 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีอำเภอบึงสามัคคีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 6-7 มิ.ย. 2565 [09.30-16.30 น.]
ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี อนุมัติแล้ว
715 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีอำเภอบึงสามัคคีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 6-7 มิ.ย. 2565 [09.30-16.30 น.]
ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี อนุมัติแล้ว
716 นาย เอนก หาลี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้ 27-28 มิ.ย. 2565
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
717 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 17 มิ.ย. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนสักงามวิทยา อนุมัติแล้ว
718 นาย เลเกีย เขียวดี อบรมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 11-12 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวัชรวิทยา อนุมัติแล้ว
719 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี ระบบ IOT มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 6 อนุมัติแล้ว
720 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency 11-12 มิ.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
721 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency 11-12 มิ.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
722 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน โครงการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 29 มิ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อนุมัติแล้ว
723 นาย เอนก หาลี อบรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) 13-17 มิ.ย. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ท เทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
724 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มิ.ย. 2565 [08.00-15.00 น.]
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแม่สิน อนุมัติแล้ว
725 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 26 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
726 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 26 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
727 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 27 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
728 นาย จิระ ประสพธรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 27 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
729 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564 : PA) 27 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด อนุมัติแล้ว
730 นาย ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา กิจกรรมค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 25-27 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
731 นาย บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
732 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
733 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
734 นางสาว ปาริชาต เตชะ อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
735 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 23-24 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
30-31 พ.ค. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
736 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมระบบสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ 11 มิ.ย. 2565
บจก.ฟาร์มแลนด์พีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง อนุมัติแล้ว
737 นางสาว นิวดี คลังสีดา อบรมระบบสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ 11 มิ.ย. 2565
บจก.ฟาร์มแลนด์พีเอฟเอฟ เทรดดิ้ง อนุมัติแล้ว
738 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
739 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
740 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
741 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
742 นางสาว ศิริพร โสมคำภา การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
743 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565
6 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อนุมัติแล้ว
744 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน 25 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแล้ว
745 นาย ประจบ ขวัญมั่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
746 นาย ยุทธนา พันธ์มี การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
747 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
748 นาย เฉลิม ทองจอน การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564 : PA) 12-13 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนวัดคูยาง อนุมัติแล้ว
749 นาย เอนก หาลี นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า 24 พ.ค. 2565 [09.00 น. เป็นต้นไป]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
750 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเทคโนโลยีโซล่าเซลล์กับการนำไปใช้ในงานต่างๆ 6-7 มิ.ย. 2565
หจก.สุริยะเอ็นเนอจี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
751 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเทคโนโลยีโซล่าเซลล์กับการนำไปใช้ในงานต่างๆ 6-7 มิ.ย. 2565
หจก.สุริยะเอ็นเนอจี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
752 นางสาว นิวดี คลังสีดา อบรมเทคโนโลยีโซล่าเซลล์กับการนำไปใช้ในงานต่างๆ 6-7 มิ.ย. 2565
หจก.สุริยะเอ็นเนอจี้เซอร์วิส อนุมัติแล้ว
753 นาย ประจบ ขวัญมั่น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 2-3 พ.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
754 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) สู่การวิจัยในชั้นเรียนตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 6 พ.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อนุมัติแล้ว
755 นาย ประจบ ขวัญมั่น อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28-29 เม.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 อนุมัติแล้ว
756 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
757 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
758 นางสาว ยุภาดี ปณะราช โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
759 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
760 นางสาว ปาริชาต เตชะ โครงการพัฒนาทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 29-30 เม.ย. 2565 [09.00-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
761 นาย ประจบ ขวัญมั่น การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 พ.ค. 2565 [08.30 น. เป็นต้นไป]
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อนุมัติแล้ว
762 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570) 12 พ.ค. 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
763 นางสาว กษมา สุรเดชา กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ 18 พ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อนุมัติแล้ว
764 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2565 9 พ.ค. 2565 [10.30 – 12.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
765 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปีงบประมาณ 2565 7-8 พ.ค. 2565
14 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
766 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24 ม.ค. 2565
28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
767 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ กิจกรรม “เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์” 31 ม.ค. 2565 [16.30-20.00 น.]
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
768 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์ อบรมหัวข้อ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 29-30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
769 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตามฉลากโภชนาการ 3 มี.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
770 นาย อิทธิพล เหลาพรม กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 31 มี.ค. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
771 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักและพืชหมุนเวียน 25 ก.พ. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
772 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 22 ธ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
773 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม ค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 22 ก.พ. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อนุมัติแล้ว
774 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 11-12 ต.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
775 นาย เทพ เกื้อทวีกุล อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 15-16 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
776 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 8-9 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
777 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 11-12 ต.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
778 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานชุดจำลองสำหรับอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 26 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
779 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
780 นาย ภาคิณ มณีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 15-16 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
781 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
782 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานชุดจำลองสำหรับอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 26​ พ.ย.​ 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
783 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 23​ พ.ย.​ 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
784 นาย อนัน หยวกวัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัตโนมัติและการซ่อมบํารุง” 2-3 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
785 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
786 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
787 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน 7-8 เม.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
788 นาย ประพล จิตคติ การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 9-10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติแล้ว
789 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อสร้างพัฒนานวัตกรรม นำทางสู่ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 30 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
790 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
791 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
792 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา การพัฒนาบุคลิกภาพ 6 ต.ค. 2564 [13.00-16.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
793 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์เพื่อยื่นขอรับการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)) 10-11 ก.พ. 2565
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
794 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม โครงการรวมพลังสตรีเมืองกำแพงเพชรเนื่องในวันสตรีสากล และส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 24 มี.ค. 2565 [10.00-14.00 น.]
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
795 นาย ประพล จิตคติ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของชุมชนตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 27-28 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อนุมัติแล้ว
796 นาย ประพล จิตคติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การท่องเที่ยวชุมชน) 23 พ.ย. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
797 นางสาว ชลธิชา แสงงาม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
798 นางสาว ชลธิชา แสงงาม อบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
799 นางสาว โอกามา จ่าแกะ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 2565 23 ก.พ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
800 นางสาว โอกามา จ่าแกะ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 25 ม.ค. 2565
27 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
801 นางสาว โอกามา จ่าแกะ เสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ในชุมชน สังคมแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal ดีอย่างไร)” 22 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
802 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 5-7 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
803 นางสาว โอกามา จ่าแกะ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
804 นาย สามารถ ยืนยงพานิช ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 22 พ.ย. 2564-31 ม.ค. 2565 [17.00-19.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
805 นาย มนตรี ใจแน่น โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา 12-13 ก.พ. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
806 นาย มนตรี ใจแน่น การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 25-26 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
807 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24-25 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
808 นาย มนตรี ใจแน่น เทคนิคการสร้างเพจ สำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal 18 ธ.ค. 2564 [08.30–16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
809 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา และศึกษาดูงาน 27-29 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 1 อนุมัติแล้ว
810 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย การสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 16 มี.ค. 2565 [13.30-17.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
811 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
812 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 - 30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
813 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมแนวทางข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาชีพครู 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
814 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม อบรมให้ความรู้สอบ ก.พ. หัวข้อ ภาษาอังกฤษ 30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
815 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU 26-27 ก.พ. 2565 [09.00 - 21.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
816 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ อบรมพัฒนาทักษะวิศกรสังคมเพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU เพื่อให้นักษาได้มีความรู้ 5 มี.ค. 2565 [09.00 – 16.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
817 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ โครงการพัฒนาศักยภาพ Reskilling และ Upskilling แกนนำชุมชนเพื่อการบริหารเชิงพื้นที่ 26 มี.ค. 2565 [06.00 - 18.40 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
818 นาย วชิระ พิมพ์ทอง โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา (กิจกรรมวันการประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
819 นาย วชิระ พิมพ์ทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและมาตรการเปิดสถานที่ทำการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19” 17 พ.ย. 2564 [08.30 – 16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
820 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
821 นาย วชิระ พิมพ์ทอง กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมแนวทางข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาชีพครู 19 มี.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
822 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 14 พ.ย. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
823 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
824 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 8 – 9 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
15 – 16 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
22– 23 ม.ค. 2565 [08.30–17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
825 นาย ประพล จิตคติ การสร้างสรรค์เมนูอาหารสุขภาพจากเห็ด 30 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
826 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 5-6 ก.พ. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
827 นาย ประพล จิตคติ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
828 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 (Enrichment) 2-4 เม.ย. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
829 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565 [13.00-17.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
830 นาย วันชัย เพ็งวัน ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 2 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
831 นาย วันชัย เพ็งวัน โครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 22-31 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
832 นาย วันชัย เพ็งวัน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
833 นาย วันชัย เพ็งวัน การใช้โปรแกรมสารสนเทศในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 8 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
834 นาย วันชัย เพ็งวัน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
835 นาย วันชัย เพ็งวัน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์และการทำเกษตร” 29-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
836 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
837 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 5 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
838 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 18 ธ.ค. 2564
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
839 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และ Active Learning สำหรับครูและนักเรียน 25-26 ม.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
840 นางสาว พัชรีรัต หารไชย กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 29-30 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
841 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 1-2 ธ.ค. 2564 [08.30 น. - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
842 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุป โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
843 นาย ธนัชพร หาได้ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
844 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 12 ม.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
845 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 12 ม.ค. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก อนุมัติแล้ว
846 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดทักษะปฏิบัติการ Microsoft office 30 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
847 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
848 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
849 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 27-29 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
850 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ข้อมูล 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
851 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
852 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจพิจารณาประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบ 28 มี.ค. 2565
โรงเรียนด่านช้างวิทยา อนุมัติแล้ว
853 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ (peer review) 12 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุมัติแล้ว
854 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
855 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 28 พ.ย. 2563
โรงเรียนตากพิทยาคม อนุมัติแล้ว
856 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค ภาษาอังกฤษกับครูประถมศึกษา 4-5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
857 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค การอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ และป้ายสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และ How to create a resume 26 ธ.ค. 2564 [09.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
858 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 18 พ.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
859 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 30 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติแล้ว
860 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 16 มี.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
861 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้งานตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 6-7 ธ.ค. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
862 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้งานตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 8-9 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
863 นาย สามารถ ยืนยงพานิช การให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 23 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
864 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ภายใต้ภาวะ วิกฤตโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565 22-30 พ.ย. 2564 [17.00-20.00 น.]
1 ธ.ค. 2564 [17.00-20.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
865 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 15 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
866 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 11 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
867 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 14 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
868 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 16 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
869 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 16 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
870 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
871 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
872 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และ Active Learning 25-26 ม.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
873 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ กิจกรรมอบรมให้กับเยาวชน 21-28 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
874 นางสาว วรางค์ รามบุตร กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะวิศกรสังคมเพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น 5 มี.ค. 2565 [09.00 - 16.00 น.]
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
875 นางสาว วรางค์ รามบุตร การวางระบบและการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ 13 ก.พ. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
876 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 1 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
877 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ โครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 9 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุมัติแล้ว
878 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บอร์ดเกมและการ์ดเกม 20 ม.ค. 2565 [12.30-15.30 น.]
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน อนุมัติแล้ว
879 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล 26-27 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
880 นาย เอกวินิต พรหมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพบทความ 14 มี.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
881 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภาษาจีน ” 26-27 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
882 นาย เอกวินิต พรหมรักษา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
883 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 19 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
884 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การพัฒนาศักยภาพการตลาด 2-3 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
885 นาย เอกวินิต พรหมรักษา อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
886 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจการค้าชายแดน 24 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
887 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล 26-27 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
888 นาย เอกวินิต พรหมรักษา การใช้งานโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 12-13 มี.ค. 2565 [08.00-17.15 น.]
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
889 นางสาว พบพร เอี่ยมใส การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการตลาด 4-5 พ.ย. 2564 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
890 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
891 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 1-2 ธ.ค. 2564 [08.30 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
892 นางสาว พบพร เอี่ยมใส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
893 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บอร์ดเกมและการ์ดเกม 20 ม.ค. 2565 [12.30-15.30 น.]
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน อนุมัติแล้ว
894 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว เทคนิควิธีการคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 26 ม.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
895 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3-4 ธ.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
896 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
897 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
898 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภาษาจีน" 26-27 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
899 นาย เอนก หาลี อบรมมาตรฐาน GMP และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดสร้างโรงคัดบรรจุผลิตภัณฑ์ 22 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ทเทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
900 นาย เอนก หาลี การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good agricultural practice (GAP) 1-4 มี.ค. 2565 [09.00-16.00 น.]
บริษัท ไบร์ทเทค อินโน กรุ๊ป จำกัด อนุมัติแล้ว
901 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน 11 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
902 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 18-20 ก.พ. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
คณะครุศาสตร อนุมัติแล้ว
903 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
904 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) 21-22 มี.ค. 2565
24-25 มี.ค. 2565
31 มี.ค. 2565-1 เม.ย. 2565
งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
905 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ การอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล 15 ก.พ. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
906 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ 16 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติแล้ว
907 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 25 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติแล้ว
908 นางสาว ภาวิณี ภูจริต โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 21 ก.พ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
909 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 31 ม.ค. 2565 [16.30-20.00 น.]
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
910 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 พ.ย. 2564 [08.00-16.30 น.]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
911 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 26-27 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
912 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง อบรมหัวข้อภาษาไทย 29-30 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
913 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564 30 พ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
914 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชน 24-25 ม.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
915 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสื่อมัลติมีเดีย 24 ม.ค. 2565
15 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
916 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ กรรมการตัดสินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 30 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
917 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการขยายการตลาดออนไลน์ 20 พ.ย. 2564
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
918 นาย ธนกิจ โคกทอง กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ลอยกระทงยุคโควิด 19” 17 พ.ย. 2564
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อนุมัติแล้ว
919 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
920 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
921 นาย ธนกิจ โคกทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thiking “ขั้นต้นแบบ” 29 พ.ย. 2564
โปรแกรมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแล้ว
922 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 12-13 มี.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
923 นาย ธนกิจ โคกทอง การพัฒนาทักษะ Future Skill การสร้างผลงานศิลปะเพื่อทำธุรกิจในโลก NFT 23 ธ.ค. 2564
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติแล้ว
924 นาย ธนกิจ โคกทอง พัฒนาทักษะการสร้างผลงานดิจิดล NFT 5-6 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
925 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กิจกรรมการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่า 19 ก.พ. 2565 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
926 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนอุ้มผาง 3-5 ธ.ค. 2564 [08.30-16.30 น.]
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
927 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ การสร้างมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 24 ธ.ค. 2564 [13.00-15.00 น.]
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก อนุมัติแล้ว
928 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
929 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
930 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
931 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
932 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
933 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 27 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
934 นาย แดนชัย เครื่องเงิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
935 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
936 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
937 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
938 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
939 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
940 นาย ธนากร วงษศา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
941 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 26 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
942 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
943 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
944 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
945 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
946 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
947 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 22 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
948 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
949 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564 [09.00-17.00 น.]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
950 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ กรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน 11 มี.ค. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแล้ว
951 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 29 ม.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
952 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 5 ก.พ. 2565
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
953 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ หลักการการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ชุมชน และพื้นฐานการจัดตั้งการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ ชุมชนตำบลคีรีราษฎร์ 26 มี.ค. 2565 [08.30 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
954 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 8-9 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
15-16 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
22-23 ม.ค. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
955 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู 15-16 ม.ค. 2565
22-23 ม.ค. 2565
29-30 ม.ค. 2565 [08.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
956 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 12 พ.ค. 265
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
957 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 11 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
958 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 10 พ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อนุมัติแล้ว
959 นาย คมสันต์ นาควังไทร อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 4-17 ธ.ค. 2564
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
960 นาย คมสันต์ นาควังไทร อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงการ 10-30 พ.ย. 2564 [08.30-16.30 น.]
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ อนุมัติแล้ว
961 นาย คมสันต์ นาควังไทร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 27 พ.ย. 2564 [08.30-12.00 น.]
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
962 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กรรมการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความ 28 ต.ค. 2564 [15.00 น. เป็นต้นไป]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
963 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A1) ของนักศึกษา 20-24 ธ.ค. 2564 [17.00 - 19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
964 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A1) ของนักศึกษา 7-11 มี.ค. 2565 [17.00 - 19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อนุมัติแล้ว
965 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
966 นาย เอนก หาลี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
967 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
968 นางสาว ราตรี บุมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา 31 ม.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
969 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
970 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
971 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
972 นางสาว อภิชญา พัดพิน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
973 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
974 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1 ก.พ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแล้ว
975 นางสาว ตุลนาฒ ทวนธง กิจกรรมค่ายทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นสําหรับครูประถมศึกษา 8 ม.ค. 2565
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
976 นาย ธนากร วงษศา กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 9 มี.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ อนุมัติแล้ว
977 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร 6 ธ.ค. 2564
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อนุมัติแล้ว
978 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 27 ก.พ. 2565
13 มี.ค. 2565
20 มี.ค. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติแล้ว
979 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมการปองดองสมานฉันท์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 6 มี.ค. 2565
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติแล้ว
980 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การเขียนข้อเสนอโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 3 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนุมัติแล้ว
981 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 3 พ.ย. 2565