มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ห้องพักและสถานที่ สักทองโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU HOME ห้อง Classic

KPRU HOME ห้อง Classic

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

KPRU HOME ห้อง Classic

KPRU HOME ห้อง Classic

KPRU HOME ห้อง Classic

KPRU HOME ห้อง Superior

KPRU HOME ห้อง Superior

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

KPRU HOME ห้อง Superior

KPRU HOME ห้อง Superior

KPRU HOME ห้อง Superior

KPRU HOME Suite

KPRU HOME Suite

รายวัน 550 บาท

KPRU HOME Suite

KPRU HOME Suite

KPRU HOME Suite

KPRU HOME ห้อง Deluxe

KPRU HOME ห้อง Deluxe

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

KPRU HOME ห้อง Deluxe

KPRU HOME ห้อง Deluxe

KPRU HOME ห้อง Deluxe

KPRU HOME ห้อง Deluxe2

KPRU HOME ห้อง Deluxe2

รายวัน 550 บาท

KPRU HOME ห้อง Deluxe2

KPRU HOME ห้อง Deluxe2

KPRU HOME ห้อง Deluxe2

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง Standard

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง Standard

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง Standard

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง Standard

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง Standard

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 2

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 2

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 4,000 บาท

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 2

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 2

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 2

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 1

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 1

รายวัน 550 บาท

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 1

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 1

อาคารน้ำเพชร 1 ห้อง VIP 1

ห้อง 201

ห้อง 201

รายวัน 400 บาท

ห้อง 202

ห้อง 202

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 203

ห้อง 203

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 204

ห้อง 204

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 205

ห้อง 205

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 206

ห้อง 206

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 207

ห้อง 207

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 208

ห้อง 208

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 209

ห้อง 209

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 210

ห้อง 210

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 406

ห้อง 406

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 211

ห้อง 211

รายวัน 400 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 301

ห้อง 301

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 302

ห้อง 302

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 303

ห้อง 303

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 304

ห้อง 304

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 305

ห้อง 305

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 306

ห้อง 306

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 307

ห้อง 307

รายวัน 550 บาท

ห้อง 308

ห้อง 308

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 309

ห้อง 309

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 310

ห้อง 310

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 1,800 บาท

ห้อง 311

ห้อง 311

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 401

ห้อง 401

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 402

ห้อง 402

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 403

ห้อง 403

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 404

ห้อง 404

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 405

ห้อง 405

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 407

ห้อง 407

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 408

ห้อง 408

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 409

ห้อง 409

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง VIP1

ห้อง VIP1

รายวัน 1,100 บาท

ห้อง VIP2

ห้อง VIP2

รายวัน 1,100 บาท

ห้อง 501

ห้อง 501

รายวัน 550 บาท

ห้อง 502

ห้อง 502

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 503

ห้อง 503

รายวัน 550 บาท

ห้อง 504

ห้อง 504

รายวัน 550 บาท

ห้อง 505

ห้อง 505

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 2,000 บาท

ห้อง 506

ห้อง 506

รายวัน 550 บาท

ห้อง 507

ห้อง 507

รายวัน 550 บาท

ห้อง 508

ห้อง 508

รายวัน 550 บาท

ห้อง 509

ห้อง 509

รายวัน 550 บาท

ห้อง 111

ห้อง 111

รายวัน 550 บาท | รายเดือน 4,000 บาท

ห้อง 222

ห้อง 222

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 333

ห้อง 333

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 444

ห้อง 444

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 555

ห้อง 555

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 666

ห้อง 666

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 777

ห้อง 777

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 888

ห้อง 888

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 999

ห้อง 999

รายวัน 450 บาท | รายเดือน 3,500 บาท

ห้อง 401

ห้อง 401

รายวัน 550 บาท

ห้อง 402

ห้อง 402

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 403

ห้อง 403

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 404

ห้อง 404

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 405

ห้อง 405

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 407

ห้อง 407

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 408

ห้อง 408

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 409

ห้อง 409

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 410

ห้อง 410

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 411

ห้อง 411

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 412

ห้อง 412

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 413

ห้อง 413

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 414

ห้อง 414

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 415

ห้อง 415

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 416

ห้อง 416

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 417

ห้อง 417

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 418

ห้อง 418

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 419

ห้อง 419

รายวัน 300 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 420

ห้อง 420

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

ห้อง 406

ห้อง 406

รายวัน 350 บาท | รายเดือน 3,000 บาท

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ