โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ ๗๐ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษามหาราชินี โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการร่วมใจปลูกต้นไม้จำนวน ๒๒๕ ต้น ประกอบด้วย ต้นหางนกยูง ต้นชมพูพันทิพย์ และต้นราชพฤกษ์ บริเวณรอบคันคลองด้านหน้าป้อมยาม ๑ ป้อมยาม ๒ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า คืนความเป็นธรรมชาติให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้สอดคล้องกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โครงการถนนสีเขียว (Green Street) และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมถวายความจงรักภักดี ร่วมปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ นำมาซึ่งความรักและสามัคคีของคนในชาติสืบไป กิจกรมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

 

ฮิต: 936

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com