กราฟแสดงผล

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร

รายงานจำนวนการเป็นวิทยากร แยกตามปีงบประมาณ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ จำนวน หน่วยนับ
1 คณะครุศาสตร์ 2561 9 คน
2 คณะวิทยาการจัดการ 2561 28 คน
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 7 คน
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561 15 คน
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561 4 คน
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 16 คน
7 คณะครุศาสตร์ 2560 36 คน
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2560 2 คน
9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 23 คน
10 คณะวิทยาการจัดการ 2560 28 คน
11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 10 คน
12 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2560 2 คน
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 2 คน
14 สำนักงานอธิการบดี 2560 1 คน
ผลรวม
183 คน