ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก


การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ชื่อเรื่อง/หลักสูตร/โครงการ วันที่เป็นวิทยากร สถานที่ไปเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ ประเภทวิทยากร เอกสาร
1 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) 17 ก.พ. 2567 [08.00-16.45 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนในพื้นที่กำแพงเพชร ภายนอก
2 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ดอบรมด้านอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอาย 28 มีค. 67
บ้านทุ่งสวน หมู่ 7 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก
3 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 มค. 67
นโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ใ คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก
4 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 30 พย.2566
18 มค. 2567
บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ 4 ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก
5 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการลดโลกร้อนด้วยการ ละ ลด เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24 ม.ค. 2567 [08.15-11.30]
ห้องประชุมเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภายนอก
6 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพการศึกษาและแสดงผลิตภัณฑ์ มูลนิธิซาทูเหล่ 22 มี.ค. 2567
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
7 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 20 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
8 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2567 11 มี.ค. 2567
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
9 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2568-2571) วิทยาลัยเทคนิคตาก 7 มี.ค. 2567
วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก ภายนอก
10 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานถ่าน 5 มี.ค. 2567
บ้านสวนกำนันอุดม ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
11 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 19-20 ม.ค. 2567
ลานดาวโฮมสเตย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
12 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท 17 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
13 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารปศ.กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์ฯ 26 พ.ย.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
14 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยากรกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร 8 พ.ย.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โปรแกรมวิชาการบัญชี ภายใน
15 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (TREC-16) 2-4 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ภายนอก
16 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน การอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567 [08.00-16.00]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
17 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 ก.พ. 2567 [08.00-16.30]
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
18 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาจีน 25-27 ธ.ค. 2566
หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
19 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี และสิทธิทางกฎหมายในชุมชนฯ 2 ก.พ. 2567 [08.00-16.30]
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
20 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 25-27 ธ.ค. 2566
ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
21 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
22 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA 27 ม.ค. 2567
ณ อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง ๓๘๔๑) โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
23 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
24 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 2 ก.พ. 2567
ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ภายนอก
25 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
ณ ห้องประชุมพิกุล และลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ภายใน
26 นาย เอนก หาลี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 31 มี.ค. 2567 [9:00 – 12:00 น.]
สาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย ต.ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร สาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย ภายนอก
27 นาย เอนก หาลี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและแนวทางในการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 30 มี.ค. 2567 [9:00 – 12:00 น.]
บริษัท แอมอินโนเทค จำกัด ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร บริษัท แอม อินโนเทค จำกัด ภายนอก
28 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่งาน 31 ต.ค. 2566 [09.30 - 11.00 น.]
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
29 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการสอบสู่มาตรฐานสากล 27-28 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
ณ ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (48231) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
30 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรม Walk Rallyเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 5 ก.พ. 2567 [08.00 - 12.00 น.]
ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
31 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กันขโมยด้วย ESP32 CAM 10 ก.พ. 2567
17 ก.พ. 2567 [08.00 - 16.45 น.]
ห้องประชุมใหญ่ 48233 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
32 นาง ศุภรดา อันชุนดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปํญหาแบบองค์รวมแก่นิสิตครู 30 มี.ค. 2567
31 มี.ค. 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
33 นาง ศุภรดา อันชุนดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย เสริมทักษะนิสิตการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวมและการทำงานร่วมกัน 23 มี.ค. 2567
24 มี.ค 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
34 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยากรกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 17 เม.ย. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
35 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
36 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
37 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิตการตลาดและการจำหน่าย 8 มี.ค. 2567
ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิ์ทอง อ.ปางศาลาทอง จ.กำแพงเพชร ภายนอก
38 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การผลิตฉลากอาหารด้วยศิลปะ 25 ก.พ. 2567
ณ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
39 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลปากดง 19 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลปากดง เทศบาลตำบลปากดง ภายนอก
40 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 3 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ ภายนอก
41 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย R2R ระยะที่ 2 6-7 มกราคม ๒๕๖7 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ ภายนอก
42 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยR2R ระยะที่ 1 25-26 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ ภายนอก
43 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (ํYoung Public and Private Collaboration) 16-18 ก.พ. 2567
ณ วนาลี รีัสอร์ท ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ภายนอก
44 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 14 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
45 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด เข้าใจพื้นฐานองค์กรผ่าน Business Model Canvas 13 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
46 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักงานเทศบาลประชาสุขสันต์ สำนักงานเทศบาลประชาสุขสันต์ ภายนอก
47 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ทดสอบฝีมือแรงงานให้นักศึกษา ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 30-31 มี.ค.2567
1 เม.ย.2567
ห้องประชุมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
48 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
49 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
50 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำปูบ้านแม่จะเรา 5 มี.ค. 2567
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปน้ำปูบ้านแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
51 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 19-23 ก.พ. 2567
อบรมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ Zoom Meeting สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ภายนอก
52 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 5-10 ก.พ. 2567
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
53 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การบริหารสินค้าคงคลัง 23-25 ม.ค. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก แห่งที่ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ภายนอก
54 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน กลุ่มควันแสงเทียน 21 ม.ค. 2567
กลุ่มควันแสงเทียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
55 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567 [08.00-15.00 น.]
อาคารศูนย์ ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
56 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 3 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
57 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1-2 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
58 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2567 22-24 ม.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
59 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการออกข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการสอบคัดเลือกรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 1-10 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน
60 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการออกข้อสอบแข่งขัน โครงการยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1-10 ม.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
61 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 21 5 มี.ค.2567
ณ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปน้ำปูบ้านแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
62 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 21 ม.ค. 2567
กลุ่มขนมควัน แสงเทียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
63 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
64 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 9-10 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
65 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 30 มี.ค. 2567 -1 เม.ย. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
66 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตด้านการทอผ้าด้วยเทคนิคการมัดหมี่ลายพระราชทาน และส่งเสริม​ พัฒนา ต่อยอด ประยุกต์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จาก ลายพระราชทาน "Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" 25 มีนาคม 2567
หอประชุม ศูนย์ราชการ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
67 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ.2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
68 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การมัดย้อมผ้าสีศิลาแลง 23 มีนาคม 2567
อาคารสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
69 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การพิมพ์ผ้าลายใบไม้สีธรรมชาติ 23 มีนาคม 2567
าคารสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนย้อนรอยชากังราวกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
70 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการออกแบบลายผ้าทอกระเหรี่ยง ออกแบบแบรนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงการหลวง 16-17 มีนาคม 2567
โครงการหลวงเลอตอ บ้านเลอตอ ม.13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์มูลนิธิ ภายนอก
71 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนเผ่าด้านแนวคิด หลักการการออกแบบ 21-22 ธันวาคม 2566
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายนอก
72 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบ พระ จังหวัดตาก 18-19 พฤศจิกายน 2566
บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
73 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาสู่กการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางภาษา และวรรณกรรมไทย 22-24 ม.ค. 2567
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
74 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กิจกรรมการออกแบบลายผ้า โครงการการสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก 22 ตุลาคม 2566
บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
75 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนบัญชี พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนท้องถิ่น ให้กับประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ ให้มีการวางแผนลดต้นทุน และการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการบนฐานบูรณาการด้วยทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คณะวิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2567
ณ ตาบลโกสัมพีนคร อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
76 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี โครงการจัดอบรมค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายใน
77 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ 11 พ.ย. 2566
ณ สถานประกอบการโมชิ โมชิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
78 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 10 ก.พ. 2567
ณ สวนลุงมนัส และแหล่งท่องเที่ยว สวนเกษตรเอกะอุ่น ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
79 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตัดสินคลิปวิดิโอ Happy University ด้วยแนวคิด Happy 8 7 ธ.ค. 2566
ระบบออนไลน์ ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
80 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรกลุ่มการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยหน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node กำแพงเพชร) 16 มี.ค. 2567
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
81 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ University as Marketplace 31 มี.ค. 2567
กลุ่มหลงดอย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
82 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน 29 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
83 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิทยากรยกร่างธรรมนูญการท่องเที่ยวตำบลคลองลาน 4 พ.ย. 2566
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
84 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วิพากษ์บทความสาขานิติศาสตร์ (การนำเสนอบทความของนักศึกประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขานิติศาสตร์) 3 พ.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ภายใน
85 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 25-27 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
86 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3-10 กุมภาพันธ์ 2567 (08.30-16.30 น)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายนอก
87 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ภายนอก
88 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) 27 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
89 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
90 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น 28 ก.พ. 2567-2 มี.ค. 2567
ณ เครือข่ายชุมชนคนต้นทะเล บ้านหม่องกั๊วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
91 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร 13-16 ธ.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ภายนอก
92 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” เพื่อพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านทีกะเป่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม ที่ 22 ตุลาคม2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ที่ว่า การผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
93 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงนำ งานประเพณีลอยกระทงสาวยไหลประทีป 1000 ดวง 24 พ.ย 66
27 พ.ย 66
เทศบาลเมืองตาก ส านักงานเทศบาลเมืองตาก ภายนอก
94 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมโครงการหลวง กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอกะเหรี่ยง 17 มี.ค.67
โครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ์การ จ.ตาก ภายนอก
95 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “การสร้างลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหลือใช้ บ้านทีกะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก” ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน 256๖ เวลา 0๘.๓0 – 16.๓0 น.
ณ ที่ว่า การผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ภายใน
96 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจและแก้ไขเครื่องมือวิจัย 29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567 (08.30-16.30 น)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
97 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 14 มีนาคม 2567 (08.30-16.30น.)
โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ภายนอก
98 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 16 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
99 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป การอบรมสร้างธุรกิจเครื่องดื่มชาไข่มุกแบบครบ วงจร (เริ่มจากฝันอย่างไร...จนถึงตั้งร้าน) 20 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมศูนย์อัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand ภายนอก
100 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป นักสืบชุมชนเพื่อเขียนแผนธุรกิจ (BMC) สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 28 ม.ค. 2567
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
101 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป วิทยากรสาธิตการทำชานมไข่มุกเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกจ ในงานนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ และเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยทุนสนับสนุนจาก UNDP Thailand ภายนอก
102 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันส้มตำลีลา 30 มี.ค. 2567
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด ภายนอก
103 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ ภายนอก
104 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 10-11 ธ.ค. 2566
ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถาบันอาชีวภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภายนอก
105 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2567 22-23 มี.ค. 2567 [09.00-16.00]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายนอก
106 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการพลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. 2567
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำยบคลองน้ำไหล ภายนอก
107 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 13 มี.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
108 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนมกราคม 2567 10 ก.พ. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
109 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์รายงานผลการทำเนินงาน สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เดือนธันวาคม 2566 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
110 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงสื่อวิดิทัศน์ Infographic - Exclusive Reports ข้อมูลการให้บริการช่วงวันหยุดปีใหม่ 8 ม.ค. 2567
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
111 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบันทึกเสียงวิดีทัศน์เส้นทางลัดทางหลวงชนบท 26 ธ.ค. 2566
บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส์ จำกัด ภายนอก
112 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ทรงให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง 18 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
113 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 13 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแแพงเพชร ภายใน
114 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือผลงานวิชาการ การขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ๔๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง ภายนอก
115 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายนอก
116 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 22 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ภายนอก
117 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยในการประชุมวิจัยระดับชาติ CRSM2024 ครั้งที่ 11 1-15 ม.ค. 2567 [08.30-17.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายนอก
118 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 1-6 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายนอก
119 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการดำเนินการตรวจสอบอาคาร 14 มี.ค. 2567
อาคารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
120 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฝึกทักษะทางช่างไฟฟ้าและเขียนแบบ 24 ม.ค. 2567 [08.30 - 15.00 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภายนอก
121 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการวิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2566-2568 12 มี.ค. 2567 [13.30 - 16.30 น.]
ประชุมคณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ภายนอก
122 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน “กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 7 ก.พ. 2567
ห้องประชุมพิกุล และลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
123 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่สำหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
124 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 27 ม.ค. 2567
อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง ๓๘๔๑) โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
125 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมการแปลภาษาจีนธุรกิจ 29 ก.ย. 2566
ห้อง 3206 ตึก 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ตึกเก่า) โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
126 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 4 มี.ค. 2567
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
127 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 27 ก.พ. 26567
โรงเรียนคลองลานวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
128 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนวัชรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
129 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิตอล กิจกรรมการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 17-18 ก.พ. 2567
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ภายนอก
130 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำแพงเพชรรวมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12 มี.ค. 2567
ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
131 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม : อาขยานจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการกำแพงเพชรร่วมใจ สร้างเด็กไทยรักการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25-26 มี.ค. 2567
ห้องประชุม คลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
132 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
133 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
134 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินกิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
135 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
136 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
137 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
138 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 19 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
139 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 ธ.ค. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
140 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 2 ธ.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
141 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 20 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนขาณุวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
142 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 15 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนลานกระบือวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
143 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 11 พ.ย. 2566 [08.30-13.50 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
144 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP) 18 พ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
145 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 23 ก.พ. 2567 [08.30-15.30 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ภายนอก
146 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 5 ก.พ. 2567 [ 08.00-12.00 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
147 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 7 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี ภายนอก
148 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 17 ม.ค. ​2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ. กําแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี ภายนอก
149 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี) 10 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ. กําแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ภายนอก
150 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 11 ก.พ. 2567 [08.30-17.30 น.]
หลักสูตร ปวส อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายนอก
151 นาย แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 16 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ภายนอก
152 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง AI กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 17 มีนาคม 2567
ห้อง 48201 ปฏิบัติการด้านข้อมูลและสารสนเทศ อาคารเรียนและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
153 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ 5 ก.พ. 2567
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
154 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายหัวข้อ Coding for All, All for Coding 11 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายนอก
155 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 14 ก.พ. 2567
วิทยาลัยพณิชชการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชชการบึงพระพิษณุโลก ภายนอก
156 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 23 มี.ค. 2567 [08.30-12.00 น.]
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
157 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
158 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ฯ 12-16 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมตะแบกทอง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
159 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 13 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
160 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 18-19 พ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมจำปา อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
161 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและโรงเรียน เกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ส าหรับการวิจัย 1 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องสโลป) อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
162 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์) 3-5 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
163 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
164 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี โครงการเสริมสร้างศักยภาพและอาชีพเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนชายแดนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 มี.ค. 2567
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
165 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร การใช้และอ่านเครื่องมือวัดค่า PM2.5 และธรรมนูญปลอดการเผา 8 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
166 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ 11-12 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ภายนอก
167 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ 1 ก.พ. 2567
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
168 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
169 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 13-14 มี.ค. 2567
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
170 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 23-24 พ.ย. 2566
งานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ภายนอก
171 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" 19-21 เม.ย. 2567
ห้องประชุมสระบัว อาคารราชภัฏรังสฤษฎ์(อาคาร 35 ชั้น1 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายนอก
172 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝึกสอนหนังสือทำมือ และประดิษฐ์พวงกุญแจรูปหัวใจ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย. 2567
วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ภายนอก
173 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงพิจารณาบทความ 27 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Qeios ประเทศอังกฤษ ต่างประเทศ
174 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงพิจารณาบทเรียนในหนังสือ 21 พ.ย. 2566
สำนักพิมพ์บีพีอินเตอร์เนชั่นแนล สำนักพิมพ์บีพีอินเตอร์เนชั่นแนล อังกฤษ ต่างประเทศ
175 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
176 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 30 พ.ย. 2566-18 ม.ค. 2567
บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
177 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
178 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร แนะแนวทางในการศึกษาต่อ 10 พ.ย. 2566 [08.00-12.00 น.]
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
179 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาจีนแก่ชุมชนและท้องถิ่น (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน) 16 พ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
180 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 18-19 พ.ย. 2566
ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายนอก
181 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายนอก
182 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล“วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
183 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
184 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมเรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมให้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 28 ต.ค. 2566
ห้องประชุมใหญ่อาคารโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
185 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
186 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (NODE จังหวัดกำแพงเพชร) ร่วมกับทีมประเมินผลและพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ สสส.(สำนัก 6) 16 มี.ค. 2567
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับกระจายโอกาส การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดก าแพงเพชร ภายใน
187 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ Project Development (PD) การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการและแนะนำการเตรียมความพร้อมจัดทำสัญญาและเปิดบัญชีรับทุน สสส. 3 มี.ค. 2567 [09.00-12.30 น.]
ห้องประชุม ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก หน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำจังหวัดตาก ภายนอก
188 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ภายนอก
189 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 29 มี.ค. 2567
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
190 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมกลุ่ม หน้าที่พลเมือง และค่านิยม 12 ประการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก
191 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร 22-23 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงแรมชากังราว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
192 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสาหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 21 ก.พ. 2567 [13.00-17.00 น.]
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
193 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวิธีการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ LCM: Logistics Cost Management 18 ก.พ. 2567
อาคารการจัดการโลจิสติกส์ ตึก 22 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
194 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 29-30 พ.ย. 2566
ห้องประชุม อาคาร 31 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายนอก
195 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงการราชภัฏลอยกระทง “เวียนมาถึงวัน ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ” ประจำปี 2566 23 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใน
196 นาย ธนสิทธิ นิตยะประภา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 2 พ.ย. 2566
พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ภายนอก
197 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 มี.ค. 2567 [09.00-12.00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ภายนอก
198 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) : การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 13-14 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
199 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง 28-29 ต.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลช จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน ภายนอก
200 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12-24 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
201 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินบทความวิจัย 26 มี.ค. 2567
วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายนอก
202 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 7 มี.ค. 2567
วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายนอก
203 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 25 พ.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรฺน จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรฺน จังหวัดตาก ภายนอก
204 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 20 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภายนอก
205 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 7-22 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
206 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) 18-20 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
207 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 15 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
208 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ (AUN-QA) 7-9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายนอก
209 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 6 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใน
210 นางสาว กษมา สุรเดชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย Learning Thai Language Through The Thai Social and Cultural Context 20-24 พ.ย. 2566
ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยดานัง ต่างประเทศ
211 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 18 มี.ค. 2567
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา กำแพงเพชร ภายนอก
212 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ 17 ก.พ. 2567
โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง กำแพงเพชร ภายนอก
213 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
214 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ 3 ก.พ. 2567
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์_ชุ่ม) กำแพงเพชร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์_ชุ่ม) กำแพงเพชร ภายนอก
215 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในสถานศ฿กษาสำหรับห้องเรียนพิเศษทางภาษา 10 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน ภายนอก
216 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ EIP 27 ก.พ. 2567
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ภายนอก
217 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต ส่าหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต (ค.บ.) ประจ่าปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
218 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 18-20 พ.ย. 2566
โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก, คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายนอก
219 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา อบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 1 : คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู(ครูดี) 21 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
หอประชุมทีปังกร มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
220 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และศีลธรรมกับการอยู่ร่วมกัน 23 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
221 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และหลักคิดชีวิตพระพุทธเจ้า 9 ก.พ. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
222 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และอบายมุขกับชีวิตที่เสื่อมถอย 22 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
223 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การสวดมนต์ การฝึกสติ การทำสมาธิ และฆราวาสกับการครองเรือน 8 มี.ค. 2567 [09.00-10.00 น.]
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภายนอก
224 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
225 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร การทำงานเป็นทีม การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักความสามัคคีในองค์กร 2-3 ต.ค. 2566
สนามกอล์ฟ เดอะ มาเจสติค ครีกคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีกคันทรีคลับ จำกัด ภายนอก
226 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ 7 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
12 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
15 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
18 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00]
22 ธ.ค. 2566 [17.00-19.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
227 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 9 ก.พ. 256
โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนพิไกรวิทยา ภายนอก
228 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มี.ค. 2567
โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โรงเรียนสักงามวิทยา ภายใน
229 นางสาว ศิริพร โสมคำภา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567
หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
230 นางสาว ศิริพร โสมคำภา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสมัครและสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในโรงแรมจากกรณีศึกษา 15 ธ.ค. 2566
ห้อง 12102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
231 นางสาว ศิริพร โสมคำภา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายนอก
232 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความในวารสาร TCI 2 28 มี.ค. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายนอก
233 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงงานทางวิชาการ 6 พ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
234 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการสัมมนาทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์สัมพันธ์ : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 20 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ( โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ภายใน
235 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2567 20-21 ก.พ. 2567
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเพชรนิยม ต่าบลสักงาม อ่าเภอคลองลาน จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ภายใน
236 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย 20 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
237 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและหน่วยงานองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ 29 มี.ค. 2567
ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร ตำบนหนองปลิง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
238 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนตามคุณลักษณะปัญหาเชิงพื้นที่ส่าหรับเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร 28-29 ก.พ. 2567
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ภายใน
239 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2567ภายใต้แผนงานที่สอดคล้องกับแผนงานคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5 22-23 ก.พ. 2567
ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น7 โณงแรมชากังราว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
240 ว่าที่ร้อยตรี อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย 6 ก.พ. 2567
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดก่าแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภายใน
241 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การพิจารณาบทความวิจัย 22 ม.ค. 2567
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
242 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตรวจเครื่องมือวิจัย พฤติกรรมการบริโภคขนมคบเขี้ยวของนักเรียนประถมตอนปลาย 2 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
243 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตรวจเครื่องมือวิจัย การวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษา 27 ก.พ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
244 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567 25 พ.ค. 2567
ออนไลน์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายนอก
245 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 21 ก.พ. 2567
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภายนอก
246 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พลังเครือข่ายสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 6 มี.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
247 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ทักษะผู้ประกอบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนการตลาด ในการทำธุรกิจ 31 มี.ค.2567
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
248 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 22 มี.ค.2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
249 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เทคนิคและวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25-26 ธ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
250 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (กะเหรี่ยง) สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 20 ก.พ. 2567 [09.00-12.00 น.]
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
251 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี” 23 มี.ค. 2567 [17.00-18.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
252 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ทาไมต้องทากิจกรรม 21 ก.พ. 2567
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
253 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 พ.ย. 2566
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ ภายนอก
254 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDGs 15 มี.ค. 2567
จุดท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองไหล อำเภอคลองลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
255 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4 มี.ค. 2567
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
256 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 10 มี.ค. 2567
มจร.วิทยาเขตขอนแก่น มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ภายนอก
257 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ การสอนแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ 29 ม.ค. 2567-16 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
258 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน (O-NET) 4 พ.ย. 2566 - ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
259 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 18–20 พ.ย. 2566
จังหวัดตากและ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
260 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 25 ต.ค. 2566
ณ ห้องราชพฤกษ์ชั้น 3 และ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร ภายใน
261 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมสัมมนาเป็นคณะโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 2 ธ.ค. 2566
คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชรและ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดจาก คณะครุศาตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
262 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
263 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
264 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
265 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรม Mathematics Camp 2024 28 ก.พ. 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
266 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6-7 ม.ค. 2567
โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนอนุบาลตาก ภายนอก
267 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรม STEM Camps 19-22 ก.พ. 2567 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด ภายนอก
268 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ หัวข้อ การดูแลรักษาและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา 17 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
269 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสาหรับนักศึกษา และผลักดันให้นักศึกษาผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพร แม่สอด ภายใน
270 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี การออกแบบกระบวนการเรียนให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 30 ต.ค. 2566 [09.00-16.30 น.]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
271 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 แก่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตบริการคือ ในเขตจังหวัดกำเพงเพชร ตาก สุโขทัย และจังหวัดพิจิตรและผู้ที่สนใจ โดยกิจกรรมนี้มีกำหนดการจัด ทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ ๒ วัน 17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 3
24-25 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 4
17-18 ต.ค. 2566 รุ่นที่ 5
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ ,ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
272 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA อีกทั้งยังได้รับการ Reskill/Upskill องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ นั้น ซึ่งในกิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) จำนวน 3 รุ่น 18-20 พ.ย. 2566
รุ่นที่ 1 (จังหวัดตาก),รุ่นที่ 2 (จังหวัดกาแพงเพชร),รุ่นที่ 3 (จังหวัดกาแพงเพชร) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นต้นเรื่อง ภายใน
273 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ก.พ. 2567 [08.00-17.00 น.]
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพเพชร เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
274 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้ วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
275 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
276 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
277 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (CCR) 7 ม.ค. 2567 [08.45-16.00 น.]
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
278 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
279 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง 1 ต.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
280 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
281 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ครงการพัฒนากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลประจําปี งบประมาณ 2567 17 ม.ค. 2567 [13.00 น.-16.00 น.]
ห้องอภิปรายรวมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายใน
282 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
online คณะครุศาสตร์ ภายใน
283 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปัง กรรัศมีโชติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
284 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ก.พ. 2567 [13.00-15.00 น.]
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
285 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
286 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นครูมืออาชีพและพี่เลี้ยงทางวิชาการ 2-3 มี.ค. 2567
ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ภายนอก
287 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูช่าง” 11 ก.พ. 2567
อาคารการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
288 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยกับวิถีความพอเพียงและยั่งยืน 10 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
289 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการประเมินการพัฒนานวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6 ม.ค. 2567
ตึกนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายใน
290 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 2 13-14 ม.ค. 2567
ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปัง กรรัศมีโชติ คณะครุศาสตร์ ภายใน
291 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
online คณะครุศาสตร์ ภายใน
292 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อบรมบ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 9 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ภายใน
293 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล การประเมินกิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) 29-30 พ.ย. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
294 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเทศกาล “วันภาษาแม่สากล” International Mother Language Day (IMLD) 19 ก.พ. 2567
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
295 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 22-23 ก.พ. 2567
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
296 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 22-24 ม.ค. 2567
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
297 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 19 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
298 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการประเมินการพัฒนานวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแก่นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 ม.ค. 2567
ตึกนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายใน
299 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดกำแพงเพชร 6-7 พ.ย. 2566
ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
300 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 24-26 พ.ย. 2566
ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
301 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 18-20 พ.ย. 2566
โรงเรียนตากพิทยาคม และอาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
302 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 25-29 มี.ค. 2567
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ภายนอก
303 นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการปฏิบัติจริง (WIL : รายวิชา) 18 ก.พ. 2567 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตึก ๒๒ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาชาวิชาการบััญชี ภายใน
304 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา 18-19 พ.ย. 2566
ห้องประชุมจำปา อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC ชั้น 4 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ภายใน
305 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 16-17 มี.ค. 2567 [08.00 - 17.00 น. ]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
306 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้น านักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ 5 ก.พ. 2567 [08.00-12.00 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
307 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 13 ม.ค. 2567 [08.00-17.00 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
308 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ฯ 12 มี.ค. 2567 [08.30-16.30]
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
309 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
310 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมการผลิตสื่อสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 10 ก.พ. 2567
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภายใน
311 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการ์ดอวยพรและสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ประจำปี 2566 15 ธ.ค. 2566
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
312 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา การจัดการเรียนการสอนเรื่องอนุกรมวิธาน 20 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ภายใน
313 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ประธานสอบวิทยานิพนธ์ นางสาววรชยา บัวทอง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
314 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ประธานสอบวิทยานิพนธ์ นายณัฐดนัย ปานอินทร์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
315 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 25 มี.ค. 2567 [08.00-18.00 น.]
ห้องบรรยาย อาคารดนตรีศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
316 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญการตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ 15 ก.พ. 2567
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
317 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมประกวดสื่อการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 2567
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
318 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชพี (Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ on – site 2 ธ.ค. 2566
ตากและกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
319 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18-19 พ.ย. 2566
ตากและกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
320 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Module 1) จำนวน 1 รุ่น 25-26 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ ส านักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ผ่านคณะครุศาสตร์ ภายใน
321 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กรรมการตัดสินการแสดงพื้นบ้านไทยบูรณาการในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย 8 พ.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภายใน
322 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 27 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายใน
323 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ(Module 2) : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 7 ธ.ค. 2566
12 ธ.ค. 2566
15 ธ.ค. 2566
18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
ออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง ส านักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านคณะครุศาสตร์ ภายใน
324 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 10 ม.ค. 2567 [13.00-16.00 น.]
หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
325 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 1 ธ.ค. 2566
หอประชุมโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
326 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี โครงการจัดอบรมค่ายวิชาการ ด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 4 พ.ย. 2566 [08.30-12.00 น.]
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
327 นางสาว นภาลัย บุญคำเมือง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมการลดต้นทุนและวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน 30 พ.ย. 2566
ศาลาประชาคม บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ที่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเอกการเงินและการธนาคาร/การเงิน คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
328 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำรวจป่าไม้อุทยานคลองวังเจ้า - การวัดความสูงของต้นไม้ ด้วย CLINOMETER - กิจกรรมหรรษาพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยีGPS (โดยพี่ปี 3 เข้าฐานแต่ละฐานโดยใช้GPS ตามหา) 23-24 มี.ค. 2567
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ภายใน
329 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำรวจชุมชนท้องถิ่น 9 ใบงาน 19-20 มี.ค. 2567
บ้านศรีมงคล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
330 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอบรมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 13 ก.พ. 2567
อาคารเอนกประสงค์วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
331 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การสร้างความตระหนักและรับรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและพลังงานสะอาด (Climate change and green energy) 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
332 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ นิทรรศการส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและแสดงผลิตภัณฑ์ 22 มี.ค. 2567
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด มูลนิธิซาทูเหล่ ภายนอก
333 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 8 มี.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายใน
334 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการสัมนาและแสดงสินค้าเกษตรชุมชนชายแดน กิจกรรม Good coffee & Green market 17-18 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
335 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 4-6 มี.ค. 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก ภายนอก
336 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฎิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 ก.พ. 2567
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 เชียงใหม่ ภายนอก
337 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ Mock Test 17 มี.ค. 2567 [08.00-16.45 น.]
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
338 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พัฒนาสมรรคนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 28 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศูนย์ภาษา ภายใน
339 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด แข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาลนครแม่สอด 22 มี.ค. 2567
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ภายนอก
340 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English camp is fun.) 1 มี.ค. 2567 [08.30-16.00 น.]
ห้องประชุมเกริกกฤยา 1 โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤยาอุปถัมป์ ภายนอก
341 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน อาสานำเที่ยว ตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ 2567 19-21 ธ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
342 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 24 ก.พ. 2567 [08.30-12.00 น.]
ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ภายใน
343 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่ายบูรณาการวิชาการกับวิชาชีพโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1 มี.ค. 2567
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา ภายนอก
344 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะกรรมการตัดสินประดิษฐ์กระทง 25 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด งานศิลปวัฒนธรรม ภายใน
345 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวด CHRISTMAS COSTUME CONTEST 2023 27 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด งานศิลปวัฒนธรรม ภายใน
346 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกีฬา ภายใน
347 นาย ธีรศิลป์ กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมดริปกาแฟอย่างไรให้ได้รสชาติของกาแฟที่แท้จริง 17-18 ก.พ. 2667
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
348 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 16 มี.ค. 2567
หอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ภายนอก
349 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 18 ธ.ค. 2566
ออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
350 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 9 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
351 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การทำพวงกุญแจรูปหัวใจ ของชมรมรักการอ่าน 7 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
352 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการวิศวกรสังคม 28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
353 นาย ธีรศิลป์ กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมกระบวนการวิศวกรสังคมและสร้างทีมงานวิศวกรสังคม และเขียนแผนธุรกิจ (BMC) 27-28 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
354 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 29-31 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
355 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การสอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 ม.ค. 2567 [09.00-16.00 น.]
หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภายนอก
356 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ และการสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ 3 ก.พ. 2567 [09.00-16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
357 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 17-18 ม.ค. 2567
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบลคลองน้ำไหล และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
358 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 26 ธ.ค. 2566
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรสวนถนอมวงศ์ หมู่ 17 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
359 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 25 ธ.ค. 2566
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อย หมู่ 4 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
360 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยของนักศึกษาเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 7 ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
EDU Co-Working and Learning Space คณะครุศาสตร์ ฝ่ายงานวิจัยและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
361 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามฐานสมรรถนะ ชั้นปีที่ 1 : คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู (ครูดี) 21 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ. กำแพงเพชร โปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ภายใน
362 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 18 ธ.ค. 2566
ออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
363 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การนำเสนอโครงร่างวิจัย 27 ต.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
คณะครุศาสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ภายใน
364 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 13-14 ม.ค. 2567
20-21 ม.ค. 2567
27-28 ม.ค. 2567 [08.30-17.00 น.]
อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มรภ. กำแพงเพชร ภายใน
365 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ตามเครือข่าย MOU ในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
366 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ห้องปฏิบัติการทาง Food Science and Food Safety Laboratory 16 พ.ย. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ภายนอก
367 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัชรปราการ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 23-24 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ ภายนอก
368 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้นวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 16 ธ.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ ภายนอก
369 นาง เพชรา บุดสีทา
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด การตลาด 7 พ.ย. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
370 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 7 พ.ย. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
371 นาย อานนท์ วงษ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 27 ธ.ค. 2566
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
372 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 27 ธ.ค. 2566
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
373 นางสาว พบพร เอี่ยมใส
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 27 ธ.ค. 2566
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
374 นาย อานนท์ วงษ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 18 ธ.ค. 2566
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด หมู่ 1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
375 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร 18 ธ.ค. 2566
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด หมู่ 1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
376 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า 18 ธ.ค. 2566
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด หมู่ 1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
377 นางสาว อนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Entrepreneurs Creation) 24 ธ.ค. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
378 นางสาว วรางค์ รามบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี การทำ “บัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์” ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ 23 ธ.ค. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
379 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย Smartphone เพื่อให้สินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม Online และการตัดต่อ ถ่ายทำ Video ลงช่อง YouTube อย่างง่าย 23 ธ.ค. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
380 นาย ณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โครงการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 23-24 ธ.ค. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
381 นางสาว เกตุแก้ว สร้อยอ่วม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โครงการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 23-24 ธ.ค. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
382 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ English Access Microscholarship Program (Access) ต.ค. 2566 - ต.ค. 2568
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ภายนอก
383 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง 25 พ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
384 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2566 [13.00-17.00 น.]
ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
385 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ระบบการปฏิบัติงานคลังสินค้า 10 ส.ค. 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Video Conference) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายนอก
386 นาย จตุรงค์ ธงชัย
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ภายนอก
387 นางสาว นิวดี คลังสีดา
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ภายนอก
388 นาย ภาคิณ มณีโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การติดตั้งวงจรโซล่าเซลล์ และปฏิบัติการทำหุ่นยนต์ 17 ส.ค. 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ภายนอก
389 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นให้เกียรติวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชื่อโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดกำแพงเพชร" 7 พ.ย. 2566 [10.00-12.00 น.]
ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
390 นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ "ผีไทย ในใจคุณ" 30 ต.ค. 2566
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
391 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 29 ต.ค. 2566 - 8 พ.ย. 2566
ห้องเรียนรู้ทางไกล ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
392 นาย สุรศักดิ์ บุญเทียน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะอนุกรรมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2566 9 พ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ภายนอก
393 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กรรมการตัดสินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 17 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
394 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โครงการสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 11 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม ภายนอก
395 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567
โรงเรียนมัธยมศึกษา 29 แห่งในเขตกำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมศึกษา 29 แห่งในเขตกำแพงเพชร ภายใน
396 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 17 ต.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
397 นาย ยุติธรรม ปรมะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสัมพภาษณ์ งานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 27 ก.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายใน
398 นาย ยุติธรรม ปรมะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการตรวจเครื่องมือ วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 7 เม.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายนอก
399 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับพยาบาล 15 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ภายนอก
400 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
401 นางสาว สุภาพร ปรารมย์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
402 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 19 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
403 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี กรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 17 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
404 นางสาว ศิรประภา มีรอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ตรวจและประเมินรายงานการวิจัย 20 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน
405 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมฆีมังกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
406 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้อง 48157 ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารเรียนและ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
407 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้อง 48157 ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารเรียนและ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
408 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี จัดการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมทีปังกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
409 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
410 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ส.ค. 2566 [08.30-12.00 น.]
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
411 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี คณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
412 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 15 ก.ย. 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายนอก
413 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพุทธศักราช 2566 10 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
414 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG เรียน เล่น งาน อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
415 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การให้บริการวิชาการที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 28 ส.ค. 2566
คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ภายนอก
416 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นสามอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
417 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการคำนวณขั้นพื้นฐาน (Microsoft Excel) 25 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
418 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 23 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
419 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ Internet of Things 27 มิ.ย. 2566
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
420 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างโครงงานด้วยระบบสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียน 4 ก.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภายนอก
421 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 21 มิ.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
422 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 7 ม.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
423 นาง ราตรี เที่ยงจิตต์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง 3-4 เม.ย. 2566
ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
424 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมการออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva 10 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
425 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบจ้างงาน 14 มิ.ย. 2566
ศาลาประชาคมบ้านสันป่าไร่เหนือ หมู่ 3 ตำบลพระธาตุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ภายนอก
426 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อบรมเชิงปฎิบัติการติวเข้มการทำดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 21-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงแรมมิดทาวน์สุโขทัย รีสอร์ท จ.สุโขทัย สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ ภายใน
427 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพาณิชยกรรม กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายนอก
428 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 29 ก.ย. 2566
ห้อง 3206 ตึก 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึกเก่า) โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
429 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนระหานวิทยา ภายนอก
430 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปี 1 และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5 ส.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
431 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายภาษาอังกฤษ 15-16 ก.ค. 2566
อาคารศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ภายใน
432 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ อบรมคลื่นแสงและทัศนูปกรณ์ 11 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม ภายนอก
433 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
434 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 22 มิ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
435 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกระบวนการและบันทึกเทปรายการฟUงเสียงประเทศไทย 2 เม.ย. 2566
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ภายนอก
436 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาวะผู้นำและการท างานเป็นทีม (Time Line) 8 มิ.ย. 2566
ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
437 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล รร. ตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
438 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นสามอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
439 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 15-16 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายนอก
440 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 30-31 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
441 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 24-25 ส.ค. 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
442 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 17-18 ส.ค. 2566
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
443 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 16-17 ส.ค. 2566
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
444 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในภูมิภาค 8-9 ส.ค. 2566
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
445 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
446 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการอบรมเทคนิคการนาเสนองานแบบมืออาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 8 เม.ย. 2566
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใน
447 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโมดูลที่ 2 ภายใต้โครงการวิจัย หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชุมชน 3 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านหนองกองเหนือ ต.นาบ่อคา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
448 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
449 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นสามอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
450 นางสาว พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1-2 ก.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน
451 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
452 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
453 นาง ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและป้องกันการคัดลอกผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Plagiarism) 1-2 ก.ค. 2566 [08.30 -17.00 น.]
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์ ภายใน
454 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 27 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
455 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ กรรมการคุมสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 9-10 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
456 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การให้สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท 25 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
457 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
458 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ออกข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
459 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลำยภำคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29-30 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
460 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ กรรมการในการประเมินผลงานทางวิชาการครู 18 ก.ย. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
461 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิพากษ์งานวิจัย 25 ก.ย. 2566
ห้อง 38605 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ภายใน
462 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไขมุกของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง 28 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
463 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการท้องเที่ยวชุมชน 15 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
464 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 2 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
465 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24-25 มิ.ย. 2566
ห้องประชุมเกริกกฤตยา โรงเรียนเทศบาล 1 ภายนอก
466 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการวารสาร ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 19-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
467 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินบทความ วารสารสถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง 1 มี.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
สถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง สถาบันป้องกันและควบคุมโรงเขตเมือง ภายนอก
468 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
469 นาย วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 18 ส.ค. 2566
หอประชุมรัตนอาภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
470 นางสาว ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
471 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการค่ายภาษาจีน 15 ก.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
472 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
473 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 11 มิ.ย. 2566 [08.00 17.00 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม ภายใน
474 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการตรวจผลงานกิจกรรมการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2566
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
475 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 ส.ค. 2566
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
476 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 11 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
477 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 26 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
478 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
479 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
480 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
481 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
482 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
483 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 19 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายนอก
484 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
485 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
486 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 2 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
487 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 26 เม.ย. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
488 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงาน ผอ.เขต 1 ก.ย. 2566
ชัยนาท-อุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี-ชัยนาท ภายนอก
489 นาย ไพโรจน์ เอกอุฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
490 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคนที่ 1 20-22 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
491 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
จังหวัดตาก สถาบันพระปกเกล้า ภายนอก
492 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายนอก
493 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 6 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
494 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการการพัฒนาก าลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชุนท้องถิ่น “กิจกรรมพัฒนาความรู้ใบรับรองอัญมณี เพื่อการซื้อ-ขายอย่างมั่นใจ” 8 มิ.ย. 2566
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
495 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 8 ก.ย. 2566
ห้องประชุมเวียงปิง ชั้น 4 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ภายนอก
496 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยงานประชุมวิชาการ MSCC 2023 29 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายนอก
497 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก 1 มิ.ย. 2566
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ภายนอก
498 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวืชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
499 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp 2023) 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ ภายนอก
500 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาครูทุนครูรักษ์ถิ่นและทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 14 มิ.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
501 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
502 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
503 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาจีน 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ ภายนอก
504 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง 5 ส.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
505 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 13 ก.ย. 2566
ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
506 นางสาว กษมา สุรเดชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภายนอก
507 นางสาว กษมา สุรเดชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การประเมินการจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา 11 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ภายใน
508 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 17-19 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
509 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนผดุงปัญญา ภายใน
510 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM เพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน สำหรับครูและนักเรียน 19-20 มิ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ราชภัฏกำแพงเพชร ราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
511 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภายใน
512 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4-6 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
513 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การทบทวนข้อเสนอโครงการ (Project Briefe) การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง 28 ส.ค. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
514 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 15 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
515 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 23 มิ.ย. 2566
ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
516 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง 5 ส.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
517 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 10-11 มิ.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
518 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 พ.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
519 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
520 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ กิจกรรมขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำเยาวชนในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8-9 ก.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
521 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการประเมิน SAR 8-10 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ภายนอก
522 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 24 ก.ย. 2566
โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
523 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 26 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราษภัฏสุราษธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก
524 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภายใน
525 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มิ.ย. 2566
ตึกศูนย์ภาษา โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
526 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 ก.ย. 2566
โรงเรียนระหานวิทยา โรงเรียนระหานวิทยา ภายนอก
527 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรออกข้อสอบอัจฉริยภาพทาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9 ก.ย. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ภายนอก
528 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบโลจิสติกส์ 28 ส.ค. 2566 [08.30-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย ภายนอก
529 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กรรมการเเข่งขัน science show ระดับมัธยมต้น 18 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร ภายใน
530 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำเเพงเพชร 23 ก.ค. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
531 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
532 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 6 พ.ย. 2566
โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร ภายใน
533 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการพัฒนาบัณฑิตวทบ.เคมี การพัฒทักษะเคมี 8-9 ก.ค. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
534 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการพัฒนาบัณฑิตวทบ.เคมี 5 ก.ค. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
535 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 12 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ภายใน
536 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี สอนดนตรี 13 ก.ค. 2566
โรงเรียนมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ภายนอก
537 นาย ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life 7 ก.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารส านักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายนอก
538 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 18-19 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องกาซะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
539 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 20-21 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ภายนอก
540 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 12-13 ส.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
หอประชุม 80 พรรษา โรงเรียนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โรงเรียนอุ้มผาง ภายนอก
541 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 17-19 ส.ค. 2566
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
542 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20-21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
543 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 20 พ.ค. 2566
ห้องเรียน 38601 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
544 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร รุ่นที่ 1 10 -11 มิ.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
545 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการประเมินบทความวิจัย 25 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ ภายนอก
546 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการวิพากษ์และเสนอแนะผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 20-21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
547 นาย ศรัณย์ จงรักษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 15 ก.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
อาคาร 3 ห้องคลินิกกฎหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
548 นาย ศรัณย์ จงรักษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โครงการคลินิกกฎหมายรุ่น 2 8-9 ก.ค. 2566 [09.00-17.00 น.]
อาคาร 3 ห้องคลินิกกฎหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
549 นาย ศรัณย์ จงรักษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกฝึกโปรแกรมวิชาภาษาไทย 20 ก.ย. 2566 [13.00-16.30 น.]
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภายใน
550 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผุ้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสัมภาษณ์ ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถำมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 27 ก.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายนอก
551 นางสาว นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผุ้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถำมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 7 เม.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายนอก
552 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ก้าวแรกของการเทรดหุ้นทอง 24-25 มิ.ย. 2566
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
553 นางสาว จารุนันท์ ขวัญแน่น
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรม 30 ก.ย. 2566
1 ต.ค. 2566
ห้อง Learning & Working Space 1 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายใน
554 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ 21 ส.ค. 2566
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ภายนอก
555 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา 27 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ภายนอก
556 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตรวจเครื่องมือวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานบริการที่มีพนักงานพีอาร์ ในจังหวัดกำแพงเพชร 14 ก.ย. 2566
คณะวิทยากาารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
557 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตัดสินการประกวด FMS FRESHY KPRU – 2023 คณะวิทยาการจัดการ 23 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
558 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 15 พ.ค. 2566
กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
559 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด 23 ก.ค. 2566 [08.00-16.00 น.]
Champion Migrant Learning Center และโรงเรียนอิสลามศึกษา The Asia Fuoundation ภายนอก
560 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 10 ส.ค. 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ภายนอก
561 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อทำการศึกษาระดับปริญญาโท 7 เม.ย. 2566
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายนอก
562 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการประกวดเรียงความเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด 12 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
563 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมฝึกอบรมภาษาไทย สำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
564 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยในชีวิตประจ าวันของชาวต่างชาติ 6-17 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
565 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้วิพากษ์งานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 11 ต.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
566 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยของวารสาาร "สักทอง" 13 ก.ค. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
567 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 25 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภายใน
568 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อบรมวิศวกรสังคม มรภ.พระนคร 21-23 มิ.ย. 2566
มรภ.พระนคร มรภ.พระนคร ภายนอก
569 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อศิลปะและการออกแบบ 16 ก.ย. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
570 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการตัดสิน 15 ก.ค. 2566
ห้องประชุม ชั้น 2 อำคำรศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภายใน
571 นาย ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 17 ส.ค. 2566
ห้อง 48203 ปฏิบัติการเครือข่าย ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
572 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 19 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ภายนอก
573 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาอะโวคาโด 18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ภายนอก
574 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แนะแนวการศึกษา 10 มิ.ย. 2566
ระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
575 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ [เนื้อหาเวียน1] และพร้อมทั้งร่วมวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก 23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงแรมมิดทาวน์ สุโขทัย รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
576 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 26 มิ.ย. 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอโกสัมพีนคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอโกสัมพีนคร ต.เพชรชมภู จ.กำแพงเพชร ภายนอก
577 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
578 นาย ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 ต.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
ห้องประชุมปิยคุณวัตรานุสรณ์ โรงเรียนธรรมวัตร(วัดดอนมูล) โรงเรียนธรรมวัตร(วัดดอนมูล) ภายนอก
579 นาย นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 6 ก.ค. 2566
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ภายนอก
580 นางสาว อนันตพร อรุณฉาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ KPRU MOOC 18-19 ก.ย. 2566 [09.00 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
581 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการเพื่อการสร้างสุขภาพดีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 6 พ.ค. 2566 [08.00-15.30 น.]
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หน่วยจัดการจังหวัดก าแพงเพชร (NODE KPP) ภายนอก
582 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ที่ปรึกษาบริการวิชาการด้านโปรแกรมสินค้าคงคลัง 18-19 มิ.ย. 2566
บริษัท เดอะ โว้ก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี บริษัท เดอะ โว้ก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี ภายนอก
583 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนล่าง 2 6 ก.ค. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
584 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นจังหวัดสระบุรี 30 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
585 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
586 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 9 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
587 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ผ่านระบบออนไลน์ แอปพิเคชั่น ZOOM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายนอก
588 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 27 เม.ย. 2566 [15.00-16.00 น.]
ผ่านระบบออนไลน์ แอปพิเคชั่น ZOOM คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
589 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
ณ สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
590 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 21-30 ส.ค. 2566
ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ เกาะเสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
591 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ม่ (New Gen Smart Farmer และYoung Smart Farmer) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ปีบัญชี 2566” 13 ก.ย. 2566 [11.15 น.–12.15 น.]
ห้องประชุมเยาวมาลย์ 1 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายนอก
592 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นสามอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
593 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด เรื่อง “การพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในเมืองรอง จังหวัดกาแพงเพชร” ได้กาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 24 ก.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยราชภัฏกาแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
594 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับรายได้ของครัวเรือนโดยการเชื่อมโยงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 29-30 เม.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภายนอก
595 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 18-23 พ.ค. 2566 [17.00-21.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
596 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 18 มี.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
597 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 17 พ.ค. 2566 [10.00-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
598 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 20-21 เม.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
599 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 29 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายนอก
600 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 22 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายนอก
601 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 15 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายนอก
602 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว 8 พ.ย. 2566 [09.30-12.30 น.]
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายนอก
603 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงตรวจความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 15 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
604 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ประชุมวิชาการและการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี The 1 st International Student Research Conference on Science, Mathematics, and Technology 23 มิ.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
605 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฎ์ EdPEx กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 31 ก.ค. 2566
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
606 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการการประชุมสัมมนาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปี 66 26 ส.ค. 2566 [08.30-17.30 น.]
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
607 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
608 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8 ก.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
609 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 15 มิ.ย. 2566 [14.00-18.00 น.]
ผ่านระบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
610 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบ 31 พ.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
ผ่านระบบออนไลน์ แอปพิเคชั่น ZOOM คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ภายนอก
611 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 22 มิ.ย. 2566 [08.30-12.00 น.]
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
612 นาย วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 6 ก.ย. 2566 [09.00-13.00 น.]
ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
613 นาย วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและยกย่องนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยรราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
614 นาย วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา กิจกรรมอบรมเตรียมความมพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3,4 22-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ภายใน
615 นาย ภาคิณ มณีโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน การปลูกจิตสำนึกการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2566 11 ส.ค. 2566
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
616 นาย ภาคิณ มณีโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนวัดคูยาง ภายนอก
617 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาผ้าพื้นถิ่นด้วยอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร 18-20 เม.ย. 2566
ห้องประชุมไม้ใหญ่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
618 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรถอดอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสร้างแบรนด์ 7 มิ.ย. 2566
ศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ภายนอก
619 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กรรมการตรวจประเมินการประกันคุรภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 13 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายนอก
620 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประธานกรรมการ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี 20 มิ.ย. 2566
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายนอก
621 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประธานกรรมการ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 15 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ภายนอก
622 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความทางวิชาการ (Peer Review) 17 ต.ค. 2566
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายนอก
623 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ 15 ต.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
624 นางสาว ปาริชาติ สายจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ การแข่งขันผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2566 21 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก
625 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
626 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 7 ส.ค. 2566
โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ภายนอก
627 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 9 ส.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
628 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 7 ก.ย. 2566
ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
629 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือนวัตกรรม 3 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ภายนอก
630 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 9 ก.ค. 2566
มรภ.กำแพงเพชร องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
631 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร อบต.สักงาม 7 ก.ค. 2566
อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ภายนอก
632 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร อบต.สักงาม 7 ก.ค. 2566
อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ภายนอก
633 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การศึกษาแบบย้อนกลับ 5 ปี ของการติดเชื้อโรคพาร์โวไวรัสในแมวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 18 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
634 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย สมรรถนะครูภาษาไทย 20 ส.ค. 2566
มรภ.นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภายนอก
635 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 19 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง ภายนอก
636 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ 7 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง ภายนอก
637 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การสร้างทีมงาน (Teamwork) เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 22 ส.ค. 2566
เทศบาลตำบลไทรงาม เทศบาลตำบลไทรงาม ภายนอก
638 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การสืบต้นข้อมุลและบทความวิชาการ 5 ส.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
639 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2566 4 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
640 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ SDGs 23 ก.ค. 2566
อำเภอคลองลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
641 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
642 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 4-6 ส.ค. 2566
โรงเรียนเทศบาล 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
643 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการติดสินการแข่งขันผลงานนักศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
644 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เวทีวิพากษ์ความก้าวหน้า 3 บท ในโครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 20 พ.ค. 2566
ห้อง 38603 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
645 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมที่ 3 และ 4 20-21 เม.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
646 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 พ.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
647 นางสาว ธวชินี ลาลิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตัดสินการประกวด Miss และ Mister Happy University KPRU 6 ก.ย. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
648 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการจัดการสินค้าคงคลัง 29 ส.ค. 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ภายนอก
649 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง 27 ส.ค. 2566
บริษัท แมคโปร จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สถาบันฝึกอบรมสคิลไรซ์ ภายนอก
650 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการสอบสอน 13 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
651 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างตรวจสอบแบบอาคารศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน 15 พ.ค. 2566 [09.30 - 12.00 น.]
ห้องประชุมรวงผึ้ง งานพัสด ภายใน
652 นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการวิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2566-2568 3 เม.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ภายนอก
653 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายเทคนิคปลอดเชื้อ 23 ก.ย. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนผดุง ปัญญา ภายใน
654 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองกับการจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น สู่หมุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 ส.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
655 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 22 มิ.ย. 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ภายนอก
656 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 6 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
657 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 ก.ย. 2566
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ ภายนอก
658 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 18 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ ภายนอก
659 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 5 ก.ค. 2566
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ ภายนอก
660 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 6 ส.ค. 2566
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์ ภายนอก
661 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 21 มิ.ย. 2566
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
662 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างสื่อ clip VDO ด้วยโปรแกรม CANVA โปรแกรม Capcut และโปรแกรม KineMaster 20-21 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
663 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 15 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ถึง 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
664 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงศูนย์การเรียนรู้ข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด 7-11 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
22-23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
26 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ถึง 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ และศูนย์การศึกษาข้ามชาติในอำเภอแม่สอด มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ภายนอก
665 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม (อบรมเชิงปฏิบัติการอินโฟกราฟิก) 8 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ถึง 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
666 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 19 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ภายนอก
667 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล เรื่องกำรเขียนโปรแกรมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 2 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้อง Sound LAB ศูนย์ภาษา อาคารสิรินธร (อาคารเรียน 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
668 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พัฒนาอุปกรณ์ดักจับโจรที่ขโมยผลผลิตอโวคาโด และเทคโนโลยีทางด้าน Application ที่สามารถรองรับการใช้งานพลังงานทางเลือกได้เพื่อเป็นการตอบสนองต้องการใช้งานในพื้นที่ให้เหมาะสม 5 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
669 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(MIC) 8 มิ.ย. 2566 [14.45-16.15 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
670 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ 20 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก รพ.แม่สอด ภายใน
671 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการแปลง SMART Farm 16 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฏร์ ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ภายนอก
672 นาย อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายการเพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18 พ.ค. 2566
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายนอก
673 นาย นรุตม์ บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติสำหรับบุคคลภายนอก 5 ก.ค. 2566
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
674 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 31 ก.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
675 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 14 มิ.ย. 2566
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรภพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
676 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21-22 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
677 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 11 - 13 ก.ค. 2566
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยุธยา ภายนอก
678 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 30 พ.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
679 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ 91 ชั่วโมง ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุฯ 22-24 ก.ย. 2566
เถินปาร์ค รีสอร์ท ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายนอก
680 นางสาว ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” 18 – 22 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ชั้นสามอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
681 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 6 ก.ย. 2566 [14.00-16.00 น.]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล เมืองกาแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
682 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกม (Cash Flow) 16 ส.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
683 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 26 ก.ค. 2566 [09.45-11.40 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
684 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 25 ก.ค. 2566 [08.00-10.00 น.]
โรงเรียนวัชรวิทยา คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
685 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 12 ก.ค. 2566 [12.30-15.00 น.]
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
686 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566 [09.30-12.00 น.]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
687 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 15 มิ.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการ Digital Finance and Investment Smart room คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
688 นาย ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู 26 ก.ย. 2566
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ภายนอก
689 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่ายสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนสักงามวิทยา 8 ส.ค. 2566
โรงเรียนสักงามวิทยา โรงเรียนสักงามวิทยา ภายนอก
690 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะกรรมการวิพากษ์และเสนอแนะผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 21 ก.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
691 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะกรรมการรับรองหมอพื้นบ้าน 29 ก.ย. 2566
ห้องประชุมวชิรปราการ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
692 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีสะเกษ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 12 มิ.ย. 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีสะเกษ ภายนอก
693 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 9 มิ.ย.. 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายนอก
694 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 8 มิ.ย. 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายนอก
695 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 8 มิ.ย. 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายนอก
696 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2566
รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
697 นาย ธนัชพร หาได้
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ 9 ส.ค. 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ อำภอแม่สอด จังหวัดตาก กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ อำภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
698 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 19-21 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
699 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ (ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ (ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร) 18-19 เม.ย.2566
ห้องเรียนทางไกล ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
700 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ 18-22 เม.ย. 2566
ห้องเรียนทางไกล ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
701 นาย ธนัชพร หาได้
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2566 วิทยากรในหัวข้อเรื่อง ภาวะผู้นาและการทางานเป็น ทีม (Time Line) 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
702 นาย ธนัชพร หาได้
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยในชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติ 6-17 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
703 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมกาดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
704 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
705 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนผดุงปัญญา 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
706 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ แม่คนนี้ ที่ฉันรัก ประจำปี 2566 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 9 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
707 นาย กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
708 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 22 ก.ย. 2566 - 12 ต.ค. 2566
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายนอก
709 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรระยะสั้น "การใช้งาน Microsoft Office สำหรับบุคลากรทางการศึกษา" จำนวน 30 ชั่วโมง 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
710 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 15 มิ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
711 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 28 มิ.ย. 2566 [13.00-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
712 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 8 มิ.ย. 2566 [14.45-16.15 น.]
ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
713 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด ภายนอก
714 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 30 มิ.ย. 2566 [ 13.00-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
715 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. เรื่อง ข้อมูลสำคัญจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ค. 2566 [11.30-11.45 น.]
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
716 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย อบรมภาษาไทย หัวข้อ “ศัพท์และสำนวนไทย” 20-21 เม.ย. 2566
จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
717 นาย พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตำแหน่งที่ตั้งตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท้องที่จังหวัดตาก พ.ค. 2566 - มิ.ย. 2566
จังหวัดตาก ชมรมตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ภายนอก
718 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภายใน
719 นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผดุงปัญญา ภายใน
720 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภายใน
721 นางสาว ราตรี บุมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผดุงปัญญา ภายใน
722 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการสัมมนาวิชชาการ เรื่อง โคกหนองนา สู่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 11 ต.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
723 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายยวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
724 นางสาว พัชรา ม่วงการ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์