การสำรวจความต้องการพัฒนาของประชาชน ชุมชนไตรตรึงษ์

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การสำรวจความต้องการพัฒนาของประชาชน ชุมชนไตรตรึงษ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาชุมชนไตรตรึงษ์ให้เป็นชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการพัฒนาของประชาชน ของชุมชนไตรตรึงษ์ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์

 

 

 

 

ฮิต: 1415

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com