โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ทำความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการจัดทำโครงพัฒนาอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้น และเขาถึงแหล่งเงินทุน นั้น สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และรุ่นที่ 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอคลองขลุง เพื่อสร้างอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพึ่งตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

 

 

 

ฮิต: 199

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com