กราฟแสดงผล

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร

รายงานจำนวนการเป็นวิทยากร แยกตามปีงบประมาณ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ จำนวน หน่วยนับ
1 คณะวิทยาการจัดการ 2562 49 คน
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562 35 คน
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2562 4 คน
4 คณะครุศาสตร์ 2562 114 คน
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562 44 คน
6 สำนักงานอธิการบดี 2562 2 คน
7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562 5 คน
8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2562 30 คน
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562 1 คน
10 คณะครุศาสตร์ 2561 60 คน
11 คณะวิทยาการจัดการ 2561 54 คน
12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 39 คน
13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561 57 คน
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561 13 คน
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2561 1 คน
16 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 2 คน
17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 16 คน
18 คณะครุศาสตร์ 2560 36 คน
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2560 2 คน
20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560 23 คน
21 คณะวิทยาการจัดการ 2560 28 คน
22 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 11 คน
23 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2560 2 คน
24 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 2 คน
25 สำนักงานอธิการบดี 2560 1 คน
ผลรวม
631 คน