ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

      ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

       069 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

       โทร.055-706555 ต่อ 1153

 

 

  

 

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com