1. ลงทะเบียนวิทยากร
  2. ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  3. เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตร
  4. แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร
  5. ประกาศอัตราการเบิกจ่ายเงิน

1. แบบตอบรับเป็นวิทยากรในหลักสูตรพัฒนาครู (ผู้เสนอหลักสูตรจำเป็นต้องดาวน์โหลดมาเขียน) ดาวน์โหลด

2. ลงทะเบียนวิทยากรผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาครู ลงทะเบียน 

1. ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาครู ลงทะเบียน 

1. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด

2. สไลด์นำเสนอการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด

3. (ร่าง) คู่มือการจัดทาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดาวน์โหลด

4. แนวทางการนำเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดาวน์โหลด

5. สรุปแนวทางการนาเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประจาการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

6. คู่มือการจัดทาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลด

1. แบบเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ดาวน์โหลด 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินในโครงการคูปองพัฒนาครู ดาวน์โหลด 

1. 612041017 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

2. 612151052 หลักสูตรการอบรมครูผู้นำนันทนาการ แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

3. 613021018 การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

4. 612182018 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูศตวรรษที่ 21 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

5. 614182029 กฎหมายสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

6. 613181132 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

7. 614182030 การบูรณาการทฤษฎีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

8. 613182029 การพัฒนาภาวะผู้นำในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

9. 612181206 หลักสูตรการพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

10. 612181207 หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action research: CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

11. 612181200 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุค Thailand 4.0 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

12. 612032023 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับกระบวนการคิด สำหรับครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่1-3 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือนำ ดาวน์โหลด

2. แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

3. เอกสารแบบฟอร์มดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

4. ระบบการบริหารการจัดการ คลิก

Content Tabs Plugin Joomla