การลงพื้นที่ออกสำรวจปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การลงพื้นที่ออกสำรวจปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้มีการลงพื้นที่ออกสำรวจปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ และได้มีการสรุปการลงพื้นที่เพื่อพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ไว้ดังนี้

  ๑. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล แจ้งวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ครั้งนี้ว่า จะดำเนินการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ซึ่งมีศูนย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กนครไตรตรึงษ์, ศูนย์เด็กเล็กวังประดา, ศูนย์เด็กเล็ก วังน้ำขาว, ศูนย์เด็กเล็กโนนโก ซึ่งทั้ง ๔ ศูนย์ มีครูรวมทั้งหมด ๙ คน โดยที่ผ่านมาได้รับการตรวจประเมินจาก สมศ. ดังนั้นทางสำนักบริการวิชาการฯ จึงได้เสนอเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไป โดยมีการนัดหมายกับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์และครูประจำแต่ละศูนย์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ศูนย์เด็กเล็กนครไตรตรึงษ์

  ๒. การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนี นากร ได้เสนอกิจกรรมที่จะจัดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์อีกหนึ่งกิจกรรม คือ การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพัง ไม่ได้พบปะกับคนอื่นๆ ไม่มีกิจกรรมทำเวลาว่าง โดยการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นการฝึกให้ผู้สูงอายุได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองแบบพื้นฐาน รวมไปถึงมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย  การทำอาชีพเสริม และเพื่อเป็นการลดภาวการณ์ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยมีการนัดหมายกับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์และกลุ่มผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเสนอกิจกรรมดังกล่าวให้กับผู้ที่มีความสนใจหรือสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

ฮิต: 1209

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com