กิจกรรมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

กิจกรรมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.40 น. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หลังจากมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ project team จากคณะ/สำนักต่างๆ กว่า 15 ทีม (ผลิตภัณฑ์เป้าหมายจำนวน 25 ผลิตภัณฑ์) ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพ/ปัญหาของผลิตภัณฑ์และวางแนวทางในการพัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่ได้วางแผนไประยะหนึ่งแล้วนั้น กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแต่ละ project team ได้มานำเสนอรายงานความก้าวหน้า พร้อมให้ผู้ประกอบการได้มาร่วมรับฟังและได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัย (UBI) มาร่วมให้ข้อเสนอแนะและเสวนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ คือ การยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการและชุมชนต่อไป

 

 

 

ฮิต: 51

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com