หน้าปกการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563

- หน้าปกการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบไฟล์ WORD)

หน้าปกการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไฟล์รูปภาพ)

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 78 Share

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

!!ประกาศ "ผลคัดเลือก"!! 

>>>รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)<<<

คลิกประกาศ : https://www.kpru.ac.th/th/newsDB/file_tbjobs/tbjobs_474_name.pdf

กำหนดการรายงานตัว
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-5 ให้มารายงานตัวและเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถานที่ตามรายละเอียดแนบท้าย 1

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว เพื่อแสดงประกอบการทำสัญญา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ

4. หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ถูกกักตัวตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 จากผู้นำชุมชน จำนวน 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มแนบท้าย 2

5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการสละสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการของ รัฐบาล ได้แก่ โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” , มาตรการเยียวยาเกษตรกร และหรือมาตรการอื่นที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ฉบับ

6. รูปถ่ายแต่งกายแบบสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 413 Share

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

!!ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแก้วิกฤตโควิด ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 185 อัตรา ภายใต้โครงการ อว. สร้างงาน

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร<<
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
https://register.kpru.ac.th/jobCOVID/help/Appointment.pdf

>>คู่มือการใช้ระบบสมัครงาน<<
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
https://register.kpru.ac.th/jobCOVID/help/ManualUsers.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทร. 055 706 555 ต่อ 7907

เฟซบุค https://www.facebook.com/KPRU.ASR/

เว็ปไซต์ https://asl.kpru.ac.th/

#KPRUสู้โควิด #KPRUสร้างงาน #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เว็ปไซต์ www.kpru.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2563 517 Share

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแก้วิกฤตโควิด ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 185 อัตรา ภายใต้โครงการ อว. สร้างงาน!!! นั้น

!!ซึ่งพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร มีจำนวน 37 พื้นที่ (จังหวัดกำแพงเพชร 22 พื้นที่ , จังหวัดตาก 15 พื้นที่) สามารถดูได้ที่ https://www.facebook.com/KPRU.ASR/

หมายเหตุ
- รับสมัครพื้นที่ละ 5 อัตรา รวมทั้งหมดจำนวน 185 อัตรา
- เริ่มสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทร 055 706 555 ต่อ 7907

เฟซบุค https://www.facebook.com/KPRU.ASR/

เว็ปไซต์ https://asl.kpru.ac.th/

#KPRUสู้โควิด #KPRUสร้างงาน #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เว็ปไซต์ www.kpru.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2563 390 Share

มีต่อ

App สอบใบขับขี่ 2562

การดาวน์โหลด App สอบใบขับขี่ 2562 และการติดตั้ง

- คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starvision.drivinglicence&hl=th เพื่อทำการดาวน์โหลด App

- เมื่อคลิกลิงค์เข้าไปแล้ว กดคำว่า "ติดตั้ง"

- หลักจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดคำว่า "เปิด" เพื่อเข้าใช้งาน App

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 31 2,114 Share

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดาน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2562 36 2,096 Share

มีต่อ

PLC การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำหรับครูประถมศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น (สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21) จำนวน 23 ชั่วโมง

เรื่อง "PLC การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำหรับครูประถมศึกษา"

กำหนดจัด รุ่นที่ 1 วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

***ท่านสามารถสแกน QR CODE หรือลิงค์นี้>>https://forms.gle/Q6L2VUQSqDgKCX6m6 และกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อจองการเข้ารับการฝึกอบรมได้

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 087-1970142 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2563 63 Share

โครงการหลักสูตรระยะสั้นติวสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563

รับสมัครแล้ว! หลักสูตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติวสอบก.พ. (ภาค ก) พ.ศ. 2563

*** สำหรับผู้ที่มีความสนใจเตรียมพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ ประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ***

*** รับสมัครจำนวน 30 ท่าน ***

* อัตราค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท [เอกสารประกอบการอบรม และใบประกาศนียบัตร] *

//ระยะเวลาในการจัดอบรม//
* วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5–6 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์)
* วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12–13 กันยายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. (วิชาภาษาอังกฤษ)
สถานที่อบรม : ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครง่ายๆ เพียงคลิกลิงค์สมัคร -->https://forms.gle/ex9jqJiTQVYYfxeE7

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โบรชัวร์ : คลิกอ่าน

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
055-706-555 ต่อ 7907 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 792 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษานักเรียนวัยรุ่นที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

รับสมัครแล้ว! หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษานักเรียนวัยรุ่นที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม”

ครูแนะแนว ครูประจำชั้น และผู้สนใจ ในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจ

*** รับสมัครจำนวน 50 ท่าน ***

*** อัตราค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท ***

ระยะเวลาการอบรม 13-14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

|| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทร 055-70655 ต่อ 1811

โทรสาร 055-706518

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2563 12 363 Share

อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRU Contorl รุ่นที่ 1

รับสมัครแล้ว! การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRU Contorl รุ่นที่ 1

*** ผู้ที่มีความสนใจ หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ และกำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาบริหารจัดการเว็บไซต์ได้นั้น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563

*** รับสมัครจำนวน 30 ท่าน ***

* อัตราค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท [อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม]
* อบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครง่ายๆ เพียงคลิกลิงค์สมัคร -->https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUControl/

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

!!!ช่องทางการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี (นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช) ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 557-7-01013-4  สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร!!!

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินแล้วถ่ายรูปสลิปการจ่ายเงิน/โอนเงิน และส่งมายืนยันที่ ID Line: ketkaew_so

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
055-706-555 ต่อ 1503 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
055-706-555 ต่อ 7907 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 23 493 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  คลิก