พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักบริการวิชาการฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔) ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ และริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างมากมาย อาทิ โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพระราชเสาวนีย์ หลากหลายสาขา ทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้านศิลปาชีพ ด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย เช่นโครงการป่ารักษ์น้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการอนุรักษ์ช้างและเต่าทะเล โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็นต้น โดยพระราชกรณียกิจทั้งปวง มีความมุ่งหวังให้พสกนิกรของชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

ฮิต: 527

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com