กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนกว่า ๓๐๐ คน ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก ๓๐ นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้รับเกียรติจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมเต้นแอโรบิก พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรจากแขวงการทางกำแพงเพชร มาร่วมออกกำลังกายในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความตื่นตัวในการทำงาน และเรียนหนังสือ เนื่องจากปัจจุบันมีการทำงานหรือเรียนกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่มีการเคลื่อนไหว อีกทั้งเทคโนโลยีของการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือในแต่ละวันใช้กันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้สุขภาพเฉื่อยชา ขาดความตื่นตัวในการทำงาน และการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้ให้บุคลากรและนักศึกษา มาร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใสและความตื่นตัวในการทำงาน

 

 

 

ฮิต: 562

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com