โครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จะใช้ EdPEx/TQA พัฒนาองค์กรอย่างไรดี”

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จะใช้ EdPEx/TQA พัฒนาองค์กรอย่างไรดี”

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้จัดโครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จะใช้ EdPEx/TQA พัฒนาองค์กรอย่างไรดี” ซึ่งมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงและต่อยอดในการทำโครงร่างองค์กร (OP) และเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาของหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx/TQA ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

 

 

ฮิต: 985

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com