ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู้การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำข้อมูลมาประกอบการปรังปรุงแผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565 เพื่อนำผลจากประชุมมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) โครงการเชิงยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 เสนอต่อคณะกรรมาบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ และเพื่อจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ในการจำทำแผนกลยุทธ์และการนำไปสู้การปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ อันจะเป็นแนวทางที่จะทำได้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

ฮิต: 210

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon
hacklink satış