การลงพื้นที่ออกสำรวจปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การลงพื้นที่ออกสำรวจปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้มีการลงพื้นที่ออกสำรวจปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ และได้มีการสรุปการลงพื้นที่เพื่อพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ไว้ดังนี้

  ๑. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล แจ้งวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ครั้งนี้ว่า จะดำเนินการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ซึ่งมีศูนย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กนครไตรตรึงษ์, ศูนย์เด็กเล็กวังประดา, ศูนย์เด็กเล็ก วังน้ำขาว, ศูนย์เด็กเล็กโนนโก ซึ่งทั้ง ๔ ศูนย์ มีครูรวมทั้งหมด ๙ คน โดยที่ผ่านมาได้รับการตรวจประเมินจาก สมศ. ดังนั้นทางสำนักบริการวิชาการฯ จึงได้เสนอเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไป โดยมีการนัดหมายกับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์และครูประจำแต่ละศูนย์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ศูนย์เด็กเล็กนครไตรตรึงษ์

  ๒. การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนี นากร ได้เสนอกิจกรรมที่จะจัดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์อีกหนึ่งกิจกรรม คือ การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพัง ไม่ได้พบปะกับคนอื่นๆ ไม่มีกิจกรรมทำเวลาว่าง โดยการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นการฝึกให้ผู้สูงอายุได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองแบบพื้นฐาน รวมไปถึงมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย  การทำอาชีพเสริม และเพื่อเป็นการลดภาวการณ์ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยมีการนัดหมายกับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์และกลุ่มผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเสนอกิจกรรมดังกล่าวให้กับผู้ที่มีความสนใจหรือสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

ฮิต: 1154

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon
hacklink satış