ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู้การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำข้อมูลมาประกอบการปรังปรุงแผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565 เพื่อนำผลจากประชุมมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) โครงการเชิงยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 เสนอต่อคณะกรรมาบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ และเพื่อจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ในการจำทำแผนกลยุทธ์และการนำไปสู้การปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ อันจะเป็นแนวทางที่จะทำได้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

ฮิต: 237

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com