การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับคณาจารย์ และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของการวิจัยได้ ตลอดจนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้และผู้สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย เป็นวิทยากร

 

 

 

ฮิต: 437

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com