ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนายประจวบ ชมพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ พร้อมด้วยพยาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวพวงรัตน์ ศรีม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านขุนราม และหน่วยงานที่ปรึกษา 10 หน่วยงาน นอกจากนั้นท่านรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ “ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่น” ซึ่ง MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา “ตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม” “หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” และการพัฒนาด้านอื่นๆ ของตำบลท่าขุนรามที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

 

 

ฮิต: 225

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com