การประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี และ ผศ.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมรัตนาอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีนางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

 

 

ฮิต: 573

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com