ปี พ.ศ. 2558-2559

« »

รายงานการประชุม ปี 2558-2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 2/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 2/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 3/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 4/2558

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 2/2559

รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครั้งที่ 3/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 2/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 1/2558

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com