การวางแผนการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ประกอบการชุมชนไตรตรึงษ์

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การวางแผนการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ประกอบการชุมชนไตรตรึงษ์

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนไตรตรึงษ์ โดยวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล และคณะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านวังพระธาตุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ คน และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านวังพระธาตุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๕ คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้น เพื่อต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์กัน

 

 

 

 

ฮิต: 963

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com