รายงานข้อมูลชุมชน สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ของจังหวัดตาก

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

รายงานข้อมูลชุมชน สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ของจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้านำเสนอรายงานข้อมูลชุมชน สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ของจังหวัดตาก จำนวน 59 หมู่บ้าน ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดตาก ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนที่จะต้องมีความร่วมมือโดยการบูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยมีกลไกหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานปกครองในพื้นที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และ กศน. เข้าร่วมหาแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกระบวนการเตรียมการจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เพื่อที่จะสามารถดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณ 2562 ที่จะถึงนี้

 

 

 

ฮิต: 236

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com