พิธีส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

พิธีส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับโปรแกรมเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลระหาน เมื่อวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร แล้วนั้น ซึ่งชุมชนได้ทดลองใช้งาน “โรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์” มาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏผลการอบแห้งเป็นที่พอใจของเกษตรกรกลุ่มปลูกกล้วย ทั้งนี้ จึงจัดกิจกรรม "ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์" ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารผลิตกล้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป ภายในพิธีส่งมอบมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และคณะอาจารย์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบ โดยความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

ฮิต: 304

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com