มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดตาก รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประชุมร่วมกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตาก เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับหมู่บ้านเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน ตามพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับชอบ ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก และหลังจากการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะดำเนินการสำรวจและ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสังเคราะห์หาหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนา จากนั้นจะดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ในลำดับต่อไป

 

 

ฮิต: 250

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com