ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562" โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คือ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกี่ยวกับการสร้างแนวคิดในการปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และรับฟังการบรรยายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยท่านอธิการบดี รวมถึงการนำเสนอโครงการเด่นของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับการศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและมาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน/วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมทั้งตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

 

 

 

ฮิต: 180

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış