ปี พ.ศ. 2560-2561

« »

รายงานการประชุม ปี 2560-2561

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 4/2560

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 5/2560

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 6/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 1/2560

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com