การประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. จัดประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อรายงานการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย ผลการศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 13 ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม หลังจากนั้นเวลา 15.00 น. จัดพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลระหาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561) และปิดท้ายเวลา 15.30 น. จัดพิธีเปิดตัวโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kick Off) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักในการเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

ฮิต: 132

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com