Download | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเขียนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1.แบบฟอร์มการเขียนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน SAR ของหน่วยงาน

1.แนวปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน SAR ของหน่วยงาน

 

รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง

1.แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอใช้อาคาร สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

1.แบบฟอร์มการขอใช้หอประชุมอาคารสถานที่บุคคล-ภายใน

2.แบบฟอร์มการขอใช้หอประชุมอาคารสถานที่บุคคล-ภายนอก

3.แบบฟอร์มบันทึกข้อความยืมอุปกรณ์งานสวัสดิการ

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

1.แบบฟอร์มโครงการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายฯ 

2.แบบรายงานการกำหนดประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.แบบเก็บข้อมูลชุมชน/ปัญหาและความต้องการของชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4.แบบเก็บข้อมูลรายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก่อนลงมือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 

5.รายงานการกำหนดประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562

1.แบบสำรวจศักยภาพผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนา OTOP 

2.แบบประเมินการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) 

3.แบบรายงานสรุปศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 

แบบโปสเตอร์การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

1.โปสเตอร์รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com