ระบบบันทึกข้อมูลการเป็นวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก


การเป็นวิทยากรอบรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ชื่อเรื่อง/หลักสูตร/โครงการ วันที่เป็นวิทยากร สถานที่ไปเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด/เชิญ ประเภทวิทยากร เอกสาร
1 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อบรมเชิงปฎิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 16-17 กันยายน 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
2 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 14-16 มี.ค. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภายใน
3 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ E-PLC ปีการศึกษา 2566 22 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
4 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 24-25 เมษายน 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
5 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย 5 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
6 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 8 พ.ค. 2566
10 พ.ค. 2566
12 พ.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
7 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมสังคมเกษตรปลอดการเผาระดับชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดตาก” โดยทำการวิจัยในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 19 ก.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
8 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา KPRUMS Next Gen STEAM Festival 2023 ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย 6 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ภายนอก
9 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Active Learning) ในยุคดิจิทัล 8 ก.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายนอก
10 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือผีเสื้อจากผ้าไทยในกิจกรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 ส.ค. 2566
แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ภายนอก
11 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
12 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ค.บ.เคมี กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ค.บ.เคมี ชั้นปีที่ 2-4 22 ก.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 48201 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายใน
13 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมทักษะวิชาการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (storytelling0 4-6 สิงหาคม 2566
โรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
14 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่องบทบาทและวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
15 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ดานสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในพืนที่แม่สอด 7-11
22-23
26 ก.ค. 2566
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ 4 แห่ง มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายนอก
16 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์และ Portforio จาก Canva 24-25 ก.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ภายนอก
17 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ทักษะกีฬาฟุตซอลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 6 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ภายนอก
18 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ากราฟิกและมัลติมีเดีย 19-20 ส.ค. 2566
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 ภายนอก
19 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ "จาก STEM สู่ STEAM พัฒนาการการเรียนรู้ด้วยศาสตร์และศิลป์" 6 ส.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายนอก
20 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การอบรม "การออกแบบกราฟฟิกง่ายๆ ด้วย Canva" 10 ก.ย. 2566
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ภายนอก
21 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายกิจกรรมอบรม English camp สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ัรับผิดชอบขององการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ภายนอก
22 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทางานและยกระดับ มาตราฐาน ด้านภาษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ก.ค. 2566
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (ห้องใหญ่) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
23 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับ อุดมศึกษา และหลักเกณฑ์มาตรฐานภาษา อังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2566” 15 มิ.ย. 2566
ห้องเรียน 4301 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน
24 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 14-16 มี.ค. 2566
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
25 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ายกราฟิกและมัลติมีเดีย 19-20 สิงหาคม 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายนอก
26 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 28 มิถุนายน 2566
โรงเรียนเทศบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
27 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาพม่ากับเจ้าของภาษา ให้แก่นักเรียนทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก 24 พฤษภาคม 2566 เวลา [09.00 – 12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
28 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 18-22 เมษายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
29 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการยกระดับมาตรฐานและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15-26 มิถุนายน 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายนอก
30 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2565 30 ก.ค. 2566
31 ก.ค. 2566 [9.00-16.30 น.]
Site Visit อาคาร 9 ศิลปศึกษา ร่วมกับการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ ในการรับการตรวจประเมินด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
31 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวด 27 ม.ค. 2566 [13.00-14.00 น.]
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
32 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Happy University "สุขนี้ที่ KPRU" 22 ส.ค. 2566 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตึก 14 มหาวิทยาลัยบราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
33 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
34 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยากรให้ความรู้ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันประกวดออกแบบและสร้างนวัตกรรม 13 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก ภายนอก
35 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน 15 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มูลนิธิเอเชีย ภายใน
36 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน 28 มิ.ย. 2566
โรงเรียนเทศบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก ภายนอก
37 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 21 มิ.ย. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
38 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาโท) 18 พ.ค. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
39 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 16 พ.ค. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
40 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 12 พ.ค. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
41 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2566 [07.00-16.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
42 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
43 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี การแข่งขันทักษะทางการเงินโครงการ Fin ดี We Can Do 15 ส.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิค แม่สอด วิทยาลัยเทคนิค แม่สอด ภายนอก
44 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี อบรมความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและหลักการพื้นฐานสำหรับนักบัญชี 21 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
45 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยแนวคิดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 16 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
46 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี บทบาทและทักษะวิศวกรสังคม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
47 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566 17-19 ก.ค. 2566
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
48 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ ภายนอก
49 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริการสารสนเทศด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภายนอก
50 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง “แนวทางการบริการสถานที่ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อย่างมีประสิทธิภาพ” 14 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
51 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 26-28 ส.ค. 2566
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
52 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพครู เรื่องการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในศตวรรศที่ 21 25 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ภายใน
53 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาไทย(SET) แบบต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566 27 ก.ย. 2566 [13.00-15.30 น.]
ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสิรินธร หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
54 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพครู เรื่องการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 25 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ภายใน
55 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ การพัฒนาบัณฑิต สาขา วท.บ.เคมี 8-9 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
56 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน(ฟ้าประทาน) 7-9 มิ.บ. 2566
ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
57 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเเหนือตอนล่าง รุ่น 6 บรรจุปี พ.ศ.2564 (ปีแรก) ตามโมดูลที่ 3 17-18 ส.ค. 2566
โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
58 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความทางการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566 17 ก.ค. 2566
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
59 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ E-PLC ปีการศึกษา 2566 22 ก.ค. 2566
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
60 นาง ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 26-28 ส.ค. 2566
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
61 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ 21 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ภายนอก
62 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า สามารถเรียนรู้วิธีประหยัดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และกระตุ้นเตือนให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึงผลกระทบของปัญหาพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 26 ก.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมรมรักสิ่งแวดล้อม ภายใน
63 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 (Enrichment Program) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
64 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
65 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่ายวิทยาศาสตร์ 26 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม ภายนอก
66 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่ายวิทยาศาสตร์ 26 ก.ค. 2566
โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม ภายนอก
67 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด FMS Freshy KPRU - 2023 23 ก.ค. 2566 [10.00-18.00 น.]
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
68 นางสาว พัตรา คำสีหา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ กิจกรรมอบรมมารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในที่สาธารณะ 28 ก.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
69 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพาณิชยกรรม กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 19-20 ส.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายนอก
70 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva 10 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ภายนอก
71 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนิสิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 5 6-8 ก.ย. 2566
รูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MS Teams มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
72 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Active Learning) ในยุคดิจิทัล ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center) 9 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายนอก
73 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 6654202 7 ก.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
74 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566 30 ก.ค. 2566 [10.30-10.50 น.]
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
75 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรรมการร่วมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 26 ก.ย. 2566
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
76 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 11 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายนอก
77 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศำสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (หัวหน้าการแข่งขัน) 17-19 ส.ค. 2566
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
78 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างซ่อมตู้เย็น incubator 5 เม.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
79 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 20 ก.ย. 2566
ห้อง 8A ชั้น 8 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
80 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 29 มิ.ย. 2566
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภายนอก
81 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 10 พ.ค. 2566
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
82 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 7 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
83 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น ดอกไม้ใบเตย) 16 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ภายนอก
84 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 15 ก.ย. 2566
ออนไลน์ วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายนอก
85 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นักเรียนให้กับผู้ปกครอง 24 มิ.ย. 2566 [08.20-11.00 น.]
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ภายนอก
86 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 9 พ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ภายนอก
87 นางสาว ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" 9 พ.ค. 2566
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ภายนอก
88 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรครุศา สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 6 เม.ย. 2566
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ภายนอก
89 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 27 มิ.ย. 2566
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายนอก
90 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 24-25 มิ.ย.2566
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤติยาอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤติยาอุปถัมภ์) ภายนอก
91 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรการประถมศึกษา(ภายนอก) 21 มิ.ย. 2566
ออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายนอก
92 นางสาว มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ กลุ่มวิชาวิชาดนตรี คณะกรรมการสอบสอนคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 28 มิ.ย 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
93 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ 23 ก.ย. 2566 [09.00-16.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ภายนอก
94 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ภายนอก
95 นางสาว หนึ่งฤทัย จักรศรี
นักวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ภายนอก
96 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ปีงบประมาณ 2566 23 ก.ย. 2566 [08.30-15.00 น.]
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม ภายนอก
97 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 19 ก.ย. 2566
ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
98 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการส่งเสริมสามภาษา กิจกรรมค่ายบูรณาการสามภาษา 20 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
ห้องประชุมเกริกกฤตยา 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภายนอก
99 นาย วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การบริการสารสนเทศด้าน ICT 15 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนบ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านนิคม ภายนอก
100 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น 6 ก.ย. 2566
หอประชุมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล เมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
101 นางสาว คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) 9 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566
25 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี พณิชยการและเทคโนโลยี, วิทยาลัยเทคนิค กำแพงเพชร, โรงเรียนวัชรวิทยา คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
102 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน 19 ก.ค. 2566 [17.30-22.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
103 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 26-28 ส.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
104 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย 26 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ภายใน
105 นาย มนตรี หลินภู
อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ดีในองค์กร การปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กร ตั้งใจทำหน้าที่ตนเอง มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกันเป็นทีม การรู้จักให้อภัย การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน 3 ส.ค. 2566
จังหวัดมุกดาหาร บริษัท อดัม อินเตอร์ไพรเซส จำกัด ภายนอก
106 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี การอ่านโน้ตสากลสำหรับครูประถมศึกษา 5 ก.ค. 2566 [13.00-14.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
107 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี คณะกรรมการสอบสอนคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 28 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
108 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรี แนวคิด วิธีการ แนวทางการเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
109 นางสาว มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ กลุ่มวิชาวิชาดนตรี การวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรี แนวคิด วิธีการ แนวทางการเผยแพร่ 28 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
110 นาย ธนากร วงษศา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 ก.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ภายนอก
111 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 20-21 ก.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
112 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 17-18 ก.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
113 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 22 มิ.ย. 2566 [08.30 -16.30 น.]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
114 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะกรรมการตัดสินการประกวด FMS FRESHY KPRU – 2023 23 ก.ค. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
115 นางสาว มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ กลุ่มวิชาวิชาดนตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
116 นางสาว มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ กลุ่มวิชาวิชาดนตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบออนไลน์ สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
117 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.4-ป.6 5 ส.ค. 2566
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
118 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือ ป.1-ป.3 4 ส.ค. 2566
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
119 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 17 ส.ค. 2566
ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ภายใน
120 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะหลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 19 ก.ย. 2566
ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารราชภัฏคอม เพล็กซ์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
121 นางสาว จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะหลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 ก.ย. 2566
ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
122 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติสำหรับนักศึกษา 1 ก.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และมัลติมิเดียชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
123 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันด้วยภำษำ PHP 5 ก.ค. 2566
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
124 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การประดิษฐ์สมุดทำมือปกผ้าไทยในกิจกรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 12 ส.ค. 2566
แม่สอดมูลนิธีสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จัวหวัดตาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ภายนอก
125 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกใช้ในหน่วยงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 30 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
126 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บทบาทและทักษะวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (นาฬิกาชีวิต) ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
127 นางสาว มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การให้บริการของงานวิทยบริการ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 7 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
128 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากประราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 7 ก.ย. 2566 [09.00-11.00 น.]
ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า ภายนอก
129 นาย นเรศ ขำเจริญ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
130 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
131 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
132 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
133 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
134 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการค่าย STEM และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา ภายนอก
135 นาย ภูมินทร์ ตันอุตม์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเทพนคร 8 ก.ย. 2566
ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพนคร สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร ภายนอก
136 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีการผูกผ้าและจับจีบผ้า 15 ก.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ภายนอก
137 นางสาว ชวิศา กันกา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ภายนอก
138 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ภายนอก
139 นาย บัญชา วัฒนาทัศนย์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ภายนอก
140 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ภายนอก
141 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 7 ก.ย. 2566
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ภายนอก
142 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพสูง การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายนอก
143 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพสูง การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายนอก
144 นาย เอนก หาลี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพสูง การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายนอก
145 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 8 ก.ย. 2566
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายนอก
146 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการ "บวร" ร่วมใจพัฒนาสร้างจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 26 มิ.ย. 2566 - 12 ก.ค. 2566
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
147 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการ "บวร" ร่วมใจพัฒนาสร้างจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 26 มิ.ย. 2566 - 12 ก.ค. 2566
องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
148 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในครอบครัวเปราะบาง 15 ก.ค. 2566 [08.00-16.00 น.]
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ห้องกาซะลอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
149 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในครอบครัวเปราะบาง 8 ก.ค. 2566 [08.00-16.00 น.]
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ห้องกาซะลอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
150 นาย ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.2566-2567 5-6 มิ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ภายนอก
151 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าและหลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลัง 24 มิ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
8 ก.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้องประชุมรถเทรลเลอร์ บริษัทนิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด สำนักงานใหญ่ บริษัทนิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด ภายนอก
152 นาย นพคุณ ชูทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 23 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
153 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ หลักสูตร Happy Work Balance, Happy of Life & Learn และ Happy Quality of Life 7 ก.ย. 2566
ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปสู่สังคมสุขภาวะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
154 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 12 ก.ค. 2566
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนสวนพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ภายนอก
155 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 22 มิ.ย. 2566 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมโรงเรียนวัดหัวถนน โรงเรียนวัดหัวถนน ภายนอก
156 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
157 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
158 นาย ยุทธนา พันธ์มี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
159 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัล 5-7 ก.ค. 2566
ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
160 นาย เอนก หาลี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร 26 มิ.ย. 2566 [09.00-16.00 น.]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
161 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ประเมินหลักสูตรของภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2566 [08.00-17.00]
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
162 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่ดี 4-5 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
ห้องประชุมถนอมเหล่ารักพงษ์ ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภายนอก
163 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่ดี 4-5 ก.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
ห้องประชุมถนอมเหล่ารักพงษ์ ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภายนอก
164 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาคนตลอดชีวิตเด็กปฐมวัย 3 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมพิสุทธิ์จงกลนี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
165 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
166 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
167 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
168 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
169 นาย เศวต สมนักพงษ์
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ Application บน Smart phone สำหรับงานในองค์กร 12 ก.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ภายนอก
170 นางสาว กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ Application บน Smart phone สำหรับงานในองค์กร 12 ก.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ภายนอก
171 นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการแข่งขันกีฬา E-Sport 31 ส.ค. 2566
ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและห้องสมุด สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภายนอก
172 นางสาว นิวดี คลังสีดา
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด และระบบรถไฟฟ้า EV 15-16 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส ภายนอก
173 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ค่ายทักษะวิชาการสังคมศึกษาพัฒนาความรู้ให้น้อง 29 ส.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ภายนอก
174 นาย เกรียงไกร กันตีมูล
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ค่ายทักษะวิชาการสังคมศึกษาพัฒนาความรู้ให้น้อง 29 ส.ค. 2566 [08.00-17.00 น.]
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ภายนอก
175 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน IQ และ EQ 29 ส.ค. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสะบ้า สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง ภายนอก
176 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาลูกรักกิน กอด เล่า เล่นของเด็กเล็ก 8 ก.ย. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทร สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง ภายนอก
177 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการอบรมเสริมทักษะด้านวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ปีงบประมาณ 2566 26-27 ส.ค. 2566 [08.30-16.00 น.]
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ภายนอก
178 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 ก.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมโรงเรียนสักงามวิทยา โรงเรียนสักงามวิทยา ภายนอก
179 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 26 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้อง Self-Study อาคาร 3 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
180 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 27 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้อง Self-Study อาคาร 3 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
181 นาย เลเกีย เขียวดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพและการทำงาน 1 ก.ย. 2566 [08.00-16.00 น.]
หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนระหานวิทยา ภายนอก
182 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี มีความสุข ด้วยทักษะสมอง EF 1 ก.ย. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม เทศบาลตำบลนครชุม ภายนอก
183 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์กับสังคมมนุษย์ 21 ส.ค. 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียงชาวพุทธเลย พุทธสมาคมจังหวัดเลย ภายนอก
184 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 22 ส.ค. 2566
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ภายนอก
185 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 31 ส.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ภายนอก
186 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Application “KIN CHAOW” @KPRU 6 ก.ย. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
187 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้อง PIBUL 216 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายนอก
188 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้อง PIBUL 216 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายนอก
189 นางสาว สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 19-20 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้อง PIBUL 216 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายนอก
190 นาย นเรศ ขำเจริญ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ภายนอก
191 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ภายนอก
192 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ภายนอก
193 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ภายนอก
194 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ภายนอก
195 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 7-9 พ.ย. 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ภายนอก
196 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib 19 ส.ค. 2566
ห้องสมุดโรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภายนอก
197 นาย อนุชา พวงผกา
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib 19 ส.ค. 2566
ห้องสมุดโรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภายนอก
198 นางสาว นิภัชราพร สภาพพร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา นวัตกรรมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว 25 ส.ค. 2566
กลุ่มเกษตรกร GAP (บ้านสวนเก็บตะวัน) ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
199 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 27 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้อง Self-Study อาคาร 3 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
200 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Workshop : Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 26 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้อง Self-Study อาคาร 3 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
201 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภายนอก
202 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 9 ก.ย. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภายนอก
203 นาย เอนก หาลี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 26 มิ.ย. 2566 [09.00- 16.00 น.]
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
204 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีงบประมาณ 2566 25 ส.ค. 2566
หอประชุมสุขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ภายนอก
205 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ 25 ส.ค. 2566
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ภายนอก
206 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 21 ส.ค. 2566
ห้องประชุมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
207 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA Overview (Version 4.0) 5 ก.ย. 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
208 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ 19 ส.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนคลองลานวิทยา ภายนอก
209 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย 22 ส.ค. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครชุม เทศบาลตำบลนครชุม ภายนอก
210 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเทพนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2566 24-26 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ภายนอก
211 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล ปีงบประมาณ 2566 17 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ภายนอก
212 นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ
นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินดาต 18 ส.ค. 2566
ห้องประชุมกาฬภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ภายนอก
213 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินดาต 18 ส.ค. 2566
ห้องประชุมกาฬภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ภายนอก
214 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินดาต 18 ส.ค. 2566
ห้องประชุมกาฬภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ภายนอก
215 นางสาว จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 1 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
ผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
216 นาย ชลธิศ เสือนุ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โคงรการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในครอบครัวเปราะบาง 1 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.00 น.]
ห้องพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
217 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
218 นาง พรรษพร เครือวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
219 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ STEM Camps : Creative Product Photography 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
220 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ STEM Camps : Creative Product Photography 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
221 นาย สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
222 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
10 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
223 นางสาว อังคณา ตาเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป STEM Camps : Eatable Science: Bubble Milk Tea 7-8 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22 ก.ค. 2566 [09.00 - 12.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
224 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 14 ก.ค. 2566
ระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
225 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 14-18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
226 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 14-18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
227 นาย นิพิฐพนธ์ ฤาชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 14-18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
228 นางสาว เมธาวี บริบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 19-20 ส.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียน 50 ปี ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ภายนอก
229 นาย ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 19-20 ส.ค. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียน 50 ปี ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ภายนอก
230 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 2 ก.ย. 2566
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
231 นาย เลเกีย เขียวดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ค่ายภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการทำงาน 17 ส.ค. 2566
หอประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ภายนอก
232 นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฏเกณฑ์กติกาการแข่งขัน E-sport ROV 7 ส.ค. 2566
หอประชุมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภายนอก
233 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ส.ค. 2566
หอประชุมสุขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ภายนอก
234 นาย จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ
อาจารย์รายชั่วโมง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์รายชั่วโมง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านดนตรี 19 ส.ค. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภายนอก
235 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ส.ค. 2566
ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ภายนอก
236 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี มีความสุข ด้วยทักษะสมอง EF 21 ก.ค. 2566
ห้องประชุมร่มโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ภายนอก
237 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป STEM Camps : Eatable Science: Bubble Milk Tea 7-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 22-23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
238 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.] 23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
239 นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี STEM Camps : Accounting Bingo Bang! 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
240 นาย อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
241 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ STEM Camps : Smart Car Robot Kit By IOT 7 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
9 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
242 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป Crystal candy & Gemology to the Gem trade 7-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22-23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
243 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด STEM Camps : Crystal candy & Gemology to the Gem trade 7-11 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
22-23 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
26 ก.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด The asia fouundation ภายนอก
244 นาย อนุลักษณ์ อาสาสู้
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ กลุ่มวิชาวิชาดนตรี บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 3 ก.ค. 2566
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ ภายนอก
245 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมค่าย คุณธรรม ห้องเรียนพิเศษ 15 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
อาคาร 111 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนตากพิทยาคม ภายนอก
246 นางสาว พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กิจกรรมเสริมสร้างยกระดับศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายนอก
247 นาย ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กิจกรรมเสริมสร้างยกระดับศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายนอก
248 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กิจกรรมเสริมสร้างยกระดับศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายนอก
249 นาง อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่องบุคลิกภาพที่ดี สู่นักบัญชีรุ่นใหม่ 26 ก.ค. 2566 [13.00 - 15.00 น.]
ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ภายนอก
250 นาย ทยากร กล่อมแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Workshop: Statistical Analysis Techniques for Quantitative and Qualitative Research 27 ส.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้อง self-study อาคาร 3 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก
251 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 6 ส.ค. 2566
อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ภายนอก
252 นาย ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 13-14 ส.ค. 2566
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารผาช้าง โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ภายนอก
253 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างลายผ้าด้วยรูปทรงเลขาคณิต 17-19 ก.ค. 2566 [10.00 - 16.00 น.]
ห้องประชุมไม้ใหญ่รีสอร์ท ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
254 นาย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างลายผ้าด้วยรูปทรงเลขาคณิต 17-19 ก.ค. 2566 [10.00 - 16.00 น.]
ห้องประชุมไม้ใหญ่รีสอร์ท ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
255 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนาและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างลายผ้าด้วยรูปทรงเลขาคณิต 17-19 ก.ค. 2566 [10.00 - 16.00 น.]
ห้องประชุมไม้ใหญ่รีสอร์ท ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
256 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการพัมนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 26 ก.ค. 2566
ห้องประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลช่องลม สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ภายนอก
257 นาย นพคุณ ชูทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 25 ก.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ภายนอก
258 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 25 ก.ค. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ภายนอก
259 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและหลุดพ้นจากกับดักความยากจนเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ 22-23 ก.ค. 2566
ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สมาคมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ภายนอก
260 นาย บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 8 ก.ค. 2566 [09.00 - 12.00 น.]
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภายนอก
261 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยพัมนาการเรียนรู้ของเด็กประฐมวัยด้วยนิทาน 25 ก.ค. 2566
ห้องประชุมร่มโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2(วัดทุ่งสวน) โรงเรียนเทศบาล 2(วัดทุ่งสวน) ภายนอก
262 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมค่าย คุณธรรม ห้องเรียนพิเศษ 15 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
อาคาร 111 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนตากพิทยาคม ภายนอก
263 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายปฏิบัติการบินโดรน และปฏิบัติการเครื่องบินบังคับ 22-23 ก.ค. 2566
หอประชุมโรงเรียนและห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
264 นาย นเรศ ขำเจริญ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายปฏิบัติการบินโดรน และปฏิบัติการเครื่องบินบังคับ 22-23 ก.ค. 2566
หอประชุมโรงเรียนและห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
265 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายปฏิบัติการบินโดรน และปฏิบัติการเครื่องบินบังคับ 22-23 ก.ค. 2566
หอประชุมโรงเรียนและห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
266 นาย จตุรงค์ ธงชัย
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 22-23 ก.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายนอก
267 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 4 ส.ค. 2566 [08.30 - 15.10 น.]
ห้องประชุมแก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ภายนอก
268 นาย เศวต สมนักพงษ์
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 22-23 ก.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายนอก
269 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจาราบทควำมวิจัยในวารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ 23 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
270 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องวิทยาศาสตร์ในครัว 23 ก.ค. 2566 [08.30-15.00 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภายนอก
271 นาย วชิระ สิงห์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
อาคารศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (FOSIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
272 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 16 มิ.ย. 2566
ระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภายนอก
273 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 22 พ.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายนอก
274 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา 8-10 ส.ค. 2566 [16.00-19.00 น.]
ห้องเรียน 38501 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
275 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 14-16 มิ.ย. 2566 [08.30-17.00 น.]
ห้องพิกุลชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
276 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู 23 ก.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
277 นางสาว นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 2 มิ.ย. 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
278 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา 8 – 10 ส.ค. 2566 [16.00 น. เป็นต้นไป]
ห้องเรียน 38502 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
279 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
280 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
281 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการ 23 มิ.ย. 2566
27 มิ.ย. 2566
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
282 นางสาว วรางค์ รามบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มิ.ย. 2566
ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
283 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มิ.ย. 2566
ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
284 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มิ.ย. 2566
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
285 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มิ.ย. 2566
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
286 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 17-18 ส.ค. 2566
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
287 นาง ศุภรดา อันชุนดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย พัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทย 17-18 ส.ค. 2566
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
288 นางสาว ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล 16 ส.ค. 2566
หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ภายนอก
289 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล 16 ส.ค. 2566
หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ภายนอก
290 นาย บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล 16 ส.ค. 2566
หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ภายนอก
291 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษ 7 ส.ค. 2566
หอประชุมโรงเรียนบ้านบางลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายนอก
292 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการนวัตกรรม "เธออยู่ไหน" 19 ก.ค. 2566
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสักงาม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ภายนอก
293 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ความสำคัญของการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 9 ส.ค. 2566 - 8 ก.ย. 2566
ค่ายเยาวชนอุทยานแห่งชาติคลองลาน, อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
294 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมค่าย English Camp 5 ส.ค. 2566 [8.00-16.30]
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ภายนอก
295 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 5 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ภายนอก
296 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายนอก
297 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ หินและซากดึกดำบรรพ์ 19 ก.ค. 2566 [09.30 - 11.30 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
298 ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อบรมเรื่องระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด และระบบรถไฟฟ้า EV 15-16 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส ภายนอก
299 นาย ภาคิณ มณีโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน อบรมเรื่องระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด และระบบรถไฟฟ้า EV 15-16 ก.ค. 2566 [08.00 - 17.00 น.]
หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส หจก.สุริยะเอ็นเนอร์จี้เซอร์วิส ภายนอก
300 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการตัดสินชุดวรรณคดีรีไซเคิล 26 ก.ค. 2566 [13.00 น. เป็นต้นไป]
ห้องประชุมพุทธชาด (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
301 นาย จิรพงษ์ เทียนแขก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชนโดยการจัดอบรม "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการขายแบบ LIVE สด" 28-29 มิ.ย. 2566
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ภายนอก
302 นางสาว เกตุแก้ว สร้อยอ่วม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชนโดยการจัดอบรม "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการขายแบบ LIVE สด" 28-29 มิ.ย. 2566
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ภายนอก
303 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
304 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
305 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
306 นาย ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2566
9 ก.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ภายนอก
307 นาย วชากร นพนรินทร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
308 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (กำแพงเพชรและแม่สอด) 27 พ.ค. 2566 [09.00 – 15.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
309 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 6-17 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
310 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 26 พ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายนอก
311 นางสาว วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 19 พ.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ภายนอก
312 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 เม.ย. 2565
วนธาราโรงแรม และรีสอร์ท จำกัด ตาบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
313 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ “การแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวด สื่อสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” 16 ก.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
314 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 13-15 มิ.ย. 2565 [08.30-17.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
315 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ภาษาไทย การประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล และการแสดงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนแต่งงานพระไวย 10 ส.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
316 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ พัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรม ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (B1) ให้กับนักศึกษาผู้รับทุน รุ่นที่ 1 15-16 ต.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
317 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษสะกิดต่อมความกล้า 20 ก.ค. 2565 [08.00-16.00 น.]
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ภายนอก
318 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 6-8 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
319 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การประดิษฐ์พานไหว้ครู 13 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศิลปวัฒนธรรม ภายใน
320 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 14-16 มิ.ย. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
321 นาย สุทธิพันธ์ กล่อมแก้ว
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในบทความวิจัย 8 ก.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
322 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทางานและยกระดับ มาตราฐาน ด้านภาษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 15-16 ก.ค. 2566 [08.30-16.45 น.]
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (ห้องใหญ่) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
323 นาง รุ่งณภา บุญยิ้ม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 4-5 ส.ค. 2566
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
324 นางสาว ศิริพร เงินทอง
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก
นักวิชาการศึกษา ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
325 นางสาว ปรางทอง นนทะการ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
326 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
327 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
328 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ก.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภายนอก
329 นาย ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.2566-2568 25-26 พ.ค. 2566 [08.00 - 16.30 น.]
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ภายนอก
330 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 9 มิ.ย. 2566 [09.00 - 15.00 น.]
ห้องประชุม 305 ชั้น3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
331 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 มิ.ย. 2566 [09.00 - 15.00 น.]
ห้องประชุม 305 ชั้น3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
332 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนบ้านหนองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ภายนอก
333 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนบ้านหนองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ภายนอก
334 นางสาว ปราณี เลิศแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนบ้านหนองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ภายนอก
335 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 18 พ.ค. 2566 [08.30 - 16.30 น.]
โรงเรียนบ้านหนองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ภายนอก
336 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการนวัตกรรม "เธออยู่ไหน" 24 พ.ค. 2566 [08.00 น. เป็นต้นไป]
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสักงาม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ภายนอก
337 นาง สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
นักวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ค. 2566 [09.00 - 12.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ภายนอก
338 นางสาว ศศิธร เมธาวิวัฒน์
นักวิชาการเกษตร
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
นักวิชาการเกษตร โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ค. 2566 [09.00 - 12.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ภายนอก
339 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ค. 2566 [09.00 - 12.30 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ภายนอก
340 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 3 มิ.ย. 2566
โรงแรงเวียงตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
341 นาย ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 30-31 มี.ค. 2566
ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ภายนอก
342 นางสาว ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 30-31 มี.ค. 2566
ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ภายนอก
343 นางสาว ศิริพร เงินทอง
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก
นักวิชาการศึกษา ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 14 มิ.ย. 2566 [08.30 - 12.00 น.]
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ภายนอก
344 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 14 มิ.ย. 2566 [08.30 - 12.00 น.]
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ภายนอก
345 นาย ประพล จิตคติ
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การบริการนักท่องเที่ยว Service Mind 27 มิ.ย. 2566 [09.00 - 10.00 น.]
ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
346 นาย ธีริทธิ์ กันยารอง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กลุ่มวิชาวิชาดนตรี โครงการ Music Anti Drugs Camp 24-25 มิ.ย. 2566
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์) ภายนอก
347 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กวัยเรียน 13 ก.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ภายนอก
348 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและหลักการพื้นฐานสำหรับนักบัญชี 21 มิ.ย. 2566
ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
349 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15 มิ.ย. 2566
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
350 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน(ฟ้าประทาน) 8 มิ.ย. 2566
ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
351 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี อัพเดทกฎหมายภาษีน่ารู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการวางแผนภาษีก่อนเริ่มธุรกิจอย่างไรให้ปังปุริเย่ 24-25 มิ.ย. 2566
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
352 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2566 [08.00-17.00 น.]
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
353 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ VRU - TEP 25 มิ.ย. 2566
2 ก.ค. 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ภายนอก
354 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Writing for Spacific Purposes) 24 มิ.ย. 2566
1 ก.ค. 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ภายนอก
355 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 14-16 มิ.ย. 2566 [08.30-17.00 น.]
ห้องพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
356 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับ อุดมศึกษาและหลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2566 15 มิ.ย. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องเรียน 4301 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน
357 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการ พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ 13 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
358 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 7-9 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
359 นาย วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับที่1 6-17 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
360 นาย ศุภโชคชัย นันทศรี
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 8 มิ.ย. 2566
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ภายนอก
361 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับที่1 6-17 มิ.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ภายใน
362 นางสาว ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ถ่ายทอดนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมาตรฐาน การผลิตด้วยหลักไคเซ็น 28 พ.ค. 2566
เทศบาลตำบลแม่ตาว หมู่ที่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
363 นาย ธีรศิลป์ กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 24 พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
364 นาย ธีรศิลป์ กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป วิศวกรสังคม 8 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
365 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับที่ 1 6-17 มิ.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
366 นาง สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 7 มิ.ย. 2566 (9.30-9.40 น.)
ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
367 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาการระดับหลักสูตร 1 พ.ค. 2566 [13.00-15.30 น.]
EDU-Space 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
368 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA 22-23 พ.ค. 2566
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
369 นาง ราตรี เที่ยงจิตต์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับบนักศึกษาพลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 24 มี.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายนอก
370 นางสาว กนกพร ไพศาลสุจารีกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับลูกจ้างในโรงงาน 31 มี.ค. 2566
บริษัท สามเพชร จำกัด สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
371 นางสาว มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 3 พ.ค. 2566 [10.00-12.00 น.]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม ภายนอก
372 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี การตอบคำถามหมวด 1-7 เพื่อเขียน SAR ในการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 22-23 พ.ค. 2566
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนตาก ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
373 นาย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 20-21 เม.ย. 2566
ห้องประชุมอัจฉริยบงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
374 นางสาว อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 20-21 เม.ย. 2566
ห้องประชุมอัจฉริยบงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
375 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 9-10 พ.ค. 2566
สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ภายนอก
376 นางสาว ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 9-10 พ.ค. 2566
สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ภายนอก
377 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ภายนอก
378 นาง ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี การทบทวนและประเมินผลลัพธ์ประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA ปี 2565 19 พ.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายนอก
379 นาย อนัน หยวกวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วิพากษ์หลักสูตร 19 เม.ย. 2566
ศูนย์การเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยชุมชนตาก จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
380 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วิพากษ์หลักสูตร 19 เม.ย. 2566
ศูนย์การเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยชุมชนตาก จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
381 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำพวงมโหตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 7 เม.ย. 2566
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์ ภายนอก
382 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำพวงมโหตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 7 เม.ย. 2566
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์ ภายนอก
383 นาย พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำพวงมโหตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 7 เม.ย. 2566
วัดดอนไพรวัลย์ วัดดอนไพรวัลย์ ภายนอก
384 นาย อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการค่ายวิชาการ 27 มี.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
อาคารบุญวิทย์ประชาสรรค์ โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) จ.สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) ภายนอก
385 นางสาว อำไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม องค์ความรู้เรื่องลายผ้า การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการสาธิตและฝึกปฏิบัติมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน 24 มี.ค. 2566 [08.00-15.00 น.]
หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
386 นาย ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภายนอก
387 นาง มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี 24 มี.ค. 2566
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ภายนอก
388 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน 28 มี.ค. 2566 [08.00-16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภายนอก
389 นาย ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 21 มี.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ภายนอก
390 นาย ธีรศิลป์ กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 19 เม.ย. 2566
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา วิทยาลัยชุมชนตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภายนอก
391 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ 3 พ.ค. 2566 [10.00-12.00 น.]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนครชุม ภายนอก
392 นาย วิจิตร ฤทธิธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โครงการบริการวิชาการทางฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน 10 ก.พ. 2566
โรงเรียนขาณุวิทยา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ภายใน
393 นาย เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง "Microsoft Office Training Course for Educational Personnel" 18-22 เม.ย. 2566 [08.30-16.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หลักสูตรระยะสั้น งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
394 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร 25-28 มี.ค. 2566
วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุอารามหลวง (นครชุม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ภายนอก
395 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเชิญปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4 มี.ค. 2566
ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
396 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 26 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
397 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการคุมสอบ และตรวจข้อสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 23 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
398 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาสู่การพัฒนาทักษะภาษา 14-16 ธ.ค. 2565
หอประชุมสุพรรณิการ์ องค์การบริหารส่วจังหววัดกำแพงเพชร ภายนอก
399 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมชักชวนเพื่อน จูงมือน้องขอร้องพี่สู่วิถีวิศวกรสังคม 21-22 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
400 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 พ.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
401 นางสาว มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 27 ม.ค. 2566 [08.00–16.30 น.]
อาคารศูนย์ภาษา ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน ภายใน
402 นาย กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน 18-22 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
403 นางสาว มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิชาดนตรี
อาจารย์ กลุ่มวิชาวิชาดนตรี โครงการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจไทยนิรันดร์" ประจำปี พ.ศ. 2565 5 ธ.ค. 2565
หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภายนอก
404 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 15 ม.ค. 2566
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
405 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 14 ม.ค. 2566
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
406 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก 31 มี.ค. 2566
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
407 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการอบกรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 9 มี.ค. 2566
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
408 นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านโลจิสติกส์ 24 ก.พ. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
409 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการสร้างแฟ้มสะสมผลงานและการสร้าง Resume จากระบบ E-Portfolio 8 มี.ค. 2566 [09.00-11.00 น.]
ห้องอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
410 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี การบัญชีต้นทุนวิสาหกิจ 8 มี.ค. 2566
วิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก วิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก ภายนอก
411 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ 17 ก.พ. 2566
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกล้วย ตำบลระหาน อำเภอสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
412 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กระบวนการในกิจกรรมเผยแพร่การดำเนินงานการบริหารจัดการและการถอดบทเรียนผู้สูงอายุในชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร 1 ก.พ. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
413 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 14 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
414 นาย จิรพงค์ พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ การตัดสินการแข่งขันอุจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 20 ธ.ค. 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ภายนอก
415 นางสาว ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 29 พ.ย. 2565
อาคาร 14 ชั้น 8 งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใน
416 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ การตัดสินการแข่งขันอุจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 20 ธ.ค. 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ภายนอก
417 นาง วันวิสา พวงมาลัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน 28 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยาคม (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โรงเรียนชากังราววิทยาคม (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภายนอก
418 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางเคมีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
25 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
419 นางสาว วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 20-21 เม.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
420 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 11 ก.พ. 2566 [08.00-17.00 น.]
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
421 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 15 ก.พ. 2566 [08.30-15.30 น.]
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
422 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 ธ.ค. 2565
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
423 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางเคมี 1 ธ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
424 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 16 พ.ย. 2565 - 18 ม.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม, โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม, โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์, โรงเรียนขาณุวิทยา, โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร, โรงเรียนหนองกองพิทยาคม, และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
425 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 10 ต.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
426 นางสาว อัจฉรา ใจดี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี โครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา 10-11 ก.ย. 2565
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา ภายนอก
427 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ Geogebra กับการแก้ปัญหาด้านแคลคูลัส 25 ก.พ. 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภายนอก
428 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ การดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 1 พ.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
429 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการการนำเสนอผลงาน โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 16-17 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ภายนอก
430 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 11 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม ภายนอก
431 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566
โรงเรียนที่ลงนามข้อตกลง MOU กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 30 โรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
432 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กรรมการดำเนินงาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-28 ม.ค. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
433 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทำงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ. โรงเรียนสรรพวิทยา จ.ตาก ภายนอก
434 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน 50 ปี KPRU สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 26-28 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
435 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 26-27 พ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
436 นาย นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ Reviewer report on on Research Article 5 มี.ค. 2566
online Journal of Mathematics ต่างประเทศ
437 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะทำงวิทยำศำสตร์และคณิศาสตร์ 14 ม.ค. 2566 [08.30-16.30 น]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยา ภายนอก
438 นางสาว ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์
สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมชักชวนเพื่อน จูงมือน้องขอร้องพี่สู่วิถีวิศวกรสังคม 21-22 ม.ค. 2566
ห้องรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร แม่สอด ภายใน
439 นางสาว ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 5-18 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันฝีมือแรงงาน 43 ตาก ภายนอก
440 นาง อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหมอภาษาวิถีถัดไป ปีที่ 2: ครูแห่งความหวังสร้างพลังการเรียนรู้ฯ 10-12 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
441 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 14 ก.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
442 นาย ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมเสวนาวิพากษ์หลักสูตรบัณฑิต 20 เม.ย. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ภายนอก
443 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมประกวดสื่อการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 2566
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ(ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
444 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 13-14 มี.ค. 2566
ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
445 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์(Outcomebase education) หรือ OBE 3 พ.ย. 2565 [15.00-16.00 น.]
ห้องประชุมครุร่ม สัก 1 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
446 นางสาว ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 7-8 ม.ค. 2566
14-15 ม.ค. 2566
28-29 ม.ค. 2566 [08.30 – 17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
447 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 23-24 ก.พ. 2566
โรงเรียนวังไทรวิทยา ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
448 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสตูรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายนอก
449 นางสาว กษมา สุรเดชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน 4-5 ก.พ. 2566
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ภายนอก
450 นางสาว กษมา สุรเดชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมการนาเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา 11 ก.พ. 2566
ออนไลน์ (Microsoft team) สาขาวิชาการประถมศึกษา ภายใน
451 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา 12 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายใน
452 นางสาว กษมา สุรเดชา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 12 ก.พ. 2566
ออนไลน์ (Microsoft team) สาขาวิชาการประถมศึกษา ภายใน
453 นางสาว เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
อาคารครุศาสตร์ (อาคาร 46) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
454 นาย เฉลิม ทองจอน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการบริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 (สำหรับครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญ) 27-28 มี.ค. 2566
30-31 มี.ค. 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใน
455 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 18 ม.ค. 2566
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
456 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 6 ม.ค. 2566
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
457 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 21 ธ.ค. 2565
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
458 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 19 ธ.ค. 2565
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
459 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 16 ธ.ค. 2565
โรงเรียนพิไกรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
460 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 15 ธ.ค. 2565
โรงเรียนคลองขลุงราฏรังสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
461 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 3 ธ.ค. 2565
โรงเรียนพรานกระต่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
462 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 2 ธ.ค. 2565
โรงเรียนขาณุวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
463 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 24 พ.ย. 2565
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
464 นาย ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 16 พ.ย. 2565
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
465 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าแรงตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน 14-16 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก ภายนอก
466 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชนและกิจกรรมการวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง 15 ม.ค. 2566
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใน
467 นาย ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมพัฒนาแผนการตลาดและการบริการลูกค้าและกิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจ 14 ม.ค. 2566
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายใน
468 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 27 มี.ค. 2566
อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน ภายนอก
469 นางสาว พัตรา คำสีหา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ กิจกรรม Open House Huso 2022 22 พ.ย. 2565 [09.00-12.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
470 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม "การนำเสนอผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ปี 5 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 มี.ค. 2566
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ภายใน
471 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในโรงเรียนสาธิต ภายใต้โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน 7 มี.ค. 2566
โรงเรียนสาธิตฯ จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตฯ จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
472 นาง อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 เม.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ภายนอก
473 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การสัมมนาทุนทางสังคมชาติพันธุ์สัมพันธ์ 17-18 ม.ค. 2566
ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
474 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม บันทึกวิดีทัศน์รายการราชภัฏเพื่อชุมชน ตอนที่ 4 20 ต.ค. 2565
ห้องวิจัยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ด้านวิทยุกระจายเสียงฯ FM ๙๑.๒๕ MHz ภายใน
475 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคี และสิทธฺทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร 17-18 ธ.ค. 2565
ห้องเรียนอัจฉริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
476 นางสาว โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 5 ต.ค. 2565
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
477 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ปี 2566 18-19 มี.ค. 2566
ห้องพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
478 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
479 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด้านเศรฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 29 พ.ย. 2565
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
480 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 22 ก.พ. 2566
ห้องประชุมซุ้มกอ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
481 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 ก.พ. 2566 - 3 มี.ค. 2566 [08.30-11.45 น.]
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
482 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง BCG Model 2 มี.ค. 2566 [09.00-16.00 น.]
ห้องประชุมอาคารร่วมใจ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
483 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 17 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
484 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 13-14 มี.ค. 2566
ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
485 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สัญจร ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ย. 2565- ม.ค. 2566
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
486 นางสาว อภิชญา พัดพิน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลภาคเหนือ 5 พ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 (ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
487 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน ภายใน
488 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 2566 [08.00-17.30 น.]
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ภายใน
489 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน การนำเสนอและการให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยทางการประถมศึกษา 12 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ภายใน
490 นางสาว นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้วิพากษ์งานวิจัยประจำกลุ่ม 11 มี.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฎกำแพงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ภายใน
491 นาย เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 21 ธ.ค. 2665
ห้อง 135 ชั้น 3 อาคารเทพหิรัญ มหามงคลรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายนอก
492 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 28 ก.พ. 2566
ตรวจบทความออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
493 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 30 พ.ย. 2565
ออนไลน์ผ่าน zoom คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายนอก
494 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในสถานศึกษาในรายวิชาการจัดการค่ายภาษาจีน 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
495 นางสาว นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
496 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 ต.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายนอก
497 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเรื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาโท 12 ม.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
498 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู 7-8 ม.ค. 2566
14-15 ม.ค. 2566
28-29 ม.ค. 2566 [08.30 – 17.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
499 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนานักศึกษา (ครู ก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 17-18 ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
500 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 3 พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
501 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสวนาเรื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 28 ม.ค. 2566
ห้องประชุมชั้น 2 ห้องกาละลอง ของหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
502 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 21 ม.ค. 2566
โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
503 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ 15 ก.พ. 2566
กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ต.พบพระทรายงาม อ.พบพระ จ.ตาก ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
504 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีไลฟ์สดในเพจ FACEBOOK lIVE และวิธีไลฟ์สดใน TIK TOK การตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของคนรุ่นใหม่ชาวไทยภูเขา จังหวัดกำแพงเพชร 11 มี.ค. 2566
เทศบาลตำบลคลองลาน จ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
505 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) หรือผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) จังหวัดกำแพงเพชร 17 มี.ค. 2566
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรม ชั้น 2 วัดบ่อสามแสน จ.กำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
506 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 25 พ.ย. 2565
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
507 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางอาหารและการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 28 ม.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
508 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กล้วย กล้วย มหัศจรรย์พันธุ์ไม้แห่งมนุษยชาติ 28 ธ.ค. 2565
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
509 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมประกวดสื่อการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
510 นาย ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม องค์ความรู้เรื่องลายผ้า การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการสาธิตและฝึกปฏิบัติมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน 24 มี.ค. 2566 [08.00-15.00 น.]
หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
511 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 12 ก.พ. 2566
ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
512 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 5 28 ก.พ. 2566
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
513 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกโบราณกลุ่มศรีเกษตรพัฒนา 28 มี.ค. 2566
บ้านศรีเกษตรพัฒนา หมู่ 6 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
514 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โครงการ Online PLC Coaching ของมูลนิธิสยามกัมมาจล 28 ธ.ค. 2565
ออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองหิน ภายนอก
515 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 มี.ค. 2566
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
516 นาย บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 26 ต.ค 2565
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
517 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความ เป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา 11-12 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
518 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจสำหรับหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 พ.ย. 2565 [15.00-16.00 น.]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
519 นางสาว ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 1 -2 ก.ย. 2565
8 ก.ย. 2565
10 ก.ย. 2565
19 ก.ย. 2565
26 ก.ย. 2565
27 ก.ย. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภายใน
520 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 25-26 ก.พ. 2566 [08.30-15.30 น.]
อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
521 นาย จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
522 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 25-26 ก.พ. 2566 [08.30-15.30 น.]
อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
523 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
โรงเรียนชากังราววิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายนอก
524 นาง ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 23-24 ก.พ. 2566
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
525 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 18-19 มี.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
526 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำนักศึกษา (ครู ก) 17-18 ธ.ค. 2565
ห้องเรียนอัจฉริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
527 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศชุมชน เพื่อการเรียนรู้และขับเคลื่อนท้องถิ่น 17 ก.พ. 2566 - 15 มี.ค. 2566
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
528 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ 8 พ.ย. 2565
วัดศิลาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลแม่กุ ภายนอก
529 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนานักเรียนในโรงเรียน (ครู ข.) 11-12 มี.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
530 นางสาว ภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 20-21 เม.ย. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
531 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 7 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ภายนอก
532 นาย สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ 6 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ภายนอก
533 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเหนือตอนล่าง รุ่น ๖บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปีแรก) ตามโมดูลที่ ๑ 25-27 ม.ค. 2566
โรงแรมเดอะ พาร์ค จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายนอก
534 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย การวิพากษ์ผลงานวิจัยทางภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 20 พ.ย. 2565
ออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
535 นาง อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้แก่นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 18 ธ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ภายใน
536 นางสาว ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PLO (Program Learning Outcome) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แม่สอด 22 มี.ค. 2566
ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
537 นางสาว ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 1-2 มี.ค. 2566
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ บริษัทสามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด ภายนอก
538 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 1-2 มี.ค. 2566
ตำบลบ้านโตก และตำบลชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด ภายนอก
539 นางสาว พิมประไพ ขาวขำ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการงานศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 13-14 มี.ค. 2566
เทศบาลเมืองป่ามะค่า และป่าชุมชนศรีมงคล ตำบลปางมะค่า อำเภอสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองปางมะค่า ภายนอก
540 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำนักศึกษา (ครู ก) 17-18 ธ.ค. 2565
ห้องเรียนอัจฉริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
541 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมขยายแนวคิดวิศวกรสังคม 11-12 มี.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานวิทยา อาเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
542 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 18-19 มี.ค. 2566
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
543 นางสาว พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศชุมชน เพื่อการเรียนรู้และขับเคลื่อนท้องถิ่น 17 ก.พ. 2566 - 15 มี.ค. 2566
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
544 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การผลิตสื่อออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการนำเสนอประชาสัมพันธ์ 11 มี.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
545 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 12 ก.พ. 2566
18-19 ก.พ. 2566
ศาลาเอนกประสงค์ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
546 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการบริการวิชาการบนฐานบูรณาการด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 28-29 ม.ค. 2566
คณะวิทยาการจัดการ และศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองแตงโม อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
547 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 25-26 ธ.ค. 2565
อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
548 นาย มนตรี ใจแน่น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์” 4-5 ก.พ. 2566
ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองแตงโม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
549 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมค่ายวิทย์ รร.อนุบาล 11 ต.ค. 2565 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภายใน
550 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เวทีเสวนาประเด็นการสื่อสาร "การเลือกตั้ง นโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ" 21 มี.ค. 2566
ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ภายนอก
551 นาย คมสันต์ นาควังไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PLO (Program Learning Outcome) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แม่สอด 22 มี.ค. 2566
ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
552 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อยและจัดทาคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถิ่น) 13 ม.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนคลองลานวิทยา ภายนอก
553 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษา สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจําปีงบประมาณ 2566 6-8 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
554 นาย เอกวินิต พรหมรักษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพบทความ 7 มี.ค. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายนอก
555 นาย เอกวินิต พรหมรักษา
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพบทความ 5 มี.ค. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายนอก
556 นางสาว สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อบรมเตรียมความพร้อมการสอบ A- level ภาษาอังกฤษ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 27 ม.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
557 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี ค่ายวิทยาสตร์ รร.ตากพิทยา 11 ก.พ. 2566 [08.00-16.40 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภายนอก
558 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมค่ายวิทย์ รร.ชากังราว 4 ก.พ. 2566 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภายนอก
559 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมค่ายวิทย์ รร.นาบ่คำ 9 ม.ค. 2566 [08.30-16.00 น.]
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภายใน
560 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสื่อ ด้วย โปรแกรม CANVA หัวข้อ ห้องสมุดในฝัน (แบบโปสเตอร์) โครงการ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 17 ม.ค. 2566 [13.00-15.00 น.]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
561 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันวาดภาพมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในกิจกรรม Open House Huso 2022 22-23 พ.ย. 2565
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
562 นาย จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมเพื่อตัดต่อวิดีโอเพื่อทำภาพยนตร์สั้นในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนแบบบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษมีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ต.ค. 2565 [08.30-12.00 น.]
ห้องเรียน 38502 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภายใน
563 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะความปลอดภัย และด้านอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ 27 ก.พ. 2566
ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายใน
564 นางสาว ภาเกล้า ภูมิใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเคมี การพัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 ก.พ. 2566
ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายใน
565 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ภายนอก
566 นางสาว สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน 4 มี.ค. 2566
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ภายใน
567 นาย อัษฎางค์ บุญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ก.พ. 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
568 นาย อัษฎางค์ บุญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย 28 ก.พ. 2566
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
569 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 ก.พ. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน
570 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตรวจเครื่องมือการวิจัย 13 ก.พ. 2566
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ ภายใน
571 นางสาว สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 30 พ.ย. 2565
ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
572 นางสาว พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย 19 ต.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายนอก
573 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 9 มี.ค. 2566 [12.00-18.30 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายนอก
574 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษีอากร การยืนภาษีและการทา E-Portfolio 8 มี.ค. 2566 [09.00-16.30 น.]
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
575 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมอบรม STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา 4 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
576 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมชักชวนเพื่อน จูงมือน้องขอร้องพี่สู่วิถีวิศวกรสังคม 21-22 ม.ค. 2566
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
577 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สาหรับการใช้งานในสานักงานและเทคโนโลยีงานด้านบัญชีการเงิน 14-15 ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
578 นาย วันชัย เพ็งวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง 7-11 พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ภายนอก
579 นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ 30 ม.ค. 2566
สวนถนอมวงศ์ หมู่ 17 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
580 นาง สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี การอบรมเทคนิคการนาเสนองานแบบมืออาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 8 เม.ย. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องคอมพิวเตอร์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
581 นาง สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี โครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม บรรยายในหัวข้อ “ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอน (Contingent Costs)” 21 ม.ค. 2566 [08.30–16.30 น.]
ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
582 นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การทำผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 11-12 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
583 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 24-26 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
584 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) 15 มี.ค. 2566 [09.00 – 17.00 น.]
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน
585 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 10 มี.ค. 2566
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
586 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาววิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 16 มี.ค. 2566
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การเจ้าหน้าที่และงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายใน
587 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน และกิจกรรมการวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง 15 ม.ค. 2566
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
588 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1/2566 25 ม.ค. 2566
ผ่านระบบ online คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
589 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือ 15 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายนอก
590 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กรรมการคัดเลือก Smart Youth 2023 15 ธ.ค. 2565
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ งานวิเทศน์สัมพันธ์ ภายใน
591 นางสาว พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมพัฒนาแผนการตลาดและการบริการลูกค้าและกิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจ 14 ม.ค. 2566
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
592 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ อบรมยกระดับฝีมือแรงงานผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง (ยาและเวชาภัณฑ์) 24-25 ก.พ. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายใน
593 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน และกิจกรรมการวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง 15 ม.ค. 2566
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
594 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมพัฒนาแผนการตลาดและการบริการลูกค้าและกิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจ 14 ม.ค. 2566
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
595 นาง น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ กิจกรรมทดสอบฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษา หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 24-26 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน
596 นางสาว ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา กรรมการตัดสินผลงานการแข่งขันโครงการ Idea Pitching กล้วยไข่อาหารแห่งโลกอนาคต 2023 28 ม.ค. 2566
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน
597 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 18-19 ก.พ. 2566
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
598 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 7-8 ก.พ. 2566
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
599 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 21-22 ม.ค. 2566
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
600 นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 14-15 ม.ค. 2566
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ ภายใน
601 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อบรมหลักสูตรระยะสั้น“Young Youtuber” (Lifelong Learning) รายวิชาการสร้างไอดอล (Idol Creation) 11-19 ก.พ. 2565
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
602 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พรบ.คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือสื่อสารทางไน์ เพสบุ้คและแพทฟอร์มออนไลน์ Google forms 20 ก.พ. 2566
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ภายนอก
603 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การเสริมสร้างบุคลิกภาพสตรี 15 มี.ค. 2566
บ้านสวนพอเพียง หมู่ 16 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ภายนอก
604 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภค และการสื่อสารแบรนด์ 18 ธ.ค. 2565
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใน
605 นางสาว ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 19-20 พ.ย. 2565
ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
606 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร (OBE) 3 พ.ย. 2565 [15.00-16.00 น.]
ห้องประชุมครุร่มสัก 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
607 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 26 พ.ย. 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ภายนอก
608 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 19-20 พ.ย. 2565
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ภายนอก
609 นาย โกมินทร์ บุญชู
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 3-4 พ.ย. 2565
โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนอนุบาลตาก ภายนอก
610 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ด้วยหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education 19 มี.ค. 2566
โรงเรียนคลองลานวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ภายนอก
611 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ด้วยหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education 18 มี.ค. 2566
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (เปลี่ยนจาก 5 มีนาคม 2566 เป็น 18 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ภายนอก
612 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ด้วยหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education 11 มี.ค. 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ภายนอก
613 นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ด้วยหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education 19 ก.พ. 2566
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ภายนอก
614 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินแปลงกลุ่มผู้ผลิตมันฝรั่งแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP 10-11 มี.ค. 2566
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา บริษัท เป๊บซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด (PEPSICO) ภายนอก
615 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินแปลงกลุ่มผู้ผลิตมันฝรั่งแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP 8-10 มี.ค. 2566
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บริษัท เป๊บซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด (PEPSICO) ภายนอก
616 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินแปลงกลุ่มผู้ผลิตมันฝรั่งแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP 6-7 มี.ค. 2566
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริษัท เป๊บซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด (PEPSICO) ภายนอก
617 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
อาจารย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ พิธีกรประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 15 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
618 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา พัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1-2 ก.ย. 2565
8 พ.ย. 2565
10 พ.ย. 2565
19 พ.ย. 2565
26 พ.ย. 2565
27 พ.ย. 2565
ตึกนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายใน
619 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM กิจกรรมอบรม STEM Education 4 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องรตนมนี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
620 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 11 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
621 ว่าที่ร้อยตรี ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการบัญชี ปัจจัยสำเร็จสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 26 มี.ค. 2566
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
622 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมรายได้ของกลุ่มการเลี้ยงไก่ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า 2 มี.ค. 2566 [08.30-16.00 น.]
กลุ่มเลี้ยงไก่ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
623 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การหารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 19 ต.ค. 2565 [08.00-16.30 น.]
ห้องประชุมไทรทอง ร้านอาหารบ้านเคียงนา จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
624 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การออกแบบและเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์เมืองชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร 20-21 ต.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
ห้อง KM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
625 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 27 ม.ค. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ห้อง 48233 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
626 นาย ศรัณย์ จงรักษ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คืนสู่เหย้าวิชาการกฎหมายกับสังคม 18 พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายนอก
627 นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Media and Technology Skills) ในหัวข้อการสร้างเอกสารนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการประมวลตัวเลขด้วย Microsoft Excel 15 มี.ค. 2566 [09.00-12.00 น.]
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
628 นางสาว ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยทางการประถมศึกษา 11-12 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
629 นางสาว อธิรดา บุญเดช
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล สาหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ EIS 11 ก.พ. 2566
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
630 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร “ศิลปะการผสม เครื่องดื่มสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ” 20-22 เม.ย. 2566
ห้องจัดนิทรรศการชั้นหนึ่ง อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งออกศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีมหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร แม่สอด ภายใน
631 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด 11-12 เม.ย. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ภายใน
632 นาย แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้น 20 ธ.ค. 2565
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา. จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
633 นาย แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้น 9 ม.ค. 2566
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
634 นาย แดนชัย เครื่องเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางอาหารและการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 28 ม.ค. 2566
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
635 นาง สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี เทคนิคการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย และเรียนอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ 5 เม.ย. 2566 [18.00-21.00 น.]
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายนอก
636 นาง อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุติประเมินคุณภาพงานวิจัย 6 ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายนอก
637 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปีกำรศึกษา 2565 16-18 ธ.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
638 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปีกำรศึกษา 2565 9-11 ธ.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
639 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปีกำรศึกษา 2565 รุ่นที่ 3-4 2-5 ธ.ค. 2565 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
640 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปีกำรศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 11-13 พ.ย. 2565 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
641 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปีกำรศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 4-6 พ.ย. 2565 [08.00-17.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
642 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ประเมินบทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 28 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายนอก
643 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ SCOPUS และ ISI ของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 29 ต.ค. 2565 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
644 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 28-30 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
645 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 7-8 ธ.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
646 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3 มี.ค. 2566 [13.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
647 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรม พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 8-9 มี.ค. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
648 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 19 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
649 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 31 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ภายนอก
650 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning และครูกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 8-9 ต.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ภายนอก
651 นาย ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ การสัมภาษณ์เพื่อการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 ก.พ. 2566 [09.00-12.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
652 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Workplace Personalities 25 ม.ค. 2566 [13.30-15.00 น.]
ห้อง 38605 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
653 นางสาว ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ 12 มี.ค. 2566 [08.30 - 17.00 น.]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
654 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณณงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยรวมถึงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน 7 มี.ค. 2566 [09.00 - 16.00 น.]
โรงเรียนสาธิตฯ และชุมชนบ้านวังยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
655 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเกษตรแม่นยำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 26 มี.ค. 2566 [08.30-17.00 น.]
อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ตาก ภายนอก
656 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 13-14 มี.ค. 2566 [08.30- 16.30 น.]
ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลตำบลปางมะค่า ภายนอก
657 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 6 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 29 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 29 โรงเรียน ภายนอก
658 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 10-11 ต.ค. 2565 [08.30 - 16.30 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
659 นาย นพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 26-27 พ.ย. 2565 [08.30-16.30 น.]
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
660 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 22 พ.ย. 2565
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
661 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 21 ม.ค. 2566
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
662 นางสาว วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 17 ธ.ค. 2565
โรงเรียนชากังราววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
663 นาย นพคุณ ชูทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในขอบเขตเมืองเก่ากำแพงเพชร 28 ธ. ค.2565
ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
664 นาย นพคุณ ชูทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาฯ) 16 มี.ค. 2566
ห้องประชุมองค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ภายนอก
665 นาย นพคุณ ชูทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (กระบวนวางแผนฯ) 1-2 มี.ค. 2566
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ภายนอก
666 นาย นพคุณ ชูทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดกำแพงเพชร 23 มี.ค. 2566
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
667 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจพันธุ์ไม้ในโครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 6 ธ.ค. 2565
แนวเชื่อมต่อป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภายนอก
668 ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อาจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ก.ค.-ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ภายใน
669 นาง เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องเสียงรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี 31 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ภายนอก
670 นางสาว รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 19 ต.ค. 2565 [13.00-16.00 น.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน
671 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้วย Glide App 10 ม.ค. 2566
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
672 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสักงามวิทยา เรื่อง Microbit Let s Code และการควบคุมหุ่นยนต์ 11 พ.ย. 2565
โรงเรียนสักงามวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
673 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือแบบไม่เขียนโค้ดด้วย Glide App 18 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
674 นางสาว สุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Microbit Let’s Code การควบคุมหุ่นยนต์ และ Sticker Line Design 16 ธ.ค. 2565
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ภายนอก
675 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิสอบการค้นคว้าอิสระ 3 ก.พ. 2566 [08.00-10.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ภายนอก
676 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ 2 ก.พ. 2566 [17.00-19.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ภายนอก
677 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแกนักวิจัยในการนำเสนองานวิจัย 19 ธ.ค. 2565 [08.30-16.30 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภายนอก
678 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา กรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท 28 ก.พ. 2566 - 5 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
679 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 26 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องครุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ภายใน
680 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยปริญญาเอก 7 ก.พ. 2566
บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
681 นาย ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 11 มี.ค. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องครุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ภายใน
682 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการตลาด” 4-5 ก.พ. 2566 [08.00-16.30 น.]
ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองแตงโม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
683 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการสร้างสื่อดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 26-27 พ.ย. 2565 [08.00 - 17.00 น.]
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และโรงเรียนระหานวิทยา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
684 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital marketing) 13 พ.ย. 2565 [09.00-12.00 น]
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
685 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 27-29 ก.ย. 2565
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
686 นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการตลาด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์" 15-16 ธ.ค. 2565
ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
687 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานใน ศ.21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 4-5 ก.พ. 2566 [09.00-16.00 น.]
11-12 ก.พ. 2566 [09.00-16.00 น.]
18 ก.พ. 2566 [09.00-16.00 น.]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (ออนไลน์) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ภายนอก
688 นางสาว อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การค้นหาต้นทุนทางอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและลงตัว" 15-16 ธ.ค. 2565
ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
689 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพบทความ 15-16 ธ.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายนอก
690 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมชักชวนเพื่อน จูงมือน้องขอร้องพี่สู่วิถีวิศวกรสังคม 22 ม.ค. 2566 [08.45-12.00 น.]
ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
691 นาย ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการคุมสอบ และตรวจข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2565
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใน
692 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 15 มี.ค. 2566
ออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
693 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลวดลายชนเผ่า 20-22 ก.ย. 2565
บ้านคลองปลาร้า ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
694 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ ก.ย.-ธ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายนอก
695 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 20 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายนอก
696 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 27-29 ก.ย. 2565
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน
697 นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 21 ก.พ. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
698 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 18-19 ก.พ. 2566 [08.30-16.30 น.]
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใน
699 นางสาว วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 11-12 ก.พ. 2566
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ภายใน
700 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนพิเศษ MEP 11 ต.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
701 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (MSP) 26-27 พ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายนอก
702 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา 11 พ.ย. 2565
โรงเรียนสักงามวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
703 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 18 พ.ย. 2565
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
704 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา 19 พ.ย. 2565
โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
705 นางสาว สุวิชญา บัวชาติ
อาจารย์
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 9 ม.ค. 2566
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายนอก
706 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 13 ก.พ. 2566 - 3 มี.ค. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
707 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาและวรรณกรรมไทย 28-30 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายนอก
708 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ก้าวไกล กิจกรรม พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 7-8 ธ.ค. 2565
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
709 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โครงการวิชาการเชื่อมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 8-9 มี.ค. 2566
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภายนอก
710 นางสาว ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2566 28 มี.ค. 2566
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
711 นาง นารถนรี เฟื่องอิ่ม
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 2 พ.ย. 2565
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร สสส. ภายนอก
712 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (AUN-QA) 24 ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใน
713 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 27-28 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
714 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ส่งเสริมประชาธิปไตย การรู้รักสามัคคีและสิทธิทางกฎหมายในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 17-18 ธ.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
715 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 15 มี.ค. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน
716 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
อาจารย์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 29 พ.ย. 2565
8 ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
717 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน 22-23 พ.ย. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
718 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เทคนิคและวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24-25 ธ.ค. 2565
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
719 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 8 มี.ค. 2565
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายนอก
720 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุข 19 พ.ย. 2565
ห้องประชุมทุ่งแสลงหลวง ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท และศูนย์การเรียนรู้ช้าง ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
721 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ 25 พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ภายนอก
722 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 23 มี.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ภายนอก
723 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 13 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายนอก
724 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการวิพากย์งานวิจัยนักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม 21 ต.ค. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน
725 นาย พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ค่ายประชาธิปไตย 22 ก.พ. 2566
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใน