บริการนวดแผนไทย | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บริการจัดอบรม
1.จัดอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2.จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3.จัดอบรมนวดรักษา หลักสูตร 330 ชั่วโมง ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
4.จัดอบรมการทำลูกประคบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 
การให้บริการ
1. บริการนวดตัวเพื่อสุขภาพ อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
2. บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
3. บริการนวดรักษา อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
4. ประคบสมุนไพร อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
*สำหรับข้าราชการ สามารถนำค่าบริการนวด ไปใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยคิดอัตราค่าบริการครั้งละ 250 บาทตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน 
5.ให้บริการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาทิเช่น ยาสมุนไพร ยาดมโบราณ ลูกประคบสมุนไพร
 
สนใจใช้บริการติดต่อ
055 - 706555 ต่อ 4200 หรือ 085 - 7281937
 
 
  

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com