ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก


การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ชื่อเรื่อง/หลักสูตร/โครงการ วันที่เป็นวิทยากร สถานที่ไปเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ ประเภทวิทยากร เอกสาร
1 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ พิธีกรสำหรับกิจกรรมเลี้ยงรับรองคณะจากมหาวิทยาลัย Ubudiyah University Indonesia ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 11 กค 2567 [20.30 น.]
ห้องประชุมลีลาวดี งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายใน
2 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายเยาวชน 4 ก.ค. 2567
5 ก.ค. 2567
8 ก.ค. 2567
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์, โรงเรียนหนองกองพิทยาคม, โรงเรียนวังตะเคียนประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
3 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายเยาวชน 24 มิ.ย. 2567
28 มิ.ย. 2567
2 ก.ค. 2567
5 ก.ค. 2567
หอประชุมโรงเรียนพิไกรวิทยา, หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา, โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา, โรงเรียนหนองกองพิทยาคม องค์การบริหาร่สวนจังหวัดกาแพงเพชร ภายนอก
4 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 6-7 ก.ค. 2567
โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ภายนอก
5 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 4 ก.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สโมสรนักศึกษา ภายใน
6 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล 6 ก.ค. 2567
13 ก.ค. 2567
20 ก.ค. 2567
ห้องประชุมลีลาวดี อาคารชีวศึกษาบัณฑิต หวมดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภายนอก
7 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการตัดสินการประกวด การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 12 ก.ค. 2567
โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ภายนอก
8 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 3 ก.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
9 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 28-30 มิ.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
10 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการ (KM) การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของโปรแกรมภาษาจีน 22-23 มิ.ย. 2567 [09.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ Edu Space 1 โปรแกรมวิชาภาษาจีน ภายใน
11 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดกำแพงเพชร 18 มิ.ย. 2567 [09.00 น. เป็นต้นไป]
โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
12 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 6 มิ.ย. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
13 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 30 พ.ค. 2567
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
14 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา 2567 5 มิ.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
15 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) 13-14 มิ.ย. 2567 [08.00-16.30 น.]
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ภายนอก
16 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน นักศึกษาหมู่เรียน 6712202 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 23 พ.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
17 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 6712202 โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ 23-24 พ.ค. 2567 [08.30-16.00 น.]
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
18 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 28-30 มิ.ย. 2567
โรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
19 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อบรม NFT ให้นักศึกษานิติศาสตร์ 17 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
20 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อบรมวิศวกรสังคม แม่สอด 27 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
21 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อบรมถ่ายภาพสินค้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อย 25 ธ.ค. 2566
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อย อ.ไทรงาม ธ.ก.ส และ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก
22 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อบรมถ่ายภาพ ให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรถนอมวงษ์ อ.โกสัมพี 26 ธ.ค. 2566
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรถนอมวงษ์ อ.โกสัมพี ธ.ก.ส และ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก
23 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือและประเมินรูปแบบประกอบการวิจัย 6 มี.ค. 2567
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายนอก
24 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา 16 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ภายนอก
25 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 15 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ภายนอก
26 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายนอก
27 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18-19 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
28 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 9 เม.ย. 2567 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรภ.มหาสารคาม ภายนอก
29 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย ป.เอก 1 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรภ.มหาสารคาม ภายนอก
30 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ กรรมการดำเนินงานสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท 18-19 พ.ย. 2566 [09.00-12.00 น]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
31 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 10 ก.พ. 2567 [09.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
32 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยจากกระดาษ 8 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
33 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ กรรมการสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระ 23 ม.ค. 2567 [16.00-18.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
34 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ป.โท บริหารการศึกษา 25 มี.ค. 2567 [10.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
35 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อในการนำเสนอและการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้ในการประเมินวิทยฐานะของครู 25 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ภายนอก
36 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การคัดเลือกตัวชี้วัดเทียบเคียงคุณภาพบริการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด 16 ก.พ. 2567 [08.00-18.00 น.]
โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ภายนอก
37 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรม STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต ถึง 3 ชั้น3 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ มูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย ภายนอก
38 นาย ธีรศิลป์ กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 24 เม.ย. 2567
ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
39 นาย ธีรศิลป์ กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 4 เม.ย. 2567
ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
40 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเมินบทความทางวิชาการ 7 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายนอก
41 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 อบรมในหัวข้อ “การค้นคว้า อ้างอิงและเรียบเรียงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” 20 เม.ย. 2567
ห้องเรียน 8A ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
42 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามผลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตาม PLOs ของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 20 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
43 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อเกมเพื่อส่งเสริมการรู้รักสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคม 8 ก.พ. 2567
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ตาบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
44 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อดิจิทัลแบบมืออาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3-4 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
45 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่าง แนวทางการป้องกันการลอกวรรณกรรมของนักศึกษา 22 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
46 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
47 นาย อัษฎางค์ บุญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 20 ก.พ. 2566 [13.00-17.00 น.]
ศูนย์พลังงาน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
48 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน" 19 ก.พ. 2567
ตรวจบทความออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
49 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ภายนอก
50 นางสาว ศิริพร โสมคำภา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4 22 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
51 นาย วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงลุก 18-20 พ.ย. 2566
จังหวัดตาก คณะครุศาสตร์ ภายนอก
52 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
53 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อบรมเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18-19 พ.ย. 2566
ห้องประชุมจำปา อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC ชั้น 4 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
54 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26 ม.ค. 2567-19 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
55 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 19 ก.พ. 2567
ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
56 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ภายนอก
57 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 13 มี.ค. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายนอก
58 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 20 ธ.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายนอก
59 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 7 ก.พ. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายนอก
60 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 7 ก.พ. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายนอก
61 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์งานวิจัย 15 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ภายนอก
62 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยา 8 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
63 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยา 31 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
64 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยา 27 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
65 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก 21 ก.พ. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายนอก
66 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ (มณฑาทิพย์) 26 ม.ค. 2567 [09.00-10.30 น.]
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ภายนอก
67 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา กรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท 22-26 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
68 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ (อรชุมา) 26 ม.ค. 2567
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ภายนอก
69 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 23 ม.ค. 2567 [13.00-15.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
70 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 20-22 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายนอก
71 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มารายาทบนโต๊ะอาหาร 2 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
72 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม “การเข้าสังคมอย่างไรให้งามสง่า” 7 ก.พ. 2567 [14.00- 15.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
73 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการยกระดับเกษตรมูลค่าสูง 7 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายนอก
74 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : SDG และ BCG 27 ก.พ. 2567
ห้องวิทยบริการ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ภายใน
75 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ โดยการจัดกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา” 21-22 มี.ค. 2567
ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ ๔ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
76 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 27 มี.ค. 2567
ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
77 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ภายนอก
78 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 27 มี.ค. 2567
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
79 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
80 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 ธ.ค. 2566
โรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
81 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 19 ธ.ค. 2566
โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
82 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายวิชาการ 27 ม.ค. 2567
โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) ภายนอก
83 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่าย พิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
84 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 2 ธ.ค. 2566
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
85 นางสาว รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 3 12-29 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
86 นางสาว รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 12-26 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
87 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 พ.ย. 2566
โรงเรียนขาณุวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
88 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 พ.ย. 2566
โรงเรียนลานกระบือวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
89 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
90 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 18-19 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
91 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
92 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 29 ต.ค. 2566- 2 ธ.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชถัฏกำพแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชถัฏกำพแพงเพชร ภายใน
93 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ นําคลื่นลูกใหม่(Yo ungPublicandPrivateCollaboration: YP0) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรุ่นใหม่จังหวัดกำแพงเพชร ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ 17 ก.พ. 2567
วนาลีรีสอร์ทตําบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
94 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 29-31 ม.ค. 2567
หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
95 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี 4 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
96 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 3 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
97 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดท่าน้ำวัดมะเดื่อชุมพร 18-19 ธ.ค. 2566
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
98 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดมะเดื่อชุมพร 21-22 ธ.ค. 2566
วัดเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
99 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ห้องพิเศษ 15 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
100 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดท่าน้ำวัดมะเดื่อชุมพร 25-26 ธ.ค. 2566
ตลาดท่าน้ำวัดมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ ๔ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
101 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is fun) 1 มี.ค. 2567 [08.30-16.00 น.]
ห้องประชุมเกริกกฤตยา 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภายนอก
102 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัย 2 มี.ค. 2567
ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายใน
103 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาเคมี 20 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี ภายใน
104 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 28 ธ.ค. 2566 [08.30-16.40 น.]
วัดเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
105 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม o-net โรงเรียนวชิรปราการ 13 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการ โรงเรียนวชิรปราการ ภายนอก
106 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 16 ก.พ. 2567
หอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ภายนอก
107 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 18-21 มี.ค. 2567 [16.30-18.30 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน
108 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการพลังเครือข่ายสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
109 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
110 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 18-19 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
111 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองลานวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 15 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
112 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
113 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
114 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรชีววิทยา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชสมุนไพร 15 ธ.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาชีววิทยา ภายนอก
115 นางสาว สุรีวัลย์ วรอรุณ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ การดูแลสุขอนามัยและสุขลักศณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านอาหาร 31 มี.ค. 2567 [13.00–16:00 น.]
วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ภายนอก
116 นางสาว สุรีวัลย์ วรอรุณ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ การดูแลสุขอนามัยและสุขลักศณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านอาหาร 30 มี.ค. 2567 [13:00–16:00 น.]
บริษัท แอม อินโนเทค จำกัด ตำบลนครชุม อ.เมืิอง จ.กำแพงเพชร บริษัท แอม อินโนเทค จำกัด ภายนอก
117 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการอบรมพัฒนาความรู้สื่อดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 28-29 มี.ค. 2567
ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
118 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 2-3 มี.ค. 2567
ห้องอิเล็กทรอนิกส์ 1 และห้องอิเล็กทรอนิกส์ 3 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
119 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
120 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
121 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 17 ก.พ. 2567
ห้องชั้น 5 (25505) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
122 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 รุ่น 12-24 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
123 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล และภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 21-22 พ.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
124 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva สำหรับการเรียนการสอน” 8 พ.ย. 2566
ห้องประชุม KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
125 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการบริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 17-18 ต.ค. 2566
24-25 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
126 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่5 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อบจ.กำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร ภายนอก
127 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่4 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อบจ.กำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร ภายนอก
128 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่3 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อบจ.กำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร ภายนอก
129 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่2 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อบจ.กำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร ภายนอก
130 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น1 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อบจ.กำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร ภายนอก
131 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง 28–29 ต.ค. 2566
จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย ภายนอก
132 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) : การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 13-14 ก.พ. 2567
ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร พม. ภายนอก
133 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 มี.ค. 2567
อบต.ท่าขุนราม อบต.ท่าขุนราม ภายนอก
134 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
135 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 5-6 เม.ย. 2567
เทศบาลตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก
136 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายดาราศาสตร์สัญจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา 2 ก.พ. 2567 [08.00-21.00 น.]
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ภายใน
137 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาจีน 16 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ภายนอก
138 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ภายนอก
139 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ค่าย4 11 มี.ค. 2567 [08.00-12.00 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
140 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ฯ 3 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม ภายนอก
141 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 29 ม.ค. 2567-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
142 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ประชุมวิชาการระดับชาติ สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 22 มี.ค. 2567
ในรูปแบบออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน
143 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เวทีเสวนาสุราก้าวหน้า สร้างปัญหา หรือ เพิ่มโอกาส คนกำแพงเพชร 9 พ.ย. 2566
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
144 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรายกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรายกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
145 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ 29 มี.ค. 2567
ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
146 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 2560 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๗ ภายใต้แผนงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2560-2565) 22 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
147 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
148 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 18-19 พ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
149 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 27 ธ.ค. 2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
150 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 23 ธ.ค. 2566
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
151 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
152 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 16 ธ.ค. 2566
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
153 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566
โรงเรียนลานกระบือวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
154 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 13 พ.ย. 2566
โรงเรียนขาณุวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
155 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
156 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 8 พ.ย. 2566
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
157 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567
ห้องประชุมครุร่มสัก๑ชั้น๓ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
158 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 19 ก.พ. 2567
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัยแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
159 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ 14 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
160 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณ ความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2 ธ.ค. 2566
ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
161 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ ๒ 13-14 ม.ค. 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3) หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
162 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ภายนอก
163 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/ห้องประชุมโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
164 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
165 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ ๒ 13-14 ม.ค. 2567
ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
166 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย 10-11 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
167 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการใช้ Canva สำหรับการเรียนการสอน 8 พ.ย. 2566
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
168 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อบจ.กำแพงเพชร ภายนอก
169 นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป อบรมด้านอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งสวน 28 มี.ค. 2567
ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสวน หมู่ที่ 7 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
170 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงและพัฒนาฐานการเรียนรู้ 19 มี.ค. 2567
ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
171 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 14 ก.พ. 2567
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
172 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการนาเสนอผลงานภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4 22 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
173 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม การจัดการความรู้เกณฑ์ AUN-QA และ Gap Analysis 22 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
174 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 16 พ.ย. 2566
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ ภายนอก
175 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนอาสาสมัครสร้างสุข จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 22-23 ต.ค. 2566
คลองน้ำไหลโฮมสเตย์ จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
176 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 29 ก.พ. 2567
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
177 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการราชภัฏลอยกระทง “เวียนมาถึงวัน ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖ 1 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
178 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) 2 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
179 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายนอก
180 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 4 พ.ย. 2566 - 28 ก.พ. 2567 ทุกวันเสาร์ [15.00-17.00 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
181 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ติว O-Net คณิตศาสตร์ 8 ก.พ. 2567 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนพิไกรวิทยา ภายนอก
182 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ติว O-Net คณิตศาสตร์ 29 ม.ค. 2567 - 1 ก.พ. 2567 [08.25 - 11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
183 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร เรื่อง “เพิ่ม Soft Skill ส่งเสริม Hard Skil 15 พ.ย. 2566
ห้องประชุมศรีมงคล ห้างหุ้นส่วนศรีมงคลโลจิสติกส์ ภายนอก
184 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานด้านโลจิสติกส์ 7 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
ผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มรภ.กพ.แม่สอด ภายใน
185 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration : YPC) 16-18 ก.พ. 2567 [10.00-19.00 น.]
วนาลี รีสอร์ท ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
186 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ หลักสูตรการบริหารสินค้าคงคลัง 23-25 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ภายนอก
187 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์จากสิ่งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน 29 ก.พ. 2567
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลแม่ระมาด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
188 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดสัมนาเป็นหมู่คณะ เรื่อง หัวข้อพิเศษในการทำธุรกิจออนไลน์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 24 ก.พ. 2567
ออนไลน์ผ่าน Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
189 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสัมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน กิจกรรม Good coffee and Green Market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
190 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ประสบการณ์ของความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ เรื่องการสร้างคอนเทนต์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ การทำ Tiktok Affiliate และช่องทางการตลาดออนไลน์ 10 ก.พ. 2567
ออนไลน์ผ่าน Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
191 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หน่วยที่ 4 การถ่ายภาพสินค้า และหน่วยที่ 5 การสร้างโฆษณาสินค้า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 27-28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
192 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสัมมนาเป็นหมู่คณะ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เป็นนักรีวิว โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 9 ม.ค. 2567
ออนไลน์ผ่าน Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
193 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 12-14 ธ.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ ภายนอก
194 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร การใช้และอ่านเครื่องมือวัดค่า PM 2.5 และธรรมนูญปลอดการเผา 8 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก
195 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 3 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
196 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 16 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ภายนอก
197 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is Fun) 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนเทศบาล1 โรงเรียนเทศบาล1 ภายนอก
198 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ประ จำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29-31 ม.ค. 2567
หอประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
199 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 12-13 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยาลับอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภายนอก
200 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27-28 ม.ค. 2567
ห้องรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
201 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หน่วยที่ 6 การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยมือถือ” 16-17 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภายใน
202 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สัมมนาเป็นหมู่คณะ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นนักรีวีว 9 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภายใน
203 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องนักสืบชุมชนเพื่อเขียนแผนธุรกิจ (BMC) สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
204 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สัมมนาเป็นหมู่คณะ เรื่อง หัวข้อพิเศษในการทำธุรกิจออนไลน์ 24 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภายใน
205 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 26 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
206 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการหน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดกำแพงเพชร 16 มี.ค. 2567
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
207 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 31 มี.ค. 2567
หมู่บ้านคลองปลาร้า หมู่ที่ 13 ตำบลคลองลานพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
208 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 มี.ค. 2567
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
209 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งฝึกคิดคำนวณต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 10 ก.พ. 2567 [08.30-17.00 น.]
สวนเกษตรเอกะอุ่น โปรแกรมวิชาการบัญชี ภายใน
210 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้กับอาจารย์ประจeหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก การเงินและการธนาคาร 23-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร ชั้น 2 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
211 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs ให้ กับอาจารย์ประจeหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร 17 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร ชั้น 2 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
212 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับ PLOs ของหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 15 พ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
213 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกโปรแกรมวิชาของ คณะวิทยาการจัดการ 28 ต.ค. 2566
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
214 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี 14 มี.ค. 2567
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
215 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ดกิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566 – 8 พ.ย. 2566 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ภายใน
216 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 23 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
217 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 24-26 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
218 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการการพัฒนาทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2 มี.ค. 2567 [08.00-16.30 น.]
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
219 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 1 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
กลุ่มชาวบ้านทรัพพย์เจริญ ต. ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
220 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 26 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
กลุ่มชุมชนบ้านเซอทะ หมู่ ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
221 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-25 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
กลุ่มชุมชนบ้านเซอทะ หมู่ ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
222 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
223 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ 14 ก.พ. 2567 [13.00-16.30 น.]
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
224 นางสาว วรางค์ รามบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ที่ปรึกษางานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 พ.ย. 2566-28 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภายใน
225 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ภายใน
226 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) ภายใต้โครงการบูรณาพันธกิจระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 16 พ.ย. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
227 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา2567 25-27 ธ.ค. 2566
หอประชุมสุพรรณิการ์ องค์การบริหารส่วจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
228 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 ม.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ภายใน
229 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคีภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี และสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 2 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
230 นาย เมธี มธุรส
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA อีกทั้งยังได้รับการ Reskill/Upskill องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ 18-20 พ.ย. 2566
ห้องประชุมจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
231 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ๓ 12 ม.ค. 2567
15 ม.ค. 2567
16-24 ม.ค. 2567
26 ม.ค. 2567
29 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
232 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
233 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ภายนอก
234 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA 26 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
235 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ครั้งที่ 1 25 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
236 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 2 ธ.ค. 2566
ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
237 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมศักยภำพแกนน ำอำสำ ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนส ำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปรำะบำง ในจังหวัดก ำแพงเพชร 7 พ.ย. 2566
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
238 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กันขโมยด้วย ESP32 CAM 10 ก.พ. 2567
17 ก.พ. 2567 [08.00 - 16.45 น.]
ห้องประชุมใหญ่ 48233 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใน
239 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยำศำสตร์สัญจร ปีกำรศึกษำ 2566 พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567
โรงเรีนนมัธยมในเครือข่าย 32 โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
240 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 30 มี.ค. 2567 – 1 เม.ย. 2567
ห้องประชุมสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
241 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
242 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
243 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
244 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
245 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมทดสอบฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษา หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 30 มี.ค. 2567 – 1 เม.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
246 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง โครงการมุมมองทางการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ในยุคดิจิทัล 10 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
247 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
248 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567
ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
249 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง การอบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 18 ม.ค. 2567
ศาลาประชาคม บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ 4 ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
250 นาย วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
251 นางสาว มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ กลุ่มวิชาวิชาดนตรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการขับร้องภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2566 [13.00-17.00 น.]
ห้องประชุม ทองกวาว ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
252 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการรายวิชาการพยาบาล ภาคเรียนที่ 2-2566 23 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
online ผ่าน Google meet วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ภายนอก
253 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 7 5 ก.พ. 2567 [13.00-17.00 น.]
6 ก.พ. 2567 [08.00-16.00 น.]
7 ก.พ. 2567 [10.00-16.00 น.]
8 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
19 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
1 มี.ค. 2567 [10.00-12.00 น.]
5 มี.ค. 2567 [13.00-15.00 น.]
22 มี.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี, สอน online คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ภายนอก
254 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย 3 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
online โดยวิธี Zoom คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ภายนอก
255 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเยาวชนของชุมชนนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. 1-5 ธ.ค. 2566
Lee Shau Kee เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวัฒนธรรมร่วมสมัยฮ่องกง ต่างประเทศ
256 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชา 11157165 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 เรื่อง Alterations in Cardiovascular function 3 พ.ย. 2566 [08.00-10.00 น.]
สอน online แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน (ณ School of Nursing, Wenzhou Medical University สาธารณรั๗ประชาชนจีน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ภายนอก
257 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 25 มี.ค. 2567
อบต. สักงาม อบต. สักงาม ภายนอก
258 นางสาว นฤมล ธีระรังสิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนันการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 27 พ.ย. 2566
ประเมินโครงการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความภาคภูมิใจและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ในถิ่นเก่า จังหวัดจันทบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ภายนอก
259 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน 8 มี.ค. 2567
ห้องประชุมรัตนพิมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
260 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การค้นหาครัวเรือนจากยนเชิงรุกด้วยกระบวนการประชมสังคมเพือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 29 ก.พ. 2567
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
261 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำเพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชร 30 ต.ค. 2566
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
262 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองด้านดิจิทัลของนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 19 ต.ค. 2566
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
263 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการอบรมพัฒนาความรู้สื่อดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 28-29 มี.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
264 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 2-3 มี.ค. 2567 [08.30-15.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภายใน
265 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน 8 มี.ค. 2567
ห้องประชุมรัตนพิมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใน
266 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
267 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
268 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (Module 1) 18-19 พ.ย. 2566
โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
269 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้าง ทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27 ม.ค. 2567
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
270 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากหระราดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรม Hut-เล่น : 5C HAPPY TAK 2024 9-10 มี.ค. 2567
ณ น้ำตกผาแดง โครงการส่งเสริมการเรียนรุ้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมป่าไม้ โดยโครงการส่งเสริมการเรียนรุ้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
271 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
สวนลุงมนัส และสวนเกษตรเอกะอุ่น โปรแกรมวิชาการบัญชี ภายใน
272 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการโครงร่างวิจัยนักศึกษา 6 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้อง 11302 โปรแกรมวิชาการบัญชี ภายใน
273 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี เส้นทางที่ใช่...สู่นักบัญชีภาษีอากร (TA) 10 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุม KPRU Home โปรแกรมวิชาการบัญชี ภายใน
274 นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ตำบลโกสัมพีนคร โปรแกรมวิชาการบัญชี ภายใน
275 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Localization) 22 มี.ค. 2567
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตส์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
276 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 22 มี.ค. 2567
ออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
277 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2567
โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
278 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายดาราศาสตร์สัญจร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขาณุวิทยา 2 ก.พ. 2567
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โรงเรียนขาณุวิทยา ภายนอก
279 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โครงการค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 24-25 ก.พ. 2567
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ภายนอก
280 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยากรในการจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 8 ก.ย. 2566
ร.ร.ระหานวิทยา ร.ร.ระหานวิทยา ภายนอก
281 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 5-7 ก.พ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
282 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา2566 8 ก.พ. 2567
ร.ร. พิไกรวิทยา ร.ร. พิไกรวิทยา ภายนอก
283 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร 16-17 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มรภ.กพ. คณะครุศาสตร์ มรภ.กพ. ภายใน
284 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้กสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย และแนะแนวการศึกษา 4 มี.ค. 2567
โรงเรียนสักงามวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
285 นาย เอกวินิต พรหมรักษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี การสอบโครงร่างงานวิจัยทางการบัญชี 6 ธ.ค. 2566 [09.30-12.00 น.]
ณ ห้องเรียน 11302 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
286 นาย เอกวินิต พรหมรักษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ณ ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
287 นาย เอกวินิต พรหมรักษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567 [08.30-17.00 น.]
ณ สวนลุงมนัส และแหล่งท่องเที่ยว สวนเกษตรเอกะอุ่น ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
288 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ STEP การเตรียมตัวขั้นเทพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21 ก.พ. 2567 [13.00 -17.00 น.]
ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
289 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 6-8 ธ.ค. 2566
โรงแรมเดอะ พาร์ค จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
290 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 28-29 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
291 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
292 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เรียนรู้เรื่องกล้วย และพลังงำนทดแทน 20 ธ.ค. 2566
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
293 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักวิทยาศาสตร์น้อย 19 ม.ค. 2567
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต ภายนอก
294 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักวิทยาศาสตร์น้อย 5 ม.ค. 2567
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต ภายนอก
295 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักวิทยาศาสตร์น้อย 15 ธ.ค. 2566
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต ภายนอก
296 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักวิทยาศาสตร์น้อย 22 ธ.ค. 2566
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต ภายนอก
297 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตด้านการเกษตร 21 ก.พ. 2567
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
298 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 16 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคารเรียน และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยำศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
299 นาง สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี กรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยทางการบัญชี 6 ธ.ค. 2566 [09.30-12.00 น.]
ห้องเรียน 11302 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
300 นาง สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567 [08.30-17.00 น.]
สวนลุงมนัส และแหล่งท่องเที่ยว สวนเกษตรเอกะอุ่น ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
301 นาง สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ภาษีอากรสำหรับธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์ 29 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมครุร่มสัก 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
302 นาง สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี การวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น 23 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
303 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดกำแพงเพชร” 6-7 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
304 นาย เลเกีย เขียวดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ค่ายวิชาการ "ภูมิศาสตร์และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์" รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ภายนอก
305 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน 21 ก.พ. 2567 [10.30-14.00 น.]
22 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
27 ก.พ. 2567 [10.30-14.00 น.]
ตึกเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ภายใน
306 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา สอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 29 ม.ค. 2567 - 16 ก.พ. 2567 [08.25 – 11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
307 นางสาว พัชรีรัต หารไชย
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กิจกรรมอบรม "ฝึกทักษะด้านงานไฟฟ้า และการเขียนแบบ" 24 ม.ค. 2567 [08.30 - 15.00 น.]
โรงเรียนไรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนไรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
308 นางสาว พัตรา คำสีหา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษะ นศท.จิตอาสา 29 พ.ย. 2566 [16.30-20.00 น.]
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
309 นางสาว พัตรา คำสีหา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Remote Sensing 6 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทพสตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทพสตรี ภายนอก
310 นาย เลเกีย เขียวดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net 7 ก.พ. 2567
โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนพิไกรวิทยา ภายนอก
311 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2567 [09:00-12:00 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ ภายนอก
312 นาย เลเกีย เขียวดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ O-net 14 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
313 นาย เลเกีย เขียวดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ A level 5 มี.ค. 2567
โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
314 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา สอนเสริมเติมเต็ม O-net 13 ก.พ. 2567
ห้องประชุมตะแบกทอง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
315 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 19 พ.ย. 2566
อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
316 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
317 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 4 พ.ย. 2566- ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
318 นาย อนุชา พวงผกา
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บ และการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 17 ก.พ. 2567
ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
319 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดเก็บ และการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 17 ก.พ. 2567
ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
320 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18–19 พ.ย. 2566
19–20 พ.ย. 2566
หอประชุม รร.ผดุงปัญญา และห้องครุร่มสัก คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
321 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) 25 -26 พ.ย. 2566
ห้องประชุมคุรุร่ม สัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
322 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน 24 ก.พ. 2567 [08.00-17.30น.]
ห้องประชุมครุร่มสัก๑ชั้น๓ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
323 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาจีน 6 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ภายนอก
324 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากรของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 23 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
325 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 24-26 พ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
326 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
327 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 1 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
บ้านทรัพพย์เจริญ ต. ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
328 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 26 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
ชาวบ้านเซอทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
329 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 23-25 ธ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
บ้านหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
330 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ Mathematics Camp 2024 28 ก.พ. 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
331 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 6-7 ม.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายนอก
332 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยากรกิจกรรม "เรียนอย่างมีความสุขสนุกด้วยการจัดการศึกษาที่หลากหลาย" ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) 24 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายนอก
333 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา คร้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
334 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ 23 ม.ค. 2567
โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณะครุศาสตร์ ภายใน
335 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ โมดูล 3 20 มี.ค. 2566
โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะครุศาสตร์ ภายใน
336 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 Communicative English for In-service Teachers in 21st Century 20 ม.ค. 2567
21 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
337 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ 11 พ.ย. 2566
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
338 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม แก่ผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ภายใน
339 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง อบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 24 ธ.ค. 2566
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
340 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา KPRU ประจำปีการศึกษา 2566 6-7 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใน
341 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ เรื่อง ทักษะผู้ประกอบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนการตลาดในการทำธุรกิจ 31 มี.ค. 2567
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
342 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 4 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน
343 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
344 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง โครงการ ทุกก้าวที่มั่นคงของ RMU-Next Gen ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (อยู่หน้าที่ 8) 3-4 ก.พ. 2567
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายนอก
345 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจชุมชนท้องถิ่น 9 ใบงาน 19-20 มี.ค. 2567
บ้านศรีมงคล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
346 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวชุมชนคลองน้ำไหล 18 ม.ค. 2567 [09.00-17.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
347 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) สำหรับงานเกษตรอัจฉริยะ ให้กับกลุ่มยังสมำร์ทฟาร์มเมอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัด กำแพงเพชร 17 ก.พ. 2567
ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
348 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและออกแบบสินค้าผ่านเพจ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 18 ม.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
349 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ขอเชิญเป็นวิทยากร 20-21 ก.พ. 2567
ศาลากลางบ้าน หมู่ 2 บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
350 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การอบรมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สำหรับห้องเรียน SMT (Robot) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ ภายนอก
351 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัลแบบมืออาชีพ 3-4 ก.พ. 2567 [09.00-17.00 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ภายนอก
352 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนำระบบ Internet of Things สำหรับนักเรียน 11-12 พ.ย. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
353 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สื่อเกมเพื่อส่งเสริมการรู้รักสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคม 8 ก.พ. 2567 [09.00-17.00 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ภายนอก
354 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ขอเชิญเป็นวิทยากร 19 ก.พ. 2567
อาคารศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
355 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 25-27 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
356 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากร 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
357 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มหลงดอย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 30-31 มี.ค. 2567
หมู่บ้านคลองปลาร้า หมู่ที่ 13 ตำบลคลองลานพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
358 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการหน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดกำแพงเพชร 16 มี.ค. 2567
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการและจัดหารายได้ ภายใน
359 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 มี.ค. 2567
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
360 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 30 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ภายนอก
361 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA 16 พ.ย. 2566
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายนอก
362 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความ 22 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
363 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กิจกรรมการศึกษาความต้องการและแนวทางการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 พ.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
364 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 2-3 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
365 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ภาษีธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ 3 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด บริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด ภายนอก
366 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประเมินสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง 9-10 มี.ค. 2567
โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด คณะกรรมการสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเหนือตอนล่าง ภายนอก
367 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 19-20 มี.ค. 2567
บ้านศรีมงคล ต.ปางมะค่า อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เทศบาลเมืองปางมะค่า ภายนอก
368 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 13-14 ม.ค. 2567
20-21 ม.ค. 2567
27-28 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
369 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่น 4 25–26 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
370 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่น 1-3 18–20 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
371 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสำกล สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/8 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 ก.พ. 2567
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
372 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองลานวิทยา ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 15 ม.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
373 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ต้องการรับบริการวิชาการ จำนวน 32 โรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
374 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ฯ SMAT 22 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
375 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โครงการ ปันรู้ ปลูกรักษ์ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากป่า สู่เยาวชน และประชาชนใกล้เคียง 3 พ.ย. 2566
ศูนย์เรียนรู้สวนป่ารักษ์นิเวศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ภายนอก
376 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (UNOP Thailand) 22 มี.ค. 2567 [10.00-19.00 น.]
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
377 นาง พรรษพร เครือวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี นิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษา และการแสดงผลิตภัณฑ์ (อบรมการทำขนมไทย) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Localization) 22 มี.ค. 2567
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
378 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
379 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
380 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป วิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำพวงกุญแจรูปหัวใจจากลูกปัด 7 ก.พ. 2567 [13.00–16.30 น.]
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
381 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเมือง การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเมือง 10 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านใหม่ไผ่ล้อม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ภายใน
382 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปฐมนิเทศก่อนฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 26 พ.ย. 2566 [10.00-12.30 น.]
ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
383 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคมและเขียนแผนธุรกิจ(BMC) 27 ม.ค. 2567
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายใน
384 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ประเภทไม่ต่อเนื่อง 17 ต.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสิรินธร หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
385 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 22 มี.ค. 2567 [18.00-19.00 น.]
ห้างสรรพสอนค้าไรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
386 นาย ธนัชพร หาได้
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 12 ธ.ค. 2566
อาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีพลำปาง ภายนอก
387 นาย ธนัชพร หาได้
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ตามโครงหารงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
388 นาย ธนัชพร หาได้
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษ า ต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566-8 พ.ย. 2566
ณ ห้องเรียนรู้ทางไกล ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
389 นาย ธนัชพร หาได้
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้าง ทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27-28 ม.ค. 2567
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
390 นาง พรรษพร เครือวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
391 นาง พรรษพร เครือวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี โครงการสัมมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
392 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 มี.ค. 2567 [10.00-19.00 น.]
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
393 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ฯ จังหวัดตาก 14 ก.พ. 2567
28 ก.พ. 2567
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ท.5) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถาบันพระปกเกล้า ภายนอก
394 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อ 10 พ.ย. 2566 [08.00-12.00 น.]
ณ หอประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
395 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 16 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ภายนอก
396 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 12-15 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ภายนอก
397 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาเอกการตลาด (งบยุทธศาสตร์) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาอังกฤษ 2 มี.ค. 2567
ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
398 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Women Learning and Leading in Technology in Thailand 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The Asia Foundation ภายนอก
399 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน ( English camp is fun ) 1 มี.ค. 2567
ห้องประชุมเกริ กฤตยาด โรงเรียนเทศบาล๑(เกริกฤตยาอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาล๑(เกริกฤตยาอุปถัมภ์ ภายนอก
400 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29-31 ม.ค. 2567
ห้องประชุมสภา อำเภอเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
401 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เสวนาเรื่อง เกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคขอบคุณ กิจกรรม Good Coffee & Green Market 17 ก.พ. 2567 [13.30-15.30 น.]
ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานบริการวิชาการ) ภายใน
402 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จังหวัดตาก 14 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
28 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ท.๕) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จังหวัดตาก ภายนอก
403 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22 มี.ค. 2567
โรงเรียนเทศบาลมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด ภายนอก
404 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กระบวนการจัดการเรียนผ่านระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 21 ต.ค. 2566 [10.30-12.30 น.]
ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
405 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย (ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย เทียนไสว งามสง่า กลางสายน้ำประจำปี 2566) 25 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
406 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 13 ธ.ค. 2566 [08.30-12.30 น.]
โรงเรียนเทศบาลดอนแก้ว วิทยาลัยการอาชีพปง ภายนอก
407 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพหุวัฒนธรรมทางศาสนา (วันคริสต์มาส) และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2567 ให้แก่นักศึกษา 27 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด งานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
408 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 28 ก.พ. 2567
2 มี.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ภายใน
409 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกตัวชี้วัดเทียบเคียงคุณภาพบริการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด (ครั้งที่ 1) 16 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอด ภายนอก
410 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม STEM Camps โครงการ Woman Learning and Leading in Technology in Thailand 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธีเอเชีย ภายนอก
411 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธิเอเชีย ภายนอก
412 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น 28 ก.พ. 2567-2 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
เครือข่ายชุมชนคนต้นทะเล บ้านหม่องกั๊วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
413 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 28 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
414 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567 "ขับเคลื่นเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น" 25 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทอร์ท มหาวิทยาลัยนอร์ทเทอร์ท, สำนักงานคฯะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.), มหาวิทยาลัยปทุมธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยนครราชสีมา, วิทยาลัยชุมชนตาก, มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น, มหาวิทยาลัยพิชญบัญฑิต และมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายนอก
415 นาย นรุตม์ บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 2-4 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ภายนอก
416 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่องการวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 27 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
417 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตรวจเครื่องมือการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคขนมคบเขี้ยวของนักเรียนประถมตอนปลาย ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
418 นางสาว พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566 4 มี.ค. 2567 [08.30 - 12.00 น.]
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
419 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL) หัวข้อ “อัตราค่าจ้างการทำงานพาทไทม์ในจังหวัดกำแพงเพชร” 17 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
420 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้พิจารณาบทความ 9 พ.ย. 2566
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายนอก
421 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 28 ม.ค. 2567 [09.00-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
422 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกด้วย Canva และ การตัดต่อวีดีโอด้วย Application Capcut" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 28-29 พ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้องทับทิมสยาม และห้องประชุมแก้วโกเมน อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ภายนอก
423 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม Good Photography by DBTech Maesot โครงการสัมมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน Good Coffee @ Green Market 17-18 ก.พ. 2567 [10.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
424 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 17-18 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
425 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โมดูลที่ 4 การทำธุรกิจออนไลน์ 24 ก.พ. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
426 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โมดูลที่ 3 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์ 9 ม.ค. 2567 [18.00-21.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
427 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ โมดูลที่ 1 การออกแบบกราฟิกและอินโฟกราฟิก 4-5 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
428 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลภาคเหนือ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 29 ม.ค. 2567
14-16 ก.พ. 2567
หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
429 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลภาคเหนือ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 29 ม.ค. 2567
14-16 ก.พ. 2567
หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
430 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) 17 ก.พ. 2567 [08.00-16.45 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนในพื้นที่กำแพงเพชร ภายนอก
431 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอาย 28 มี.ค. 67
บ้านทุ่งสวน หมู่ 7 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก
432 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 67
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ใ คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก
433 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 30 พ.ย. 2566
18 ม.ค. 2567
บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก
434 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการลดโลกร้อนด้วยการ ละ ลด เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24 ม.ค. 2567 [08.15-11.30 น.]
ห้องประชุมเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภายนอก
435 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพการศึกษาและแสดงผลิตภัณฑ์ มูลนิธิซาทูเหล่ 22 มี.ค. 2567
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
436 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 20 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
437 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2567 11 มี.ค. 2567
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
438 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2568-2571) วิทยาลัยเทคนิคตาก 7 มี.ค. 2567
วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก ภายนอก
439 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานถ่าน 5 มี.ค. 2567
บ้านสวนกำนันอุดม ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
440 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 19-20 ม.ค. 2567
ลานดาวโฮมสเตย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
441 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท 17 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
442 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารปศ.กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์ฯ 26 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
443 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร 8 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โปรแกรมวิชาการบัญชี ภายใน
444 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (TREC-16) 2-4 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ภายนอก
445 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน การอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
446 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 ก.พ. 2567 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
447 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาจีน 25-27 ธ.ค. 2566
หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
448 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี และสิทธิทางกฎหมายในชุมชนฯ 2 ก.พ. 2567 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
449 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 25-27 ธ.ค. 2566
ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
450 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
451 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA 27 ม.ค. 2567
อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง ๓๘๔๑) โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
452 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
453 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 2 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ภายนอก
454 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
ณ ห้องประชุมพิกุล และลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ภายใน
455 นาย เอนก หาลี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 31 มี.ค. 2567 [09:00–12:00 น.]
สาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย ต.ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร สาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย ภายนอก
456 นาย เอนก หาลี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 30 มี.ค. 2567 [09:00–12:00 น.]
บริษัท แอมอินโนเทค จำกัด ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร บริษัท แอม อินโนเทค จำกัด ภายนอก
457 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่งาน 31 ต.ค. 2566 [09.30-11.00 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
458 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการสอบสู่มาตรฐานสากล 27-28 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (48231) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
459 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรม Walk Rallyเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 5 ก.พ. 2567 [08.00-12.00 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
460 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กันขโมยด้วย ESP32 CAM 10 ก.พ. 2567
17 ก.พ. 2567 [08.00-16.45 น.]
ห้องประชุมใหญ่ 48233 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
461 นาง ศุภรดา อันชุนดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปํญหาแบบองค์รวมแก่นิสิตครู 30 มี.ค. 2567
31 มี.ค. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
462 นาง ศุภรดา อันชุนดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย เสริมทักษะนิสิตการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวมและการทำงานร่วมกัน 23 มี.ค. 2567
24 มี.ค. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
463 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 17 เม.ย. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
464 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
465 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
466 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิตการตลาดและการจำหน่าย 8 มี.ค. 2567
อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิ์ทอง อ.ปางศาลาทอง จ.กำแพงเพชร ภายนอก
467 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การผลิตฉลากอาหารด้วยศิลปะ 25 ก.พ. 2567
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
468 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลปากดง 19 มี.ค. 2567
เทศบาลตำบลปากดง เทศบาลตำบลปากดง ภายนอก
469 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 3 17-18 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ ภายนอก
470 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 2 6-7 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ ภายนอก
471 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยR2R ระยะที่ 1 25-26 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ ภายนอก
472 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration) 16-18 ก.พ. 2567
วนาลี รีัสอร์ท ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ภายนอก
473 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
474 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
475 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 ก.พ. 2567
สำนักงานเทศบาลประชาสุขสันต์ สำนักงานเทศบาลประชาสุขสันต์ ภายนอก
476 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ทดสอบฝีมือแรงงานให้นักศึกษา ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 30-31 มี.ค. 2567
1 เม.ย. 2567
ห้องประชุมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
477 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
478 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
479 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำปูบ้านแม่จะเรา 5 มี.ค. 2567
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปน้ำปูบ้านแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
480 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 19-23 ก.พ. 2567
อบรมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ Zoom Meeting สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ภายนอก
481 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 5-10 ก.พ. 2567
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
482 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การบริหารสินค้าคงคลัง 23-25 ม.ค. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก แห่งที่ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ภายนอก
483 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน กลุ่มควันแสงเทียน 21 ม.ค. 2567
กลุ่มควันแสงเทียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
484 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567 [08.00-15.00 น.]
อาคารศูนย์ ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
485 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 3 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
486 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1-2 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
487 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2567 22-24 ม.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
488 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการออกข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการสอบคัดเลือกรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 1-10 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน
489 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการออกข้อสอบแข่งขัน โครงการยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1-10 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
490 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 2567
กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปน้ำปูบ้านแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
491 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 21 ม.ค. 2567
กลุ่มขนมควัน แสงเทียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
492 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
493 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
494 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 30 มี.ค. 2567 -1 เม.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
495 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตด้านการทอผ้าด้วยเทคนิคการมัดหมี่ลายพระราชทาน และส่งเสริม​ พัฒนา ต่อยอด ประยุกต์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จาก ลายพระราชทาน "Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" 25 มี.ค. 2567
หอประชุม ศูนย์ราชการ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
496 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
497 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การมัดย้อมผ้าสีศิลาแลง 23 มี.ค. 2567
อาคารสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
498 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การพิมพ์ผ้าลายใบไม้สีธรรมชาติ 23 มี.ค. 2567
อาคารสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
499 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการออกแบบลายผ้าทอกระเหรี่ยง ออกแบบแบรนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงการหลวง 16-17 มี.ค. 2567
โครงการหลวงเลอตอ บ้านเลอตอ ม.13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์มูลนิธิ ภายนอก
500 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนเผ่าด้านแนวคิด หลักการการออกแบบ 21-22 ธ.ค. 2566
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายนอก
501 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบ พระ จังหวัดตาก 18-19 พ.ย. 2566
บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
502 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่กการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางภาษา และวรรณกรรมไทย 22-24 ม.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
503 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กิจกรรมการออกแบบลายผ้า โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก 22 ต.ค. 2566
บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
504 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น ให้กับประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ ให้มีการวางแผนลดต้นทุน และการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการบนฐานบูรณาการด้วยทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คณะวิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2567
ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
505 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี โครงการจัดอบรมค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายใน
506 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ 11 พ.ย. 2566
สถานประกอบการโมชิ โมชิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
507 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567
สวนลุงมนัส และแหล่งท่องเที่ยว สวนเกษตรเอกะอุ่น ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
508 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตัดสินคลิปวิดิโอ Happy University ด้วยแนวคิด Happy 8 7 ธ.ค. 2566
ระบบออนไลน์ ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
509 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรกลุ่มการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยหน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node กำแพงเพชร) 16 มี.ค. 2567
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
510 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ University as Marketplace 31 มี.ค. 2567
กลุ่มหลงดอย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
511 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน 29 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
512 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวตำบลคลองลาน 4 พ.ย. 2566
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
513 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิพากษ์บทความสาขานิติศาสตร์ (การนำเสนอบทความของนักศึกประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขานิติศาสตร์) 3 พ.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ภายใน
514 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 25-27 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
515 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3-10 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายนอก
516 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ภายนอก
517 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) 27 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
518 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
519 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น 28 ก.พ. 2567-2 มี.ค. 2567
เครือข่ายชุมชนคนต้นทะเล บ้านหม่องกั๊วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
520 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร 13-16 ธ.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ภายนอก
521 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” เพื่อพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านทีกะเป่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม 22 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
522 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงนำ งานประเพณีลอยกระทงสาวยไหลประทีป 1000 ดวง 24 พ.ย. 2566
27 พ.ย. 2566
เทศบาลเมืองตาก ส านักงานเทศบาลเมืองตาก ภายนอก
523 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมโครงการหลวง กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอกะเหรี่ยง 17 มี.ค. 2567
โครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ์การ จ.ตาก ภายนอก
524 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” 18-19 พ.ย. 2566
ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ภายใน
525 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจและแก้ไขเครื่องมือวิจัย 29 ก.พ. 2567 - 5 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
526 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยากรและกรรมการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 14 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ภายนอก
527 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 16 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
528 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป การอบรมสร้างธุรกิจเครื่องดื่มชาไข่มุกแบบครบ วงจร (เริ่มจากฝันอย่างไร...จนถึงตั้งร้าน) 20 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมศูนย์อัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand ภายนอก
529 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป นักสืบชุมชนเพื่อเขียนแผนธุรกิจ (BMC) สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 28 ม.ค. 2567
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
530 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป วิทยากรสาธิตการทำชานมไข่มุกเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกจ ในงานนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ และเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand ภายนอก
531 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันส้มตำลีลา 30 มี.ค. 2567
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด ภายนอก
532 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ ภายนอก
533 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 10-11 ธ.ค. 2566
ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถาบันอาชีวภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภายนอก
534 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2567 22-23 มี.ค. 2567 [09.00-16.00]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายนอก
535 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. 2567
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำยบคลองน้ำไหล ภายนอก
536 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 13 มี.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
537 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนมกราคม 2567 10 ก.พ. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
538 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนธันวาคม 2566 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
539 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงสื่อวิดิทัศน์ Infographic - Exclusive Reports ข้อมูลการให้บริการช่วงวันหยุดปีใหม่ 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
540 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงวิดีทัศน์เส้นทางลัดทางหลวงชนบท 26 ธ.ค. 2566
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
541 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ทรงให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง 18 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
542 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 13 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแแพงเพชร ภายใน
543 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือผลงานวิชาการ การขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ๔๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง ภายนอก
544 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายนอก
545 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 22 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ภายนอก
546 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยในการประชุมวิจัยระดับชาติ CRSM2024 ครั้งที่ 11 1-15 ม.ค. 2567 [08.30-17.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายนอก
547 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 1-6 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายนอก
548 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการดำเนินการตรวจสอบอาคาร 14 มี.ค. 2567
อาคารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
549 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฝึกทักษะทางช่างไฟฟ้าและเขียนแบบ 24 ม.ค. 2567 [08.30 - 15.00 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภายนอก
550 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการวิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2566-2568 12 มี.ค. 2567 [13.30 - 16.30 น.]
ประชุมคณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ภายนอก
551 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
ห้องประชุมพิกุล และลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
552 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่สำหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
553 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 27 ม.ค. 2567
อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง ๓๘๔๑) โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
554 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมการแปลภาษาจีนธุรกิจ 29 ก.ย. 2566
ห้อง 3206 ตึก 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ตึกเก่า) โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
555 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
556 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 26567
โรงเรียนคลองลานวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
557 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนวัชรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
558 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิตอล กิจกรรมการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 17-18 ก.พ. 2567
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ภายนอก
559 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำแพงเพชรรวมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12 มี.ค. 2567
ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
560 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม : อาขยานจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการกำแพงเพชรร่วมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25-26 มี.ค. 2567
ห้องประชุม คลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
561 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
562 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
563 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
564 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
565 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
566 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
567 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 19 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
568 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
569 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 2 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
570 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนขาณุวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
571 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
572 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
573 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP) 18 พ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
574 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567 [08.30-15.30 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ภายนอก
575 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 5 ก.พ. 2567 [ 08.00-12.00 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
576 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 7 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี ภายนอก
577 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 17 ม.ค. ​2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ. กําแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี ภายนอก
578 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 10 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ. กําแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ภายนอก
579 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 11 ก.พ. 2567 [08.30-17.30 น.]
หลักสูตร ปวส อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายนอก
580 นาย แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 16 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ภายนอก
581 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง AI กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 17 มี.ค. 2567
ห้อง 48201 ปฏิบัติการด้านข้อมูลและสารสนเทศ อาคารเรียนและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
582 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ 5 ก.พ. 2567
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
583 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายหัวข้อ Coding for All, All for Coding 11 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายนอก
584 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 14 ก.พ. 2567
วิทยาลัยพณิชชการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชชการบึงพระพิษณุโลก ภายนอก
585 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 23 มี.ค. 2567 [08.30-12.00 น.]
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
586 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
587 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ฯ 12-16 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมตะแบกทอง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
588 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 13 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
589 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 18-19 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมจำปา อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
590 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและโรงเรียน เกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ส าหรับการวิจัย 1 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องสโลป) อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
591 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์) 3-5 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
592 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
593 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
594 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร การใช้และอ่านเครื่องมือวัดค่า PM2.5 และธรรมนูญปลอดการเผา 8 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
595 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ 11-12 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ภายนอก
596 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ 1 ก.พ. 2567
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
597 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
598 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 13-14 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
599 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 23-24 พ.ย. 2566
งานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ภายนอก
600 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" 19-21 เม.ย. 2567
ห้องประชุมสระบัว อาคารราชภัฏรังสฤษฎ์(อาคาร 35 ชั้น1 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายนอก
601 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝึกสอนหนังสือทำมือ และประดิษฐ์พวงกุญแจรูปหัวใจ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย. 2567
วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ภายนอก
602 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงพิจารณาบทความ 27 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Qeios ประเทศอังกฤษ ต่างประเทศ
603 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงพิจารณาบทเรียนในหนังสือ 21 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์บีพีอินเตอร์เนชั่นแนล สำนักพิมพ์บีพีอินเตอร์เนชั่นแนล อังกฤษ ต่างประเทศ
604 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
605 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 30 พ.ย. 2566-18 ม.ค. 2567
บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
606 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
607 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร แนะแนวทางในการศึกษาต่อ 10 พ.ย. 2566 [08.00-12.00 น.]
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
608 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
609 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 18-19 พ.ย. 2566
ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายนอก
610 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายนอก
611 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
612 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
613 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
ห้องประชุมใหญ่อาคารโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
614 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
615 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (NODE จังหวัดกำแพงเพชร) ร่วมกับทีมประเมินผลและพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ สสส.(สำนัก 6) 16 มี.ค. 2567
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายโอกาส การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดก าแพงเพชร ภายใน
616 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ Project Development (PD) การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการและแนะนำการเตรียมความพร้อมจัดทำสัญญาและเปิดบัญชีรับทุน สสส. 3 มี.ค. 2567 [09.00-12.30 น.]
ห้องประชุม ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก หน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำจังหวัดตาก ภายนอก
617 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ภายนอก
618 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 29 มี.ค. 2567
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
619 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมกลุ่ม หน้าที่พลเมือง และค่านิยม 12 ประการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก
620 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร 22-23 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงแรมชากังราว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
621 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสาหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 21 ก.พ. 2567 [13.00-17.00 น.]
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
622 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวิธีการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ LCM: Logistics Cost Management 18 ก.พ. 2567
อาคารการจัดการโลจิสติกส์ ตึก 22 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
623 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 29-30 พ.ย. 2566
ห้องประชุม อาคาร 31 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายนอก
624 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงการราชภัฏลอยกระทง “เวียนมาถึงวัน ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ” ประจำปี 2566 23 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใน
625 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 2 พ.ย. 2566
พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ภายนอก
626 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 มี.ค. 2567 [09.00-12.00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ภายนอก
627 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) : การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 13-14 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
628 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง 28-29 ต.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลช จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน ภายนอก
629 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
630 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินบทความวิจัย 26 มี.ค. 2567
วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายนอก
631 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 7 มี.ค. 2567
วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายนอก
632 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 25 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรฺน จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรฺน จังหวัดตาก ภายนอก
633 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 20 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภายนอก
634 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 7-22 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
635 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) 18-20 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
636 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 15 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
637 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ (AUN-QA) 7-9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายนอก
638 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 6 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใน
639 นางสาว กษมา สุรเดชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย Learning Thai Language Through The Thai Social and Cultural Context 20-24 พ.ย. 2566
ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยดานัง ต่างประเทศ
640 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 18 มี.ค. 2567
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา กำแพงเพชร ภายนอก
641 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง กำแพงเพชร ภายนอก
642 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
643 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ 3 ก.พ. 2567
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์_ชุ่ม) กำแพงเพชร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์_ชุ่ม) กำแพงเพชร ภายนอก
644 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในสถานศ฿กษาสำหรับห้องเรียนพิเศษทางภาษา 10 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน ภายนอก
645 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ EIP 27 ก.พ. 2567
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ภายนอก
646 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต ส่าหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต (ค.บ.) ประจ่าปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
647 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก, คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายนอก
648 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา อบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 1 : คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู(ครูดี) 21 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
หอประชุมทีปังกร มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
649 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และศีลธรรมกับการอยู่ร่วมกัน 23 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
650 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และหลักคิดชีวิตพระพุทธเจ้า 9 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
651 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และอบายมุขกับชีวิตที่เสื่อมถอย 22 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
652 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และฆราวาสกับการครองเรือน 8 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
653 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
654 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร การทำงานเป็นทีม การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักความสามัคคีในองค์กร 2-3 ต.ค. 2566
สนามกอล์ฟ เดอะ มาเจสติค ครีกคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีกคันทรีคลับ จำกัด ภายนอก
655 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ 7 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
12 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
15 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
18 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00]
22 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
656 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 9 ก.พ. 256
โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนพิไกรวิทยา ภายนอก
657 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โรงเรียนสักงามวิทยา ภายใน
658 นางสาว ศิริพร โสมคำภา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567
หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
659 นางสาว ศิริพร โสมคำภา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสมัครและสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในโรงแรมจากกรณีศึกษา 15 ธ.ค. 2566
ห้อง 12102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
660 นางสาว ศิริพร โสมคำภา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก
661 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความในวารสาร TCI 2 28 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายนอก
662 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงงานทางวิชาการ 6 พ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
663 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการสัมมนาทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์สัมพันธ์ : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 20 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ( โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ภายใน
664 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2567 20-21 ก.พ. 2567
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเพชรนิยม ต่าบลสักงาม อ่าเภอคลองลาน จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ภายใน
665 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
666 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและหน่วยงานองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ 29 มี.ค. 2567
ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร ตำบนหนองปลิง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
667 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่ส่าหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ภายใน
668 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2567ภายใต้แผนงานที่สอดคล้องกับแผนงานคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5 22-23 ก.พ. 2567
ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น7 โณงแรมชากังราว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
669 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย 6 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภายใน
670 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การพิจารณาบทความวิจัย 22 ม.ค. 2567
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
671 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตรวจเครื่องมือวิจัย พฤติกรรมการบริโภคขนมคบเขี้ยวของนักเรียนประถมตอนปลาย 2 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
672 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตรวจเครื่องมือวิจัย การวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษา 27 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
673 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567 25 พ.ค. 2567
ออนไลน์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายนอก
674 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 ก.พ. 2567
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภายนอก
675 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 6 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
676 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ทักษะผู้ประกอบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนการตลาด ในการทำธุรกิจ 31 มี.ค.2567
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
677 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค.2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
678 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เทคนิคและวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25-26 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
679 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (กะเหรี่ยง) สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 20 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
680 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี” 23 มี.ค. 2567 [17.00-18.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
681 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ทาไมต้องทากิจกรรม 21 ก.พ. 2567
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
682 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 พ.ย. 2566
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ ภายนอก
683 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDGs 15 มี.ค. 2567
จุดท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองไหล อำเภอคลองลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
684 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4 มี.ค. 2567
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
685 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 10 มี.ค. 2567
มจร.วิทยาเขตขอนแก่น มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ภายนอก
686 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ การสอนแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 29 ม.ค. 2567-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
687 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน (O-NET) 4 พ.ย. 2566 - ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
688 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18–20 พ.ย. 2566
จังหวัดตากและ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
689 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 25 ต.ค. 2566
ณ ห้องราชพฤกษ์ชั้น 3 และ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร ภายใน
690 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชรและ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดจาก คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
691 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
692 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
693 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
694 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรม Mathematics Camp 2024 28 ก.พ. 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
695 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6-7 ม.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนอนุบาลตาก ภายนอก
696 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรม STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด ภายนอก
697 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ หัวข้อ การดูแลรักษาและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา 17 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
698 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสาหรับนักศึกษา และผลักดันให้นักศึกษาผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด ภายใน
699 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี การออกแบบกระบวนการเรียนให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 30 ต.ค. 2566 [09.00-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
700 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 แก่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตบริการคือ ในเขตจังหวัดกำเพงเพชร ตาก สุโขทัย และจังหวัดพิจิตรและผู้ที่สนใจ โดยกิจกรรมนี้มีกำหนดการจัด ทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ ๒ วัน 17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 3
24-25 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 4
17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 5
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ ,ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
701 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA อีกทั้งยังได้รับการ Reskill/Upskill องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ นั้น ซึ่งในกิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) จำนวน 3 รุ่น 18-20 พ.ย. 2566
รุ่นที่ 1 (จังหวัดตาก),รุ่นที่ 2 (จังหวัดกาแพงเพชร),รุ่นที่ 3 (จังหวัดกาแพงเพชร) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นต้นเรื่อง ภายใน
702 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพเพชร เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
703 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้ วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
704 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
705 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
706 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
707 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
708 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
709 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
710 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ครงการพัฒนากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลประจําปี งบประมาณ 2567 17 ม.ค. 2567 [13.00 น.-16.00 น.]
ห้องอภิปรายรวมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายใน
711 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
online คณะครุศาสตร์ ภายใน
712 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปัง กรรัศมีโชติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
713 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
714 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
715 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นครูมืออาชีพและพี่เลี้ยงทางวิชาการ 2-3 มี.ค. 2567
ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ภายนอก
716 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูช่าง” 11 ก.พ. 2567
อาคารการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
717 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
718 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการประเมินการพัฒนานวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6 ม.ค. 2567
ตึกนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายใน
719 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปัง กรรัศมีโชติ คณะครุศาสตร์ ภายใน
720 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
online คณะครุศาสตร์ ภายใน
721 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
722 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล การประเมินกิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
723 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล “วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
724 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนช