โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร

เมื่อวันที่วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙ สำนักประกันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น ๔๒ ผลงาน แบ่งเป็นผลงานของหลักสูตร จำนวน ๑๐ ผลงาน ผลงานด้านบริการวิชาการจำนวน ๒๐ ผลงาน ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน ๒ ผลงาน และผลงานด้านการวิจัย จำนวน ๑ ผลงาน นำเสนอผ่านเวทีและโปสเตอร์ จำนวน ๑๘ ผลงาน และมีผลงาน อีก ๒๔ ผลงาน นำเสนอโปสเตอร์เพียงอย่างเดียว ณ อาคารประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 

 

 

 

ฮิต: 905

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com