ลงพื้นที่เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ลงพื้นที่เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และประชุมร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯโดยจากการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารเทศบาลฯ ได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดงเย็น ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปกล้วย ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และในปีนี้เพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายใหม่ ได้แก่ หมู่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ และมีการบูรณาการองค์ความรู้ได้หลายศาสตร์ Food Science เศรษฐศาสตร์ (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) บัญชี การจัดการโลจิสติกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 

 

 

ฮิต: 217

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com