อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก (สวนหย่อม BBL)

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก (สวนหย่อม BBL)

ตามที่ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจปัญหาในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ พบว่าปัญหาที่ต้องการพัฒนา คือ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในการนี้สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก (สวนหย่อม BBL) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขุนราม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขุนราม

 

 

 

ฮิต: 693

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com