ปี พ.ศ. 2561

« »

จดหมายข่าวสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ปี 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 39 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 38 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 37 ประจำเดือน เมษายน 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 36 ประจำเดือน มีนาคม 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 35 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 จดหมายข่าวฉบับที่ 34 ประจำเดือน มกราคม 2561

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com