พิธีบรรพชาอุปสมบท

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

พิธีบรรพชาอุปสมบท

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักบริการววิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๓๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมีรองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๓๐ รูป และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับการโครงการอุปสมบทในครั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.) ได้เห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อุปสมบท ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อจากนั้นจะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และในวันที่ ๑๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรม เพื่อสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้ง ๙๙๙ รูป ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และลาสิกขาบท ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์

 

 

 

 

ฮิต: 640

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com