ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนายประจวบ ชมพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ พร้อมด้วยพยาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวพวงรัตน์ ศรีม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านขุนราม และหน่วยงานที่ปรึกษา 10 หน่วยงาน นอกจากนั้นท่านรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ “ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่น” ซึ่ง MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา “ตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม” “หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” และการพัฒนาด้านอื่นๆ ของตำบลท่าขุนรามที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

 

 

ฮิต: 197

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon
hacklink satış