ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก และประชุมร่วมกับผู้บริหาร อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกับจังหวัดตาก ได้แก่ หมู่ 11 บ้านพุสะแก ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นการพัฒนา โดยการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านพุสะแก การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยจากขี้วัว การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องจักสาน นอกจากนี้ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร อบต. ได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมายเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 13 บ้านตลุกสัก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสมุนไพร (ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตู้อบสมุนไพร)

 

 

 

ฮิต: 190

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com