โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม

- รายการราคาวัสดุ

- แบบฟอร์มวัสดุ

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2563 20 241

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2562 10 92

English Camp เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา

รับสมัครแล้ว! English Camp : เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา 

ค่ายภาษาอังกฤษเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา สำหรับน้องๆ อายุ 5 - 9 ปี

จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 4 วัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2562 : ค่าสมัคร 1,600 บาท สามารถชำระได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รวมอาหารกลางวันจำนวน 4 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม)

สมัครง่าย ๆ เพียงแสกน QR Code มุมซ้ายล่างของโปสเตอร์ หรือทาง https://forms.gle/FmUQ3tbs44MtVYQx7

ใบปลิว : ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 46 294

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   - แผนการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   - คณะวิทยาการจัดการ

   - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

   - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   - สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 11 84

มีต่อ

App สอบใบขับขี่ 2562

การดาวน์โหลด App สอบใบขับขี่ 2562 และการติดตั้ง

- คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starvision.drivinglicence&hl=th เพื่อทำการดาวน์โหลด App

- เมื่อคลิกลิงค์เข้าไปแล้ว กดคำว่า "ติดตั้ง"

- หลักจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดคำว่า "เปิด" เพื่อเข้าใช้งาน App

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 30 410

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดาน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2562 35 502

มีต่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อหลักสูตร : การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืช

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ

เปิดอบรมวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

|| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศรี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ 063-6535155

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 29

English Camp เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา

รับสมัครแล้ว! English Camp : เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา 

ค่ายภาษาอังกฤษเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา สำหรับน้องๆ อายุ 5 - 9 ปี

จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 4 วัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2562 : ค่าสมัคร 1,600 บาท สามารถชำระได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รวมอาหารกลางวันจำนวน 4 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม)

สมัครง่าย ๆ เพียงแสกน QR Code มุมซ้ายล่างของโปสเตอร์ หรือทาง https://forms.gle/FmUQ3tbs44MtVYQx7

ใบปลิว : ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 268

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สายตรงผู้บริหาร

OLRS ระบบจองใช้อาคารสถานที่ออนไลน์

บล็อกแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานที่อบรมใบอนุญาตขับขี่

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  คลิก