กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม ณ ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ในช่วงเช้า) เวลา 08.30 – 09.00 น. ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ พร้อมกับอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม” โดยมีนายประจวบ ชุมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นประธานการจัดงาน ในการกล่าวรายงาน และนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดงาน และในเวลา 09.30 – 12.00 น. มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพและนั่งรถชมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม พร้อมร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ของชุมชนท่าขุนราม ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น ชมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่บ้านหมู่ 5 วัดใหม่สุวรรณภูมิ ชมวัฒนธรรมภาคกลาง พื้นเมือง พื้นเมืองดั้งเดิม ที่บ้านหมู่ 1 วัดอุทุมพร บ้านหมู่ 2 วัดตะเคียนทอง การรับฟังวิธีการเลี้ยงควายจากปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ 7 วัดสันติสุข ชมวัฒนธรรมภาคอีสาน ที่บ้านหมู่ 4 กิจกรรมการใช้ชีวิตภาคอีสาน และกิจกรรมส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของตำบลท่าขุนราม เป็นต้น โดยได้รับการตอบรับจากชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี (ในช่วงบ่าย) เวลา 12.00 – 17.00 น. มีการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ฝายท่ากระดาน กับอาหาร 3 วิถีวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีวัฒนธรรมภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมภาคเหนือ และวิถีวัฒนธรรมภาคอีสาน พร้อมทั้งถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันที่กำลังบานสีเหลืองอร่ามเต็มทุ่ง และในเวลา 17.00 - 21.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิด “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตำบลท่าขุนราม (3 วิถี)” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนผู้นำท้องถิ่น ประชาชน มาร่วมงาน และมีนายประจวบ ชมพู นายกอบต.ท่าขุนราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ จากนั้นมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และชมการแสดงการฟ้อนรำ 3 วิถีของท่าขุนราม ชมการแสดงของนักเรียนในตำบลท่าขุนราม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของตำบลท่าขุนราม อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

ฮิต: 420

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com