พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” ตามที่รัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้เห็นถึงโทษของ การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ จากสถานการณ์การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงช่วยกันรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของเหล้า และบุหรี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยต้องการผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาปลอดเหล้า และปลอดบุหรี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น และประกาศแนวทางอย่างแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและควบคุมการดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของบุคคลในมหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะ และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะและหน่วยงานปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ จากนั้นเป็นการแสดง Cover Dance และการแสดง Cheerleading ของชมรม To be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และการบรรยายพิเศษเรื่องโทษและผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเสพติด วิทยากรโดยคุณสุกัลยา แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

 

 

ฮิต: 799

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com